Mariјa Nikolić

Mr Mariјa Nikolić
Lecturer
Department of Information Technologies

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-793

Fax: +381 032/342-101

Office No: 134

 marija.nikolic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Мр Марија Николић рођена је 24.2.1976. год. у Чачку, где је завршила основну школу и Гимназију, природно-математички смер. Технички факултет у Чачку, смер Техника и информатика, завршила је 1998. год. са просечном оценом у току студија 9,77. Последипломске студије из научне области Информатика у образовању завршила је на Техничком факултету у Чачку, одбраном магистарске тезе „Развој комбинованог учења у циљу унапређења наставног процеса“ 2010. године, и тиме стекла академско звање магистар педагошко – техничких наука.

Радно искуство почела је на Техничком факултету у Чачку школске 1998/99. као сарадник финансиран преко Националне службе за запошљавање. Од 24.01.2000.  запослена је на Вишој техничкој школи у Чачку, касније Висока школа техничких струковних студија, најпре на пословима лаборанта у Рачунарском центру. У звање стручног сарадника за област Информациони системи и технологије изабрана је децембра 2004. Од 2011. ради у звању предавача за ужу-стручну област Рачунарска техника и информационе технологије. Тренутно запослена на Факултету техничких наука у Чачку у звању предавач, област Информационе технологије и системи.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Рад објављен у међународном часопису (М23):

 1. Николић М., Радојичић М., Нешић З., Combined learning as a method for better efficiency of knowledge acquisition, Technics technologies education management-TTEM, (2011), vol. 6 br. 3, str. 748-759 Published by DRUNPP, Sarajevo, 2011

Рад објављени у националном часопису (М53)

 1. Ружичић В., Гојгић Н., Николић М., Application of the Information System for the Improvement of the Teaching of Undergraduate Studies, KNOWLEDGE - International Journal55(3), pp. 485–490, ISSN 2545-4439 (Online)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

 1. Гојгић Н., Николић М., Крсмановић И., Results of implementing bologna principles of studies in computing science in Тechnical college of vocational studies Čačak, 12th international research/expert conference” Trends in the development of machinery and associated technology” TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 august, 2008, str. 1193-1196, ISBN 978-9958-617-41-6
 2. Гојгић Н., Вељовић А., Николић М., Вељовић В., Примена ОЛАП коцке за анализу перформанси неусаглашености, 17. међународна конференција YU INFO 2011, Копаоник, 06-09. март 2011.
 3. Николић М., Гојгић Н., Развој и улога e-learning-a у циљу осавремењивања наставног процеса, 4. Интернационална конференција, Техника и информатика у образовању – ТИО 2012, Технички факултет Чачак, 01-03 јун 2012, стр.501-505, ISBN 978-86-7776-139-4
 4. Гојгић Н., Николић М., Крсмановић И., Петровић В., The use of case tools for modeling as a support for information system design, 16th International research/expert Conference, TMT 2012, Dubai, UAE, 2012, str. 475-478,ISSN 1840-4944
 5. Николић М., Гојгић Н., Some application of web technologies in education - better efficiency of knowledge acquisition, The Third International Conference on e-Learning (eLearning-2012), 27-28 September 2012, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-912685-7-2
 6. Гојгић Н., Николић М., Петровић В., Крсмановић И., Trends in the Development of Machinery and Associated Technology Information model for electronic archiving of documents, 17th International Research/Expert Conference TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, str. 397-400, ISSN 1840-4944
 7. Гојгић Н., Петровић В., Крсмановић И., Николић М., The functional model for planning process as a support to the development of an information subsystem, 18th International Research/Expert Conference,” Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary 10-12 September, 2014, str. 325-328, ISSN 1840-4944
 8. Гојгић Н., Николић М., Ђукић М., Петровић В., Informatics coding of the QMS documens, 12th International Scientific Conference on Production Engineering Development аnd Modernization Of Production, Sarajevo, 18-20.09.2019, str. 501-506
 9. Гојгић Н., Николић М., Ђукић М., Станишић М., Role of E-learning in the Improvement of an Education Process, CIET 2020, Contemporary Issues in economi & technology, Split, 29. maj 2020, str. 602-607, ISBN 978-953-7220-52-5
 10. Ружичић В., Николић М., Гојгић Н., , Undergraduate Students Perception of Improvement of Teachers Competencies Based on using Information System, 9th International scientific conference Technics and Informatics in EducationTIE 2022, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 16-18th September 2022, Proceedings, pp 347-351, ISBN 978-86-7776-262-9
 11. Гојгић Н., Ружичић В., Николић М., The Informatics Aspect Integration Of Processing Approach Of QMS, 2nd International Conference „Conference On Advances In Science And Technology“ COAST 2023 31 May - 03 June 2023 Herceg Novi, Montenegro
 12. Николић М., Ружичић В., Гојгић Н., The Application Of Multimedia Content In Education, 13th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023, 5th - 8th June 2023, Vrnjačka Banja
 13. Савић Б., Пешовић У., Поповић М., Николић М., Multi-Channel Measuring Instrument аnd Design Of A Rolling Bearings Test Rig, International Scientific Conference 17-18 November 2023, Gabrovo, UNITECH 2023

Саопштње са међународног скупа штампано у изводу (М34)

 1. Гојгић Н., Ружичић В., Николић М., Electronic Register Model for Archiving Maritime Documentation, 2nd Kotor International Maritime Conference – KIMC 2022, Faculty of Maritime Studies Kotor, Montenegro, 27-30 November 2022. pp 19, ISBN 978-86-7664-226-7

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

 1. Крнета Р., Николић М., Мултимедијске апликације у АТМ мрежама, XII конференција Yuinfo 2006, Копаоник, 06-10.03.2006. ISBN 86-85525-01-2
 2. Гојгић Н., Вељовић А, Николић М., Информациона подршка подсистему интерне провере QMS, XII Конференција Yuinfo 2007, Копаоник, 11-14.03.2007.
 3. Гојгић Н., Николић М., Крсмановић И., Development and importance of e-learning towards  modernization of teaching process and its results, XV фестивал информатичких достигнућа – INFOFEST 2008, Будва, 28.09. – 04.10.2008
 4. Гојгић Н., Вељовић А., Николић М., Примена складишта података у информационом подсистему вишедимензионалне анализе података пословања, XV фестивал информатичких достигнућа – INFOFEST 2008, Будва, 28.09. – 04.10.2008
 5. Николић М., Гојгић Н., Коришћење комбинованог учења као методе за постизање боље ефикасности усвајања знања, XV Конференција Yuinfo 2009, Копаоник, 08.-11.03.2009.
 6. Гојгић Н., Вељовић А., Николић М., Крсмановић И., Мultidimensional analysis of teaching process evaluation from the aspect of analytical database, Конференција IET 2009, Сомбор, 28-29.03.2009.
 7. Николић М., Гојгић Н., Коришћење комбинованог учења у наставном процесу, Конференција „Информационе технологије и развој техничког и информатичког образовања“, Зрењанин, 08.05.2009.
 8. Николић М., Гојгић Н., Образовање у октужењу ИКТ-а, Конференција ТИО 2010, Чачак, 07-09. мај 2010, str 665-670, ISBN 978-86-7776-105-9
 9. Николић М., Гојгић Н., Комбиновано учење - боља ефикасност усвајања знања, РППО 11, Национална конференција са међународним учешћем, Технички факултет Чачак, 23-25. септембар 2011, стр. 53-63, ISBN 978-86-7776-128-8
 10. Николић М., Нешић З., Радојичић М., Нека разматрања о примени информационе технологије у образовању, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2011, Економски факултет Београд, Златибор, 04.-07. октобар 2011, ISBN 978-86-403-1168-7
 11. Гојгић Н., Николић М., Станишић М., Интерфејс апликација за праћење трансакција код електронског плаћања, ИТОП17, 2. Национална конференција са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку, 08-09. aприл 2017, стр. 423-431, ISBN 978-86-7776-211-7
 12. Николић М., Гојгић Н., Крсмановић И., Петровић В., Разни аспекти коришћења интернета за подршку у образовном процесу, 10. Научно-стручни скуп са међународним учешћем, ”QUALITY 2017”, Neum, B&H, 17. - 20. maj 2017, str. 337-342, ISSN 1512-9268

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64)

 1. Ђурашевић С., Вујичић Д., Николић М., Ранђић С., Modeling of optimal parameters of synthesis and sintering of nanostructured NiFeCuW powder, 18th YUCOMAT Conference, Herceg Novi, Montenegro, 05-10 September, 2016, str. 62, ISBN 978-86-919111-1-9

Учешће на пројектима

Истраживач на пројекту "Иновирање практичне наставе енглеског језика у духу дигиталних технологија - ЕНГЛИТ", носилац пројекта Висока школа техничких струковних студија Чачак, руководилац др Ивана Крсмановић, професор струковних студија, програмска активност Развој високог образовања, са темом развоја дигиталних компетенција студената, Министарство просвете науке и технолошког развоја РС расписан у јуну 2018. године. Пројекат је реализован од септембра 2018. до марта 2019. године.

ПРЕДМЕТИ

Информатика и рачунарство

Оперативни системи

Практикум из информационих технологија

Мултимедијални системи