Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Сања Пузовић

Сања Пузовић
Асистент
Научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 sanja.puzovic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 

 • Менаџмент пројектима
 • Mенаџмент производа
 • Индустријски менаџмент
 • Операциона истраживања
 • Организација производње
 • Меделирање пословних процеса
 • Теорија организације
 • Организација рада
 • Вишекритеријумска оптимизација

 

Биографија

 

Рођена је у Пријепољу, где је завршила средњу Економско-трговинску школу са одличним успехом  као Ђак генерације и носилац Вукове дипломе за средњу школу.

Прву годину основних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку уписала је школске 2009/2010. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент. Основне академске студије јe завршила 2012. године, са просечном оценом 9,67 и стекла стручно звање Инжењер менаџмента.

Школске 2012/2013. године је била добитник Стипендије Универзитета у Крагујевцу – Стипендије за најбољег студента завршних година основних студија на Факултету техничких наука у Чачку. Награђена је и као најбољи дипломирани студент на студијском програму основних академских студија Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку.

Након завршених основних студија на истом Факултету уписује мастер академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент које завршава 2015. године, са просечном оценом 10,00 и стиче звање Мастер инжењер менаџмента. Школске 2016/2017. године уписује докторске студије на Факултету техничких наука у Чачку.

Два пута је била стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта – Стипендија Доситеја за школску 2011/2012. годину и Стипендија Доситеја  за школску 2013/2014. годину.

Од марта 2015. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку у звању сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. У  децембру 2015. године изабрана је у звање асистент за исту научну област. 

 

Публикације

 

 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V., Nesic, Z., MCDM approach to assessing NPD problems, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 9, No. 1, pp. 38-47, 2019, ISSN 2217-8147 (Online) ISSN 2334-9638 (Print)  [M52]
 • Puzović, S., Vesić Vasović, J., Paunović, V., Nešić, Z., Dragašević, A., Analysis of Serbia’s innovation profile, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality,  Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 911-917, ISSN: 2620-2832 [M33]
 • Puzović, S., Paunović, V., Vesić Vasović, J., Nešić, Z., The influence of the Lean implementation on work environment quality, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, 28 - 30th November 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 119-122, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4  [M33]
 • Paunović, V., Puzović, S., Vesić Vasović, J., Nešić, Z., Influence of Lean implementation on quality of business of non-profit organizations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, 28 - 30th November 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 123-128, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4 [M33]
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., The prioritization of the PLM implementation factors based on MCDM approach, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), 22-23rd June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2  [M33]
 • Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Nesic, Z., The effects of the application of the Lean concept tools on the length of the production cycle, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), 22-23rd June 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp. 113-119, ISBN: 978-86-7672-307-2 [M33]
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., Implementation of the Lean concept within smart school management, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), 25-27th May 2018, Čačak, Republic of Serbia, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac, pp. 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1 [M33]
 • Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., One MCDM approach to learning management systems evaluation, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), 25-27th May 2018, Čačak, Republic of Serbia,  Faculty of Technical Sciences, University of Kragujevac, pp. 238-243, ISBN: 978-86-7776-226-1 [M33]
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojičić, M., Paunovic, V., The MCDM approach to the selection of a supplier for medium voltage distribution equipment, XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), 25-28th May 2018, Belgrade, Republic of Serbia, The Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU), Belgrade, pp. 251-258, ISBN: 978-86-80593-64-7 [M33]
 • Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Use of multi-criteria decision-making methods in function of quality improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), 16-17th June 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp. 74-80, ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005.6 [M33]
 • Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A., Integrated MCDM approach based on AHP and PROMETHEE methods for tool selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), 16-17th June 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp. 68-73, ISBN: 978-86-7672-301-0  [M33]
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A., Implementation of project scheduling approach to serial production planning, VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 (IIZS 2016), 13-14th October 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin, pp. 20-25, ISBN:978-86-7672-293-8.  [M33]
 • Пузoвић, С., Вeсић Вaсoвић, J., Рaдojичић, M., Пaунoвић, В., Упоредна анализа утицаја тока редоследа операција на искоришћеност машинских капацитета, XLIII Симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa 2016 (SYM-OP-IS 2016), 20-23. септембар 2016., Taрa, Рeпубликa Србиja, Mинистaрствo oдбрaнe Рeпубликe Србиje и Вojскa Србиje, стр.627-631, ISBN: 978-86-335-0535-2 [M63]
 • Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Puzovic, S., Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC2016), 18-19th June 2016, Kotor, Montenegro, University of Novi Sad, Technical faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin, pp.120-125, ISBN: 978-86-7672-284-6  [M33]
 • Đorđević, S., Puzović, S., Paunović, V., Applying e-portfolio for improving the monitoring process and evaluation of teachers’ work in elementary schools, 6th International Conference Technics and Informatics in Education (TIE 2016), 28−29th May 2016, Čačak, Republic of Serbia, Faculty of Technical Sciences Čačak, pp. 313-318, ISBN 978-86-7776-192-9  [M33]
 • Пузoвић, С., Пaунoвић, В., Вeсић Вaсoвић, J., Moгућнoсти примeнe прojeктнoг приступa у прoцeсу плaнирaњa сeриjскe прoизвoдњe примeнoм PD мeтoдe, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник 2015 (ЛИMEН 2015), 10.12.2015., Бeoгрaд, Фaкултeт зa инжeњeрски мeнaџмeнт и Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa, Бeoгрaд, стр. 432-440, ISBN:978-86-80194-02-8  [M63]
 • Пaунoвић, В., Пузoвић. С., Рaдojичић, M., Примeнa MS Project-a у oдрeђивaњу врeмeнa трajaњa прoизвoднoг циклусa, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник 2015 (ЛИMEН 2015), 10.12.2015., Бeoгрaд, Фaкултeт зa инжeњeрски мeнaџмeнт и Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa, Бeoгрaд, стр. 691-697, ISBN:978-86-80194-02-8.  [M63]