Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

УВОД

Високошколско образовање из области индустријског менаџмента на Факултету техничких наука у Чачку званично отпочиње 1998. године, одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 83/4 од 11. марта 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес. Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент. Студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент, 180 ЕСПБ, акредитован је Уверењем о акредитацији број 612-00-1377/2008-04, од 11.04.2009.године. Исте године, шк. 2009/10. год. започето је са реализацијом овог студијског програма. У складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку акредитовани студијски програми основних и мастер студија Инжењерски менаџмент са система 3+2, прелазе на систем 4+1, односно студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент креиран је у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ).

Назив студијског програма

Инжењерски менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Врста студија

Основне академске студије првог нивоа

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240  ЕСПБ бодова

Назив дипломе

Дипломирани инжењер менаџмента

Дужина студија

4 (четири) године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

90

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставног-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр. 12-1206/3 oд 10. 07. 2013. год.  

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/12 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs