Аleksa Maričić

Dr Аleksa Maričić
Professor Emeritus
Department of Physics and Materials

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-758

Fax: +381 032/342-101

Office No: 229

 aleksa.maricic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Fizika

Dr Aleksa Maričić,  Professor emeritus
Physics
Born in 1945, B.Sc. 1969 (B.Sc. in Physics), M.Sc. 1980, Ph.D. 1984.
Field of specialization: Materials Physics
Author 120 scientific papers

Izbor u zvanje profesor emeritus.

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Rođen je 1945. godine u Viči (Lučani).
Završio je 1964.godine Gimnaziju u Čačku, a 1969.godine Prirodno-matematički fakultet u Beogradu.
Magistrirao je na istom faku ­ltetu 1980. godine sa radom: "Slu ­čajevi emisije P+ mezona   pri interakciji K- mezona sa C, N i O jezgrima nuklearne emulzije".
Doktorsku disertaciju "Generisanje i nestajanje dislokacija u procesu konsolidacije disperznog praha bakra" odbranio je 1984. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu.
Radio je u Gimnaziji u Čačku, Višoj Tehničkoj školi u Čačku, kada je radio i na Pedagoškoj akademiji u Užicu. Od 1985.godine na Tehničkom fakultetu radi u zvanju redovnog profesora za predmet fizika. Od 1994.godine   drži nastavu na magistarskim studijama iz predmeta Amorfni materijali u CMS Univerziteta u Beogradu.
1997. godine izabran je za dopisnog, a 1998. za redovnog člana Međunarodnog instituta za nauku o sinterovanju.13. jula  2011. godine izabran je za profesora emeritus-a na Fakultetu Tehničkih nauka u Čačku

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova većinom u međunarodnim časopisima.

Mentor je, član komisije za više doktorskih disertacija i magistarskih radova.

Rukovodilac je i učesnik u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata MNT i SANU.

