Milan Marјanović

Milan Marјanović
Teaching Assistant
Department of Mechanical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-710

Fax: +381 032/342-101

Office No: 235

 milan.marjanovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Рођен у Ужицу 24.07.1990. године. Завршио је основну школу „Емилија Остојић“ у Пожеги 2005. године са одличним успехом. Средњу школу „Техничка школа Пожега“ у Пожеги 2009. године такође је завршио са одличним успехом.

Основне академске студије, општи смер, уписао је на Машинском факултету у Краљеву 2009. године. Основне студије завршио је у року са просечном оценом 9,17, чиме је стекао стручни назив Инжењер машинства. Завршни рад „Пројекат мини соларне сушаре“ одбранио је 12. септембра 2012. године са оценом 10 (десет).  Дипломске академске студије - мастер на Машинском факултету у Краљеву уписао је 2012. године, на смеру Енергетско машинство и аутоматско управљање. Дипломске студије завршио је у року са просечном оценом 9,86, чиме је стекао стручни назив Мастер инжењер машинства. Дипломски рад „Испитивање котла и пројектовање ложишта на пелет“ одбранио је 19. септембра 2014. године са оценом 10 (десет). У оквиру израде мастер рада, али и ван њега, бавио се испитивањем и усавршавањем процеса сагоревања у котловима на пелет и пелет-каминима, као и усавршавањем конструкције истих у оквиру фабрике „Радијатор инжењеринг“ д.о.о.

Укупна просечна оцена током основних и мастер студија је 9,44.

Током студија, у више наврата, добитник стипендија од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и награде од стране општине Пожега. 

Уписао докторске студије на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 2014.године.

Од марта 2015 је примљен као сарадник на Катедри за опште машинство - Факултет техничких наука у Чачку, у организацији наставе и вежби, као и рада при испитивањима у лабораторији за Мехатронику у оквиру Факултета, а од октобра 2015. године као асистент за уже научне области "Термотехника и термоенергетика" и "Конструкционо машинство".

 

Публикације:

M33

 • Šućurović, M., Marjanović, M., Rosić, M., Bjekić, M., Koprivica, B., "Temperature measurement and current determination of horizontally and vertically placed low-voltage single core cable", Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2020, Vol. I, pp. 112-117, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 20-21. Nov. 2020
 • Dragićević, S., Šutić, B., Marjanović, M., Evaluation of Energy Performance of Shool Building, Proceedings TIE 2020, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, ISBN 978-86-7776-247-6, pp 342-347
 • Popović, M., Milićević, I., Marković, G., Marjanović, M., Vujičić, V., Load Analysis for the Design of Cutting Teeth for Bucket Chain Excavators, Proceedings TIE 2020, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, ISBN 978-86-7776-247-6, pp 372-381
 • Dučić N., Marjanović M., Dragićević S., Vujičić V., Milićević I., Popović M., Development of Intelligent System for Forecasting Natural Gas Consumption in the District Heating System,  Proceedings of 19th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia October 22-25, 2019, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-124-7, pp. 836-842.
 • Шућуровић, М., Божић, М., Вујичић, В., Марјановић, М., Драгићевић, С., Росић, М., “Experimental testing of a thermal and electrical performance of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector”, Proceedings of 8th International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018), ISBN 978-86-7672-309-6, pp 197-202, October 11-12th, 2018, Zrenjanin, Serbia. 
 • Марјановић, М., Драгићевић, С.,  Милићевић, И., Вујиучић, В., Поповић, М., Application of Computer Simulation in Engineering Education, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE 2018, ISBN 978-86-7776-226-1, pp.362-366, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018. 
 • Вујичић, В., Милићевић, И., Драгићевић, С., Марјановић, М., Realization of Model of Robotic Arm S-430iF for Education Purposes, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education (TIE 2018), ISBN 978-86-7776-226-1, pp.358-361, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018. 
 • Драгићевић С., Марјановић М., Шутић Б., Dynamical simulations of Thermal Behavior of Conventional and Green roofs, Proceedings of 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” - SED-2017, pp. 3-10/3-17, The Business and Technical College of Applied Sciences Užice, Мећавник - Дрвенград, Ужице, Србија, 6. - 7. Октобар, 2017. 
 • Драгићевић С., Марјановић М., Вујичић В., Милићевић И., Поповић М., Solar Energy Measurement in Čačak, Proceedings of 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, pp. 384 - 391, ISBN: 978-86-6055-098-1, Соко Бања, Србија, 17. - 20. Октобар, 2017.
 • Marjanović, M., Milićević, I., Dragićević, S., Popović, M., Savković, S., The application of Microsoft Excel in teaching courses of mechanical engineering, Technics and Informatics in Education, Proceedings of 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences in Čačak, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK:004.42:371.862, pp. 411-416, 28-29. Маy, 2016. 
 • Савковић С., Вујичић Б., Милићевић И., Марјановић М., Славковић Р., Дучић Н., „Одређивање брзине и убрзања тела при кретању низ вертикалне цилиндричне вођице“, VI – Међународна конференција ТИО 2016, ISBN 978-86-7776-192-9, UDK: 620.178.5:007.3, стр. 463-468, 28-29. Мај 2016.
 • Карамарковић Р., Карамарковић В., Николић М., Марјановић М., Пројектовање и експериментално испитивање топ-фед сагоревача пелета, „IEEP ’15 – V Регионална конференција, Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе“, Златибор, Зборник радова, јун 2015. 

