PLENARNA PREDAVANJA

call

Dr Tatijana Dlabač, , vanredni professor, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet u Kotoru

Korišćenje Moodle platforme u evaluaciji univerzitetske nastave iz grupe predmeta elektrotehničke struke

Tatijana Dlabač je vanredni profesor na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Univerziteta Crne Gore. Osnovne, magistarske i doktorske studije elektrotehnike završila je na Univerzitetu Crne Gore 1992., 1996. i 2013. godine., respektivno. Naučna oblast dr Tatijane Dlabač je teorijska i primenjena elektrotehnika, obrazovanje, e-učenje i evaluacija praktičnog rada iz oblasti inženjerstva. Koautor je univerzitetskog udžbenika „Osnove elektrotehnike“. Objavila je oko 80 naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i učestvovala na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Bila je član projektnih timova na nekoliko međunarodnih projekata. Jedan od aktuelnih je bilateralni projekat „Pristup formiranju modela za evaluaciju praktičnog obrazovanja zasnovanog na Internetu“ između Srbije i Crne Gore sa timovima sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Pomorskog fakulteta u Kotoru.

call

Dr Vladan Pantović, , Predsedavajući IEEE Education Society , Ogranak Srbija i Crna Gora

Uloga međunarodnih standarda u obrazovanju

Vladan Pantović je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za elektroniku, Smer za računarsku tehniku i informatiku. Doktorsku disertaciju u oblasti informacionih sistema i menadžmenta odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Veliko profesioalno iskustvo stekao je u bankarstvu, javnim institucijama, IKT kompanijama, inženjerskim, konsultantskim i istraživačkim projektima. Pantović je stekao više internacionalnih profesionalnih sertifikata (PMP, ISMS LA, CCM, CGEIT, CISM). Aktivan je u internacionalnim profesionalnim asocijacijama (IEEE, PMI, ISACA, ACM, ABPM…). Član je izvršnog odbora IEEE za Srbiju i Crnu Goru i predsednik IEEE Education Society ogranka, potpredsednik PMI ogranka Srbija u prethodnom mandatu, član Upravnog odbora i direktor za saradnju sa akademskim institucijama ISACA Beograd ogranka i član dve komisije Instituta za standardizaciju Srbije. Trenutno radi kao docent na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta “Union – Nikola Tesla” i na Beogradskoj politehnici gde predaje projektni menadžment.

call

Dr Ljubica Kazi, docent , Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički Fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

Programski prevodioci u visokom obrazovanju i primena obrazovnog alata PP Simulator

Ljubica Kazi je završila diplomske studije na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu, obrazovni profil – profesor informatike 1998.godine, a potom 2005. godine magistarske studije (profil – informatika), 2009. godine master studije (Informatičko inženjerstvo), kao i 2016. godine doktorske studije (naučna oblast – Informatika). Na istom fakultetu zaposlena je od 1998.godine, a izabrana u zvanje docenta 2016. godine. Naučna i nastavna oblast dr Ljubice Kazi je oblast informacionih sistema i softverskog inženjerstva, a poseban fokus je na model-baziranom razvoju softvera, distribuiranim informacionim sistemima, softverskoj arhitekturi i dizajnu, metrici kvaliteta softvera, adaptivnim i adaptibilnim softverskim sistemima, softverskoj lingvistici i semantici, kao i upravljanju softverskim projektima. Koautor je 10 univerzitetskih udžbenika ii priručnika, a objavila je 147 naučnih i stručnih radova. Bila je glavni organizator velikog broja stručnih događaja na nacionalnom nivou i predsedavajuća međunarodne konferencije pod nazivom „International Conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT“. Bila je član tima i koordinator mnogih nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata. Član je Asocijacije za računarske sisteme (ACM) i recenzent međunarodnih časopisa.