Maјa Radović

Maјa Radović
Teaching Assistant
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-714

Fax: +381 032/342-101

Office No: 237

 maja.radovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Базе података

Мултимедијални системи

Електронско учење

Образовни рачунарски софтвер

Алати и технологије за електронско учење

Оцењивање у електронском учењу

Програмирање база података

Рачунарске мреже и комуникације

Практикум из база података

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођена је 4. маја 1980. године у Чачку где је завршила основну школу Bук Караџић и Гимназију, друштвено-језички смер 1999. године. Технички факултет у Чачку уписала је 2003. године на смеру Техника и информатика. Дипломирала је 18. фебруара 2008. године са постигнутим просеком у току студија 9,44  и оценом 10 на дипломском раду и тиме је стекла звање Професор технике и информатике. Исте године награђена наградом фондације „др Миливоје Урошевић” за најбољег дипломираног студента у школској 2007/2008.

Након дипломирања уписује докторске студије на Електронском факултету у Нишу, научна област Рачунарство и информатика. Од септембра 2008 ради као асистент за ужу научну област Информационе технологије на Техничком факултету у Чачку, на катедри за Информационе технологије.

 

ПРОЈЕКТИ

Учешће на интернационалним пројектима

 • Међународни TEMPUS пројекат JEP-41016-2006 “M.Sc. Curriculum in E-Learning“. Координатор пројекта: др Радојка Крнета (2007 - 2009).
 • WUS MSDP project “MSc in eLearning: e-moderating Module”, Project coordinator: dr Danijela Milošević, Technical faculty Čačak, University of Kragujevac. (2010 – 2011)
 • Међународни TEMPUS пројекат „Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions“ DL@WEB, 511126-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMGR (2010-2013). Носилац пројекта: проф др Данијела Милошевић

Учешће на пројектима Министарства за науку и технолошки развој

 • "Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси" број пројекта 41007. Пројекат подржан од стране Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Носилац пројекта: Машински факултет у Крагујевцу. Руководилац пројекта: проф др Ненад Филиповић (2011-2020)
 • “Развој курикулума и наставничких компетенција за предмете на основним академским студијама Информационе технологије акредитоване 2017 године. “Носилац пројекта Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Руководилац проф. др Данијела Милошевић. (1.12.2017-1.5.2018.)
 • “Адаптација и модернизација рачунарских мрежа и комуникација (АДМИР).“ Носилац пројекта Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Руководилац проф. др Maрјан Милошевић. (1.10.2018-1.6.2019.)

Учешће на пројектима Уједињених нација

 • "Serbia on Your Fingertips – Digital Transformation for Development", IT requalification program, "JAVA programming and Web application development", United Nations Development Program (UNDP), Rukovodilac: dr Danijela Milošević (15.1.2018-31.10.2019.)
 • "Serbia on Your Fingertips – Digital Transformation for Development", IT requalification program, "JAVA programming and Web application development", United Nations Development Program (UNDP), coordinator: dr Danijela Milošević, 28.12.2018-30.04.2020.
 • "Serbia on Your Fingertips – Digital Transformation for Development", IT requalification program, "Java and Java Script", United Nations Development Program (UNDP), coordinator: dr Danijela Milošević, December 2020-February 2022.
ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

Радови у часопису међународног значаја

 1. Miloševic, D., Božović (Radović), M.: Applying Screencasting Tools for Creating OAE Tutorial, Scientific bulletin of the “Politehnica“ University of Timisoara, Romania, Transaction on Automatic Control and Computer Science, BS-UPT TACCS Volume 53(67) No. 3 / 2008, pp. 169-175
 2. Milošević, D., Milićević, B., Bešić, C., Božović (Radović), M.: "Applying educational games in primary school education", Technics Technologies Education Management Journal, ISSN 1840-1503, Volume 5, No. 4 /2010, pp. 693-699
 3. Krneta, R., Milosevic, D., Bozovic (Radović), M., Mitrovic, A.: “Self–Evaluation of Distance Learning Study Program as a Part of Internal Quality Assurance“, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), University Kassel, Germany, ISSN 18630383, Vol 7, Issue S1/2012, pp. 14-20
 4. Mitrović Anđelija, Milošević Danijela, Božović (Radović) Maja, „New approach to 3D modeling in computer graphics course", Metalurgia International ISSN 1582-2214, no 11 - 2012n pp. 80-86
 5. Blagojević Marija, Božović (Radović) Maja, Milošević Marjan, „Modeling andimplementation of medical informatin systems: Use case „Medicalexamination appointments”, Metalurgia International ISSN 1582-2214, pp 117-122
 6. Anđelija Mitrović, Maja Radović, "Analysis of thermal phenomena in milling process", KNOWLEDGE - International Journal, ISSN 1857-923X, Volume 34, No. 3 pp.621-627, Skopje, 2019.
 7. Radovic, M., Petrovic, N., Tosic, M. An Ontology-Driven Learning Assessment Using the Script Concordance Test. Applied Sciences. 2022; 12(3):1472. https://doi.org/10.3390/app12031472

