Svetislav Marković

Dr Svetislav Marković
Professor
Department of Mechanical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-787

Fax: +381 032/342-101

Office No: 133

 svetislav.markovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

SVETISLAV LJ. MARKOVIĆ

 

Rođen je u Ivanjici 3. januara 1962. godine. Osnovnu školu završio u Međurečju (Ivanjica) 1976. sa odličnim uspehom (dobitnik Vukove diplome). Potom završio Tehničku školu u Čačku (1980), sa odličnim uspehom. Mašinski fakultet u Kragujevcu upisao 1981. godine, a diplomirao 2. oktobra 1986. godine sa ocenom 10 (deset) i srednjom ocenom u toku studija 8,19. Poslediplomske studije upisao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1987. i položio predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9,00. Magistrirao 30. maja 1996. godine sa temom Karakteristike parametara tačnosti regenerisanih zupčanika. Doktorsku disertaciju Uticaj vrste navarivanja na radne karakteristike regenerisanih zupčanika odbranio na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 23. oktobra 2003. godine. Radio u Zavodima „Crvena zastava” FNP u Kragujevcu, kao konstruktor (5. januar 1987 ¸ 31. avgust 1989) i Tehničkom remontnom zavodu u Čačku, kao konstruktor, tehnolog i projektant (1. septembar 1989 ¸ 18. februara 1997). Potom bio predavač, viši predavač (od 10. 9. 2001) i profesor  (od 23. 1. 2004) Više tehničke škole u Čačku (19. februar 1997–2007), Visoke škole tehničkih strukovnih stidija Čačak (2007–2020) i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku (od 2020). U početku predavao predmete Alati i pribori, Merenje i kontrola i Mašinski elementi i konstrukcije (u školskoj 1998/1999. godini). Od 28. jula 1999. izvodi nastavu iz predmeta Mašinski elementi i konstrukcije (od 2007: Mašinski elementi I i Mašinski elementi II) i Osnovi mašinstva. Pored toga, od 2002, predaje i predmete Grafičke mašine, Održavanje mašina i opreme i Tehnologija dorade (do 2011). Na specijalističkim studijama (od 2009) predavao je predmete Odabrana poglavlja istraživačko-razvojnog rada, Mehanizmi i prenosnici snage, Oblikovanje, konstruisanje i dizajniranje mašinskih i grafičkih proizvoda, Projektovanje u tehnici i Eksperimentalna merenja. Na master strukovnim studijama (od 2017) predaje predmete: Odabrana poglavlja istraživačko-razvojnog rada, Ergonomija, ekologija i estetika u konstruisanju, Upravljanje kvalitetom i Tribologija mašinskih elemenata, a u jednom periodu i Automatizacija proizvodnje. Jednu školsku godinu honorarno predavao i na Višoj tehničkoj školi u Nišu (2006/2007). Bio је stalni član Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika praktične nastave mašinske struke. Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehničkog fakulteta u Čačku izabran je u zvanje istraživač-saradnik iz oblasti mašinstva (od 1999), a zvanje naučnog saradnika stekao na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu (2019).

Bio je mentor za više od 1.000 diplomskih, specijalističkih i master radova.

Autor je jednog tehničkog rešenja: Rekonstrukcija pogonskog doboša trakastog transportera (Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012). Održao je dva predavanja po pozivu i učestvovao u realizaciji dva naučno-istraživačka projekta. Bio je član Organizacionih odbora naučnih skupova IRMES 2004 i Proizvodno mašinstvo 2005 i član Naučnog odbora Međunarodne naučne konferencije IRMES 2019. Jedan je od članova Redakcije časopisa „Izvornik“ Međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak (od 2011). Član je Evropskog društva za integritet konstrukcija (Europen Structural Integrity Society), Jugoslovenskog društva za mašinske elemente i konstrukcije (JUDEKO), pa Asocijacije za dizajn, elemente i konstrukcije (ADEKO) i Društva za integritet i vek kontrukcija (DIVK).

Autor je više od 70 naučnih radova iz drugih oblasti (istorija, geografija, demografija, turizam, sport). Napisao je 27 monografija (od čega je jednu objavila SANU) i 21 leksikon, vodič i drugu publikaciju. Priređivač je tri i saradnik na 25 knjiga drugih autora. Urednik je 17, a recenzent 12 knjiga. Tehnički je uredio oko 100 knjiga. Četiri njegove satirične priče nagrađene su na konkursima za najbolju satiričnu priču na Nušićijadama: Večito nepodoban (2012), Bolonja na tunguzijski način (2013), Vođe to ne mož’ da bidne (2015) i Nemušti kazivač (2018). Od 2013. godine direktor je Regionalnog centra za talente Čačak.

Dugogodišnji je košarkaški sudija i sportski radnik. Zastupljen je u prvoj i drugoj knjizi Leksikona pisaca prosvetnih radnika, Biografskom leksikonu Zlatiborskog okruga, leksikonu 100 najuspešnijih mašinaca u Srbiji 2008. Dobitnik je Nagrade “Danica Marković” za najbolju knjigu objavljenu u Čačku (2015) i priznanja za izdavački poduhvat godine (2017), najvećeg priznanja Opštine Ivanjica – Junske povelje (2018), Zlatne plakete KK “Železničar” (2020) i Zlatne plakete Osnovne škole “Mićo Matović” Katići (2022).

 

 

Naučne monografije:

 1. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Regeneracija zupčanika, monografija, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1998, 145 str. COBISS.SR-ID 136299015
 2. Svetislav Lj. Marković: Razvoj oblika mašinskih proizvoda, monografija, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, 2012, 224 str. ISBN 978-86-86139-59-7

 

Udžbenici:

 1. Svetislav Lj. Marković: Zbirka rešenih zadataka iz merenja i kontrole, Viša tehnička škola, Čačak, 1998, 116 str. COBISS.SR-ID 61312780
 2. Svetislav Lj. Marković: Osnovi mašinstva, udžbenik, Viša tehnička škola, Čačak, 2003, 160 str. COBISS.SR-ID 102425899
 3. Svetislav Lj. Marković: Osnovi mašinstva, drugo, dopunjeno izdanje, udžbenik, Viša tehnička škola, Čačak, 2005, 170 str. ISBN 86-86139-00-0
 4. Svetislav Lj. Marković: Održavanje mašina i opreme, udžbenik, Viša tehnička škola, Edicija „Akademija“, knjiga 1, Čačak, 2006, 128 str. ISBN 86-86139-02-7
 5. Svetislav Lj. Marković: Praktikum za izradu projektnih zadataka iz mašinskih elemenata, Viša tehnička škola, Edicija „Akademija“, knjiga 12, Čačak, 2007, 115 str. ISBN 978-86-86139-16-0
 6. Svetislav Lj. Marković, Zoran Jarčević: Alati i pribori, skripta, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, 2008, 76 str. ISBN 978-86-86139-21-4
 7. Svetislav Lj. Marković: Osnovi mašinstva, treće, prerađeno izdanje, udžbenik, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 17, Čačak, 2008, 117 str. ISBN 978-86-86139-25-2
 8. Svetislav Lj. Marković: Merne jedinice, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 20, Čačak, 2009, 180 str. ISBN 978-86-86139-32-0
 9. Svetislav Lj. Marković: Stručna praksa – Dnevnik rada, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, 2009, 32 str.
 10. Svetislav Lj. Marković: Mašinski elementi – Praktikum za vežbe, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 21, Čačak, 2010, 115 str. ISBN 978-86-86139-35-1
 11. Svetislav Lj. Marković: Eksperimentalna ispitivanja mašinskih elemenata, Agencija „Prozor“, Čačak, 2010, 158 str. ISBN 978-86-914189-0-8
 12. Svetislav Lj. Marković: Odabrana poglavlja istraživačko-razvojnog rada, Agencija „Prozor“, Čačak, 2011, 100 str. ISBN 978-86-914189-1-5
 13. Svetislav Lj. Marković, Vojislav Radonjić, Milan Martinović, Miloš Marinović: Štamparske mašine, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 43, Čačak, 2013, 392 str. ISBN 978-86-86139-64-1
 14. Svetislav Lj. Marković: Eksperimentalna merenja karakterističnih parametara mašinskih elemenata i sistema, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 45, Čačak, 2013, 164 str. ISBN 978-86-86139-66-5
 15. Svetislav Lj. Marković: Regeneracija mašinskih delova i elemenata, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 60, Čačak, 2017, 192 str. ISBN 978-86-86139-86-3
 16. Svetislav Lj. Marković: Metodologija istraživačko-razvojnog rada, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 61, Čačak, 2018, 100 str. ISBN 978-86-86139-97-9
 17. Svetislav Lj. Marković: Tehnologičnost oblika u razvoju proizvoda, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Akademija“, knjiga 62, Čačak, 2019, 212 str. ISBN 978-86-81116-01-2

 

Radovi kategorije 10:

 1. Bratislav Stojiljković, Svetislav Lj. Marković: Unrealized Models of Tesla's Table Fountains From 1917, A Bridge between Conceptual Frameworks: Sciences, Society and Technology Studies (Editor Raffaele Pisano), History of Mechanism and Machine Science 27, Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2015, p. 513¸536. ISBN 978-94-017-9644-6 [M14]

 

Radovi kategorije 20:

 1. Svetislav Lj. Marković, Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Vukić Lazić, Nada Ratković, Branislav Hadzima, Janusz Szmidla, Robert Ulewicz: Analysis of the Welding Type and Filler Metal Influence on Performance of a Regenerated Gear, Materials, 2021, Vol. 14, Issue 6, March-18, 1496, p. 17, ISSN 1996-1944, DOI:10.3390/MA14061496 [M21]
 2. Svetislav Lj. Marković, Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Vukić Lazić, Branislav Hadzima, Vladimir Milovanović, Renata Dwornicka, Robert Ulewicz: Exploitation Characteristics of Teeth Flanks of Gears Regenerated by Three Hard-Facing Procedures, Materials, 2021, Vol. 14, Issue 15, August-1, 4203, p. 13, ISSN 1996-1944, DOI:10.3390/MA14154203 [M21]
 3. Svetislav Lj. Marković, Vukić Lazić, Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Djordje Ivković, Robert Ulewicz, Otakar Bokuvka: Analysis of Filler Metals Influence on Quality of Hard-Faced Surfaces of Gears Based on Tests in Experimental and Operating Conditions, Materials, 2022, 15(21), 7795, ISSN 1996-1944, DOI:10.3390/MA15217795 [M21]
 4. Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović: Technological heredity – A decisive factor for tribological features of regenerated gears, „Engineering Failure Analysis“, 42 (2014), p. 121¸132. ISSN 1350-6307, DOI:10.1016/J.ENGFAILANAL.2014.04.004 [M22]
 5. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Andrija Ilić: Influence of Technological Heritage on Tribological Properties of Active and Inactive Profiles of Gear Teeth Regenerated by TIG Welding Process, Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 19, No 1, 2013, p. 151¸160. ISSN 1310-4772 [M23]
 6. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Miran Vrhovac, Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Vujadin Aleksić: Life Extension of Gears Flank Surfaces Regenerated by Hard Facing, Metalurgia International, Vol. 18, No 2, 2013, p. 81¸85. ISSN 1582-2214 [M23]
 7. Mohamed Alkateb, Srđan Tadić, Aleksandar Sedmak, Ivana Ivanović, Svetislav Lj. Marković: Crack Growth Rate Analysis of Stress Corrosion Cracking, „Technical Gazette, 28, 1(2021), p. 240¸247. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online). DOI:10.17559/TV-20201106131352 [M23]

 

Radovi kategorije 30:

 1. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Some technological possibilities of the hard damaged combustion engine bodies regeneration, 3. International conference tribology „Balkantrib '99“, Proceedings, Volume III, Sinaia, Romania, 2¸4. June 1999, p. 381¸388. [M33]
 2. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Hard facing of damaged teeth – the optimal method for gear regeneration, 5. International Conference on Advanced Mechanical Engineering & Technology „AMTECH '99“, Proceedings, Vol. II, Plovdiv, Bulgaria, 23¸25. June 1999, p. 474¸479. [M33]
 3. Danica Josifović, Bogdan Nedić, Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Selection of Gears Materials Based on Considerations of Wear, Damages and Regeneration, International Conference „Power Transmissions ¢03“, Section II „Manufacturing and Testing“, Proceеdings, Varna, Bulgaria, 11¸12. September 2003, p. 59¸65. [M33]
 4. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Bogdan Nedić, Radovan Ćirić: Tooth Gear Welding Methods to be Selected on the Basis of Tribological Studies, 3rd International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2003, Proceedings, Herceg Novi, 19–23. September 2003, p. 769¸777. [M33]
 5. Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić, Snežana Ćirić-Kostić, Svetislav Lj. Marković: Implementation Necessity of Damaged Machine Elements Regeneration, 3rd International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2003, Proceedings, Herceg Novi, 19¸23. September 2003, p. 911¸915. [M33]
 6. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić, Snežana Ćirić-Kostić: Damages of the combustion engine bodies and their regeneration, Proceedings 7th Conference and Exhibition „Innovative Automotive Technology – IAT '05“, Bled, Slovenija, 21¸22. april 2005, p. 303¸308. [M33]
 7. Snežana Ćirić-Kostić, Svetislav Lj. Marković: Modal Displacement Excitation in Gear Housing Walls, Proceedings of the 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Castrocaro Terme, Italy, May 4th¸7th 2005, p. 143¸144.[M33]
 8. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Danica Josifović, Bratislav Čukić: Comparative indicators of the tribological characteristics of the regenerated gears reparatorily hardfaced by various procedures, Proceedings 5th International conference on tribology, Blakantrib 2005, Kragujevac, 15¸18. june 2005, p. 427¸434. [M33]
 9. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Snežana Ćirić-Kostić: Qualitative parametres of the regeneration of the damaged gears of the first gear and reverse in gear box of the heavy load trucks, The fifth international conference „Heavy Machinery HM 2005“, Proceedings, Kraljevo, 28. june¸3. july 2005, p. IC.57¸IC.60. [M33]
 10. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Analysis of material quality influence on load capacity of high-loaded tooth-shafts, The 2nd International conference „Power transmissions '06“, Proceedings, Novi Sad, 25¸26. 04. 2006, p. 295¸298. [M33]
 11. Bogdan Nedić, Predrag Dašić, Svetislav Lj. Marković: Development of monitoring system for investigation of the metal cutting process based on dynamic characteristics of the process parameters, 6th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2006, Proceedings, Budva, Montenegro, 13¸17. September 2006, p. A-28.1¸ A-28.6. [M33]
 12. Aleksandar Marinković, Svetislav Lj. Marković, Božidar Rosić: Wear and stress analysis of friction pairs in double column car lift, XVIII International Conference on „Material Handling, Construstions and logistics MHCL '06“, Proceеdings, Belgrade, 19–20. October 2006, p. 97¸ 100. [M33]
 13. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Determining of the state of stress and strain in the boom of the bucket wheel excavator Sch Rs 630, 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Proceedings, Vrnjačka Banja, 09¸12. May 2007, p. 73¸77. [M33]
 14. Svetislav Lj. Marković, Ivana Krsmanović: Technological possibilities of regeneration of the IC engine piston mechanism elements, Proceedings 8th Conference and Exhibition „Innovative Automotive Technology – IAT '07“, Rogla, Slovenija, 10¸11. May 2007, p. 217¸223. [M33]
 15. Svetislav Lj. Marković: Tribological characteristics of gears reparatorily hardfaced wit „hard and „soft additional materials, Proceedings 11th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5¸9. September 2007, p. 863¸866. [M33]
 16. Svetislav Lj. Marković, Svetislav Jovičić, Slobodan Tanasijević, Danica Josifović: The technologicality of shaping the castings, Proceedings the International symposium about desing in mechanical engineering „KOD 2008“, Novi Sad, 15¸16. april 2008, p. 49¸56. [M33]
 17. Milan Martinović, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Vojislav Radonjić: Shaping of composite packaging, Proceedings the International symposium about desing in mechanical engineering „KOD 2008“, Novi Sad, 15¸16. april 2008, p. 465¸468. [M33]
 18. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Determination of specific tribological and mechanical characteristics of the gear teeth subjected to reparatory hard facing with „hard“ and „soft“ additional materials, 13th Nordic Symposium on Tribology, NORDTRIB 2008, Proceedings, Tampere, Finland, 10÷13 June 2008, NT2008-152-13, p. 1÷12. [M33]
 19. Biljana Savić, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Model of the friction welded joint of different types of steel, Proceedings 6th International conference on tribology BALKANTRIB ’08, Sozopol, Bulgaria, 12¸14. june 2008, p. BT-067-1¸BT-067-5. [M33]
 20. Svetislav Lj. Marković, Dragan Erić: Tehnological suitability of shaping vital machinery parts manufactured by compression processing, The sixth triennial international conference „Heavy Machinery HM 2008“, Proceedings, Kraljevo, 24¸29. june 2008, p. F.59¸F.62. [M33]
 21. Svetislav Lj. Marković: Technological suitability of machinery parts, Proceedings 12th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26¸30. August 2008, p. 377¸380. [M33]
 22. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Svetislav Jovičić, Slobodan Tanasijević: Technology of removal and installation of the gear for rotary movement of the bucket wheel excavator SRs 1200, 8th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2008, Proceedings, Užice, Serbia, 14–17. September 2008, p. 253¸260. [M33]
 23. Dragoljub Veličković, Svetislav Lj. Marković S.: Dependence of the microgeometrical characteristics of the surfaces processed by grinding without spikes on the processing conditions, 8th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2008, Proceedings, Užice, Serbia, 14–17. September 2008, p. 374¸380. [M33]
 24. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković: The intelligent manufacturing capp proces with support object-oriented knowledge base in electrical discharge machining technology, 8th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2008, Proceedings, Užice, Serbia, 14–17. September 2008, p. 695¸698. [M33]
 25. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković: Application knowledge base in computer aided process planning for electrical discharge machining technology, 12th International scientific conference „Mechanical Engineering 2008 – Strojné Inžinierstvo – SI 2008“, Proceedings of the Abstracts, Bratislava, Slovakia, 13¸14. November 2008, p. II.5¸II.8. [M33]
 26. Svetislav Lj. Marković, Dragan Erić, Dragoljub Veličković: Analysis of testing the hydrodynamic coupler on the belt conveyor used for open-pit mining in the coal mine, 12th International scientific conference „Mechanical Engineering 2008“, Proceedings, Bratislava, Slovakia, 13¸14. November 2008, p. 5.13.1¸5.13.10. [M33]
 27. Svetislav Lj. Marković: How to provide quality regeneration of mechanical systems and parts?, 6th Research/Expert Conference with International Participations „QUALITY 2009“, Proceedings, Neum, Bosna i Hercegovina, 04¸07. June 2009, p. 347¸352. [M33]
 28. Svetislav Lj. Marković: The influence of hereditary characteristics on tribological properties by hard facing of the regenerated gear teeth, 9th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2009, Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 16¸19. September 2009, p. 269¸276. [M33]
 29. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković: Application some aspects concurent engineering in computer development products and manufacturing process, 9th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2009, Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 16¸19. September 2009, p. 544¸546. [M33]
 30. Svetislav Lj. Marković, Marina Popović: Simulation of the work of interrupted movement mechanisms with the use of 3D software package Softimage XSI, 9th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2009, Proceedings, Vrnjačka Banja, Serbia, 16¸19. September 2009, p. 595¸600. [M33]
 31. Svetislav Lj. Marković, Ivana Krsmanović, Dojčilo Sretenović: Regeneration of a ship body – an essential repair action, 7th International Scientific Conference on Production Engineering „Development and modernization of production“ RIM 2009, Proceеdings, Cairo, Egypt, September 26 ¸ October 3, 2009, p. 47¸48. ISBN 978-9958-624-29-2 [M33]
 32. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Comparative parameters of the teeth roots strength of the gears regenerated by two different methods, Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions ΄09, 1¸2. October 2009, Kallithea–Chalkidiki, Greece, p. 589¸594. [M33]
 33. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Practical solutions for bearing replacement on the central shaft of the bucket wheel excavator SRs 1200, Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions ΄09, 1¸2. October 2009, Kallithea–Chalkidiki, Greece, p. 649¸651. [M33]
 34. Aleksandar Marinković, Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović, Miloš Stanković, Miloš Ristić: Computer Aided Design and Simulation of a Machine Production Line for Heating, Ventilation and Air-Conditioning Duct Systems, Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology, ECT '10, Valencia, Spain, 14¸17. September 2010, paper 110, p. 1¸10. ISBN 978-1-905088-41-6 [M33]
 35. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Marinković, Nada Bojić: Shaping machinery elements exposed to cyclic load, Proceedings the 6th International symposium about forming and desing in mechanical engineering „KOD 2010“, Palić, Serbia, 29¸30. September 2010, p. 199¸206. [M33]
 36. Slađana Matović, Svetislav Lj. Marković, Danijela Babanić, Dobrila Vesković: Shaping and design of graphic products, Proceedings the 6th International symposium about forming and desing in mechanical engineering „KOD 2010“, Palić, Serbia, 29¸30. September 2010, p. 227¸234. [M33]
 37. Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Slobodan Tanasijević: Hereditary Properties of Active and Inactive Tooth Flanks Regenerated by Tig Hard Facing Method, Proceedings The 7th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, 27th & 28th of April, 2011, Zlatibor, Serbia, p. 339¸344. ISBN 978-86-6055-012-7 [M33]
 38. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Svetislav Jovičić, Mitar Milošević: Procedures of Diagnostics and Testing the Two Stage Cone Cylindrical Gear Reducer, Proceedings The 7th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems, 27th & 28th of April, 2011, Zlatibor, Serbia, p. 437¸442. ISBN 978-86-6055-012-7 [M33]
 39. Svetislav Lj. Marković: Design seals for real connections, 10 Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011, Proceedings, Banja Luka, 26¸28 May, 2011, p. 123¸128. ISBN 978-99938-39-36-1 [M33]
 40. Tatjana Lazović, Svetislav Lj. Marković, Nataša Trišović: Regeneration of worn out universal joint – a dimensional analysis, 3th European Conference on Tribology ECOTRIB 2011, Proceedings, Volume 2, Wien, Austria, June 7¸9, 2011, p. 745¸746. ISBN 978-3-901657-38-2 [M33]
 41. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Aleksandar Marinković, Tatjana Lazović: Tribological aspect of selecting filler metal for repair surfacing of gears by hardfacing, New Trends in Fatigue and Fracture 2011, NT2F11, Proceedings, Polignano a Mare, Italy, 3¸6 July 2011, p. 19.1¸19.10. [M33]
 42. Dragan Erić, Vesna Mandić, Svetislav Lj. Marković: Integrated Systems in the Development of Concept of Concurrent Engineering, 11th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2011, Proceedings, Vol. 1, Sokobanja, Serbia, 15¸18. September 2011, p. 489¸493. ISBN 978-86-6075-026-8 [M33]
 43. Azer Zejnelagić, Alen Kalender, Svetislav Lj. Marković: Technological Possibilities for Regenerating Engine Blocks in Internal Combustion Engines, 11th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2011, Proceedings, Vol. 2, Sokobanja, Serbia, 15¸18. September 2011, p. 1309¸1314. ISBN 978-86-6075-026-8 [M33]
 44. Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Svetislav Lj. Marković: A case study of turbogenerator journal bearing failure, Proceedings of 7th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '11, 3¸5 October 2011, Thessaloniki, Greece, p. 227¸234. ISBN 978-960-98780-6-7 [M33]
 45. Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Svetislav Lj. Marković: Mathematical Background of U-joint Repair, Proceedings of 7th Vienna Conference on Mathematical Modelling, Mathmod Vienna 2012, Vienna University of Technology, Austria, February 14¸17, 2012. [M33]
 46. Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović, Ljubica Milović, Bratislav Stojiljković: The First Hydroelectric Power Plant in the Balkans Built on the Basis of Tesla¢s Principles, Explorations in the History of Machines and Mechanisms, Proceedings of HMM2012 – History of Mechanism and Machine Science 15, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, p. 395¸406. ISBN 978-94-007-4132-4 [M33]
 47. Tatjana Lazović, Ljubica Milović, Svetislav Lj. Marković, Mileta Ristivojević: An Analysis of fan Roller Besring Failure, Experimental mechanics, New Trends and Perspectives, Proceedings of the 15th International Conference on Experimental Mechanics ICEM15, Porto, Portugal, 22–27 July 2012, p. 847¸848. ISBN 978-972-8826-25-3 [M33]
 48. Svetislav Lj. Marković, Nikola Vučinić, Tijana Ristić, Ivan Kovačević, Gordana Cuparić: Technical-Technological Possibilities of Shaping of Gaskets for Immovable Joints, 5th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, SED 2012, 4¸5. October 2012, Užice, Serbia, p. 1.24¸1.29. ISBN 978-86-83573-26-4 [M33]
 49. Vladimirka Boljanović, Svetislav Lj. Marković, Dražen Bukvić: Application of the Statistical Quality Controlin Preparing the Shaft, 6th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, SED 2013, 4¸5. October 2013, Užice, Serbia, p. 1.22¸1.25, ISBN 978-86-83573-39-4. [M33]
 50. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković: Use of CAD/CAM software to increase the efficiency technological process, 13th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2013, Proceedings, Vol. 2, Kopaonik, Serbia, 12¸15. September 2013, p. 658¸662, ISBN 978-86-6075-043-5. [M33]
 51. Aleksandar Marinković, Svetislav Lj. Marković, Alexander Minewitsch: Lubrication and Maintenance of Thrust Ball Bearing in Bucket Whel Excavators, 19th International Colloquium Tribology „Tribology – Industrial and Automotive Lubrication“, Technische Akademie, Esslingen, 21-23 January 2014, p. 160. ISBN 978-3-943563-10-8 [M33]
 52. Aleksandar Marinković, Tatjana Lazović, Ljubica Milović, Svetislav Lj. MarkovićContact stress and deformations in thrust ball bearings for heavy machinery excavators, XXI International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL’2015, Vienna 23-25. September 2015, Proceedings, p.123-128, ISBN 978-86-7083-863-5 [M33]
 53. Dragoljub Veličković, Svetislav Lj. Marković, Dragana Anđelić: The Application of Voith Hydrodynamic Couplers while Starting the Belt Conveyors of Mining, IX Triennial International Conference „Heavy Machinery HM 2017“, Proceedings, Zlatibor, 28 june – 1 july 2017, p. A.83¸А.86. ISBN 978-86-82631-89-7 [M33]
 54. Svetislav Lj. Marković, Vladimir Stepanović, Lazar Jovičić, Milijan Ćirić, Ivan Stanišić, Miroslav Ćurčin, Nemanja Petrović: Practical Examples of Regeneration of the Damaged Heavy Machinery Parts, IX Triennial International Conference „Heavy Machinery HM 2017“, Proceedings, Zlatibor, 28 june – 1 july 2017, p. D.45¸D.50. ISBN 978-86-82631-89-7 [M33]
 55. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković.: Diagnostics and regeneration of the wear damaged teeth gears, Word tribology congress, Abstracts of papers, London, 8¸12. september 1997, p. 883. [M34]
 56. Snežana Ćirić-Kostić, Milosav Ognjanović, Svetislav Lj. Marković: Energy of natural oscillation of gearbox housing walls, Proceеdings Thethird international congress – Mechanical engineering technologies MT’01, Sofia, Bugaria, 24¸26. 06. 2001, p. C-I-18. [M34]
 57. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković, Snežana Ćirić-Kostić, Radovan Ćirić: Technical and economic justificatio offacing of regeneration of damaged gear teeth, Proceеdings Thethird international congress – Mechanical engineering technologies MT’01, Sofia, Bugaria, 24¸26. 06. 2001, p. C-III-58. [M34]
 58. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Damages and possibilities for regeneration of rolling bearings, 2nd Word tribology congress wtc2001, Abstracts of papers, Vienna, Austria, 03¸07. september 2001, p. 391. [M34]
 59. Svetislav Lj. Marković: Regeneration methods of machine elements, The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Book of abstracts, Puchov, Slovakia, 10¸13. may 2006, p. 9. [M34]
 60. Zoran Živković, Svetislav Lj. Marković: Single Approach to the Development of Multi-Project Management in the Manufacturing Company of Corporate Type, International may conference on strategic management, Book of abstracts, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 24–26. May 2013, Bor, p. 10¸11. ISBN 978-86-6305-006-8 [M34]

 

Radovi kategorije 40:

 1. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Regeneracija zupčanika, monografija, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1998, 145 str. COBISS.SR-ID 136299015  [M42]
 2. Svetislav Lj. Marković: Razvoj oblika mašinskih proizvoda, monografija, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, 2012, 224 str. ISBN 978-86-86139-59-7 [M42]
 3. Svetislav Lj. Marković: Značaj i uloga dijagnostike i defektacije u savremeno organizovanom remontu mašinskih sistema i elemenata, knjiga „Kvalitet u održavanju“, DQM-Istraživački centar, Čačak, 1997, str. 265¸284. [M45]
 4. Svetislav Lj. Marković: Tehnologije u održavanju mašinskih elemenata: primer obnavljanja (regeneracije) zupčanika, knjiga „Kvalitet u održavanju“, DQM-Istraživački centar, Čačak, 1997, str. 309¸322. [M45]
 5. Svetislav Lj. Marković: Ekonomska efektivnost obnavljanja mašinskih elemenata: primer regeneracije zupčanika, knjiga „Kvalitet u održavanju“, DQM-Istraživački centar, Čačak, 1997, str. 333¸346. [M45]

 

Radovi kategorije 50:

 1. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Uštede u materijalu i troškovima obrade pohabanih zupčanika metodom regeneracije, „Tribologija u industriji“, XVII/4, decembar 1995, Kragujevac, str. 120¸126. ISSN 0351-1642
 2. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Tehno-ekonomska opravdanost regeneracije kolenastog vratila železničkog motora, „Tribologija u industriji“, XIX/3, septembar 1997, Kragujevac, str. 104¸109. ISSN 0351-1642
 3. Svetislav Lj. Marković: Regeneration of warn-out toothed gear belonging to toothed joint-part, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Special issue: Procedings of the International Conference: Problems of Non-Conventional Bearing Systems, NCBS '99, Vol. 4, Zielona Gora, Poland, 15¸18. September 1999, p. 155¸160. ISSN 1425-1655
 4. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Damages and Methods for Regeneration of The IC Engine Piston Mechanism Elements, „Tribology in industry“, Vol. 21, No. 3, 1999, p. 103¸107. ISSN 0351-1642
 5. Svetislav Lj. Marković: Tribological right choice of materials for working out a coil transmission double column car lift, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Special issue: SITC 2002, Vol. 7, Second International Tribology Conference, Zielona Gora, Poland, 25¸28. August 2002, p. 385¸388. ISSN 1425-1655
 6. Svetislav Lj. Marković: Cavitational Wear of the Blades of Francis Turbine, „Tribology in industry“, Vol. 28, No. 3&4, December 2006, p. 17¸22. ISSN 0351-1642
 7. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Comparative characteristics of gear teeth regenerated by hard facing / Badania porownawcze kół zębatych regenerowanych techniką napawania, Tribologia – teoria i praktyka, rok XXXIX, nr 1/2008 (217), „Simpress“, Warszawa, Polska, ISSN 0208-7774, p. 83÷100. ISSN 0208-7774
 8. Biljana Savić, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Physical Model of the Friction Welded Joint of Different Types of Steel, „FME Transactions“, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Vol. 36, No. 2, 2008, p. 93¸97. ISSN 1451-2092
 9. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Aleksandar Marinković, Tatjana Lazović: Tribological aspect of selecting filler metal for repair surfacing of gears by hardfacing, Structural Integrity and Life / Integritet i vek konstrukcija, Vol. 11, No. 2, 2011, p. 127¸130. EISSN 1820-7863, ISSN 1451-3749
 10. Ljubica Milović, Srđan Bulatović, Vujadin Aleksić, Zoran Radaković, Svetislav Lj. Marković, Stojan Sedmak: Assessment of the behaviour of fatigue loaded HSLA steel welded joint by applying fracture mechanics parameters, Structural Integrity and Life / Integritet i vek konstrukcija, Vol. 12, No. 3, 2012, p. 175¸179, EISSN 1820-7863, ISSN 1451-3749
 11. Svetislav Lj. Marković: Regeneracija zupčastih i ožlebljenih sprega, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 2/1994, str. 159¸180. ISSN 0042-8469
 12. Svetislav Lj. Marković: Analiza uređaja sa zatvorenim kolom opterećenja za ispitivanje zupčastih prenosnika, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 1/1995, str. 76¸92. ISSN 0042-8469
 13. Svetislav Lj. Marković: Analiza uređaja sa otvorenim kolom opterećenja za ispitivanje zupčastih prenosnika, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 2/1995, str. 188¸193. ISSN 0042-8469
 14. Svetislav Lj. Marković: Uređaji i metode za ispitivanje pužnih prenosnika, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 4/1995, str. 521¸525. ISSN 0042-8469
 15. Svetislav Lj. Marković: Određivanje tehničkog stanja (defektacija) mašinskih elemenata, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 1/1996, str. 92¸103. ISSN 0042-8469
 16. Svetislav Lj. Marković: Neke karakteristike regenerisanih zupčanika sa cementiranim radnim površinama zubaca izloženih habanju i krunjenju, „Vojnotehnički glasnik“, Beograd, 5/1996, str. 607¸616. ISSN 0042-8469
 17. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Značaj i koncepcija tehničkog održavanja i remonta poljoprivrednih mašina, „Savremena poljoprivreda“, vanredni broj, XXI (1998), Novi Sad, 1998, str. 279¸285. ISSN 0350-1205
 18. Svetislav Lj. Marković, Zvonimir Jugović: Karakter oštećenja i regeneracija elemenata i sklopova poljoprivrednih mašina, „Savremena poljoprivreda“, vanredni broj, XXI (1998), Novi Sad, 1998, str. 349¸353. ISSN 0350-1205
 19. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Constructive changes on the connecting rods of the railway combustion engine based on results of the repair diagnostic, Mobility & Vehicles Mechanics, Vol. 24, No. 4, December 1998, Kragujevac, p. 37. ISSN 1450-5304
 20. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Snežana Ćirić-Kostić: Ispitivanje rezervoara za transport tečnosti u brdsko-planinskim područjima, „Traktori i pogonske mašine“, vol. 10, No. 2, oktobar 2005, Novi Sad, str. 199¸205. ISSN 0354-9496
 21. Svetislav Lj. Marković: Tehnološki proces obnavljanja (regeneracije) oštećenih mašinskih elemenata, „OMO“, broj 5¸6, Beograd, 1996, str. 238¸244. ISSN 0350-1647
 22. Svetislav Lj. Marković: Neke uporedne karakteristike zupčanika sa polomljenim zupcima regenerisanih različitim metodama, „OMO“, broj 7¸8, Beograd, 1996, str. 332¸339.
 23. Svetislav Lj. Marković, Zvonimir Jugović: Uzroci prestanka radne sposobnosti zupčanika na rudarskim mašinskim sistemima, Zbornik radova Tehničkog fakulteta, broj 15(1996)9, Čačak, 1996, str. 105¸112.
 24. Svetislav Lj. Marković: Zadaci i metodi ispitivanja mašinskih elemenata, „OMO“, broj 3¸4, Beograd, 1997, str. 130¸136. ISSN 0350-1647
 25. Svetislav Lj. Marković: Primena metoda ispitivanja mašinskih elemenata (I deo), „OMO“, broj 5, Beograd, 1997, str. 183¸191. ISSN 0350-1647
 26. Svetislav Lj. Marković: Primena metoda ispitivanja mašinskih elemenata (II deo), „OMO“, broj 6¸7, Beograd, 1997, str. 235¸244. ISSN 0350-1647
 27. Svetislav Lj. Marković S.: Regeneracija kolenastih vratila, „OMO“, broj 5, Beograd, 1998, str. 235¸240. ISSN 0350-1647
 28. Svetislav Lj. Marković: Popravka zupčanika navarivanjemmetode i primena, „Zavarivanje i zavarene konstrukcije“, Vol. 43, No. 1, Beograd, 1998, str. 13¸18. ISSN 0354-7965
 29. Svetislav Lj. Marković: Analiza uticaja geometrije alata na veličinu sile istiskivanja, Zbornik radova Tehničkog fakulteta, broj 18(1999)12, Čačak, 1999, str. 31¸35.
 30. Svetislav Lj. Marković: Regeneracija oštećenih mašinskih elemenata – neizbežan proces u održavanju mašinskih sistema, „Tehnika – mašinstvo“, 49(2000)2, Beograd, 2000, str. M17¸M22. ISSN 0461-2531
 31. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Radovan Ćirić: Neophodnost implementacije sistema kvaliteta u regeneraciji mašinskih sistema, „Kvalitet“, God. 10, br. 11–12, Beograd, 2000, str. 68¸70. ISSN 0354-2408
 32. Svetislav Lj. Marković: Ocena kvaliteta zupčanika posle reparature elektrolučnim navarivanjem, „Zavarivanje i zavarene konstrukcije“, Vol. 45, No. 2, Beograd, 2000, str. 69¸74. ISSN 0354-7965
 33. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Izrada rotora turbokompresora od superlegura nikla postupkom zavarivanja trenjem, „Zavarivanje i zavarene konstrukcije“, Vol. 47, No. 3, Beograd, 2002, str. 161¸164. ISSN 0354-7965
 34. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković, Nenad Radović: Uticaj pogonske energije zavarivanja na raspodelu tvrdoće u ZUT pri navarivanju čelika za poboljšanje, „Zavarivanje i zavarene konstrukcije“, Vol. 47, No. 4, Beograd, 2002, str. 231¸234. ISSN 0354-7965
 35. Svetislav Lj. Marković: Kvalitativni aspekt regeneracije mašinskih sistema i elemenata, Nacionalni naučno-stručni časopis: „Menadžment totalnim kvalitetom / Total Quality Management“ Vol. 31, No. 2, Kragujevac, 2003, (Zbornik radova sa 30. godišnje konferencije JUSK-a: „Poslovna izvrsnost – ključ za tranziciju“, Kragujevac, 29¸30. maj 2003), str. 332–338. ISSN 0354-9771
 36. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković, Vojislav Radonjić: Proizvodnja noževa od bimetala za potrebe grafičke industrije, „Dobar otisak“, god. VII, br. 79/80, Beograd, april–maj 2005, str. 20¸22.
 37. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Vojislav Radonjić: Tehnološki proces remonta štamparskih mašina, „Dobar otisak“, god. VII, br. 81/82, Beograd, juni–juli 2005, str. 22¸24.
 38. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Izbor dodatnog materijala za regeneraciju zupčanika na bazi razmatranja habanja i oštećenja radnih površina zubaca, „Tehnika – mašinstvo“, 54(2005)4, Beograd, 2005, str. M1¸M10. ISSN 0461-2531
 39. Svetislav Lj. Marković: Komparativne karakteristike reparaturno navarenih zubaca zupčanika, „IMK-14 – istraživanje i razvoj”, časopis Instituta IMK „14. oktobar“, Kruševac, godina XII, broj (24–25) 1–2/2006, str. 25¸34. ISSN 0354-6829
 40. Svetislav Lj. Marković, Biljana Vučetić, Ivana Krsmanović: Comparative characteristics of technical and medical diagnostics, „Annals of the Faculty of engineering Hunedoara“, Tome IV, Fascicule 3, University „Politechnica“ Timisoara Faculty of engineering Hunedoara, Romania, 2006, p. 121¸125. ISSN 1584-2665
 41. Svetislav Lj. Marković: The influence of constructing upon suitability for maintenance, „Machine design“, Faculty of technical sciences Novi Sad, ADEKO – Association for design, elements and constructions, Novi Sad, 2007, p. 37¸44. ISSN 1821-1259
 42. Svetislav Lj. Marković, Tanja Aćimović: Comparative characteristics of the procedures in bookbinding finishing proces, „Annals of the Faculty of engineering Hunedoara“, Tome V, Fascicule 3, University „Politechnica“ Timisoara Faculty of engineering Hunedoara, Romania, 2007, p. 74¸76. ISSN 1584-2673
 43. Milan Martinović, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Vojislav Radonjić: Izrada kombi ambalaže, „Grafičar“, broj 5, Beograd, mart 2008, str 14¸17.
 44. Svetislav Lj. Marković: Technologicality of shaping plastic parts, „Machine design“, Faculty of technical sciences Novi Sad, ADEKO – Association for design, elements and constructions, Novi Sad, 2008, p. 371¸376. ISSN 1821-1259
 45. Svetislav Lj. Marković: Shaping of the forgings, „Machine design“, Faculty of technical sciences Novi Sad, ADEKO – Association for design, elements and constructions, Novi Sad, 2009, p. 359¸366. ISSN 1821-1259
 46. Svetislav Lj. Marković: Possibility of applying hydrodynamic couplers for driving belt conveyors, „Annals of the Faculty of engineering Hunedoara“, Tome VII, Fascicule 3, University „Politechnica“ Timisoara Faculty of engineering Hunedoara, Romania, 2009, p. 57¸60. ISSN 1584-2665
 47. Milan Ćirović, Svetislav Lj. Marković, Milan Martinović, Radovan Ćirić, Vojislav Radonjić: Čitkost knjižnog teksta, „Grafičar“, broj 8, godina IV, Beograd, jun 2009, str. 14¸15.
 48. Vojislav Radonjić, Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Višeslojni omotači za pakovanje polutrajnih mesnih prerađevina, „Grafičar“, broj 9, godina V, Beograd, februar 2010, str. 10¸13.
 49. Ružica Nikolić, Svetislav Lj. Marković, Dušan Arsić, Vukić Lazić, Branislav Hadzima, Robert Ulewicz: Influence of different hard-facing procedures on quality of surfaces of regenerated gears, Production engineering archives, 2021, 27(4), p. 257–264, ISSN 2353-5156 (print)/ ISSN 2353-7779 (online)

