Mihaјlo Tatović

Mihaјlo Tatović
Teaching Assistant
Department of Electrical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-736

Fax: +381 032/342-101

Office No: 126

 mihajlo.tatovic@ftn.kg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ

Основне академске студије:

Основне струковне студије:

Мастер академске студије:

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Рођен је 13. октобра 1990. године у Крагујевцу, где је завршио основну школу и Другу крагујевачку гимназију, смер општи. Основне академске студије уписује 2009. године на Техничком факултету у Чачку (данас Факултету техничких наука у Чачку), смер Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика, које је завршио 2013. године са општом оценом 9,09 (девет зарез нула девет). Дипломски рад чији је назив "Микроконтролерски систем за управљање buck-boost конвертором" под ментроством проф. др Предрага Петровића одбранио је са оценом 10 (десет). Носилац је награде "Александар Аврамовић" за најбољег дипломираног студента у 2013/2014. години на смеру Електроенергетика. На истом факултету уписује 2013. године мастер студије на смеру Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика. Мастер студије завршава 2015. године са просечном оценом 9,57 (девет зарез педесет седам) одбранивши мастер рад "Даљинско мерење метеоролошких података применом Arduino платформе" под менторством проф. др Аленке Миловановић. Докторске студије је започео 2015. године на Факултету техничких наука у Чачку које су и даље у току.

У периоду од 2015. године до 2018. године запослен је у фирми "Зоф електро" доо на позицији пројектант хардверских уређаја и софтверских алата, где је учествовао у реализацији бројних пројеката из области електронике. У јуну 2018. године изабран је у звање асистента на Факултету техничких наука у Чачку.

НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Међународни часописи М(20):

  1. Tatovic, M., Milovanović, A., Karapandžić, I., "Device for the remote measurement of meteorological data based on Arduino platform", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.13, No.1, February 2016, pp. 133-144, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1601133T (M24)

Међународне конференције и скупови M(30):

  1. Koprivica B., Milovanović A., Divac S., Tatović M., Plazinić M., Vujičić V., “Visualisation of static and stationary magnetic fields”, Journal of Mathematics and Physics of the Politehnica University of Timisoara, Romania 2019.

Националне конференције и скупови M(60):

  1. Татовић, М., Миловановић, А., "Даљинско мерење метеоролошких података применом Ардуино платформе", 59. Конференција ЕТРАН-а, Сребрно језеро, 8–11. јун 2015. године, Зборник радова, CD издање, рад  ML3.7., стр.1-5, (награђен рад),  ISBN 978-86-80509-72-3, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2015

Техничка и развојна решења и пријаве патената M(80):

  1. Копривица, Б., Росић, М., Божић, М., Вујичић, В., Шућуровић,. М., Татовић, М., "Магнетомеханички сензор момента са осовином од конструкционог челика", П-2019/1629, децембар 2019 [M87]

Учешће у домаћим пројектима:

  1. Члан пројекта "Побољшање и унапређење стручних, дигиталних и предузетничких компентенција студената иновирањем курикулума и пратећих практичних активности предмета из области електронике и телекомуникација (СДПКЕТ)", носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; руководилац проф. др Предраг Петровић; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2019-2020.