Радови у часопису националног значаја

 1. Milošević, D., Božović, M., Mitrović, A.: Primena screencasting alata u nastavi, Inovacije u nastavi časopis za savremenu nastavu, YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol.21, april, 2008., str. 79-90.
 2. Митровић Анђелија, Милошевић Данијела, Божовић (Радовић) Маја, "Нови приступ 3Д моделирању у sloodle окружењу" ИMK – 14 Истраживање и развој, Година XVII, Број (41), 4/2011, страна 39-46
 3. Radovic, M., Petrovi, N., Tosic, M.  “Ontology-based generation of multilingual questions for assessment in medical education”  The Journal of teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 8, No 1, Special Issue, 2020, pp. 1-15 https://doi.org/10.22190/JTESAP2001001R

Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у целини

 1. Božović (Radović), M., Milošević, D. „Building OAE Tutorial by Applying Camtasia Studio Tool“, The 8th International Conference On Technical Informatics, Timisoara, june 2008, proc. vol. 2, pp. 141-146.
 2. Mitrović, A., Milošević D., Božović (Radović), M.: Learning Possibilities Using Sloodle Environment, The 4th International Conference on Information Technology – ICIT 2009, Proceedings on CD, AL-Zaytoonah University, Amman, Jordan, june 2009.
 3. M. Bozovic (Radović),  A. Mitrovic, D. Milosevic, "Using LSL to create student’s assignments in Sloodle course computer graphics", International Educational Technology Conference, IETC 2010, April 26-28, 2010 Istanbul, Turkey, pp. 1674-1678. http://www.iet-c.net/pdf.php?id=1929
 4. Mitrović, A., Milošević, D., Božović (Radović), M. "Applying Sloodle environment for Computing Graphics course preparation", Internationale Conference Interactive Computer Aided Learning - ICL2009, Proceedings on CD, Villach, Austria, september 2009.
 5. Mitrović, A., Milošević, D., Božović (Radović), M., Šendelj, R. „Implementation of Computer Graphics course in Sloodle environment”, 19th International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2010, Proceedings on CD, Portorož, Slovenia, septembar, 2010, pp 22-25
 6. Krneta, R., Milošević, D., Mitrović, A., Božović(Radović), M. „Quality assurance of distance learning study program trough self-evaluation“, The Second International Conference on e-Learning - eLearning-2011, Belgrade, September 29-30.2011, ISBN 978-86-912685-5-8, pp. 73-78
 7. Božović (Radović) Maja, Blagojević Marija, Milošević Marjan, MiloševićDanijela, Devedžić Goran "Application of moder informationtechnologies in medical information", The Third InternationalConference on e-Learning -eLearning-2012, Belgrade, September27-28.2012. ISBN 978-86-912685-7-2 pp. 60-64.
 8. M. Božović(Radović), D. Milošević,M. Blagojević, A. Mitrović. "Applying sloodle virtual environment for medical course preparation", 5th Conference on e-Learning, eLearning 2014, Proceeding, Belgrade, September 22-23 2014, pp. 126-130, ISBN 978-86-89755-04-6
 9. Маја Radović, Danijela Milošević, Anđelija Mitrović and Marija Blagojević, “ADVANTAGES AND DRAWBACKS OF SLOODLE APPLICATION FOR CREATING HIGH-QUALITY TEACHING MATERIALS WITH DEMANDING GRAPHICS“, The Fifth International Conference on Information Society and Technology – ICIST 2015, Kopaonik, March8-11.2015, ISBN 978-86-85525-16-2 , pp. 375-379
 10. Maja Radović, Danijela Milošević, Anđelija Mitrović, Marija Blagojević, "Exploring virtual assignments in sloodle medical course", 6th conference on e-learning 2015, Beograd, September 24-25 2015. ISBN: 978-86-89755-07-7, pp. 131-136.
 11. Marija D. Blagojević, Miloš D. Radović, Maja M. Radović and Nenad D. Filipović, Neural network based approach for predicting maximal wall shear stress in the artery, BIBE conference, 1-4. November 2015. Belgrade,  ISBN: 978-1-4673-7983-0

