Boјan Јeremić

Dr Boјan Јeremić
Professor
Department of Mechanical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-792

Fax: +381 032/342-101

Office No: 136

 bojan.jeremic@ftn.kg.ac.rs

/content/upload//files/CV Bojan Jeremić.doc

 

Предмети

Техничка механика

Отпорност материјала

Компјутерско моделирање и анализа конструкција

Хидраулика и пнеуматика

Технике моделовања развоја производа

Компјутерска анализа конструкција

Основни подаци

Рођен у Горњем Милановцу 24.03.1988. године.

Запослен на Факултету техничких наука у Чачку у звању професор струковних студија за област Примењена механика, механизми и конструкције.

Образовање

Основне студије - Машински факутет Универзитета у Београду; завршене 2010. године

Мастер студије - Машински факутет Универзитета у Београду; завршене 2012. године

Докторске студије - Машински факутет Универзитета у Београду; завршене 2020. године

Радно искуство

У току Мастер студија, приликом израде Мастер рада, био је члан тима за пројектовање националне лабораторије за испитивање пумпи, модела турбина, хидромашинске опреме и еталонирање и оверавање протокомера. По завршетку студија запослен је на Машинском факутету Универзитета у Београду као сарадник на пројекту Технолошког развоја. Године 2014. заснива радни однос на истој установи као асистент на Катедри за механику. Након завршених докторских студија бира се у звање доцента на Катедри за механику. Године 2020. заснива радни однос на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу као професор струковних студија на Катедри за машинство.

Научна и стручна делатност

Научни радови у врхунским међународним часописима, категорије М21

[1] Jeremić B., Radulović R., Obradović A., Šalinić S., Dražić M.: Brachistochronic motion of a nonholonomic variable-mass mechanical system in general force fields, - Mathematics and Mechanics of Solids, Vol 24, No 1, pp. 281–298, 2019, https://doi.org/10.1177/1081286517738307 (IF = 2.545 за 2017.)

Научни радови у истакнутим међународним часописима, категорије М22

[2] Radulović R., Jeremić B., Šalinić S., Obradović A., Dražić M.: A new approach for the determination of the global minimum time for the brachistochrone with preselected interval for the normal reaction force value, - International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol 101, pp. 26-35, 2018, https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2018.02.001 (IF = 2.306 за 2017.)

[3] Jeremić B., Radulović R., Zorić N., Dražić M.: Realizing brachistochronic planar motion of a variable mass nonholonomic mechanical system by an ideal holonomic constraint with restricted reaction, - Filоmat, Vol 33, No 14, 2019., pp. 4387–4401, https://doi.org/10.2298/FIL1914387J (IF = 0.789 за 2018.)

Научни рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини, категорија М33

[4] Radulović R., Obradović A., Jeremić B.: Analysis of the Minimum Required Coefficient of Sliding Friction at Brachistochronic Motion of a Nonholonomic Mechanical System, - FME Transactions, Vol 42, No 3, 2014,  pp. 199-204, ISSN 1451-2092, doi: 10.5937/fmet1403199R.

[5] Radulović R., Zeković D., Lazarević M., Segľa Š., Jeremić B.: Analysis the Brachistochronic Motion of a Mechanical System with Nonlinear Nonholonomic Constraint, - FME Transactions, Vol 42, No 4, 2014,  pp. 290-296, ISSN 1451-2092, doi: 10.5937/fmet1404290R.

[6] Jeremić B., Radulović R., Obradović A.: Analysis of the brachistochronic motion of a variable mass nonholonomic mechanical system, Theoretical and Applied Mechanics, Vol 43, No 1, pp. 19-32, Маy 2016, doi: 10.2298/TAM150723002J.

[7] Radulović R., Obradović A., Jeremić B.: Brachistochronic motion of nonholonomic mechanical system with limited reaction of constraints, - Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013, M2-06, pp 903-908, ISBN 978-86-909973-5.

[8] Jeremić B., Radulović R., Obradović A.: Brachistochronic Motion of a Variable Mass Nonholonomic Mechanical System, - Fifth International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, Serbia, 15-17 June 2015, G3е, pp. 1-10, ISBN 978-86-7892-715-7.

[9] Radulović R., Jeremić B., Obradović A., Stokić Z.: Global minimum time for the brachistochronic motion of a particle in an arbitrary field of potential forces, - Sixth International Congress of Serbian Society of Mechanics, Mountain Tara, Serbia, 19-21 June 2017, G2d, pp. 1-8, ISBN 978-86-909973-6-7.

[10] Jeremić B., Radulović R., Obradović A.: Realizing brachistochronic motion of a variable mass body by centrode, - Seventh International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, 24-26 June 2019, G3a, pp. 1-10, ISBN 978-86-909973-7-4.

[11] Radulović R., Jeremić B., Obradović A.: Realization of the brachistochronic motion of a nonholonomic variable mass mechanical system by ideal holonomic constraint, - Seventh International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, 24-26 June 2019, M1i, pp. 1-10, ISBN 978-86-909973-7-4.

Научни рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу, категорија М34

[12] Radulović R., Zeković D., Lazarević M., Jeremić B.: Analysis of minimum required sliding friction coefficient in the brachistochronic motion of a mechanical system with nonlinear nonholonomic constraint, SMMM 2014 1st International Symposium on Machines, Mechanics and Mechatronics - Current Trends, Beograd 2014, pp. 30-31, ISBN 978-86-7083-830-7.

[13] Rusov M., Lazarević M., Radulović R., Jeremić B.: Trajectory and basic multybody dynamic analysis for five-axis CNC machines, SMMM 2014 1st International Symposium on Machines, Mechanics and Mechatronics - Current Trends, Beograd 2014, pp. 24, ISBN 978-86-7083-830-7.

Учешће на пројектима заједница науке и Министраства за науку

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2013. - 2020.