Јasmina Vesić Vasović

Dr Јasmina Vesić Vasović
Full Professor
Department of Industrial Management

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-729

Fax: +381 032/342-101

Office No: 125

 jasmina.vesic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Jasmina Vesić Vasović, Ph.D. eng, Full Professor
Science and teaching domain: Management and Operations Research
The courses at the undergraduated and graduated studies:
Operations Research
Industrial Management
Project Management
Decision Making

Product Management

MCDMBorn in 1974, B.Sc. 1998, M.Sc. 2003, Ph.D. 2006.

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Др Јасмина Весић Васовић рођена је 17. маја 1974. год. у Крушевцу. Основну и средњу школу - гимназију, завршава са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. На Техничком факултету у Чачку, педагошко-техничком одсеку, дипломирала је 1998. године. Непосредно по завршетку факултета, школске 1998/99. године, на истом факултету уписује магистарске студије. Магистарски рад под насловом “Прилог развоју модела за вишекритеријумску оптимизацију” одбранила је јуна 2003. године и стекла звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију под насловом „Вишекритеријумски приступ оптимизацији програмске оријентације предузећа“ одбранила је 08. јула 2006. године на Техничком факултету у Чачку. На Универзитету у Крагујевцу, фебруара 2007. године промовисана је у доктора техничких наука.

На Вишој техничкој школи за индустријски менаџмент у Крушевцу радила је десет година, до школске 2007/08. године, прошавши све нивое наставничких звања од асистента, наставника, предавача до професора струковних студија. Као докторант на Техничком факултету у Чачку, од школске 2005/06. године ангажована је на смеру Индустријски менаџмент за извођење вежби из предмета Организација рада и Операциона истраживања у индустрији.

Од 1. октобра 2007. године запослена је на Техничком факултету у Чачку као професор у звању доцента за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. Фебруара 2012. године изабрана је у звање ванредни професор, а децембра 2016. године изабрана је у звање редовни професор за исту ужу научну област - Менаџмент и операциона истраживања. 

Живи у Чачку са супругом и сином.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

У свом досадашњем научном и стручном раду објавила је као аутор/коаутор преко 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим научним часописима са рецензијама и у зборницима радова са међународних и домаћих конференција. Аутор/коатор је пет универзитетских уџбеника и две монографије подржане од Министарства просвете и науке Републике Србије. Рецензент је радова публикованих у међународним часописима. Као истраживач учествовала је у реализацији пројеката Министарства просвете и науке Републике Србије у области Технолошког развоја, као и у реализацији техничких решења. Као члан пројектног тима учествовала је и у реализацији међународних развојних пројеката. Као ментор руководила је израдом преко 50 дипломских и мастер радова, специјалистичког рада и магистарске тезе из области инжењерског менаџмента. Учествовала је у комисијама за одбрану дипломских, мастер, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација. Остварила је низ активности које представљају допринос академској заједници: ангажована је у развоју наставе и других делатности Факултета техничких наука у Чачку; учествовала је као члан тима за развој студијских програма у процесу акредитације Факултета; учествовала је у комисијама за избор у звање наставника, асистената и сарадника. Шеф је Катедре за индустријски менаџмент од октобра 2017. године. Председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета техничких наука у Чачку у периоду 2019-2022.год. Члан Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу у периоду 2016-2023.

НАУЧНИ И СТРУЧНИРАДОВИ

Радови објављени у часописима међународног значаја (М20)

 1. Vesić Vasović J., Radojičić, M., Klarin, M. M., Spasojević Brkić, V. K., Multi-criteria approach to optimization of enterprise production programme in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Volume 225, Issue 10, 2011, pp.1951-1963.
 2. Radojicic, M., Nesic, Z., Vesic Vasovic, J., Spasojevic-Brkic, V., Klarin, M., One approach to the design of an optimization model for selection of the development strategy, Technics Technologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6, Number 1, March 2011, pp 99-110.
 3. Radojicic, M., Nesic, Z., Vesic Vasovic, J., Klarin, M., Spasojevic-Brkic, V., Model of economic batch size in industrial production, Technics Technologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6, Number 2, Jun 2011, pp 272-280.
 4. Spasojevic-Brkic, V., Klarin, M., Radojicic, M., Cockalo, D., Vesic Vasovic, J., Strategy and quality management: an empirical study of Serbian industrial companies, Technics Technologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6, Number 2, Jun 2011, pp 308-317.
 5. Radojicic, M., Nesic, Z., Vesic Vasovic, J., Klarin, M., Spasojevic-Brkic, V., One approach to improving production capacities in the function of reducing the cost, Technics Technologies Education Management, ISSN 1840-1503, Vol. 6, Number 4, Dec 2011, pp 1328-1334.
 6. Radojicic M., Zizovic M., Nesic, Z., Vesic Vasovic J., Modified approach to PROMETHEE for multi-criteria decision-making, Maejo International Journal of Science and Technology, 2013, 7(03), pp. 408-421 DOI: 10.14456/mijst.2013.34
 7. Nesic Z., Ljubic L., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Analysis of information flow within the information system of car parks, Acta Polytechnica Hungarica, Volume 12, Issue 3, 2015, pp.73-86. DOI: 10.12700/APH.12.3.2015.3.5
 8. Vesic Vasovic J., Radojicic M., Vasovic S., Nesic Z., Multi-criteria Selection of the Computer Configuration for Engineering Design, The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), Vol. 14, No. 5, 2017, pp. 782-789. ISSN:2309-4524
 9. Radojicic M,  Nesic Z, Vesic Vasovic J, Аn approach to application of statistical methodology for calculation of standard working time in wood processing, Journal of science & technology for forest products and processes, Vol. 6 (4), 2017, pp. 17-21
 10. Puzovic S., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Paunovic V., Nesic Z., An Approach to Economic Optimization of the Batch Size in the Textile Industry, Tekstil Ve Konfeksiyon, Vol. 28(4), pp. 250-257, 2018, ISSN: 1300-3356, doi:10.32710/tekstilvekonfeksiyon.482864
 11. Stanisavljev, S., M.Klarin, V.Spasojević-Brkić, M.Radojičić, J.Vesić-Vasović, Identification of Annual Work Hour Elements in Production Cycle and Experimental Assessment of Flow Coefficient and Optimal Series, Technical gazette, Vol. 26 (5), pp.1523-1528, 2019, ISSN: 1330-3651, doi: 10.17559/TV-20180214112428
 12. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic V., An integrated MCDM approach to PLM software selection, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16(4), pp. 45-65, 2019, ISSN: 1785-8860, doi: 10.12700/ APH .16.4.2019.4.3
 13. Petrović, T.; Vesić Vasović, J.; Komatina, N.; Tadić, D.; Klipa, Ð.; Ðurić, G. A Two-Stage Model Based on EFQM, FBWM, and FMOORA for Business Excellence Evaluation in the Process of Manufacturing. Axioms 2022, 11, 704. https://doi.org/10.3390/axioms11120704

Радови саопштени на скуповима међународног значаја (М30)

 1. Radojičić M., Popov D., Bojković R., Vesić J., Some Possibilities  Of Increasing The Efficiency Of Project Management By Applying Modern Software Tools, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999., str. 349-355., ISBN 973-98968-2-0, УДК: 005, COBISS.SR-ID: 512316574
 2. Bojković R., Vesić J., Radojičić M., Comparative Evaluation Of Organization Forms For Project Management Investment, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999., str. 345-348., ISBN 973-98968-2-0, УДК: 005, COBISS.SR-ID: 512316318
 3. Bojković R., Vesić J., Ječmenica R., Radojičić M., The Projecting Of Work Place Organization In Function Of Working Conditions Improvement, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000., str. 254-257., ISBN 973-99425-3-9, УДК: 005, COBISS.SR-ID: 512317342
 4. Vesić J., Radojičić M., Bojković R., Ecological Aspects Of Investment Projects In Building Construction, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000., str. 241-244., ISBN 973-99425-3-9, УДК: 005, COBISS.SR-ID: 512316830
 5. Vesić J., Radojičić, M., Popov, D., A. Dragašević, Possibilities of Increase of The Realization Process Efficiency of The Investment Project by MS Project Application, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, XII-th Edition, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2003., str. 432-437. ISBN 973-625-052-0, УДК : 519.8, COBISS.SR-ID : 512325534
 6. Dragašević A., Vesić J., Radojičić M., Veljović A., Optimization of Network Diagram, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, XII-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara,Romania,2003.,str.424-431., ISBN 973-625-052-0, УДК : 519.8, COBISS.SR-ID: 512325790
 7. Žižović M., Vesić J., Petojević A.: Some multicriteria aspects on selection of computers, Proceedings of III International conference "Informatics Educational Technology And New Media In Education", Sombor 2006, 418-420, ISBN 86-83097-51-X, COBISS, SR-ID 211977223
 8. Radojičić, M.,. Nešić, Z., Vesić, J., Development Of A Computer Application For Trend Projection Analysis, BALCOR 2007, Volume of Abstracts, The 8th Balkan Conference on Operational Research, Seprember, Belgrade - Zlatibor, Serbia, 2007. p114, ISBN: 978-86-7680-126-8, COBISS.SR-ID: 512324766
 9. Vesić J., Nešić Z., Radojičić M., A Computer Application For Purchase Order Management As A Support Of Supply Logistics, 13th International Scientific Symposium SM 2008, Proceedings Conference [CD], Ekonomski fakultet Subotica, Palic, 2008., ISBN:86-7233-193-1, COBISS.SR-ID: 153602060 
 10. Subotić, S., Davidović, J., Panić, M., Vesić Vasović, J., An Approach For Documenting The Destruction Process Of A Product With An Expired Product Life, Proceedings of the 4th International Symposium Of Industrial Engineering, SIE2009, Belgrade, 2009. pp.36-39, ISBN: 978-86-7083-681-5, UDK: 519.8, COBISS.SR-ID: 512315550
 11. Vasović, S., Vesić Vasović, J., Some Possibilities For Application Of Dynamic Criteria In Estimation Of The Economic Validity Of Investment Projects In An Electric Energy Distribution Company, Proceedings of the I International Symposium Engineering Management And Competitiveness (EMC2011), Zrenjanin, Serbia, July 2011 pp203-208, ISBN: 978-86-7672-135-1, COBISS.SR-ID: 512323230
 12. Ralic, Z., Vesic Vasovic, J., Vasovic, S., Radojicic, M., Multi-criteria approach to the increase of energy efficiency of the residential object, Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4–7, 2011, pp. 2036-2046, ISBN: 978-86-6055-016-5, COBISS.SR-ID: 512323486
 13. Nikolic, N.,  Dragicevic, S.,  Vesic Vasovic, J., Improvement analysis of waste management process in Lucani region, Serbia, Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4–7, 2011, pp. 3906-3916, ISBN: 978-86-6055-016-5, COBISS.SR-ID: 512323742 (Proclaimed the best paper at the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS2011. A special significance of this award is in noting that the conference included 330 papers, and attendees from 47 countries)
 14. Vesic Vasovic J, Radojicic M, Nesic Z, Development of decision making criteria system for production program in industrial companies, Proceedings of the 5th International Symposium Of Industrial Engineering, SIE2012, Belgrade, 2012. pp.219-222, ISBN: 978-86-7083-681-5.
 15. Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Stability intervals of the criteria in multi-criteria decision making, Proceedings of II International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2012, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 377-382., ISBN 978-86-7672-165-8., Zrenjanin, 2012.
 16. Nešic Z., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Development Of Multi-Criteria Approach In The Design Of Information Systems, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012. Kragujevac, pp. 407-414., ISBN: 978-86-86663-82-5
 17. Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Improvement Of Decision Making Efficiency By Software Support, 6. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2012. Kragujevac, pp. 537-542, ISBN: 978-86-86663-82-5
 18. Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Improvement of time analysis quality in network diagrams by implementation of software support, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 329-334, ISBN: 978-86-86663-94-8
 19. Bogicevic S., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nešic Z., Application of cluster analysis in function of improving decision making process, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 325-328. ISBN: 978-86-86663-94-8
 20. Špijunović Ž., Mirković, R., Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Automatization of obtaining information at inspection of technical safety of railway vehicles, 7. International Quality Conference, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2013. Kragujevac, pp. 315-324, ISBN: 978-86-86663-94-8
 21. Radojicic M., Vesic Vasovic J., Nesic Z., Development of the software support for determining the structure of delay and efficiency of the use of capacity in function of shortening the production cycle, Proceedings of III International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2013, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 289-294., ISBN 978-86-7672-202-0, Zrenjanin, 2013.
 22. Stanisavljev S., Đorđević D., Sajfert V., Ćoćkalo D., Nikolić M., Vesić Vasović J., Minovski R., Reduction in the duration of the production cycle time in serial production in metal processing industry, Proceedings of III International Symposium Engineering Management and Competitiveness-EMC2013, University of Novi Sad, Technical faculty Zrenjanin, pp. 283-288. ISBN 978-86-7672-202-0, Zrenjanin, 2013
 23. Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Software Support for Optimization of Production Cycle Flow, Proceedings  XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013, pp. 645-649. ISBN: 978-86-7680-285-2    
 24. Nešić, Z., Ljubić, L., Radojičić M., Vesić Vasović J., Information Flow in Parking Areas Management in the Enterprise Information System, ICIST 2014 4th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13.3.2014, pp. 317-321., ISBN: 978-86-85525-14-8, 
 25. Nešić, Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Development of an application for automatization of warehouse operations, Sinteza - Singidunum University International Scientific Conference, 25. - 26.04.2014., Belgrade, pp. 969-974. DOI: 10.15308/SINTEZA-2014-969-974, ISBN: 978-86-7912-539-2.
 26. Denić N., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some Considerations on Business Intelligence Application in Business Improvement, 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, 25-27.11.2014. pp.1142-1145, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034609, ISBN:978-1-4799-6190-0,
 27. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Impact of quality information in relation to the business decision making process, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 503-508., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 28. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Mihailović Đ., Improvement of the directors' work efficiency in the function of improving the organization of school operating, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 509-516., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 29. Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M., One approach to the development of software for improving the use of fixed assets, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 517-522., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
 30. Vesić Vasović J., Radojičić M., Popović P., Nešić Z., Increase of efficiency of multi-criteria decision making process in the selection of development investment projects, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 123-128., ISBN: 978-86-7083-858-1
 31. Ljubić L., Popović D., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Business Process Analysis of information system for human resources management in the function of improving business quality, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 261-266., ISBN: 978-86-7083-858-1
 32. Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M., An Approach to Business Improvement by the Development of an Information System, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 261-266., ISBN: 978-86-85525-16-2    
 33. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Improvement of the process of school principals’ professional development in the field of management, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research Synthesis 2015, Singidunum University, 16-17, April 2015., pp. 359-363., ISBN: 978-86-7912-595-8, DOI: 10.15308/ Synthesis-2015-359-363
 34. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Contribution to the Development of an Information System in the Function of Improving Decision-Making in Business, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 330-335., ISBN: 978-86-85525-16-2    
 35. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Mihailović Đ., Nešić Z., Managerial decision-making in the function of efficient school management, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 105-110., UDC: 005.311.6:371.113, ISBN: 978-86-7672-256-3
 36. Paunović V., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., A research on the effect of the parallel type of production of the series on the length of the production cycle and on the utilization of the machines capacity, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 80-85., UDC: 658.5, ISBN: 978-86-7672-256-3
 37. Nešić Z., Ljubić L., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Model of Information Flow Management in the Function of Business Processes Improvement, CINTI 2015 16th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 19–21 November 2015, Óbuda University, Budapest, Hungary, pp. 209-214,  ISBN: 978-1-4673-8519-0 
 38. Radojičić M., Vesić Vasović J., Paunović V., Puzović S., Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC 2016) June 17-18, 2015, Kotor, Montenegro, University of Montenegro, Maritime Faculty Kotor, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia, pp. 120-125., UDC: 658.5, ISBN: 978-86-7672-284-6
 39. Bulut I., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Application of social networks in improvement of business quality, 1.International Conference on Quality of Life, 9-10 June 2016, Kragujevac, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 211-214, ISBN: 978-86-6335-033-5
 40. Nešić, Z., Ljubić, L., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Some Considerations on Improvement of Parking Service Information System, 24th Telecommunications forum TELFOR 2016, Telecommunications Society Belgrade, Serbia, November 22-23  2016., ISBN: 978-86-7466-649-4.
 41. Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Use of Multi-Criteria Decision Making Methods in Function of Quality Improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 74-80, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005.6
 42. Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Puzovic, S., Jovicic, A., Integrated MCDM Approach Based on AHP and PROMETHEE Methods for Tool Selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-73, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005:519.226, 519.816.
 43. Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., One MCDM Approach to Learning Management Systems Evaluation, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, Čačak, Serbia, pp. 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:37.018.43 
 44. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Implementation of the Lean concept within Smart School Management, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, May 25-27th 2018, Čačak, Serbia, pp. 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:37.018.43 
 45. Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., The prioritization of the PLM implementation factors based on MCDM approach, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2:510.644 
 46. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Nesic, Z., The effects of the application of the Lean concept tools on the length of the production cycle, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2 
 47. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojičić, M., Paunovic, V., The MCDM approach to the selection of a supplier for medium voltage distribution equipment, XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), The Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU), Belgrade, Serbia, 25-28th May, 2018, Belgrade, Serbia, pp. 251-258, ISBN: 978-86-80593-64-7
 48. Puzović, S., Paunović, V., Vesić Vasović, J., Nešić, Z., The influence of the Lean implementation on work enviroment quality, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, 28th - 30th November 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 119-122, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4  [M33]
 49. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasović, J., Nešić, Z. Influence of Lean implementation on quality of business of non-profit organizations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28-30th 2018, Kopaonik, Serbia, Center for Quality, University of Kragujevac, 123-128,  ISBN: 978-86-6335-056–4 (М33)
 50. Puzović, S., Vesić Vasović, J., Paunović, V., Nešić, Z., Dragašević, A., Analysis of the Serbia’s innovation profile, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality,  Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 911-917, ISSN: 2620-2832
 51. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V. The role of PLM academic platforms in education of the „engineers of the future”, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2020 (TIE 2020), September 18-20th 2020, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 212-218, ISBN: 978-86-7776-247-6 (М33)
 52. Paunovic V., Vesic Vasovic, J., Puzovic, S. An impact of the application of the Lean concept to improving industrial engineering education, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2020 (TIE 2020), September 18-20th 2020, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 65-71, ISBN: 978-86-7776-247-6, UDC: 65.01:62 (М33)
 53. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V., Nesic, Z. A hybrid MCDM framework for solving the project management software selection problem, XLVII International Symposium on Operational Research (SYM-OP-IS 2020), September 20th - 23rd 2020, Belgrade, Republic of Serbia, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, 521-526, ISBN: 978-86-7395-429-5 (М33)
 54. Puzović, S., Vesić Vasović, J., Paunović, V., (2020). Project evaluation criteria prioritization by using a type-2 Fuzzy MCDM model, XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), September 30th–October 3rd, 2020, Thessaloniki, Greece, University of Macedonia and Hellenic Operational Research Society (HELORS), 209-213, ISBN: 978-618-85079-0-6 (М33)
 55. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V. Digital twin technologies as an enabler of the next level of PLM evolution, 38th International Conference on Production Engineering 2021 (ICPE S2021), October 14-15th 2021, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 321-328, ISBN: 978-86-7776-252-0 (М33)
 56. Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., Puzovic, S. The influence of Lean tool application on the efficiency of the production process, 38th International Conference on Production Engineering 2021 (ICPE S2021), October 14-15th 2021, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 350-357, ISBN: 978-86-7776-252-0  (М33)

 Радови објављени у часописима националног значаја (М50)

 1. Жижовић М., Николић О., Весић Ј., Оцене окружења организације и примене, Часопис “Стратегијски менаџмент” бр. 4/2003, Економски факултет, Суботица, стр.11-16. ISSN: 0354-8414 UDK 005.721/.722, COBISS.SR-ID: 164042508
 2. Весић Ј., Радојичић М., Усавршавање методологије моделирања и исказивања преференција доносиоца одлуке при вишекритеријумском одлучивању, Часопис „Техника“ бр. 2/2005, ISSN 1450-9911, Менаџмент. ISSN 1450-9911, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2005., стр.(55) 7-14. COBISS.SR-ID: 125599244
 3. Весић Ј., Радојичић М., Вишекритеријумски приступ одлучивању о програму производње, Часопис „Техника“ бр. 4/2008, ISSN 1450-9911, Менаџмент. ISSN 1450-9911, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2008, стр.(58)11-18. УДК: 658.51:005.5, COBISS.SR-ID: 514394517
 4. Vesić J., Nešić Z., Radojičić M., A Computer Application For Purchase Order Management As A Support Of Supply Logistics, Strategic management International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management 4/2008, ISSN: 0354-8414, pp.17-20, UDK: 004.4:005.5, COBISS.SR-ID: 153602060
 5. Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Mihailovic Đ., Possibility of choosing development investment programs of a production company by applying discounted investment appraisal technique, Journal of Engineering Management And Competitiveness (JEMC), Vol. 4, No. 1, 2014, pp. 41-46, UDC: 330.322:005.311.6, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2334-9638, COBISS.SR - ID 203689228, CIP: 62:005 
 6. Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., One approach to the analysis of impact of shift-work introduction on unit costs in serial production, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) Vol. 5, No. 1, 2015., pp. 46-49, UDC: 658.524:331.312.64, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2217-8147 (Online), ISSN 2334-9638 (Print), COBISS.SR - ID 268908551, CIP: 62:005 
 7. Nešić, Z., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Denić, N., Neka razmatranja o primeni OLAP tehnologije u malim i srednjim preduzećima, Časopis IMK-14 – Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji 22(2016)2, SR37-41, UDC.621, ISSN 0354-6829, http://www.imk14-rad.com/index.php/sr/casopis/item/neka-razmatranja-o-primeni-olap-tehnologije-u-malim-i-srednjim-preduzecima
 8. Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Paunović, V., Nešić, Z., An Analysis of Capacity Utilization in Industrial Production in Function of Rational Resource Use, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Journal of institute IMK "14. Oktobar" - Krusevac and Faculty of mechanical and civil engineering in Kraljevo, Vol. 22,  No. 3, 2016, pp. 91-96, UDC: 621, ISSN: 0354-6829, http://www.imk14-rad.com/index.php/en/component/zoo/item/an-analysis-of-capacity-utilization-in-industrial-production-in-function-of-rational-resource-use  
 9. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V., Nesic, Z., MCDM approach to assessing NPD problems, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 9, No. 1, pp. 38-47, 2019, ISSN 2217-8147 (Online) ISSN 2334-9638 (Print)  

Радови саопштени на скуповима националног значаја (М60)

 1. Бојковић Р., Гаврић З., Весић Ј., Перманентна едукација кадрова - адекватан одговор менаџмента индустријских предузећа на актуелне захтеве окружења, 25. конференција ЈУПИТЕР, Зборник радова, Машински факултет, Београд, 1999., str. 4.83-4.86,  ISBN 86-7083-340-9, COBISS.SR-ID: 512326814
 2. Весић Ј., Радојичић М., Јечменица Р., Неке могућности избора развојно-инвестиционих пројеката методом вишекритеријумске оптимизације, 26. конференција ЈУПИТЕР, Зборник радова, Машински факултет, Београд, 2000., str. 4.49-4.54, ISBN 86-7083-369-7, COBISS.SR-ID: 51336227
 3. Весић Ј., Радојичић М., Неке могућности примене динамичких критеријума при оцени економске оправданости инвестиционих пројеката у пољопривреди, 2.Интернационална конференција TEMPO HP 2000, Зборник радова, Технички факултет, Чачак, 2000., стр. 195-201. УДК: 519.8, ISSN: 0354-9844, COBISS.SR-ID: 512312990
 4. Весић Ј., Радојичић М., Неке могућности примене ергономских начела у организацији радних места у информатичком кабинету, Научно-стручни скуп  из области ергономије ЕРГО 2000, Зборник радова, Београд, 2000., стр. 101-104, ISBN: 86-83151-04-2, COBISS.SR-ID: 89555980
 5. Драгашевић А., Весић Ј., Радојичић М., О неким аспектима управљања пројектима применом MS Project-a, 28. конференција ЈУПИТЕР, Зборник радова, Машински факултет, Београд, 2002., стр. 4.17-4.20. ISBN 86-7083-430-8, УДК: 005.9, COBISS.SR-ID: 512313758
 6. Весић Ј., Жижовић М., Радојичић М., Fuzzy приступ одређивању релативног значаја критеријума при вишекритеријумском одлучивању, 28. конференција ЈУПИТЕР, Зборник радова, Машински факултет, Београд, 2002., стр. 4.29-4.32. ISBN 86-7083-430-8, УДК: 519.8, COBISS.SR-ID: 512314014
 7. Ранђић С., Весић Ј., Радојичић М., Неки аспекти упоредне примени програмске подршке вишекритеријумском избору пројектних решења, VI Интернационални симпозијум из Project Managementa - Управљањa пројектима, Зборник радова, YUPMA 2002, Златибор, 2002., стр. 304-308. УДК: 519.8, COBISS.SR-ID: 512313246 (публикација нема ISBN)
 8. Радојичић М., Весић Ј., Ранђић С., Један приступ вишекритеријумском избору инвестиционих пројеката, XXIX Југословенски симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, SYM-OP-IS 2002, Тара, 2002, str. XXI-16-19, УДК:519.8, ISBN 86-84231-00-7, COBISS.SR-ID: 512315038
 9. Весић Ј., Радојичић М., Један приступ моделирању и исказивању преференција при вишекритеријумској оптимизацији, Научно-стручни скуп “Менаџмент у индустрији”, Зборник радова, Крушевац, 2003., стр. 101-104, ISBN 86-7566-021-9, УДК: 519.8, COBISS.SR-ID: 512313502 
 10. Жижовић М., Весић Ј., Николић О., Предвиђање организације у функцији од промена окружења, Зборник радова, SYM-OP-IS 2003, Херцег Нови, 2003, стр. 423-426, ISBN 86-80593-33-8, COBISS.SR-ID: 514298522
 11. Жижовић М., Николић О., Весић Ј., Оцене окружења организације и примене, 8. Научни интернационални симпозијум SM2003, Зборник апстраката SM2003, стр.62, Зборник радова [CD], Економски факултет Суботица, Палић, 2003. (публикација нема ISBN)
 12. Весић Ј., Радојичић М., Програмска подршка вишекритеријумском одлучивању применом новог типа преференцијских функција, Зборник радова, SYM-OP-IS 2005, Врњачка Бања, 2005., стр., 603-606., ISBN 86-403-0685-0, COBISS.SR-ID: 512312734
 13. Нешић, З., Радојичић М., Кокић, М., Весић Ј., Прилог примени интернет технологије у праћењу производње, Зборник радова [Електронски извор] YuInfo 2005, Копаоник, март 2005. ISBN 86-85525-00-4, УДК: 004, COBISS.SR-ID: 512314782
 14. Радојичић М., Нешић, З., Весић Ј., Примена рачунарске подршке одлучивању за планирање производње у индустрији, Зборник радова, [Електронски извор] X међународни симпзијум Промене у организацији и менаџменту SymOrg06, Златибор, 2006., COBISS.SR-ID:514388378 http://www.symorg.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php (публикација нема ISBN)
 15. Весић Ј., Радојичић М., О неким моделима одлучивања о програму производње, Зборник радова, SYM-OP-IS 2006, Бања Ковиљача, 2006., стр., 465-468., ISBN: 86-82183-07-2, УДК: 519.8, COBISS.SR-ID: 512314270
 16. Весић Ј., Давидовић Ј., Суботић С., Вишекритеријумски избор оптималне варијанте програма производње противградних ракета, Зборник радова, SYM-OP-IS 2006, Бања Ковиљача, 2006., стр., 533-536.  ISBN: 86-82183-07-2, COBISS.SR-ID : 512314526
 17. Нешић З., Весић Ј., Радојичић М., Имплементација Интранет технологије у информациони систем за планирање производње, Зборник радова, [Електронски извор], 14. Телекомуникациони форум TELFOR 2006, Београд, 2006., стр. 639-641., ISBN 978-86-7466-337-0, COBISS.SR-ID:512322462, http://www.telfor.rs/telfor2006/index.html
 18. Радојичић,М., Нешић,З., Весић,Ј., Развој компјутерске апликације за прорачун економских ефеката у производњи, Зборник радова, SYM-OP-IS 2007, Златибор, 2007., стр., 319-322., ISBN 978-86-7680-124-4, COBISS.SR-ID:514311322
 19. Весић Ј., Радојичић М., Компаративна анализа резултата примене неких програма за вишекритеријумско одлучивање, Зборник радова, SYM-OP-IS 2007, Златибор, 2007., стр.743-746., ISBN 978-86-7680-124-4, COBISS.SR-ID: 514324634 
 20. Весић, Ј., Радојичић, М., Суботић, С., Програмска подршка вишекритеријумском избору оптималне варијанте програма производње, Зборник радова, Научно-стручни скуп: Управљање инжењерским пословима у нашем привредном амбијенту, JINA, Београд, 2007., str.125-232, ISBN: 978-86-906251-8-5, COBISS.SR-ID:512323998
 21. Радојичић М., Нешић З., Весић Ј., Развој компјутерске апликације за прорачун стопе добити у производњи, XXXV југословенски симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS, Соко Бања, 2008., str. 233-236. ISBN: 978-86-7395-248-2, COBISS.SR-ID:  514280346 
 22. Нешић З., Радојичић М., Весић Ј., О неким могућностима примене електронског пословања у мониторингу израде сложеног производа, Зборник радова, [Електронски извор] XI Међународни симпозијум Београд, SymOrg 2008, ISBN: 978-86-7680-161-9,COBISS.SR-ID:514353050http://www.symorg.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php
 23. Крстић, А., Весић, Ј., О неким аспектима наруџби у индустријској производњи, Конференција СПИН 08, ФОН, Београд, 2008.
 24. Нешић З., Весић Ј., Радуловић Ж.: Имплементација програмског решења једног E-learning система, Зборник радова, [Електронски извор] 16. Телекомуникациони форум TELFOR 2008, Београд, 2008., стр. 870-873, ISBN: 978-86-7466-337-0, COBISS.SR-ID: 512327718, http://2008.telfor.rs/files/radovi/09_37.pdf 
 25. Радојичић, М., Нешић, З., Весић Васовић Ј., Развој компјутерске подршке за избор инвестиционих пројеката, Зборник радова, [Електронски извор] Организационе науке и менаџмент знања, SYM-ORG 2010, Златибор 2010, Београд, 2010, ISBN: 978-86-7680-216-6, COBISS.SR-ID: 512327718 
 26. Радојичић, М., Нешић, З., Весић Васовић Ј., Нека разматрања о савременим концептима менаџмент информационих система, SYM-OP-IS 2010, Тара 2010, Зборник радова, Београд, 2010. стр.291-294, ISBN 978-86-335-0299-3, УДК.: 007:005]:004, COBISS.SR-ID: 514354586 
 27. Крстић, А., Весић Васовић, Ј., Неке могућности избора добављача применом методе вишекритеријумског одлучивања, SYM-OP-IS 2010, Тара 2010, Зборник радова, Београд, 2010. стр.811-814, ISBN:978-86-335-0299-3, УДК.: 007:005]:004, COBISS.SR-ID: 512315294 
 28. Vesić Vasović J., Nešić Z., Radojičić M., One Approach to Reducing the Time Duration of Production Cycle by Choosing the Optimal Flow of Technological Operations Sequence, SYM-OP-IS 2014 XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, 16-19.09.2014., Divčibare pp. 166-170, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, CIP: 519.8(082)(0.034.2), ISBN 978-86-7395-325-0, COBISS.SR-ID 209612556.
 29. Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Software Solution for the Production Quality Monitoring, SYMORG 2014,  XIV International Symposium, 6-10.6.2014. Zlatibor, pp. 950-957., University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, CIP: 005(082)(0.034.2), ISBN: 978-86-7680-295-1, COBISS.SR-ID 207585292
 30. Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Methodological Approach to the Computer Support of the Hurwicz Criterion Calculation, YU INFO 2014, 20th Conference and Exhibition, Kopaonik, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 9-13.3.2014,  pp. 258-261, ISBN: 978-86-85525-13-1.
 31. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some consideration on the specifics of it projects management, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2015, Matematički institut SANU, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovensko udruzenje za primenjenu i industrijsku matematiku (JUPIM), 15-18.9.2015., Srebrno Jezero, Srbija, str. 375-378., ISBN: 978-86-80593-55-5
 32. Puzović S., Paunović V., Vesić Vasović J., Mogućnosti primene projektnog pristupa u procesu planiranja serijske proizvodnje primenom PD metode, Regionalna naučno-stručna i biznis konferencija LIMEN - Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, 10.12.2015. god., Beograd
 33. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J.,  Radojicic, M., Paunovic, V., Comparative Analysis оf тhe Impact оf Sequence оf Operation оn Utilization оf Machine Capacity, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije, 20-23.09.2016., Tara, pp.627-631, CIP: 519.8(082), COBISS.SR-ID 225714444, ISBN: 978-86-3335-0535-2.
 34. Nesic, Z., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Some Considerations оn the Implementation оf Techniques For Data Analiysis in Business Systems, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije,  20-23.09.2016., Tara, pp.233-236, CIP: 519.8(082), COBISS.SR-ID 225714444, ISBN: 978-86-3335-0535-2.
 35. Puzović, S., Paunović, V., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Vujović, M., Višekriterijumski pristup selekciji dobavljača zasnovan na AHP metodi, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima 2017 (SYM-OP-IS 2017), 25-28. septembar 2017, Zlatibor, Republika Srbija, Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd, pp. 860-865, ISBN: 978-86-7488-135-4 