 

Radovi kategorije 60:

 1. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Uštede u materijalu i troškovima obrade pohabanih zupčanika metodom regeneracije, Četvrta jugoslovenska konferencija o tribologiji – međunarodnog karaktera, „YUTRIB ¢95“ – Štednja energije i materijala smanjenjem trenja i habanja, Herceg Novi, 27¸29. septembar 1995, Zbornik, str. 201¸202.
 2. Svetislav Lj. Marković: Neke uporedne karakteristike zupčanika sa polomljenim zupcima regenerisanih različitim metodima, 26. Međunarodno savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova, Podgorica–Budva, 17¸20. septembar 1996, str. 477¸482.
 3. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Identifikacija kriterijuma za opravdanost regeneracije zupčanika navarivanjem, Međunarodno savetovanje „Zavarivanje ¢96“ – zavarivanje u energetici, Zbornik radova, Beograd, septembar 1996, str. 323¸328.
 4. Svetislav Lj. Marković: Tehnička dijagnostika i defektacija u procesu remonta mašinskih sistema, sklopova i elemenata, Zbornik referata sa savetovanja „IBR u funkciji obezbeđenja kvaliteta“, Bečići, 18¸22. maj 1998, str. 169¸173.
 5. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Identifikacija faktora koji utiču na ekonomsku efektivnost regeneracije zupčanika, Zbornik radova sa XXIII Jugoslovenskog majskog skupa „Održavanje tehničkih sistema“, Kragujevac, 20¸22. maj 1998, str. 471¸476.
 6. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Kvalitativni pokazatelji reparature pohabanog zupčanika izrađenog od čelika za poboljšanje, Zbornik radova sa XXIII Jugoslovenskog majskog skupa „Održavanje tehničkih sistema“, Kragujevac, 20¸22. maj 1998, str. 691¸696.
 7. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Pregled postupaka ispitivanja i konstrukcija uređaja za ispitivanje pužnih reduktora, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES '98“, Beograd, 10. i 11. septembar 1998, str. 313¸318.
 8. Svetislav Lj. Marković: Prilog klasifikaciji metoda regeneracije mašinskih delova, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES '98“, Beograd, 10. i 11. septembar 1998, str. 479¸484.
 9. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Konstruktivne izmene na klipnjačama železničkog motora bazirane na rezultatima remontne dijagnostike, Zbornik radova za 10. međunarodnog naučnog simpozijuma „Motorna vozila i motori MVM '98“, Kragujevac, 5¸7. oktobar 1998, str. 369¸372.
 10. Danica Josifović, Bogdan Nedić, Svetislav Lj. Marković: Tribološke karakteristike navarivanjem regenerisanih površina zupčanika, Šesta jugoslovenska konferencija o tribologiji, „YUTRIB ¢99” – Tribologija i održavanje, Zbornik, Kragujevac, 29¸30. septembar 1999, str. 49¸50.
 11. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Pravilna ugradnja i održavanje – osnovni preduslovi za dug vek kotrljajnih ležajeva poljoprivrednih mašina, Proceеdings International conference „TEMPO HP 2000“, Čačak, 4¸6. oktobar 2000, str. 55¸60.
 12. Svetislav Lj. Marković: Postupci regeneracije bloka motora SUS, Zbornik radova sa XXIV Jugoslovenskog majskog skupa održavalaca sredstava rada, Herceg Novi, 31. maj¸2. jun 2000, str. 239¸245.
 13. Danica Josifović, Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Parametri tačnosti regenerisanog zupčanika sa pohabanim čelima svih zubaca, Zbornik radova sa XXIV Jugoslovenskog majskog skupa održavalaca sredstava rada, Herceg Novi, 31. maj¸2. jun 2000, str. 325¸330.
 14. Svetislav Lj. Marković, Svetislav Jovičić, Dragoslav Mihailović: Virtuelna kinematska analiza planetnog reduktora, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 2000”, Kotor, 13¸15. septembar 2000, str. 241¸246.
 15. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Mogućnosti ocene kvaliteta elemenata klipnih mehanizama motora SUS, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 2000”, Kotor, 13¸15. septembar 2000, str. 497¸502.
 16. Svetislav Lj. Marković, Snežana Ćirić-Kostić: Regeneracija oštećenih mašinskih elemenata navarivanjem, Zbornik radova sa 28. savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Kraljevo, 28¸29. septembar 2000, str. 7.49¸7.55.
 17. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Tehnološki postupci regeneracije klipova u održavanju motora SUS, Zbornik radova sa 11. međunarodnog naučnog simpozijuma „Motorna vozila i motori MVM 2000“, Kragujevac, 5¸7. oktobar 2000, str. 241¸244.
 18. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Ispitivanje uticaja kvaliteta žice i režima poluautomatskog MAG zavarivanja na osobine navarenog sloja i ZUT, Zbornik radova 4. DQM konferencije „Upravljanje održavanjem 2001“, Vrnjačka Banja, 15¸16. mart 2001, str. 366¸372.
 19. Slobodan Tanasijević, Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Tribološki aspekt izbora materijala za izradu mašinskih delova, Sedma jugoslovenska konferencija o tribologiji, „YUTRIB ¢01” – Tribologija i podmazivanje, Beograd, 11¸12. oktobar 2001, Zbornik, str. 7.1¸7.5.
 20. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković: Ispitivanje kvaliteta materijala za izradu teško opterećenog vratila sa zupčanikom, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 2002“, Srpsko Sarajevo–Jahorina, Bosna i Hercegovina, 19¸20. septembar 2002, str. 301¸306.
 21. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Dijagnostika i regeneracija oštećenih elemenata mašinskih sistema, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES 2002“, Srpsko Sarajevo–Jahorina, Bosna i Hercegovina, 19¸20. septembar 2002, str. 787¸792.
 22. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Veg, Danica Josifović: Kvalitativni pokazatelji trenjem zavarenog rotora turbokompresora, Zbornik radova sa 12. međunarodnog naučnog simpozijuma „Motorna vozila i motori MVM 2002“, Kragujevac, 7¸9. oktobar 2002, str. 237¸240.
 23. Svetislav Lj. Marković: Gde je mesto regeneraciji oštećenih mašinskih elemenata u savremenom održavanju tehničkih sistema?, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2002: „Uloga održavanja u privrednoj tranziciji“, Herceg Novi, 29¸31. oktobar 2002, str. 17.1¸17.6.
 24. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Vibrodijagnostički metod određivanja kritičnog broja obrtaja vratila, Zbornik radova sa Savetovanja sa međunarodnim učešćem IBR 2002: „Evropski trendovi – primena u Jugoslaviji“, Tara, 25¸29. novembar 2002, str. 199¸205.
 25. Svetislav Lj. Marković: Tehnička i ekonomska opravdanost primene reparaturnog navarivanja zubaca pri regeneraciji teško opterećenih zupčanika, Zbornik referata sa Međunarodne konferencije „Zavarivanje 2003“, Beograd, 18¸19. septembar 2003, str. RII-11.1 ¸ RII-11.9.
 26. Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Svetislav Lj. Marković: Tribološke karakteristike zubaca zupčanika reparaturno navarenih TIG postupkom, 8th International Tribology Conference ITC’03, Proceedings, Osma internacionalna konferencija o tribologiji „Prevlake i maziva u tribologiji“, 8¸10. october 2003, Belgrade, Serbia, str. 319¸324.
 27. Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Ekonomski aspekt regeneracije mašinskih sistema, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2003: „Ekonomske kategorije u funkciji održavanja tehničkih sistema“, Herceg Novi, 29¸31. oktobar 2003, str. 63¸68.
 28. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Milorad Jovanović, Radovan Ćirić: Obnavljanje radnih karakteristika zupčanika reparaturnim navarivanjem pohabanih zubaca, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES '04“, Kragujevac, 16¸17. septembar 2004, str. 419¸424.
 29. Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić, Svetislav Lj. Marković: Oštećenja pojedinih vitalnih delova železničkog motora MGO-V12 i mogućnosti njihove regeneracije, Zbornik radova sa XI naučno-stručne konferencije o železnici „ŽELKON '04“, Niš, 21¸22. oktobar 2004, str. 225¸230.
 30. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Miloš Marinović: Koncepcija korektivnog održavanja štamparskih mašina, Zbornik radova 28. Majskog skupa održavalaca Srbije i Crne Gore „Menadžment održavanja, digitalna ekonomija u održavanju i upravljanje znanjem“, Vrnjačka Banja, 19¸20. maj 2005, str. 46.1¸46.7.
 31. Svetislav Lj. Marković, Snežana Ćirić-Kostić: Vademekum kvaliteta u menadžmentu, Festival kvaliteta 2005, Zbornik radova sa 32. nacionalne konferencije o kvalitetu, Kragujevac, 19¸21. maj 2005, str. B-25¸B-31.
 32. Biljana Vučetić, Svetislav Lj. Marković: Komplementarnost dijagnostičkih metoda u održavanju tehničkih sistema i lečenju ljudi, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2005: „Održavanje u funkciji zaštite životne sredine“, Bar, 27¸30. jun 2005, str. II.1¸II.6.
 33. Svetislav Lj. Marković, Biljana Vučetić: Analogija između održavanja tehničkih sistema i zaštite zdravlja ljudi, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2005: „Održavanje u funkciji zaštite životne sredine“, Bar, 27¸30. jun 2005, str. X.1¸X.5.
 34. Svetislav Lj. Marković, Biljana Vučetić, Slobodan Tanasijević, Bogdan Nedić: Primena ultrazvuka u mašinstvu i medicini, Zbornik radova sa 30. jubilarnog savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Čačak – Vrnjačka Banja, 1¸3. septembar 2005, str. 281¸288.
 35. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković, Bratislav Čukić, Vojislav Radonjić: Karakterizacija domaćih noževa za sečenje papira izrađenih od dvoslojnih čelika (bimetala), Zbornik radova sa 30. jubilarnog savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Čačak – Vrnjačka Banja, 1¸3. septembar 2005, str. 529¸534.
 36. Branislav Marinković, Danica Josifović, Svetislav Lj. Marković: Matematičko modeliranje tačnosti izrade ekspanzione cevi, Zbornik radova sa 30. jubilarnog savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Čačak – Vrnjačka Banja, 1¸3. septembar 2005, str. 535¸540.
 37. Svetislav Lj. Marković: Tehnička i ekonomska opravdanost primene reparaturnog navarivanja pri regeneraciji pohabanih zubaca zupčanika, Simpozijum Istraživanja i projektovanja za privredu, Zbornik radova, Beograd, 6¸7. oktobar 2005, str. 152¸161.
 38. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Marinković, Radovan Ćirić: Produžetak životnog ciklusa pneumatika primenom regeneracije, Konferencija Upravljanje životnim ciklusom transportnih sredstava: „Protektiranje pneumatika“, Zbornik radova, Banja Vrujci, 15¸17. decembar 2005, str. 42¸47.
 39. Radovan Ćirić, Svetislav Lj. Marković, Srećko Ćurčić: Primena zavarivanja trenjem inkonela sa čelikom za poboljšanje pri izradi rotora turbokompresora, IX Međunarodna naučno-stručna konferencija „Fleksibilne tehnologije MMA 2006“, Zbornik radova, Novi Sad, 15¸16. jun 2006, str. 157¸158.
 40. Svetislav Lj. Marković: Produžetak životnog ciklusa zupčastih prenosnika reparaturnim navarivanjem oštećenih zupčanika, Stručno savetovanje Upravljanje životnim ciklusom mehanizacije i transportnih sistema, Zbornik radova, Tara, 21¸23. mart 2006, str. 32¸51.
 41. Svetislav Lj. Marković, Dojčilo Sretenović, Radovan Ćirić, Ivana Krsmanović: Primenjene studije tehnike novi izazov za svršene srednjoškolce, Konferencija Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji, Zbornik radova, Čačak, 13¸16. april 2006, str. 139¸144.
 42. Svetislav Lj. Marković, Bogdan Nedić, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Radovan Ćirić: Mogućnosti izbora vrste dodatnog materijala za reparaturno navarivanje zubaca zupčanika na osnovu modelskih triboloških ispitivanja, Savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zavarivanje 2006“, Zbornik referata, Zlatibor, 25¸28. april 2006, str. RII-4.1¸RII-4.9.
 43. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Tanja Aćimović: Uticaj primenjenog postupka dorade na kvalitet grafičkog proizvoda, 33. Nacionalna konferencija o kvalitetu „Festival kvaliteta 2006“, Zbornik radova, Kragujevac, 10¸12. maj 2006, str. A-207¸A-210.
 44. Slobodan Tanasijević, Svetislav Lj. Marković: Oblikovanjem zuba do pogodnijeg održavanja rotornog bagera, 4. Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Konstruisanje, oblikovanje i dizajn KOD 2006“, Zbornik radova, Palić, 30¸31. maj 2006, str. 139¸144.
 45. Nataša Stević, Ana Marić, Svetislav Lj. Marković: Oblikovanje grafičkog proizvoda u funkciji transporta, eksploatacije i marketinga, 4. Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Konstruisanje, oblikovanje i dizajn KOD 2006“, Zbornik radova, Palić, 30¸31. maj 2006, str. 145¸150.
 46. Vojislav Radonjić, Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić: Uticaj ambalaže na kvalitet namirnica (prikazan na namirnicama osetljivim na vodenu paru i kiseonik), XII Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zbornik radova, Zlatibor, 20¸23. jun 2006, str. 145¸148.
 47. Svetislav Lj. Marković, Biljana Vučetić: Ultrazvučna dijagnostika u mašinstvu i medicini, Zbornik radova sa Konferencije održavanja „KOD 2006“, Tivat, Crna Gora, 27¸30. jun 2006, str. VII-2.1¸VII-2.8.
 48. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Radovan Ćirić: Poboljšanje eksploatacionih karakteristika podeonog aparata rekonstrukcijom, Zbornik radova sa 31. savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 19¸21. septembar 2006, str. 610¸614.
 49. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Radovan Ćirić: Ispitivanje zupčanika regenerisanih različitim postupcima navarivanja u procesu destruktivnog (razornog) habanja, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES '06“, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 21¸22. septembar 2006, str. 231¸236.
 50. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Uticaj konstruisanja na pojavu oštećenja, kvarova i otkaza mašinskih elemenata i sistema, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema IRMES '06“, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 21¸22. septembar 2006, str. 313¸318.
 51. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Rekonstrukcija klipnjače železničkog motora MGO-V12 kao zajednička aktivnost konstruktora i održavalaca, Zbornik radova sa XII naučno-stručne konferencije o železnici „ŽELKON '06“, Niš, 19¸20. oktobar 2006, str. 249¸252.
 52. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić, Danica Josifović: Unapređenjem procesa konstruisanja do kvalitetnijeg održavanja, 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu „Festival kvaliteta 2007“, Zbornik radova, Kragujevac, 08¸11. maj 2007, str. 61.1¸61.5.
 53. Svetislav Lj. Marković, Milijana Steljić, Elvis Gašanin: Kompjuterska simulacija rada mehanizama neprekidnog i prekidnog kretanja, VIII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2007, Zbornik radova, Univerzitet u Banjaluci – Mašinski fakultet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 25¸26. maj 2007, str. 115¸120.
 54. Svetislav Lj. Marković, Milijana Steljić, Elvis Gašanin: Virtuelna kinematska analiza dvostepenog planetarnog reduktora sa dvostrukim unutrašnjim ozubljenjem, 33. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Zlatibor, maj 2007, str. 3.158¸3.163.
 55. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić, Radovan Ćirić: Obezbeđenje trajnog podmazivanja ležajeva valjka trakastog transportera oblikovanjem zaptivača, 10th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢07“, Proceedings/Zbornik radova, Kragujevac, 19¸21. June 2007, str. 197¸200.
 56. Vojislav Radonjić, Radovan Ćirić, Svetislav Lj Marković: Mirisi u ambalaži, XIII Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zbornik radova, Zlatibor, 19¸22. jun 2007, str. 31¸37.
