Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

УВОД

            Студијски програм интегрисаних (основних и мастер) академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА је развијен у области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље подржано друштвено-хуманистичким дисциплинама). Представља аутономан студијски програм намењен образовању мастер професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије, али и за рад у другим васпитно-образовним окружењима и другим секторима у којима треба организовати различите облике доживотног образовања и тренинге.

            Студијски програм је утемељен на традицији школовања професора техничких дисцилина на Факултету техничких наука у Чачку, основаном као Педагошко-технички факултет 1975. Године (потом Технички факултет), који је једини у Србији школовао професоре предметне наставе у области технике и представљао претечу садашњих настојања да се професионализује наставничка професија и рад наставника у предметној настави. Надовезује се на студијске програме за образовање професора техничког образовања (реализован од 1975. године), професора технике и информатике (реализован од 1993. године), професора информатике (реализован од 2006. године), а који су 2009. године интегрисани у овај студијски програм.

            Програм одговара студијама које су у свету присутне под називом Teacher of technology / Teacher of technique education / Teacher of craft education, а креиран је у складу са потребама система васпитања и образовања у Србији, европским тенденцијама ка професионализацији професија у образовању и подизању наставничког образовања на ниво мастер студија, достигнућима најуспешнијих европских школских система који развијају и примењују интегрисане академске студије за постизање наставничких звања и компетенција.

            Прихватајући најновија техничка, инжењерска, информатичка и педагошка достигнућа, студијски програм интегрисаних академских студија Техника и информатика омогућава стицање наставничког звања МАСТЕР ПРОФЕСОР ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ, предвиђеног у правилницима о врсти стручне спреме наставника основних и средњих школа за одговарајуће предмете, и оспособљеног за реализацију, анализу и унапређивање наставне праксе, као и решавање и других професионалних задатака у систему васпитања и образовања, привреди, подручју информационих технологија и њихове имплементације.


Назив студијског програма

Интегрисане академске студије

ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ и двопредметне студије

Научна, стручна или уметничка област

Двопредметне студије

Врста студија

Интегрисане академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

300 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер професор технике и информатике

Дужина студија

5 година

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

Број студената који студира по овом студијском програму 

40 х 5 = 200

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30 (30х5=150)

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Измене и допуне СП ИАС ТИ прихваћене од стране Сената Универзитета у Крагујевцу,

Одлука бр. 1658/2 од 26. 9. 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs/

77.0 KB
136.5 KB
339.0 KB
379.5 KB
76.0 KB
132.5 KB
96.0 KB
118.5 KB
28.5 KB
28.0 KB
105.0 KB
33.5 KB
98.5 KB
72.0 KB
58.5 KB
69.5 KB