Momčilo Vuјičić

Dr Momčilo Vuјičić
Professor
Department of Mehatronics

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-716

Fax: +381 032/342-101

Office No: 239

 momcilo.vujicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Električne instalacije i osvetljenja
Elektrotehnika sa elektronikom

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Rođen je u 1958. godine u Lipljanu. Završio je Tehničku školu, a 1983. godine Tehnički fakultet u Prištini. Godine 1989. magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu sa radom "Izbor napona u industrijskim mrežama". Bio je na četvoromesečnoj specijalizaciji u SSSR-u 1989. godine. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Čačku 1996. godine sa temom "Nove mogućnosti u optimizaciji parametara i konfiguracije električnih mreža".
Radio je u Rudniku i industrijski magnezita "Goleš", na Tehničkom fakultetu u Prištini, a od 1989. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku u zvanju asistenta za predmete Elektrotermija i Električne instalacije i osvetljenje.

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Šira oblast delovanja dr Momčila Vujičića je elektroenergetika, a posebno se bavi industrijskom električnom mrežom.