Ukupan broj citata/bez autocitata (SCOPUS): 547 /309

Ukupan broj radova na SCI listi (KOBSON): 67

PUBLIKACIJE

 1. Z. Filipović, V. P. Pavlović, M. N. Mitić, S. M. Lević, N. S. Mitrović, A. Maričić, B. Vlahović, V. B. Pavlović, „Synthesis and characterization of BaTiO3/-Fe2O3 core/shell structure“, Journal of advanced ceramics, Vol. 8(1), 2019, pp. 133-147, ISSN: 2226-4108.
 2. D. A. Kosanović, V. A. Blagojević, A. Maričić, S. O. Aleksić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, B. Vlahović, „Influence of mechanical activation on functional properties of barium hexaferrite ceramics“, Ceramics International, Vol. 44(6), 2018, pp. 6666-6672, ISSN: 0272-8842.
 3. V. A. Blagojević, V. Lukić, N. Begović, A. Maričić, D. M. Minić, „Hydrogen storage in a layered flexible [Ni-2(btc)(en)(2)](n) coordination polymer“, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 4(47), 2016, pp. 22171-22181, ISSN: 0360-3199.
 4. M. D. Spasojević, N. Ćirović, L. Ribić-Zelenović, P. M. Spasojević, A. Maričić, „Effect of Deposition Current Density and Annealing Temperature on the Microstructure, Hardness and Magnetic Properties of Nanostructured Nickel-Iron-Tungsten Alloys“, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 16(10), 2014, pp. D463-D469, ISSN: 0013-4651.
 5. M. D. Spasojević, L. Ribić-Zelenović, A. Maričić, P. M. Spasojević,  „Structure and magnetic properties of electrodeposited Ni87.3Fe11.3W1.4 alloy“, Powder Technology, Vol. 254, 2014, pp. 439-447, ISSN: 0032-5910.
 6. M. D. Spasojević, A. Maričić,  L. Ribić-Zelenović, N. V. Krstajić, P. M. Spasojević, „The kinetics of hydrogen absorption/desorption within nanostructured composite Ni79.1Co18.6Cu2.3 alloy using resistometry“, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 551, 2013, pp. 660-666, ISSN: 0925-8388.
 7. A. Maričić,  D. M. Minić, V. A. Blagojević, A. Kalezić-Glišović, D. M. Minić, „Effect of Structural Transformations Preceding Crystallization on Functional Properties of Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 Amorphous Alloy”, Intermetallics, Vol. 21(1), 2012, pp. 45-49, ISSN: 0966-9795.      
 8. A. Maričić,  M. Spasojević, A. Kalezić-Glišović, L. Ribić-Zelenović, S. Djukić, N. Mitrović, „The stress effect on electrical resistivity sensitivity of FeBSiC amorphous ribbon”, Sensors and Actuators: A Physical, Vol. 174, 2012, pp. 103– 106, ISSN: 0924-4247.
 9. M. Spasojević, A. Maričić,  L. Ribić-Zelenović,  N. Krstajić,  P. Spasojević , „The kinetics of hydrogen absorption/desorption within nanostructured composite Ni79.1Co18.6Cu2.3 alloy using resistometry”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 551, 2013, pp. 660-666, ISSN: 0925-8388.
 10. D. Minić,  V. Blagojević,  A. Maričić ,  T. Zak,  D. Minić, „ Influence of structural transformations on functional properties of Fe75Ni2Si8B13C2 amorphous alloy”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 134(1), 2012, pp. 111-115, ISSN: 0254-0584
 11. L. Ribić-Zelenović,  N. Ćirović,  M. Spasojević,  N. Mitrović, A. Maričić,  V. Pavlović, „Microstructural properties of electrochemically prepared Ni-Fe-W powders“, Materials Chemistry and Physics, Vol. 135(1), 2012, pp. 212-219, ISSN: 0254-0584.
 12. A. Maričić, D.M. Minić, T. Zak: Influence of the Changes of Free Electron Density on Electrical and Magnetic Properties of the Co70Fe5Si10B15 Amorphous Alloy, Science of Sintering, 36 (2004), p. 197-203.
 13. A. Maričić, M. Spasojević, L. Rafailović, L. Ribić-Zelenović: Hydrogen absorption and desorption kinetics in nickel and cobalt alloy powder, Materials Science Forum, 453-454: (2004), p. 411-415.
 14. A. Maričić, M.M. Ristić: Corelation Between the Crustallization Process and Change in Thermoelectromotive Force for the Amorphous Alloy Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5, Science of Sintering, 35 (2003), p. 31-36.
 15. A. Maričić: Crystallization of amorphous metallic alloys, Beograd 2000., (monografija)
 16. A. Maričić, M.M. Ristić, Advanced Principles of the Amorphization Process, Science of Sintering 30, Spec.Issue 13-21 1998.
 17. A. M. Maričić, M.V. Šušić, M.M. Ristić: Thermodynamics and cinetics of the cristallization process of Fe75Ni2Si8B13C2 amorphous alloys, J. Serb. Chem. Soc. 62(8) 653-647, 1997.
 18. A. Maričić: Correlation of the hydrogen absortion process and changes of electric conductivity of polycrystal powders of the La95Ni5 alloy, J.Serb.Chem.Soc., 60(11) 1043-1047, 1995.
 19. A. Maričić: Method for researching structural transformations in unstable metall systems, Science of Sintering, 26(3), 315-319,1994.
 20. A. Maričić, M. Šušić, M. Ristić: The kinetics of the stuctural relaxation amorphous alloy Fe82B13Si5, Science of Sintering 26(2), 205-209, 1994.
 21. M.V. Šušić, A. Maričić, R. Dimitrijević: Correlation between thermal, kinetic, magnetic and electric properties in the cristallization process of amorphous magnetic alloys, Materials Chemistry and Physics, Vol. 30(4), 221-227, 1992.