 57. Svetislav Lj Marković, Radovan Ćirić, Milijana Steljić, Elvis Gašanin: Sanacija prslina čelične konstrukcije obrtne platforme bagera dreglajna EŠ6/45 zavarivanjem, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2007, Tivat, Crna Gora, 27¸29. jun 2007, str. 251¸257.
 58. Svetislav Lj. Marković: Kvalitetno oblikovanje mašinskog sistema – prvi korak do kvalitetnog proizvoda, 35. Nacionalna konferencija o kvalitetu „Festival kvaliteta 2008“, Zbornik radova, Kragujevac, 13¸15. maj 2008, str. 5.1¸5.4.
 59. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Regeneracija prekinute trake trakastog transportera, 21. međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing 2008, Zbornik radova, Subotica, 04¸06. jun 2008, str. 57.1¸57.11.
 60. Svetislav Lj. Marković: Konstruktivni razlozi nastanka oštećenja mašinskih elemenata, 34. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, jun 2008, str. 2.55¸2.60.
 61. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Tenzometrijska ispitivanja konstrukcije rotornog bagera Sch Rs 630, 25. savetovanje sa međunarodnim učešćem iBR 2008, Zbornik radova, Subotica, 04¸06. jun 2008, str. 67.1¸67.8.
 62. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Tribološke i metalurške karakterisitke zubaca zupčanika reparaturno navarenih tig postupkom dodatnim materijalom DUR 600-IG, 25. savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zavarivanje 2008“, Zbornik radova, Subotica, 04¸06. jun 2008, str. 91.1¸91.8.
 63. Svetislav Lj. Marković: Reparaturno navarivanje omogućava znatne uštede u održavanju mašina i opreme, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2008, Tivat, Crna Gora, 10¸13. jun 2008, str. 121¸127.
 64. Svetislav Lj. Marković: Primeri primene reparaturnog zavarivanja i navarivanja u održavanju mašinskih sistema, Zbornik radova sa Konferencije održavanja KOD 2008, Tivat, Crna Gora, 10¸13. jun 2008, str. 147¸154.
 65. Svetislav Lj. Marković: Razvoj oblika mašinskih proizvoda u zavisnosti od tehnologije izrade, Zbornik radova sa 32. savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18¸20. septembar 2008, str. 175¸178.
 66. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Montaža, demontaža i popravka lopatičnog sklopa parne turbine K300-240, Zbornik radova sa 32. savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18¸20. septembar 2008, str. 365¸368.
 67. Vladan Jovičić, Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Podmazivanje i popravka reduktora zaokretne trake BKH–320, 11th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢09“, Proceedings, Belgrade, 13¸15. May 2009, str. 379¸384.
 68. Zoran Živković, Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković: Frikcioni ustavljač kao pomoć u radu hidrodinamičke spojnice na trakastom transporteru, 11th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢09“, Proceedings, Belgrade, 13¸15. May 2009, str. 385¸390.
 69. Svetislav Lj. Marković, Radovan Ćirić, Milan Ćirović, Vojislav Radonjić, Milan Martinović: Tipografsko oblikovanje knjižnog teksta sa aspekta optimalne čitkosti, 36. Nacionalna konferencija o kvalitetu „Festival kvaliteta 2009“, Zbornik radova, Kragujevac, maj 2009, str. B.83¸B.86.
 70. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Tehnološki ispravno oblikovanje delova od plastičnih masa, XXXIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije 2009. sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova / Proceedings, Beograd, 16¸17. jun 2009, str. 101¸104.
 71. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković, Dragan Erić: Tehnologičnost oblikovanja livenih mašinskih delova, XXXIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije 2009. sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova / Proceedings, Beograd, 16¸17. jun 2009, str. 105¸108.
 72. Marijana Marković, Svetislav Lj. Marković: Automatozacija tehnološkog procesa drobljenja, sušenja i separacije uglja, 35. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova / Proceedings, Beograd, 17¸18. jun 2009, str. 4.17¸4.23.
 73. Marijana Marković, Svetislav Lj. Marković: Postizanje energetske efikasnosti termoelektrana zahvaljujući drobljenju, sušenju i separaciji uglja, Konferencija održavanja „KOD 2009“, Zbornik radova, Bar, Crna Gora, 24¸26. jun 2009, str. 35¸41.
 74. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković, Dragan Erić: Postupak zamene pogonskog zupčanika reduktora kružnog kretanja bagera SRs-1300, Konferencija održavanja „KOD 2009“, Zbornik radova, Bar, Crna Gora, 24¸26. jun 2009, str. 349¸355.
 75. Svetislav Lj. Marković: Remontni radovi na lopatičnom sklopu parne turbine K300–240, Konferencija održavanja „KOD 2009“, Zbornik radova, Bar, Crna Gora, 24¸26. jun 2009, str. 357¸362.
 76. Svetislav Lj. Marković: Ispitivanje pohabanosti železničkih šina na konkretnoj pruzi, II Međunarodni naučni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Zbornik radova, 20¸21. novembar 2009. Doboj, Bosna i Hercegovina, str. 234¸239.
 77. Svetislav Lj. Marković: Bеz istraživača nеma istraživanja, Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju TIO 2010, Zbornik radova, Čačak, 7¸9. maj 2010, str. 232¸237.
 78. Ratko Kipić, Dejan Đokić, Svetislav Lj. Marković: Regeneracija deformisanih otvora na uškama utovarne kašike hidrauličnog bagera, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 193¸198.
 79. Dejan Đokić, Ratko Kipić, Svetislav Lj. Marković: Defektacija i popravka aksijalnog kugličnog ležaja bagera SRs 1200, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 301¸307.
 80. Branka Vučurević, Svetislav Lj. Marković: Oštećenja lopatica Francisovih turbina izazvana kavitacionim habanjem, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 309¸315.
 81. Žarko Knjeginjić, Svetislav Lj. Marković: Konstruisanjem do kvalitetnijeg i pogodnijeg održavanja, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 325¸333.
 82. Ivan Brkić, Sreten Obradović, Svetislav Lj. Marković: Primena vibrodijagnostike pri određivanju tehničkog stanja reduktora, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 395¸401.
 83. Miliborka Marković, Nada Koružić, Svetislav Lj. Marković: Uloga i koncepcija remontne dijagnostike tehničkih sistema, Konferencija održavanja „KOD 2010“, Zbornik radova, Ulcinj, Crna Gora, 23¸25. jun 2010, str. 403¸412.
 84. Svetislav Lj. Marković, Slobodan Tanasijević, Svetislav Jovičić: Merenje pohabanosti železničkih šina – važna aktivnost u preventivnom održavanju pruga, Zbornik radova sa XIV naučno-stručne konferencije o železnici „ŽELKON '10“, Niš, 07¸08. oktobar 2010, str. 341¸344. ISBN 978-86-6055-007-3
 85. Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Slobodan Tanasijević, Danica Josifović: Tehnološko nasleđe površina tribo-mehaničkih sistema regenerisanih navarivanjem, 12th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢11“, Proceedings, Kragujevac, 11¸13 May, 2011, str. 431¸440. ISBN 978-86-86663-74-0
 86. Svetislav Lj. Marković, Tatjana Lazović, Aleksandar Marinković, Danica Josifović: Estetsko-ergonomski faktor kvaliteta oblikovanja računarskih komponenata, 7th Research/Expert Conference with International Participations „QUALITY 2011“, Proceedings, Neum, Bosna i Hercegovina, 1¸4. June 2011, p. 329¸333. ISSN 1512-9268
 87. Sreten Obradović, Dragana Beljić, Svetislav Lj. Marković: Analiza čvrstoće mašinskih delova pomoću softverskih paketa, 6. međunarodni simpozijum „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja TIO6“, Zbornik radova, knjiga 2, Čačak, 3¸5. jun 2011, str. 678¸685. ISBN 978-86-7776-127-1
 88. Marina Golubović, Aida Vesnić, Elvedin Đuhić, Nemanja Nestorović, Svetislav Lj. Marković: Uticaj tehnološkog nasleđa na mikrogeometrijskе karakteristikе površina obrađenih brušenjem bez šiljaka, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. 6. 2011, str. 61¸66. ISBN 978-9940-527-17-4
 89. Sreten Obradović, Dragana Beljić, Svetislav Lj. Marković: Remontna izrada oslonih valjaka trakastog transportera, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 125¸129. ISBN 978-9940-527-17-4
 90. Zoran Stanojević, Ljubiša Milutinović, Dejan Nićiforović, Svetislav Lj. Marković: Reparatura naprslih cilindarskih glava železničkih dizel motora, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 145¸151. ISBN 978-9940-527-17-4
 91. Slavoljub Pašić, Svetislav Lj. Marković: Stanje ležajeva kao činilac ukupnog dinamičkog stanja turbonapojne pumpe, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 203¸209. ISBN 978-9940-527-17-4
 92. Zdravko Čurović, Duško Čurović, Svetislav Lj. Marković S.: Mjerenje debljine zidova konstrukcije broda za rasuti teret, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 211¸217. ISBN 978-9940-527-17-4
 93. Goran Jovović, Svetislav Lj. Marković: Uticaj oštećenja kliznih ležajeva na nivo vibracija turbonapojne pumpe, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 251¸258. ISBN 978-9940-527-17-4
 94. Dragan Erić, Vesna Mandić, Svetislav Lj. Marković: Primena elemenata konkurentnog inženjeringa u proizvodnim sistemima sa akcentom na efekte kompjuterske simulacije tehnoloških procesa, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2011“, Zbornik radova, Herceg Novi, Crna Gora, 26¸29. jun 2011, str. 265¸270. ISBN 978-9940-527-17-4
 95. Dragoljub Milović, Svetislav Lj. Marković, Darko Milinković, Dejan Bjeloglav: Uporedna ispitivanja sistema za pripremu ugljenog praha pre i posle rekonstrukcije, 38. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Beograd, maj 2012, str. 3.6¸3.12. ISBN 978-86-7083-757-7
 96. Dragoljub Veličković, Svetislav Lj. Marković, Zaviša Đurović, Maid Kajević: Jedna mogućnost modeliranja tačnosti izrade ekspanzione cevi, 38. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Beograd, maj 2012, str. 3.75¸3.80. ISBN 978-86-7083-757-7
 97. Svetislav Lj. Marković, Armin Kajević, Dragan Stojanović, Darko Čpajak: Uticaj standardizacije, tipizacije i unifikacije na oblik mašinskih proizvoda, 38. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Beograd, maj 2012, str. 5.16¸5.20. ISBN 978-86-7083-757-7
 98. Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković, Marijana Marković, Marija Popović, Jelena Milić, Ljubiša Milovanović: Mogućnosti praktične primene laserskog konturnog sečenja materijala u održavanju mašinskih sistema, 1st International Scientific Conference COMETa 2012, Zbornik radova, Istočno Sarajevo – Jahorina, BiH, RS, 28¸30. novembar 2012, str. 153¸160. ISBN 978-99938-655-5-1
 99. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Bratislav Stojiljković: Defektacija reduktora BKSH-335 za pokretanje trakastih transportera bagera Sch Rs 630, 13th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢13“, Proceedings, Kragujevac, 15¸17 May, 2013, str. 420¸425. ISBN 978-86-86663-98-6
 100. Dragan Erić, Vesna Mandić, Svetislav Lj. Marković: Koncept konkurentnog inženjeringa i analiza efekata moguće primene u tehnološkim procesima mašinske obrade deformacijom, X Međunarodna naučno-stručna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2012“, Zbornik radova, Budva, Crna Gora, 26¸29. jun 2012, str. 55¸60.
 101. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković, Njegoš Jovanović: Efekti upotrebe savremenih CAD/CAM softvera u konstrukciji i izradi alata za obradu deformisanjem, XI International conference „Maintenance and production engineering KODIP 2013“, Proceedings, Budva, Montenegro, 26¸29. jun 2013, str. 65¸70.
 102. Dragan Erić, Svetislav Lj. Marković: Karakteristike materijala kao ulaznih parametara za računarske simulacije proizvodnih procesa, Zbornik radova XXII konferencije KOMIM, Borsko jezero, 14-16. septembar 2016, Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala, str. 120-124.
 103. Dragoljub Veličković, Svetislav Lj. Marković, Milan Vesić, Nemanja Jeremić: Regeneracija segmenata na papučama transporta bagera u RB „Kolubara“, 15th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢17“, Proceedings, Kragujevac, 17¸19 May 2017, str. 693¸697, ISBN 978-86-633504-1-0.
 104. Saša Škondrić, Vlada Grujić, Dejan Lazarević, Biljana Joksić Urošević, Svetislav Lj. Marković: Eksperimentalno ispitivanje kvaliteta materijala za izradu vratila sa zupčanikom bočnog prenosa teškog oklopnog sredstva, 41. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, 37. simpozijum „NU*roboti*FTS“, Zbornik radova, Beograd, jun 2018, str. 3.33¸3.38. ISBN 978-86-7083-978-6
 105. Svetislav Lj. Marković, Nikola Petrović, Tamara Petrović, Nenad Đorđević: Poboljšanje procesa konstruisanja dovodi do kvalitetnijeg održavanja mašinskih sistema, 41. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, 43. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova, Beograd, jun 2018, str. 4.7¸4.11. ISBN 978-86-7083-978-6
 106. Goran Živković, Marko Bajić, Slađana Radojičić, Svetislav Lj. Marković: Upravljanje kvalitetom pri regeneraciji mašinskih delova, 41. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, 21. simpozijum „Menadžment kvalitetom“, Zbornik radova, Beograd, jun 2018, str. 5.13¸5.18. ISBN 978-86-7083-978-6
 107. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Dragoljub Veličković, Bratislav Stojiljković: Prilog analizi tehnologičnosti oblika u razvoju proizvoda, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, SPMS 2018, Zbornik radova, Kragujevac, 25–26. oktobar 2018, str. 211¸217. ISBN 978-86-6335-057-1
 108. Vojislav Radonjić, Svetislav Lj. Marković, Dalibor Marković: Materijali za izradu tetra brik ambalaže, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, SPMS 2018, Zbornik radova, Kragujevac, 25–26. oktobar 2018, str. 211¸217. ISBN 978-86-6335-057-1
 109. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Marinković, Bratislav Stojiljković, Goran Dević, Milan Klipa, Vladimir Petrović: Repair of a damaged turbocharger, 16th International Conference on Tribology, „SERBIATRIB ¢19“, Proceedings on Engineering Sciences, Kragujevac, 15¸17 May 2019, str. 370¸376, ISSN 2620-2832.
 110. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Marinković, Bratislav Stojiljković, Dragoljub Veličković: Cost-effective design of the machine products from the aspect of thermical and thermo-chemical treatment, Book of abstracts „Research snd Development of Mechanical Elements and Systems IRMES 2019“, Kragujevac, 5¸7. september 2019, p. 136¸137.
 111. Svetislav Lj. Marković, Danica Josifović: Tehno-ekonomska opravdanost regeneracije kolenastog vratila železničkog motora, Peta međunarodna konferencija o tribologiji, „YUTRIB ¢97“ – Tribologija kao nauka i tehnologija, Kopaonik, 18¸20. jun 1997, Zbornik, str. 175¸176.
 112. Svetislav Lj. Marković: Klasifikacija i identifikacija uzroka prestanka radne sposobnosti zupčanika, Knjiga rezimea, XXI Majski skup održavalaca, Kotor, 25¸29. maj 1998, str. 25.
 113. Svetislav Lj. Marković: Proizvodni proces regeneracije mašinskih elemenata, Zbornik apstrakta sa 27. Međunarodnog savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Niš–Niška Banja, 23¸25. septembar 1998, str. 77¸78.
 114. Svetislav Lj. Marković: Tehnička i ekonomska opravdanost regeneracije oštećenih mašinskih elemenata i sistema, 25. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Apstrakti, Beograd, februar 1999, str. 37.
 115. Svetislav Lj. Marković, Ljubica Milović, Dragoljub Veličković, Marijana Marković: Produženje radnog veka zavesnih pregrejača pare u parnim kotlovima rekonstrukcijom, 24. međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING ¢11, Zbornik rezimea radova, Fruška gora, 1¸3. jun 2011, str. 61.

 

Učešće u realizaciji naučno-istraživačkih projekata

 1. „Razvoj i osvajanje elemenata opreme i tehnologije za automobilsku i vazduhoplovnu industriju primenom savremenih metoda proračuna, projektovanja i teorije pouzdanosti“, Strateški projekat kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, ev. br. S.5.33.71.0110, Mašinski fakultet Kragujevac, 1998.
 2. „Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature“, projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, ev. br. TR35011, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, 2011.

 

Naučni radovi iz drugih oblasti

 1. Marković Lj., Marković S.: Stočarstvo u Moravičkom Starom Vlahu, Procedings International conference „TEMPO HP 2000“, Čačak, 4¸6. oktobar 2000, str. 73¸80.
 2. Marković Lj., Marković S., Popović I.: Moravički Stari Vlah – važna stanica metanastazičkih kretanja srpskog naroda, Zbornik radova sa XXI naučnog skupa „Seoski dani Sretena Vukosavljevića“ održanog 27, 28. i 29. juna 2003. u Prijepolju, Prijepolje, 2005, str. 273¸289 (i separat).
 3. Marković S., Popović I.: Demografske i privredne promene u moravičkom kraju, Naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu“, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd-Tara, 26. i 27. maj 2005, str. 485¸492.
 4. Marković S., Popović I., Ostojić M.: Seoski turizam – mogući pokretač razvoja brdsko-planinskog područja moravičkog kraja, „Traktori i pogonske mašine“, vol. 10, No. 2, oktobar 2005, Novi Sad, str. 302¸308.
 5. Marković S., Popović I., Ostojić M.: Smer dnevnih migracija kao posledica privrednog razvoja ivanjičke opštine, „Traktori i pogonske mašine“, vol. 10, No. 2, oktobar 2005, Novi Sad, str. 309¸314.
 6. Popović I., Marković S.: Demografski razvoj opštine Čačak u periodu od 1948. do 2002. godine, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XXXV, Čačak, 2005, str. 249¸274.
 7. Popović I., Marković S.: Savremene geografske promene u selima lučanske opštine / Contemporary geographical changes in the villages of the municipality of Lucani, Prvi kongres srpskih geografa, Knjiga apstrakata, Sokobanja, 19¸22. oktobar 2006, str. 109¸110.
 8. Marković Lj., Marković S.: Usmena svedočenja o pokušaju širenja Topličkog ustanka na Moravički kraj, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XXXVI, Čačak, 2006, str. 143¸158.
 9. Marković S., Popović I.: Aktuelni demografski problemi u naseljima čačanske opštine / Current demographic problems in the settlements of Cacak municipality, Naučni skup povodom 60 godina Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU: Geografija i njena budućnost, Knjiga apstrakata, Beograd, 24¸25. septembar 2007, str. 59¸60.
 10. Popović I., Marković S.: Savremene geografske promene u selima lučanske opštine, Prvi kongres srpskih geografa, Zbornik radova, knjiga 2, Beograd, 2007, str. 629¸636.
 11. Marković S., Popović I., Ostojić M.: Turistički resursi i promet turista u ivanjičkom kraju, Naučni skup „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“, Zbornik radova, Trebinje, 2007, str. 579¸588.
 12. Popović I., Marković S., Ostojić M., Tasić R.: Pruga uzanog koloseka „Šarganska osmica u funkciji razvoja turizma užičkog i višegradskog kraja, Naučni skup „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“, Zbornik radova, Trebinje, 2007, str. 603¸608.
 13. Marković S., Popović I.: Aktuelni demografski problemi u naseljima čačanske opštine, Zbornik radova, knjiga 57, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd, 2007, str. 161¸173.
 14. Marković S.: Prilog istoriji čačanskog sporta, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XXXVII, Čačak, 2007, str. 265¸310.
 15. Marković S., Popović I., Surudžić J.: Razvoj predškolskog obrazovanja u čačanskom kraju, Development of pre-school education in Cacak area, Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju TIO’08, Čačak, 9¸11. maj 2008, str. 128¸133.
 16. Ostoјić M., Marković S., Popović I.: Uticај rаzvoја turističkih ponudа nа poboljšаnje kvаlitetа životа ljudi u ivаnjičkom krајu / Influence of development of touristic arrangements on improving life quality of people in ivanjica area, 3. Nacionalna konferencija o kvalitetu života „Festival kvaliteta 2008“, Zbornik radova, Kragujevac, 13¸15. maj 2008, str. 6.1¸6.7.
 17. Marković S.: Čačani u biografskim Who is Who leksikonima, Art 032, revija za kulturu, god. X, br. 18, Čačak, 2008, str. 23¸25.
 18. Marković S.: Kvalitetnom i sveobuhvatnom strategijom do ubrzanog razvoja turizma u čačanskom kraju / With quality and comprehensive strategy to faster development of tourism in Čačak area, 4. Nacionalna konferencija o kvalitetu života „Festival kvaliteta 2009“, Zbornik radova, Kragujevac, maj 2009, str. B.88¸B.90.
 19. Ostojić M., Marković S., Popović I.: Procena kvaliteta turizma u moravičkom kraju na osnovu SWOT analize / Assessment of tourism quality in the Morava area based on SWOT analysis, 4. Nacionalna konferencija o kvalitetu života „Festival kvaliteta 2009“, Zbornik radova, Kragujevac, maj 2009, str. B.79¸B.82.
 20. Marković S., Popović I., Ostojić M.: Ocena kvaliteta turizma u čačanskom kraju primenom SWOT analize / The assessment of the quality of tourism in Čačak region by SWOT analysis, 6th Research/Expert Conference with International Participations „QUALITY 2009“, Proceedings, Neum, B&H, 04¸07. June 2009, p. 869¸874.
 21. Ostojić M., Marković S., Popović I.: Seoski turizam – ivanjički brend / Village tourism – brend of Ivanjica, 2. Croatian congress on rural tourism with international participation, Conference Proceedings, Mali Lošinj, Croatia, 21-25. April 2010, p. 697¸708.
 22. Marković S., Ostojić M.: Nušićijada po drugi put među nama, „Turističke novine“, god. 57, br. 1507/8, Beograd, jul/avgust 2010, str. 63¸67.
 23. Kovačević J., Marković S.: Andrija Stojković u Leksikonu pisaca prosvetnih radnika, Zbornik naučno-kulturne manifestacije „Dani Andrije B. K. Stojkovića“ u Čačku, Skupština grada Čačka, Čačak, 2010, str. 304¸306.
 24. Marković S.: Andrija Stojković na sajtu „Poznati Čačani“, Zbornik naučno-kulturne manifestacije „Dani Andrije B. K. Stojkovića“ u Čačku, Skupština grada Čačka, Čačak, 2010, str. 307¸309.
 25. Marković S.: Pola veka visokog obrazovanja u Čačku, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XL, Čačak, 2010, str. 221¸238.
 26. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Zdravstveni turizam u funkciji poboljšanja kvaliteta života / Health tourism in the function of the life quality improvement, 6. Nacionalna konferencija o kvalitetu života „Festival kvaliteta 2011“, Zbornik radova, Kragujevac, 19¸21. maj 2011, ISBN 978-86-86663-69-6, str. B.19¸B.24; Zbornik abstrakata, str. 79.
 27. Marković S., Ostojić M, Popović I.: Geografske karakteristike Parka priordeGolija, Treći kongres srpskih geografa, Zbornik radova, Geografsko društvo Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2011, str. 271¸279, ISBN 978-99955-719-1-7.
 28. Marković S., Ostojić M., Popović I., Miljković O.: Ivanjcakolevka srpskog seoskog turizma, VI Međunarodni naučni skup „Mediteranski dani Trebinje 2011 – Turizam i ruralni razvoj – savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja“, Tematski zbornik, Trebinje, 7-8. oktobar 2011, ISBN 978-99955-664-0-1, str. 306¸323.
 29. Marković S., Ostojić M., Popović I., Krivokuća K.: Golijapotencijalni lider ekoturizma na Balkanu, VI Međunarodni naučni skup „Mediteranski dani Trebinje 2011 – Turizam i ruralni razvoj – savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja“, Tematski zbornik, Trebinje, 7-8. oktobar 2011, ISBN 978-99955-664-0-1, str. 324¸330.
 30. Marković S.: Đačko doba akademika Tatomira Anđelića, Naučno-kulturna manifestacija „Dani Andrije B. K. Stojkovića“, Zbornik radova naučnog skupa posvećenog akademiku prof. dr Tatomiru P. Anđeliću, Grad Čačak, Tehnički fakultet, Čačak, 16. decembar 2011, ISBN 978-86-7776-136-3, str. 89¸94.
 31. Popović I., Marković S.: Osnivanje i rad kulturno-umetničkih društava u opštini Čačak, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLI, Čačak, 2011, str. 153¸176, ISSN 2334-6698.
 32. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Mogućnosti razvoja ekoturizma u ivanjičkom kraju, EKOB - časopis za ekologiju, Vol. XVI, No 1(01-124), tematsko izdanje: Ekologija i nauka – selo, strategija razvoja Srbije, Beograd, 2012, str. 110¸120. ISSN 0354-8716
 33. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Vazdušna banja Ivanjicaidealno mesto za razvoj zdravstvenog turizma, IV kongres banja sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Udruženje banja Srbije, Vrnjačka Banja, 15-16. maj 2012, str. 32¸45.
 34. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Ruralni turizam SFR Jugoslavije začet je u Ivanjičkim selima / Rural tourism SFR Yugoslavia has its origins in the villages of Ivanjica, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu / Third international rural tourism congress, Knjiga sažetaka / Book of abstracts, Osijek, Croatia, 23-26. May 2012, p. 168¸169. ISSN 1848-4964