ПРОЈЕКТИ

Учешће на пројектима Министарства просвете и наукe Републике Србије: 

1. Програм истраживања у области технолошког развоја за период 2008 - 2010.; Пројекат: Управљање производњом помоћу наруџбина, ТР 14011, Машински факултет у Београду, Технички факултет у Чачку, 2008-10. год., руководилац проф. др Миливој Кларин
2.  Програм истраживања у области технолошког развоја за период 2011 - 2014.; Пројекат: Развој стохастичких модела утврђивања времена рада производних циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и процесима рециклаже, ТР 35017, Технички факултет у Зрењанину, Технички факултет у Чачку, Машински факултет у Београду, 2011-16. год., руководилац проф. др Звонко Сајферт

Учешће на пројектима међународног значаја  

1. Support to Enterprise Development and Entrepreneurship Programme An EU - funded Project managed by the European Agency for Reconstruction Project “The development of competitiveness and entrepreneurship of small and medium enterprises in the Municipality of Cacak - Establishment of the Info-Centre for SME”, 04SER01/10/011, Technical Faculty Cacak, et al, 2006-2007.
2.  Support to Enterprise Development and Entrepreneurship Programme An EU - funded Project managed by the European Agency for Reconstruction Project “Towаrd new innovative practices in central Serbia Region”, 04SER01/10/028, College for Industrial Management Krusevac, et al, 2006-2007

Техничко решење

1. Нешић, З., Радојичић, М., Сајферт, З., Кларин, М., Спасојевић Бркић, В., Весић Васовић,Ј., „Развој софтвера за подршку Модификованој Promethee методи вишекритеријумског одлучивања“, Техничко решење, ТФ Чачак, ТФ Михајло Пупин Зрењанин, 2004-2008., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenje/TR_PROMETHEE.pdf

2. Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Софтверско решење за утврђивање ефикасности коришћења капацитета у функцији скраћења производног циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2012., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_kapaciteti.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 2-157/8 од 30.01.2013.год.)

3. Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Компјутерска подршка за одређивање оптималног броја комада у серијској производњи“циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2012., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_optserija.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-225/6 од 06.02.2013.год.)

4. Нешић З., Радојичић M., Весић Васовић Ј., Модел оптималне организације редоследа извршавања технолошких операција у индустријској производњи уз софтверску подршку Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_opgredosleda.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 13-1277/11 од 17.07.2013.год.)

5. Нешић З., Радојичић M., Весић Васовић Ј., Модел оптималне организације редоследа извршавања технолошких операција у индустријској производњи уз софтверску подршку Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_opgredosleda.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 13-1277/11 од 17.07.2013.год.)

6. Нешић З., Поповић, П., Радојичић M., Весић Васовић Ј., „Софтверска подршка за пројектовање и  извођење  гасних унутрашњих инсталација Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-55/19 од 20.01.2016.год.)

 МОНОГРАФСКЕ БИБЛИОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ(М40)

 1. Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Application of optimization methods in the function of improving performance of organizational systems, Monograph, pages 242,  Faculty of Technical Sciences Čačak, 2013. ISBN: 978-86-7776-141-7, COBISS.SR-ID 203498764. Publication of Monograph  is supported by: Department of Education and Science Republic of Serbia No. 451-03-3167/2012-14-2 of 5/17/2013
 2. Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З., Развој софтверске подршке за управљање производњом, Монографија, Чачак, 2010. ISBN: 978-86-7776-109-7, УДК: 658.5:004.4 COBISS.SR-ID: 180397836 - прихваћенa и финансиранa од стране Министарства за науку и технолошки развој, решењем број 451-03-1520/2010-02/2 од 11.10.2010. год.
 3. Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент информациони системи, ИЦИМ, Крушевац, 2006., стр. 400, УДК: 007(075.8), COBISS.SR-ID: 134486796, ISBN: 86-7566-027-8
  (Штампање одобрено одлуком Наставног већа ВТШИМ, ИЦИМ, број 189 од 19.09.2006.)
 4. Грозданић Р., Радојичић М., Весић Ј., Економија предузетништва, Технички факултет, Чачак, 2006., стр.415, универзитетски уџбеник с рецензијом, УДК: 005.51(075.8), COBISS.SR-ID:135800332, ISBN: 86-7776-033-4
  (Штампање уџбеника одобрено одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку број 2046/17 од  18.10.2006. год.)
 5. Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак, 2007., стр.304, универзитетски уџбеник с рецензијом, УДК: 005(075.8), 005.21(075.8), COBISS.SR-ID: 138041868, ISBN: 978-86-7776-040-3
  (Штампање уџбеника одобрено одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку број III-213/6 од  07.02.2007 год.)
 6. Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент информациони системи, Технички факултет, Чачак, 2008., стр.400, универзитетски уџбеник с рецензијом, УДК: 007(075.8), COBISS.SR-ID: 146659340, ISBN: 978-86-7776-057-1
  (Штампање уџбеника одобрено одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку број III-213/6 од  07.02.2007 год.)
 7. Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011., стр.262, универзитетски уџбеник с рецензијом, УДК: 005:338.45(075.8), COBISS.SR-ID: 186094348, ISBN: 978-86-7776-110-3 (Штампање уџбеника одобрено одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку број 90-1650/15 од  14. 09. 2011. год.)