M34

 • Поповић, М., Милићевић, И., Марковић, Г., Драгићевић, С., Марјановић, М., Redesign of the bucket of bucket chain excavator ERS1000/20 using of modular design approach, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2019, pp 40-41, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8, September 5-7, 2019, Kragujevac, Serbia. 

M51

 • Marjanović, M., Dučić, N., Dragićević, S., Vujičić, V. Predikcija intenziteta globalnog sunčevog zračenja primenom veštačkih neuronskih mreža”, Energija, ekonomija i ekologija, Monografija XXXV Međunarodnog savetovanja Energetika 2020 - Zbornik radova, ISSN 0354-8651, ISBN 978-86-86199-02-7, 500-504.
 • Марјановић М., Шутић Б., Драгићевић С., Митровић Н., Термовизијски мониторинг у анализи примењених мера енергетски санираног објекта, ЕЕЕ – конференција, Лист савеза енергетичара, година XX, Зборник радова ISSN 03540-8651, UDC 620.9, број 1-2, стр. 486-493, UDC 504.53.054:354.4, Златибор, март 2018. 
 • Шутић Б., Марјановић М., Драгићевић С., Утицај изолационих панела са IPN-QUAD CORE испуном на смањење потрошње енергије пословног објекта, Energija, ekonomija, ekologija, Savez energetičara Srbije, vol. XIX, no. 1-2, pp. 306 - 311, ISSN: 0354-8651, 2017. Енергија, економија, екологија, 2017., Број 1-2
 • Шутић Б., Драгићевић С., Марјановић М., Анализа примене савремених енергетски ефикасних материјала омотача зграда, Енергија, Лист Савеза енергетичара: Енергија, економија, екологија, година XVIII, Зборник радова ISSN 0354-8651, UDC 620.9, број 1-2, стр. 155-160, UDC 504.53.054:354.4, Златибор, 22-25. Mарт 2016. 

M52

 • Vujičić, V., Dragićević, S., Marjanović, M., Šućurović, M., Božić, M., Rosić, M., A laboratory system development for measuring characteristics of photovoltaic-thermal panel, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.24, No4 (2018), EN105-108.
 • Милићевић И., Југовић З., Марјановић М., Поповић М., „Лабораторијско испитивање крутости и флексибилности спирално коругованих цеви великих пречника од пропилена високе густине са металним ојачањем“, „ИМК 14“ – часопис 14 Октобар, Истраживање и развој, август 2015.

M81

 • Карамарковић Р., Карамарковић В., Марјановић М., Хоризонтално ложиште на дрвни пелет и сечку за термичке снаге од 10 до 35 Kw, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитет у Крагујевцу, Катедра за енергетику и заштиту животне средине, 2016.

Ауторске и коауторске публикације, елаборати и студије:

Jugović, Z., Popović, M., Marjanović, M., “Mašinski elementi-Testovi znanja”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2015, ISBN:978-89-7776-185-1