Аleksandar Kovačević

Dr Аleksandar Kovačević
Professor
Department of Electrical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-728

Fax: +381 032/342-101

Office No: 127

 aleksandar.kovacevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Александар М. Ковачевић, дипл. инж. ел., рођен је 22. фебруара 1962. године у Пријепољу, Србија. Дипломирао је 1986. године на Електротехничком факултету Универзитета у Подгорици, Црна Гора, на општем смеру Електроника, са просечном оценом 8,36. Дипломски рад под насловом: „Синхронизација дигиталних телефонских мрежа, одбранио је 16. маја 1986. године са оценом 10 (десет). Магистрирао је 2. октобра 2007. године на Електротехничком факултету (ЕТФ) Универзитета у Београду, смер Дигитални пренос информација, са темом: „Испитивање електромагнетске компатибилности телекомуникационих уређаја посебне намене у екранизованој просторији и одређивање мерне несигурности, чији су ментори били др Драган Станковић, ред. проф. и др Гроздан Петровић, ред. проф. На истом факултету, дана 15. новембра 2011. године усмено је одбранио докторску дисертацију под називом: Процена мерне несигурности при испитивању електромагнетске компатибилности, чији је ментор био др Предраг Осмокровић, ред. проф. Дана 20. марта 2012. године на Универзитету у Београду промовисан је у доктора електротехничких наука, област електромагнетска компатибилност/мерна техника.

По дипломирању, запослио се 2. јуна 1986. године у Радио телевизији Титоград као њихов стипендиста. Од 2. септембра 1986. године до 30. новембра 1988. године радио је у Институту за рачунарске науке и аутоматику (ИРЦА), ЕНЕРГОИНВЕСТ, Сарајево, у области телекомуникација (телеметрија) као млађи стручни сарадник. Од 1. децембра 1988. године до 28. јула 2020. године је био на служби у Техничком опитном центру - ТОЦ (војна научно-истраживачка установа) у Београду. Прошао је следећа звања у Лабораторији за везу и командовање: самостални истраживач, виши истраживач и водећи истраживач. Поред тога, био је и Начелник Лабораторије за технику ПЕБ (Против електронску борбу), у оквиру Одељења за телекомуникациону технику, Сектора за електронику. Пет година је обављао дужност Начелника одељења за везу и криптотехнику (у чи, а након тога, 12 година и Начелника одељења за електромагнетску компатибилност и утицаје околине.

Од 1. септембра 2020. године је др Александар М. Ковачевић запослен као професор струковних студија на Факултету техничких наука (ФТН) у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Од 1. априла 2022. године, поред послова професора, са непуним радним временом од 90%, обавља и послове као виши научни сарадник, са непуним радним временом од 10%.

Комисија за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Комисија), Одлуком број 660-01-00107/2013-17, на седници одржаној 27.11.2013. године, бирала га је у звање научни сарадник, за област техничко-технолошких наука – електроника, телекомуникације и информационе технологије, а након тога, наведена Комисија, на седници одржаној 15.07.2019. године, донела је Одлуку, број 660-01-00001/488, да буде изабран у звање виши научни сарадник, за област техничко-технолошких наука – електроника, телекомуникације и информационе технологије.

На основу члана 65, став 2, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), и члана 57. Статута Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду, Одлуком Сената Универзитета, бpoj 2507/1, на седници одржаној 01.10.2013. године, био је биран у звање доцента, за ужу научну област Заштита од зрачења и транспортна теорија честица.

Поседује међународни сертификат за потребе испитивања и система менаџмента квалитета за оцењивача/водећег оцењивача NIGEL BAUER & ASSOCIATES, сертификат бр. 2006/1764. Преко 15 година је члан Комисије за српске стандарде из области електромагнетске компатибилности КС Н210, а од недавно и Председник (Решење бр. 671/10-31-02/2023 од 22.05.2023. године), при Институту за стандардизацију, Београд. Технички експерт и технички оцењивач је преко 10 година, из области електромагнетске компатибилности, при Акредитационом телу Србије (АТС), Београд, као и члан Секторских комитета, око 5 година, при Акредитационом телу Србије (АТС), Београд, и то за: Контролна тела, Сертификациона тела и испитне лабораторије. До сада је имао преко 30 оцењивања акредитованих лабораторија и сертификационих тела.