 12. Radović, M., Tošić, M., Milošević, D., Janković, D., "OntoCIP - An ontology of Comprehensive Integrative Puzzle Assessment Method suitable for automatic question generation", 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning - ICL2017, Budapest, Hungary, september 2017. pp 418-424.

 13. Maja Radović, Milorad Tošić, Danijela Milošević, "An ontology based approach to assessment in medical education", 8th conference on e-learning 2017, Beograd, September 28-29 2017.

 14. Milošević M., Radović M., Ristić O.: Will You Bring Your Laptop? Investigating Students’ Attitudes Towards BYOD, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 174-178.

 15. Mitrović A., Radović M.: Design of 3D Virtual Classroom in Second Life for Metal Cutting Technology Course. Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 367-371.

 16. D. Milosevic, M. Radovic, A. Mitrovic, V. Petrovic: 3D IMMERSIVE WORLDS: OPPORTUNITY TO WORK WITH COMPLEX 3D MODELS, EDULEARN18 Proceedings,  Palma, Spain, 2-4 July, 2018,  pp. 6092-6099, ISBN: 978-84-09-02709-5, doi: 10.21125/edulearn.2018.1454

 17. Olga Ristić, Marjan Milošević, Maja Radović, Sandra Milunović-Koprivica, Milan Vesković: NEW TRENDS IN SOFTWARE TESTING COURSE IN HIGHER EDUCATION, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. 164-169.

 18. Maja Radović, Milorad Tosić, Danijela Milošević, Marjan Milošević, Marina Milošević: SEMANTIC APPROACH TO SCRIPT CORCONDANCE TEST, International Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. 137-141.

 19. Marjan Milošević, Maja Radović, Olga Ristić: PDCA Methodology of it Subjects Adaptation: The Case of Computer Networks Course, 11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-41:2-46.

 20. Olga Ristić, Marjan Milošević, Maja Radović, Vlade Urošević: Genetic Algorithm in Software Testing Optimization: A Review, 11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-61:2-66.

 21. Marjan Milošević, Olga Ristić, Maja Radović: M-LEARNING AT FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES ČAČAK: AN EXPLORATORY STUDY FROM A TECHNOLOGY ACCEPTANCE PERSPECTIVE, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-183-III-188.
 22. Anđelija Mitrović, Maja Radović: Influence of Cutting Speed on Temperature during End Milling. CIET2020 Proceedings, University of Split, Split, Croatia, 29-30 May 2020. pp. 629-637, ISBN 978-953-7220-52-5
 23. Mitrovic, A., Radovic, M., Baralic, J., Jovanovic, J., Tomic, M. "Implementation of Metal Cutting Technology course in the virtual world Second Life", Proceedings of 1st International Conference CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY - COAST2022, Herceg Novi, Montenegro, May 26-29, 2022. ISBN 978-9940-611-04-0, pp.870-875
 24. Baralić, J., Mitrović, A., Radović, M. "Flank wear as a function of cutting time": Proceedings of 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, Čačak, Serbia, September 16-18, 2022. ISBN:978-86-7776-262-9, pp. 243-250. DOI: 10.46793/TIE22.208B
 25. Mitrovic, A., Radovic, M., Tomic, M. "Using 3D printers to improve spatial visualization in teaching engineering graphics", Proceedings of 2nd International Conference CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY - COAST2023, Herceg Novi, Montenegro, 31 May-03 June, 2023. ISBN 978-9940-611-06-4, pp.207-214
 26. Radovic, M., Petrovic, N., Tosic, M. "CLICKER: An ontology driven platform for e-assessment", Proceedings of 2nd International Conference CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY - COAST2023, Herceg Novi, Montenegro, 31 May-03 June, 2023. ISBN 978-9940-611-06-4, pp.261-270

   

Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини

1. Krneta, R., Milošević, D., Božović, M. „Structuring M.Sc. curriculum in e-Learning“, XIV Skup TRENDOVI RAZVOJA: „Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija“, TREND 2008, Zbornik radova, Workshop „Development of M.Sc. curricula in the framework of TEMPUS“, Kopaonik, mart, 2008, str. 177-180.Milošević, D., Božović, M. „Kreiranje OAE tutorijala primenom alata Camtasia Studio“, Konferencija Tehnika i Informatika u Obrazovanju TIO, Zbornik radova, Čačak, maj, 2008, str. 429-434.

