Milica Stoјković

Dr Milica Stoјković
Assistant Professor
Department of Social Sciences and Humanities

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-713

Fax: +381 032/342-101

Office No: 231

 milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Courses

Courses at BA (undergraduate) level 

 • Psychology
 • Pedagogy
 • Communicology
 • School practice 

Courses at MA (master) level

 • Communication skills in teaching

Education 

Academic education:

 • 2010: Psychology, BA (4 year graduated studies), Faculty of philosophy, University of Belgrade
 • From 2012 student of Doctoral studies in Psychology, Faculty of philosophy, University of Belgrade (PhD thesis title “Teachers’ professional identity development”)

Education in counselling and psychotherapy:

 • A trainee at Gestalt studio Belgrade (EAGT - European Association for Gestalt Therapy accredited training institute), since 2010, currently completing the advanced level. 
 • Completed the basic course of Constructivist psychotherapy during 2008/2009 (full title: Personal construct psychology)

Other:

 • Basic and advanced course in MAXQDA (Qualitative Data Analysis Software) (January 2013 and Octobr 2015);
 • Радионица „Експериментални интеракциони дизајн: од идеја до тестирања прототипа“ у трајању од 8 тренинг сати, Универзитет у Талину, Естонија (17.08.2014. године);

Work experience

 • 2007 - 2009: Student assisstant to prof. Danijela Petrović at Department of Psychology, Faculty of philosophy, University of Belgrade in courses Introduction to educational psychology and Multicultural education;
 • 2011 - 2012: Pre-primary School (Kindergarten) “Sunce”, Gornji Milanovac, work position: Expert associate psychologist
 • From 2012: Teaching Assistant at Faculty of Techmical Sciences in Čačak, University of Kragujevac.


Other:

 • Experience in working with children with disabilities and their families (expert coaching associate in Basketball club “Ikar” for children with disabilities, since 2010, and expert volunteer in workshops organized by Association of parents of children with disabilities in local community);
 • Experience in humanitarian and volunteer work in the local community as an active member of Volunteer center Gornji Milanovac (since June 2011).

Memebership in professional bodies:

Publications

Articles in national and international journals:

 1. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Специфичне сметње у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија) на предшколском узрасту, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 299-312, (УДК 376.1-056.36.053.4:616.89-008.434/.435), ISBN 1450-6718  
 2. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2012).  Вр­ста кон­фликта, тип од­носа и пре­фе­риране страте­гије ре­шавања су­коба: Им­пликације за програме кон­структивног решавања су­коба, Зборник радова Института за Педагошка истраживања, 44(1), стр.163-179 
 3. Петровић, Д. и Вучетић, М.  (2012) Age and Gender Differences in Conflict Resolution Strategies in Hypothetical Conflict Situations with Friends and Peers, Психолошка истраживања, Vol. XV (1).,51-68, доступно на http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XV_1/
 4. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2012). Откривање деце са специфичним сметњама учења (дислексија, дисграфија и дискалкулија) у основној школи, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 15 (14), стр.295-310. 
 5. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Улога школе у откривању деце са специфичним сметњама у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија), Учитељ, 31 (3), стр. 338-354.
 6. Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation Context of In-service Education Changes, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, доступно на http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584
 7. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities, Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428  
 8. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. 

National and international conferences:

 1. Petrović, D. and Vučetić, M. (2011). Conflict resolution strategies in peer and friendship relations in adolescence, Scientific conference “20th Ramiro and Zoran Bujas Days”, Zagreb, April 7-9, 2011, Book of abstracts, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko psihološko društvo, 151, ISBN 978-953-175-391-3. (M64)
 2. Вучетић, М. (2011). Заступљеност тема стваралаштва у програмима стручног усавршавања за област предшколског васпитања и образовања, међународна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“, Београд, 25-26. новембар 2011. године, Књига резимеа „Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању“, Београд: Институт за педагошка истраживања, 57. (М34)
 3. Бјекић, Д., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Статус психолошких фактора успешног учења у педагошкој психологији као научној и наставној дисциплини, (а) Научни скуп „Настава и учење – стање и проблеми“, 11. новембар 2011. године, Ужице;
  (б) у: Шпијуновић, К., Маринковић, С. и Кундачина, М. (ур.). Настава и учење – стање и проблеми, (тематска монографија) Ужице: Учитељски факултет, 209-224. (М63/М45)
 4.  Бјекић, Д., Алексић, В. и Вучетић, М. (2012). Дводимензионални модел Блумове таксономије у настави ТИО, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Технички факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html (М63)
 5. Обрадовић, С., Вучетић, М. (2012). Специфичне сметње у учењу у савладавању техничко-информатичких предмета, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Техникки факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html  (М63)
 6. Бјекић, Д., Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade, Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155. dostupno na http://img.metropolitan.ac.rs/econference/download/Zbornik2012.pdf  (M33)
 7. Вучетић, М. и Бјекић, Д. (2012). Е-настава као технологија усавршавања и профеисоналног деловања наставника, VIII конференција "Дани примењене психологије", 28-29. септембар 2012, Ниш, у: Видановић, С., Хедрих, В. и Ранђеловић, К. (ур.). Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет, 135. (М64)
 8. Бјекић, Д., Вучетић, М. и Златић, Л. (2012). Исходи образовања наставника према дводимензионалном моделу таксономије Блумових сарадника, у: Маринковић, С. (ур.). Настава и учење - циљеви, стандарди, исходи - тематски зборник радова (Научна конференција "Настава и учење", Ужице, 9. 11. 2012), 147-164, Ужице: Учитељски факултет. (M45)
 9. Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)
 10. Бјекић, Д.Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Ка стандардима професионалног деловања наставника, У: Николић, Р., Кундачина, М. и Николић, В. (ур.). Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса - тематски зборник (Међународна научна конференција "Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса), (163-174), Ужице: Учитељски факултет.
 11. Bjekíc, D., Zlatic, L. & Vucetic, M. (2013). Effects of Verbal Intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers Rеsults in Pre-Service Education, 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97.
 12. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2013).  Psychometric properties of the Serbian version of The Multicultural Personality Questionnaire (MPQ), Proceedings of the IAIE Conference, September 17-21, Zagreb.
 13. Вучетић, М. (2013). Могућности стручног усавршавања наставника за рад са даровитим ученицима, 9. научна конференција са међународним учешћем "Дани примењене психологије 2013", 27-28. 9. 2013, Филозофски факултет у Нишу, у: Стојиљковић, С. и Ђигић, Г. (ур.): Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет. (М64)
 14. Zlatić, L., Bojović, M. & Vučetić, M (2014). Teacher Communication Competence: From Initial Education towards Continuous Professional Development. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 29-30. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 15. Vučetić, M. (2014). State of Research on “Bridging the Gap” between Initial Teacher Education and Induction - A Literature Review of Studies Published in the Last Decade. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 27. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 16. Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2014). ИКТ у инклузивном образовању, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак), у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 456-461, Чачак: Факултет техничких наука.
 17. Златић, Л., Маринковић, С. & Вучетић, М. (2014). Значај подршке наставницима у периоду приправништва у контексту доживотног учења, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 442-449, Чачак: Факултет техничких наука.
 18. Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet.
 19. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences.
 20. Stojković, M. &  Ghirardelli, Е. (2016). Comparative analysis of engineering study programs at two universities in Italy and Serbia.  Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016,. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 355-360). Čačak: Faculty of Technical Sciences. 
 21. Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University curricula for Initial Teacher Education in Serbia. Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference “Teacher Education from a Global Perspective”, Malta: 19-21 May 2016.

Приручник за педагошки и тренерски рад:

 1. Бегенишић, П., Вучетић, М. и Топаловић, А. (2011). Методика тренирања деце са посебним потребама у Кошаркашком клубу „Икар“, Горњи Милановац: Кошаркашки клуб Икар, стр. 171, ISBN 978-86-914215-0-2, COBISS.SR-ID 187594252