tio2012 Konferencija
Tehnički fakultet Čačak
1-3. jun 2012.

Početna strana
Poziv za radove
Program simpozijuma
Organizatori
O simpozijumu
Radovi
Kontakt
Kontakt

Tehnički fakultet u Čačku ima čast da Vas pozove da učestvujete u radu naučno-stručne Konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju, TIO 2012

 

Ovaj skup nastavlja tradiciju okupljanja naučnih i stručnih saradnika koji rade u oblasti tehničkog, tehnološkog i informaciono-tehnološkog osnovnog i srednjeg obrazovanja Srbije, i koji je, u različitim formama, organizovan u poslednjih 50 godina (naučne i stručne konferencije i savetovanja iz tehničkog obrazovanja, iz informacionih tehnologija, seminari tehnike i dr.). Do sada održani naučno-stručni skupovi, svojim delovanjem, uticali su na razvoj obrazovanja iz tehnike, pre svega u osnovnom obrazovanju, ali i u srednjem obrazovanju. Uticaj ovih skupova prepoznatljiv je i u višem i visokom obrazovanju iz tehničkih nauka.

Danas se oseća neopravdan pad interesovanja za tehniku, što je uzrokovano, najčešće institucionim razlozima nesagledavanja budućih potreba daljeg napretka, kao i neusaglašenošću i neravnomernošću pristupa pojedinim oblastima. Tim pre nameće se potreba za kontinuiranim, organizovanim naučno-stručnim skupom sa ovom tematikom.

Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju TIO 2012, ima za cilj da doprinese povećanju razmene naučnih i stručnih znanja i iskustava između eksperata, naučnih i stručnih radnika iz Srbije i regiona koji se bave ovom problematikom. Tematikom je obuhvaćeno obrazovanje iz tehnike (tehnologije) na svim nivoima: osnovno, srednje i visoko. Predviđen je prikaz i analitički osvrt na stanje obrazovanja u ovoj oblasti, na neophodnost promena i stalnog usavršavanja nastavnih planova i programa, poboljšanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava, mogućnost korišćenja multimedijalnih i drugih sredstava i dr. Poseban akcenat Konferencije biće dat mestu, obimu i ulozi informatike i informacionih tehnologija u tehničkom obrazovanju, kao i korelaciji sa prirodnim naukama.

Praćenjem evropskih iskustava i vizijama budućeg razvoja obrazovanja u ovoj oblasti ide se u susret evropskim integracijama u obrazovanju. U skladu sa tim sagledava se i projektuje obrazovanje nastavnika za tehničko (tehnološko) obrazovanje, u okviru koga nastavnički fakulteti treba da odigraju značajnu ulogu.

Očekuje se da rezultati Konferencije budu osnova za programiranje razvoja obrazovanja u Srbiji, posebno u segmentu tehničkog (tehnološkog) obrazovanja, informacionih tehnologija i informatike.

Nadamo se da će iskustva Konferencije biti višestruko korisna i za učesnike skupa, i za razvoj tehničko-tehnološkog obrazovnog područja.

Tematske oblasti Konferencije:
Tehnika i informatika u obrazovanju:

  • Predškolsko obrazovanje
  • Osnovno obrazovanje
  • Srednje obrazovanje
  • Visoko obrazovanje
  • Obrazovna tehnologija
  • Evropska iskustva
  • Profesionalni razvoj nastavnika
  • Doživotno učenje

Tehnički fakultet Čačak 1-3. jun 2012.