Milena Damnjanović

Milena Damnjanović
Teaching Assistant
Department of Industrial Management

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-713

Fax: +381 032/342-101

Office No: 231

 milena.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs

Biography and education

Milena Stanisavljević was born in Kragujevac, on August 24th, 1987. Primary school "Radoje Domanović" and Second grammar school she finished in Kragujevac. She finished bachelor and master studies at the Faculty of Economics University of Kragujevac. She is currently PhD student at the Faculty of Economics University of Kragujevac, modul Economics.

She reads, speaks and writes English, as a first foreign language, and Italian as a second foreign language. Computer skills: she has good command of Microsoft office tools (Word, Excel, Power Point, Access), internet, SPSS.

She participatedin various courses, workshops and trainings (Business communication in international environment, Time management, Leadeship skills, Presentation skills, Assertive communication, etc).

Work experience

Since Marth 2011 she worked part-time in teaching seminars for group of courses at the Faculty of Technical Sciences in Čačak, University of Kragujevac. Since November 2013 she is a teaching assistant in the field of Entrepreneurial economics, at the Department of Entrepreneurial management at the Faculty of Technical Sciences in Čačak University of Kragujevac. She is appointed for several courses: Basics of economics, Basics of accounting, Applied accounting, Management Accounting, Financial management. 

Publications

Stanisavljević, M. (2017) Does Customer Loyalty Depend on Corporate Social Responsibility?. Naše gospodarstvo/Our Economy, 63(1), 38-46. DOI: 10.1515/ngoe-2017-0004

Stojanović-Aleksić, V., Stanisavljević, M., Bošković, A., (2016), The interdependence of leader-member exchange relation and the leadership style: research in Serbian organizationsEconomic themes, Vol. 54 No. 3, str. 363-383, ISSN 2217-3668

Babić,V., Nikolić, J., Stanisavljević, M., (2016), Corporate governance mechanisms effectiveness: The case of transition countries, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 13 No. 2, str. 161-175, ISSN 0354-4699

Stanisavljević, M., (2016), The Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty, 2nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 8-9, 2016, Rovinj, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., (ed.). Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 2, No. 1, pp.434-439, IRENET, Zagreb, Croatia

Stanisavljević, M., (2016), The Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty, 2nd ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 8-9, 2016, Rovinj, Croatia. In Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M., Peković, S., (ed.). Book of abstracts of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 2, No. 1, pp. 109, IRENET, Zagreb, Croatia

Stanisavljević, M., (2016), Financial literacy of the students of technical sciences, Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Book of Abstracts (pp. 50) Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Book%20of%20Abstracts%20TIO%202016.pdf 

Stanisavljević, M., (2016), Financial literacy of the students of technical sciences, Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 367-372), Čačak: Faculty of Technical Sciences. Available on http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Radovi%20TIO%202016/EN/Proceedings%20TIO%202016.pdf

Станисављевић, М., Бешић, Ц., (2015), Побољшање конкурентске позиције партнера кроз заједничка улагања – анализа компанија у Србији, Зборник радова Дунавски бизнис форум: Конкурентност и одрживи развој 2015, (34-38), Нови Сад – БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, 4. Национална научно-стручна конференција са међународним учешћем, Нови Сад, 7-9. октобар 2015. године

Бешић, Ц., Станисављевић, М., Бешић, С., Ковачевић, Ђ., (2015), Анализа улоге лидерског понашања предузетника и менаџера у постизању пословне изврсности домаћих предузећа, у: А. Вељовић (ур.). Реинжењеринг пословних процеса у образовању - зборник радова, (417-421), Чачак: Факултет техничких наука, 3. национална конференција са међународним учешћем, Чачак, 25-27. септембар 2015.

Бешић, Ц., Бешић, С., Станисављевић, М., Ковачевић, Ђ., (2015), Анализа унапређења знања као фактора који утиче на конкурентску способност домаћих предузећа, у: В. Мајсторовић (ур.). International Convention On Quality Proceedings, (151-156), Београд: Јединствено удружење Србије за квалитет – JUSK, 12. Међународна конвенција о квалитету 2015, Београд, 1-5.6.2015. године

Бешић, Ц., Ђорђевић, Д., Бешић-Вукашиновић, Д., Станисављевић, М., (2014), Конкурентност у земљама у транзицији – испољене и будуће тенденције, X међународна конференција “Правни и економски аспекти процеса интеграције земаља Југоисточне Еуропе у ЕУ са посебним освртом на Босну и Херцеговину”, 18.-19.12.2014., Влашић – Травник, БиХ, у: Јусуфранић Ј., Имамовић, М.,(ур.), Зборник радова Интернационалног Универзитета Tравник, стр.40-47, ISSN 2232-6607

Бешић, Ц., Станисављевић, М., (2014), Relation between managers’ communication competence and conflict management styles, у Мехић, Е. (ур.),7th International Conference of the School of Economics and Business - Conference Proceedings, стр. 71-81, University of Sarajevo, School of Economics and Business, Сарајево, БиХ, ISBN 978-9958-25-093-4

Станисављевић, М., (2014), Организационо учење у функцији обуке и развоја запослених у организацији, ХР конференција: Управљање квалитетом људских ресурса – савремени трендови – Зборник радова, стр.192-199, Београд, 23. Октобар 2014. године, ISBN 978-86-80194-00-4

Бјекић, Д., Станисављевић, М., Бјекић, М., (2014). Тимска компетентност специјализованих тимова у области енергетске  ефикасности ЕМП, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, str. 136-141, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN 978-86-7776-164-6

Станисављевић, М., (2014), Статус економских предмета у образовању инжењера, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, str. 142-147, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN 978-86-7776-164-6

Златић, Л., Бјекић, Д., Станисављевић, М., (2013), Комуникациона компетентност - терминолошка разграничења, у: Анђелковић, В., Костић, А. и Златановић, Љ. (ур.): Комуникација и људско друштво, Ниш: Филозофски факултет, стр. 65-78, ISBN 978-86-7379-294-1

Бјекић, Д., Бојовић, М., Златић, Л., Станисављевић, М., (2012), Managers’ Communication Competence, Metalurgia International, XVII(7), стр. 239-247, доступно на http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf, ISSN 1582-2214

Станисављевић, M., Пурић, Ј., Михајловић, Б., Влашковић, К., Стојковић, Д., Дамјановић, Ј., Лојаница, Н., (2012), Belgrade Stock Exchange, у Chuda, J., Jara, M., Sienko, P., (ed.), The role of a stock exchange in transition economies, str. 75-119, Cracow University of Economics, Krakow, Poland, ISSN 2081-3848

Златић, Л., Бјекић, Д., Станисављевић, М., (2011), Комуникациона компетентност – терминолошка разграничења и структура, VII конференција са међународним учешћем „Дани примењене психологије: Психологија комуникације“, 23-24.09.2011, Ниш, Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-228-6

Станисављевић, М., Јеремић, Н., (2011), Influence of Company’s Financial Crisis on Corporate Governance, International dimensions in Economics, Studenckie Kolo Naukowe, OPTEAM, Lodz, Poland; стр.102-110, ISBN 978-83-930820-1-8

Пурић, Ј., Станисављевић, М., (2009), Knowledge management – creating a competitive advantage in the new economy, Conference Proceedings New directions in Economics, Rady Kol Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakow, Poland, стр. 33-39,  ISBN 978-83-931384-0-1

Станисављевић, М., (2010), Отпочињање новог пословног подухвата путем франшизинга, саопштење, Међународна студентска конференција, Економски факултет у Крагујевцу, 14-15.12.2010.године