Konferencija
Tehnički fakultet Čačak
7-9. maj 2010.


Tehnički fakultet u Čačku ima čast da Vas pozove da učestvujete u radu naučno-stručne Konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju, TIO 2010

Ovaj skup nastavlja tradiciju okupljanja naučnih i stručnih saradnika koji rade u oblasti tehničkog, tehnološkog i informaciono-tehnološkog osnovnog i srednjeg obrazovanja Srbije i koji je, u različitim formama, organizovan u poslednjih 50 godina (naučne i stručne konferencije i savetovanja iz tehničkog obrazovanja, iz informacionih tehnologija, seminari tehnike i dr.). Do sada održani naučno-stručni skupovi, svojim delovanjem, uticali su na razvoj obrazovanja iz tehnike, pre svega u osnovnom obrazovanju, ali i u srednjem obrazovanju. Uticaj ovih skupova prepoznatljiv je i u višem i visokom obrazovanju iz tehničkih nauka.

Danas se oseća neopravdan pad interesovanja za tehniku, što je uzrokovano, najčešće institucionim razlozima nesagledavanja budućih potreba daljeg napretka, kao i neusaglašenošću i neravnomernošću pristupa pojedinim oblastima. Tim pre nameće se potreba za kontinuiranim, organizovanim naučno-stručnim skupom sa ovom tematikom.

Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju TIO 2010, ima za cilj da doprinese povećanju razmene naučnih i stručnih znanja i iskustava između eksperata, naučnih i stručnih radnika iz Srbije i regiona koji se bave ovom problematikom. Tematikom je obuhvaćeno obrazovanje iz tehnike (tehnologije) na svim nivoima: osnovno, srednje i visoko. Predviđen je prikaz i analitički osvrt na stanje obrazovanja u ovoj oblasti, na neophodnost promena i stalnog usavršavanja nastavnih planova i programa, poboljšanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava, mogućnost korišćenja multimedijalnih i drugih sredstava i dr. Poseban akcenat Konferencije biće dat mestu, obimu i ulozi informatike i informacionih tehnologija u tehničkom obrazovanju, kao i korelaciji sa prirodnim naukama.

Praćenjem evropskih iskustava i vizijama budućeg razvoja obrazovanja u ovoj oblasti ide se u susret evropskim integracijama u obrazovanju. U skladu s tim sagledava se i projektuje obrazovanje nastavnika za tehničko (tehnološko) obrazovanje, u okviru koga nastavnički fakulteti treba da odigraju značajnu ulogu.

Očekuje se da rezultati Konferencije budu osnova za programiranje razvoja obrazovanja u Srbiji, posebno u segmentu tehničkog (tehnološkog) obrazovanja, informacionih tehnologija i informatike.

Nadamo se da će iskustva Konferencije biće višestruko korisna i za učesnike skupa, i za razvoj tehničko-tehnološkog obrazovnog područja.

Technical Faculty Čačak has the honour to invite you to participate in scientific Conference of Technics and Informatics in Education, TIO 2010

This assembly continues the tradition of gathering scientific associates and professionals in Technical, technological and information-technological primary and secondary education in Serbia. For the last 50 years this assembly has been organized in various forms (scientific and professional conferences and consultations on technical education, information technologies, technical seminars, etc.). These scientific and professional conferences have had a huge impact on the development of technical education, mostly in primary education, but also in secondary education. This impact is also noticeable in both higher and university education in technical fields.

Nowadays, conspicuously unjustified decline of interest in technics is mostly caused by the unpredictability of circumstances for the further progress, and uncoordinated and uneven approaches to certain fields. All the more so, there is a necessity for continuous organized scientific assembly in this subject matter.
Conference of Technics and Informatics in Education, TIO 2010 aims at the increase of exchange of scientific and professional knowledge and experiences between the experts, scientific associates and professionals from Serbia and regions engaged in this subject matter. This subject matter includes technical (technological) education at all levels: primary, secondary and high education. The conference will include a review and analytical reference to the education in this field, the necessity of change and constant improvement of teaching material and programmes, student books and other teaching aids, possibilities of utilizing multimedia and other means. The place, importance, and role of informatics and information technologies in technical education and in scientific fields will be emphasized at the Conference.

By following European experiences and visions of future education development in this field we will encounter European integrations of education. In accordance with this we shall envisage and plan the education of teachers of technical (technological) education within which pedagogical universities will have a significant role.
The conference results are expected to provide the basis for planning of education development in Serbia, especially in the sector of technical (technological) education, information technologies and informatics.
We hope that experiences gained at the Conference will be very useful both for the participants and for the development of technical-technological education field.

Konferencija
Tehnički fakultet Čačak 7-9. maj 2010.