 35. Marković S.: Kratak životopis Ljubomira Markovića, „Život i delo Ljubomira M. Markovića“, zbornik radova sa stručno-naučnog skupa održanog 31. avgusta 2012. u Ivanjici, Turistička organizacija Opštine Ivanjica, Ivanjica, 2012, str. 9¸12. ISBN 978-86-908955-5-7
 36. Marković S.: Posmrtno objavljena dela Ljubomira Markovića, „Život i delo Ljubomira M. Markovića“, zbornik radova sa stručno-naučnog skupa održanog 31. avgusta 2012. u Ivanjici, Turistička organizacija Opštine Ivanjica, Ivanjica, 2012, str. 85¸106. ISBN 978-86-908955-5-7
 37. Marković S., Ostojić M.: Kulturno-istorijska baština kao osnova razvoja turizma u parku prirode Golija, VII Međunarodni naučni skup „Mediteranski dani Trebinje 2012 – Turizam: izazovi i mogućnosti – turistička privreda i povezane teme“, Tematski zbornik, Trebinje, 20-22. septembar 2012, str. 424¸432, ISBN 978-86-7329-096-6.
 38. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Golija Lakes - Untapped Tourist Potential, 5th  International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, SED 2012, 4¸5. October 2012, Užice, Serbia, p. 6.28¸6.33, ISBN 978-86-83573-26-4.
 39. Marković S., Protić E.: Izgradnja hidrocentrale na Moravici u svetlu arhivske građe, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 27, Čačak, 2012, str. 59¸78, ISSN 0352-5902.
 40. Marković S., Ostojić M.: Četiri decenije seoskog turizma u Moravičkom kraju / Four Decades of Village Tourism in Moravicki region, Prvi stručni skup o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Zbornik radova, Kragujevac, 2012, str. 28¸40, ISBN 978-86-916261-0-5.
 41. Marković S., Bajić D., Ostojić M.: Prijepoljski kraj – idealno područje za razvoj seoskog turizma / Prijepolje Area – an Ideal Place for the Development of Village tourism, Prvi stručni skup o ruralnom turizmu i održivom razvoju, Zbornik radova, Kragujevac, 2012, str. 83¸97, ISBN 978-86-916261-0-5.
 42. Ostojić M., Marković S., Popović I: Razvojni potencijali lovnog turizma Golije, Naučni skup lovstva i lovnog turizma sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Novi Sad i Lovačko udruženje „Jovan Šerbatović“ Žagubica, Žagubica, 9-10. jun 2012, str. 196¸208, ISBN 978-86-7031-290-6.
 43. Marković S., Popović I., Ostojić M., Stojiljković B.: Demografske promene u naseljima opštine Ivanjica posle Drugog svetskog rata, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLII, Čačak, 2012, str. 111¸131.
 44. Marković S., Ostojić M., Živković Z., Stojiljković B.: Ocena kvaliteta Nušićijade kao turističke manifestacije metodom anketiranja / The Quality Mark of the Nusicijada as a Touristic Event by the Survey Method, 8. Nacionalna konferencija o kvalitetu života „Festival kvaliteta 2013“, Zbornik radova, Kragujevac, 23¸25. maj 2013, str. A.310¸A.315; ISBN 978-86-86663-93-1
 45. Marković S., Ostojić M., Živković Z., Stojiljković B.: Evaluacija festivala Nušićijada kao turističke manifestacije / The Evaluation of the Nusicijada Festival as a Touristic Event, 8th Research/Expert Conference with International Participation „Quality 2013“, Proceedings, Neum, B&H, 6¸8. June 2013, str. 531¸536, ISSN 1512-9268
 46. Marković S., Stojiljković B.: Prvi novinski članci o Nikoli Tesli objavljeni na srpskom jeziku, „Čitalište“, god. XII, broj 22, maj 2013, Gradska biblioteka, Pančevo, str. 106¸116, ISSN 2217-5555.
 47. Marković S., Ostojić M., Stojiljković B., Miljković O.: Summary of available resources of rural infrastructure and tourism village district of Moravica, 6th  International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, SED 2013, 4¸5. October 2013, Užice, Serbia, p. 6.190¸6.195, ISBN 978-86-83573-39-4.
 48. Popović I., Marković S.: Demografske promene u opštini Lučani posle Prvog svetskog rata, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLIII, Čačak, 2013, str. 207¸2264.
 49. Popović I., Marković S.: Naselja i strukture stanovništva opštine Lučani, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLIV, Čačak, 2014, str. 327¸343.
 50. Marković S., Ostojić M., Popović I.: Zašto se golijska jezera ne pominju u udžbenicima geografije?, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka i praksa – razvoj, stanje i perspektive, Geografski fakultet, Beograd, 2014. str. 117¸123, ISBN 978-86-6283-015-9.
 51. Marković S.: Viša osnovna škola u Ivanjici 1920-1923, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 29, Čačak, 2014, str. 111¸144, ISSN 0352-5902.
 52. Marković S., Luković S.: Neiskorišćeni energetski potencijali, Kraljevski magazin, god. III, br. 185, 2. avgust 2015, str. 32¸37, ISSN 2334-7678 (Online).
 53. Marković S.: Zapisnici sa sednica Nastavničkog veća i Školskog odbora Više osnovne škole u Ivanjici 1921-1923, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 30, Čačak, 2015, str. 99¸122, ISSN 0352-5902.
 54. Nikolić A., Marković S.: Petomajski parlamentarni izbori u Moravičkom srezu u pismima dr Božidara i dr Draginje Spasović prof. dr Mihailu Konstantinoviću, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 31, Čačak, 2015, str. 139¸156, ISSN 0352-5902.
 55. Marković S., Popović I.: Demografske promene u opštini Gornji Milanovac posle Drugog svetskog rata, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLV, Čačak, 2015, str. 255¸280. ISSN 0350-7262.
 56. Marković S., Pavlović L.: Čačanske godine Mihaila Konstantinovića, „Hereticus“, Vol. XIII, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2015, str. 76¸97. ISSN 1451-1582.
 57. Marković S.: Mihailo Konstantinović u Ivanjici, „Hereticus“, Vol. XIII, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2015, str. 98¸110. ISSN 1451-1582.
 58. Marković S., Nikolić A.: Prepiska dr Boža i dr Drage Spasović sa prof. dr Mihailom Konstantinovićem u vezi sa Petomajskim parlamentarnim izborima u Moravičkom srezu, „Hereticus“, Vol. XIII, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2015, str. 161¸176. ISSN 1451-1582.
 59. Marković S.: Stradanja ivanjičkih ratnih učitelja, „Istorijska baština“, br. 25, Istorijski arhiv, Užice, 2016, str. 61¸92. ISSN 0352-2822.
 60. Marković S.: Lice i naličje velikana srpske kulture, „Hereticus“, Vol. XIV, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2016, str. 232¸237. ISSN 1451-1582.
 61. Marković S., Stojiljković B.: Užičko-čačanski štampar Slavko G. Popović, „Istorijska baština“, br. 26, Istorijski arhiv, Užice, 2017, str. 97¸106. ISSN 0352-2822.
 62. Stojiljković B., Marković S., Sjekloća Miler I.: Prvo odlikovanje dodeljeno Nikoli Tesli, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 33, Čačak, 2017, str. 181¸208, ISSN 0352-5902.
 63. Marković S., Stojiljković B.: Od poprišta do metra – kako su Srbi merili dužinu, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLVII, Čačak, 2017, str. 161¸180. ISSN 0350-7262.
 64. Marković S., Stojiljković B.: Srbobran je zabranjivan i zbog Tesline izjave, „Hereticus“, Vol. XVI, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2018, str. 140¸151. ISSN 1451-1582.
 65. Marković S.: Jezdimir Milinković, učitelj i heroj, Izvornik – građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, br. 34, Čačak, 2018, str. 177¸187, ISSN 0352-5902.
 66. Marković S.: Osnovne škole u Ariljskom i Požeškom srezu prvih godina posle Velikog rata (prema beleškama Milivoja Filipovića, školskog nadzornika), „Istorijska baština“, br. 28, Istorijski arhiv, Užice, 2019, str. 79¸118. ISSN 0352-2822.
 67. Marković S.: Kako je četnički komandant Božo Javorac nagradio „najbolje i najmarljivije Srpčiće”, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLVIII, Čačak, 2019, str. 131¸141. ISSN 0350-7262.
 68. Stojiljković B., Marković S.: Život i delo Nikole Tesle u ogledalu štampe na francuskom jeziku 1889–1943. godine, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. XLIX, Čačak, 2019, str. 51¸83. ISSN 0350-7262.
 69. Marković S.: Državna mešovita građanska škola zanatsko-industriskog pravca u Ivanjici 1937–1945, „Istorijska baština“, br. 29, Istorijski arhiv, Užice, 2020, str. 173¸233. ISSN 0352-2822.
 70. Marković S., Stojiljković B.: Osuda, pogubljenje i rehabilitacija ivanjičkog učitelja Nedeljka Stefanovića, „Hereticus“, Vol. XVIII, No 3-4, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio, Beograd, 2020, str. 290¸306. ISSN 1451-1582.
 71. Marković S., Stojiljković B.: Ivanjičko srednjoškolsko obrazovanje začeto je pre sto godina, Zbornik radova Narodnog muzeja, br. L, Čačak, 2020, str. 125¸151. ISSN 0350-7262.
 72. Marković S., Stojiljković B.: Neuspeli obrazovni eksperiment: Sedmoletka u Ivanjici 1948–1950. godine, „Istorijska baština“, br. 30, Istorijski arhiv, Užice, 2021, str. 229¸263. ISSN 0352-2822.
 73. Marković S., Stojiljković B.: Niža privatna gimnazija u Ivanjici (1923–1925), Zbornik radova Narodnog muzeja, br. LI/LII, Čačak, 2021/22, str. 143¸172. ISSN 0350-7262.
 74. Marković S., Stojiljković B.: Fond za potpomaganje siromašnih učenika ivanjičke Gimnazije, „Istorijska baština“, br. 31, Istorijski arhiv, Užice, 2022, str. 111¸130. ISSN 0352-2822.

 

Monografske publikacije

 1. Ljubomir Marković, Svetislav Lj. Marković: Javorski rat 1876, bibliografija, Gradska biblioteka, Čačak, 1996, 47 str. COBISS.SR-ID 112076807
 2. Svetislav Lj. Marković, Ljubomir Marković: Ko je ko u Čačku 1997, 333 ličnosti, Who is who leksikon, „Grafika Jureš“, Čačak, 1997, 132 str. COBISS.SR-ID 129962759
 3. Svetislav Lj. Marković: Letopis Više tehničke škole Čačak za školsku 1998/99. godinu, Viša tehnička škola, Čačak, 1999, 106 str. ISSN 1452-2454
 4. Svetislav Lj. Marković: Viša tehnička škola Čačak 1960-2000, Viša tehnička škola, Čačak, 2000, 124 str. COBISS.SR-ID 1024188599
 5. Svetislav Lj. Marković: Životoknjižje Ljubomira M. Markovića, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ i porodica, Čačak, 2001, 152 str. COBISS.SR-ID 170852103
 6. Svetislav Lj. Marković, Jovan Lukić, Radovan Marinković: Ko je ko u Čačku na početku trećeg milenijuma, 470 ličnosti, Who is who leksikon, Agencija „Prozor“, Čačak, 2002, 199 str. ISBN 86-83375-01-5
 7. Ljubomir Marković, Svetislav Lj. Marković: Stanovništvo Moravičkog Starog Vlaha, Srpska akademija nauka i umetnosti – Geografski institut „Jovan Cvijić“, Posebna izdanja – knjiga 57, Beograd, 2002, 357 str. ISBN 86-80029-19-X
 8. Boško Stojanović, Svetislav Lj. Marković: Ko je ko u Gornjem Milanovcu 2003, „Dositej“, Gornji Milanovac, 2003, 131 str. ISBN 86-7644-012-3
 9. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Stefanović, Miodrag Matović, Predrag Kovačević, Srbo Ristanović, Aleksandar Maksimović, Miroslav Ristić, Branko Stevanović, Marko Milić, Dejan Uljarević: Sportski vodič kroz Čačak 2004, Agencija „Prozor“, Čačak, 2004, 309 str. ISBN 86-904009-2-3
 10. Svetislav Lj. Marković: Letopis Više tehničke škole Čačak za školsku 2004/05. godinu, Viša tehnička škola, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 1, Čačak, 2005, 123 str. ISSN 1452-2454
 11. Svetislav Lj. Marković, Miloje Ostojić: Turistički vodič kroz ivanjički kraj, Turistička organizacija opštine Ivanjica, Ivanjica, 2006, 68 str. ISBN 978-86-908955-0-7
 12. Svetislav Lj. Marković: Letopis Više tehničke škole Čačak za školsku 2005/06. godinu, Viša tehnička škola, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 3, Čačak, 2006, 104 str. ISSN 1452-2454
 13. Miloje Ostojić, Svetislav Lj. Marković: Turistički vodič kroz ivanjički kraj, drugo, prerađeno izdanje, Turistička organizacija opštine Ivanjica, Ivanjica, 2007, 68 str. ISBN 978-86-908955-0-2
 14. Svetislav Lj. Marković: Vademekum za menadžere, Viša tehnička škola, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 4, Čačak, 2007, 54 str. ISBN 978-86-86139-14-6
 15. Svetislav Lj. Marković, Ilija V. Popović: Leksikon čačanskog obrazovanja, Viša tehnička škola, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 5, Čačak, 2007, 275 str. ISBN 978-86-86139-17-7
 16. Svetislav Lj. Marković: Letopis Više tehničke škole Čačak za školsku 2006/07. godinu, Viša tehnička škola, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 6, Čačak, 2007, 137 str. ISBN 978-86-86139-24-5
 17. Miloje Ostojić, Svetislav Lj. Marković: Tourist Guide to the Region of Ivanjica, Tourist organization of Ivanjica Municipality, Ivanjica, 2007, 68 p. ISBN 978-86-908955-1-9
 18. Svetislav Lj. Marković: Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak: 50 godina rada, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 10, Čačak, 2010, 354 str. ISBN 978-86-86139-45-0
 19. Svetislav Lj. Marković: Izdavačka delatnost Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak: bibliografija, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Edicija „Posebna izdanja“, knjiga 11, Čačak, 2010, 104 str. ISBN 978-86-86139-46-7
 20. Miloje Ostojić, Svetislav Lj. Marković: Ivanjica - turistički vodič, Turistička organizacija opštine Ivanjica, Ivanjica, 2011, 64 str. ISBN 978-86-908955-3-3
 21. Svetislav Lj. Marković, Dragan Stefanović: Poučnik za buduće menadžere: 500 pouka i saveta, Agencija „Prozor“, Čačak, 2011, 72 str. ISBN 978-86-914189-2-2
 22. Miloje Ostojić, Svetislav Lj. Marković: Ivanjica - tоurist guide, Tourist organization of Ivanjica Municipality, Ivanjica, 2012, 64 str. ISBN 978-86-908955-4-0
 23. Svetislav Lj. Marković: Mladost koja traje: 50 godina sa vama, Studentski centar, Čačak, 2013, 120 str. ISBN 978-86-916385-0-4
 24. Branko Kovačević, Miljenko Perić, Svetislav Lj. Marković: Akademik Milenko Šušić – život i delo, Osnovna škola u Guči i Centar za kulturu i sport opštine Lučani, Guča, 2013, 232 str. ISBN 978-86-89549-00-3
 25. Svetislav Lj. Marković: Radmilo, Udruženje „Majstor basketa“, Edicija „Majstori basketa“, knjiga 1, Čačak, 2013, 158 str. ISBN 978-86-916929-0-2
 26. Svetislav Lj. Marković, Miloje Ostojić: Golijska jezera: dar prirode na krovu Zapadne Srbije, Turistička organizacija opštine Ivanjica, Ivanjica, 2015, 28 str. ISBN 978-86-908955-6-4
 27. Slađana Luković, Svetislav Lj. Marković: Zapadnomoravski rudnici uglja, Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Čačak, 2015, 370 str. ISBN 978-86-80609-60-7
 28. Svetislav Lj. Marković, Ilija V. Popović: Demografske karakteristike Moravičkog okruga, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak, 2016, 274 str. ISBN 978-86-918031-3-1
 29. Svetislav Lj. Marković: Moravička premošćavanja, Udruženje građana KudeS, Ivanjica, 2016, 36 str. ISBN 978-86-914431-6-0
 30. Svetislav Lj. Marković: Porodica u belim mantilimatvorciIvanjičkog zdravstvenog čuda“: doktori Božo i Draga Spasović i njihovi naslednici, Dom kulture i Skupština opštine, Ivanjica, 2017, 416 str. ISBN 978-86-84121-53-2
 31. Svetislav Lj. Marković, Koviljka Letić: Sto osamdeset godina osnovne škole u Ivanjici: 1836–2016, Osnovna škola „Milinko Kušić“, Ivanjica, 2017, 1016 str. ISBN 978-86-900035-0-1
 32. Svetislav Lj. Marković: Više od smeha: pola veka ivanjičkog festivala humora, smeha i zabave, Udruženje građana KudeS, Ivanjica, 2017, 324 str. / Svetislav Lj. Marković: Više od smeha: pola veka ivanjičkog festivala humora, smeha i zabave, Opština Ivanjica, Ivanjica, 2017, 324 str. ISBN 978-86-913457-3-0
 33. Ilija V. Popović, Svetislav Lj. Marković: Rukovodioci čačanskih obrazovno-vaspitnih ustanova, Međuopštinski istorijski arhiv, Čačak, 2018, 240 str. ISBN 978-86-80609-68-3
 34. Svetislav Lj. Marković: Sto godina Osnovne škole „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica (1919–2019), OŠ „Stepa Stepanović“, Gornja Gorevnica, 2019, 418 str. ISBN 978-86-900-888-0-5
 35. Svetislav Lj. Marković: Godišnjak Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2018/19. godinu, Regionalni centar za talente Čačak, Čačak, 2019, 112 str. ISBN 978-86-900264-2-5
 36. Svetislav Lj. Marković: Profesor sa Morave, Udruženje sportskih novinara grada Čačka, Čačak, 2019, 224 str. ISBN 978-86-81690-0-9
 37. Svetislav Lj. Marković, Gvozden Otašević, Milovan Vulović: Košarkaški klub „Železničar“ 1949–1999–2019, KK „Železničar“ Čačak, Čačak, 2020,424 str. ISBN 978-86-902604-0-9
 38. Svetislav Lj. Marković, Aleksandar Kovačević: Ivanjička Gimnazija 1920–2020, Gimnazija u Ivanjici, Ivanjica, 2020, 776 str. ISBN 978-86-907767-2-6
 39. Гордана Јанчић, Горан Милашиновић, Дејан Загорац, Милица Луковић,
  Александар Васиљевић, Светислав Љ. Марковић, Катарина Грујовић-Брковић, Марија Алексић Чеврљаковић, Сузана Новчић, Павле Павловић, Драгутин Миљковић, Бошко Вељовић, Милојко Милићевић, Борисав Миљковић, Ана Милуновић: Резерват биосфере Голија – Студеница: Парк природе Голија, уредници Дејан Загорац, Драгољуб Шеклер, „Србијашуме“ Београд, Београд 2021, 124 стр. ISBN 978-86-83049-19-6
 40. Светислав Љ. Марковић, Илија В. Поповић: Град Чачак, Град Чачак – Регионални центар за таленте Чачак, Чачак, 2021, 584 стр. ISBN 978-86-900264-3-2
 41. Светислав Љ. Марковић: Школа међу рекама, Општина Ивањица – Регионални центар за таленте Чачак, Ивањица, 2022, 794 стр. ISBN 978-86-900264-4-9
 42. Светислав Љ. Марковић: Светионици знања око Мучња, прва књига, Основна школа „Мићо Матовић“ Катићи, Ивањица, 2022, 348 стр. ISBN 978-86-82508-00              -7
 43. Светислав Љ. Марковић: Светионици знања око Мучња, друга књига, Основна школа „Мићо Матовић“ Катићи, Ивањица, 2022, 470 стр. ISBN 978-86-82508-01-4
 44. Светислав Љ. Марковић: Стони тенис у граду на Морави – четрдесет година СТК „Борац“ Чачак, Стонотениски клуб „Борац“, Чачак, 2022, 289 стр. ISBN 978-86-904742-0-2
 45. Светислав Љ. Марковић: Летопис Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину, Регионални центар за таленте Чачак, Чачак, 2022, 156 стр. ISBN 978-86-90о264-5-6
 46. Светислав Љ. Марковић: Водич за неупућене Чачане – чачанске улице и булевари, Регионални центар за таленте Чачак, Чачак, 2022, 156 стр. ISBN 978-86-90о264-6-3