2. Mitrović, A., Milošević, D., Božović, M. „Kreiranje CATIA tutorijala primenom alata Adobe Captivate“, Konferencija Tehnika i Informatika u Obrazovanju TIO, Zbornik radova, Čačak, maj, 2008, str. 450-455.
3. Mitrović, A., Nikšić, P., Milošević, D., Božović, M. „Kreiranje tutorijala za izradu modela vratila u programu CATIA primenom alata Adobe Captivate“,XXXIV JUPITER Konferencija, Beograd, jun, 2008, str 2.50-2.54.
4. Šendelj, R., Milošević, D., Božović, M. : Savremeni alati i tehnike elektronskog učenja“, XIV Naučno-stručni skup Informacione Tehnologije – IT 2009, Žabljak, Crna Gora, februar 2009, str 31-34
5. Milošević, D., Blagojević, M., Božović (Radović), M., „Primena savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi medicine“, Zbornik radova naučno-stručnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tehnologija, informatika i obrazovanje TIO6, Čačak,  jun 3-5.2011, ISBN 978-86-7776-127-1, str.599-604
6. Ž. Micić, N. Stanković, M. Blagojević, M. Božović (Radović). "Razvoj i primene međunarodnih standarda u e-učenju". Zbornik radova saXVI Naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost, IT'11, Žabljak, februar,22-26.2011, ISBN: 978-86-7664-097-3, str. 59-63
7. A.Mitrović, M. Božović (Radović), D. Milošević. “Primena SLOODLEalata za kreiranje rezličitih tipova zadataka u kursu računarska grafika“ Zbornik radova sa XVI Naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost, IT'11, Žabljak, februar, 22-26.2011, str. 59-63

8. Marija Blagojević, Maja Božović (Radović), Suzana Petrović, DanijelaMilošević, Goran Devedžić, „An approach to modeling medicalinformation systems”, Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju- ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, 1-3 jun 2012, str. 588-595. ISBN:978-86-7776-138-7

9. Božović (Radović) Maja, Stoimenov Leonid, Bogdanović Dinić Sanja, “Predlog sistema za mining medicinskih podataka iz heterogenih I distribuiranih izvora”, YU INFO 2013, Zbornik radova, Kopaonik 2-6 mart 2013, str 117-122, ISBN: 978-86-85525-11-7 http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2013/default.html
10. М. Blagojević, M. Božović (Radović), Z. Jevremović. "Analiza obrazaca ponašanja korisnika različitih stilova učenja u okviru kolaborativnih modula". Zbornik radova sa XX Međunarodnog naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost, IT'15, Žabljak, februar 23-28.2015, ISBN 978-86-85775-16-1, str. 19-22

11. Danijela Milošević, Marjan Milošević, Maja Radović, OTVORENI OBRAZOVNI RESURSI U OBRAZOVANJU (Uvodni referat), zbornik radova, 3. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, RPPO 2015, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 25-27. Septembar 2015, ISBN 978-86-7776-179-0, pp. 37-45.

12. Ристић Олга, Милошевић Марјан, Радовић Маја: "Примена генетских алгоритама у тестирању софтвера", Зборник радова 4. националне конференције са међународним учешћем ИТОО19, Чачак, 06.-07. април 2019, Факултет техничких наука у Чачку, ИСБН 978-86-7776-233-9, УДК:004.8:004.415.53, с. 83-89.

13. M. Milošević, D. Vujičić, Ž. Jovanović, Đ. Damnjanović, M. Radović, “Daljinska obrada mamografskih slika korišćenjem Matlab Web Servisa,“ Elektronski zbornik radova 63. Konferencije ETRAN, Srebrno jezero, 03-06 Jun 2019, ISBN 978-86-7466-785-9, str. 960-965.

14. Mitrovic, A., Radovic, M., Baralic, J. and Stakic, A. “Application of 3D printers in teaching engineering” The 8th Conference with international participation on knowledge management and informatics Kopaonik, January 2022. ISBN 978-86-6211-131-9