Branko Sarić

Dr Branko Sarić
Assistant Professor
Department of Mathematics

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-783

Fax: +381 032/342-101

Office No: 138

 branko.saric@ftn.kg.ac.rs

Име и презиме

Бранко В. Сарић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или непуним радним временом и од када

Факултет техничких наука Чачак (ВСТСС Чачак), од 02. 02. 2004. године.

Ужа научна односно уметничка област

Математичка анализа са применама

Академска каријера

 

Година

Институција

Научна или уметничка област

Ужа научна, уметничка или стручна област

Избор у звање

2021.

ФТН Чачак

Математичке науке

Математичка анализа са применама

Докторат

2002.

 

2009.

Машински факултет Универзитета у Београду

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Машинско инжењерство

 

Математичке науке

 

Аутоматско управљање

 

Математичка анализа са применама

 

Магистратура

1999.

Машински факултет Универзитета у Београду

Машинство

Аутоматско управљање

Диплома

1984.

Машински факултет Универзитета у Београду

Машинство

Аутоматско управљање

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија

Р.Б.

 

Ознака предмета

Назив предмета    

Вид наставе

Назив студијског програма

Врста студија (ОСС, ССС, ОАС, МСС, МАС, САС)

1.

23.SIT001

Примењена математика

П,В

ИТ, МИ

ОСС

2.

23.SMMI03

Одабрана поглавља математике

П,В

ЕР, МИ

МСС

3.

23.SMEI03

Нумерички методи

П, В

ЕР

МСС

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Branko Sarić, On the HN-Integration of Spatial (Integral) Derivatives of Multivector Fields with Singularities in ℝN, Filomat, 2017, 31(8), 2433-2439,

  1.  

Branko Sarić, On an integral as an interval function, U.P.B. Scientific Bulletin Series A, Vol. 78, No. 4, 2016, 53-56.

  1.  

B.Saric, Fourier series of functions with infinite discontinuities, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol. 10, No. 1, 2014, 103-110.

  1.  

Branko Sarić, One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems, Applied Mathematics, Vol. 3, No. 12, 2012, 1933-1939.

  1.  

Branko Sarić, On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space, Czech. Math. J., Vol. 61, No. 4, 2011, 1017-1022.

  1.  

Branko Sarić, On totalization of the H1 integral, Taiw. J. Math. Vol. 15, No. 4, 2011, pp. 1701-1719.

  1.  

Branko Sarić, Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions, Czech. Math. J., Vol. 60, No. 4, 2010,1043-1048.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

35 (Извoр Google Scholar)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи - не

Међународни - не

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним