Fakultet tehničkih nauka u Čačku ima čast da Vas pozove da učestvujete u radu

9. međunarodne naučne konferencije “Technics and Informatics in Education –TIE2022” i simpozijuma u okviru konferencije “Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike”Ovaj skup nastavlja tradiciju okupljanja nastavnika, istraživača i praktičara koji deluju u oblasti tehničkog, tehnološkog i informatičkog obrazovanja, a koji je, u različitim formama u Srbiji organizovan u poslednjih 50 godina (konferencije, savetovanja iz tehničkog, inženjerskog, informatičkog obrazovanja, informacionih tehnologija, seminari tehnike i dr.). Do sada održani naučno-stručni skupovi, svojim delovanjem, uticali su na razvoj obrazovanja iz tehnike i informatike, pre svega u osnovnom i srednjem obrazovanju. Uticaj ovih skupova prepoznatljiv je i u visokom obrazovanju u oblasti tehničkih nauka i povezivanja tehničkih nauka sa drugim područjima.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku održano je pet nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, a potom 2016, 2018. i 2020. godine Međunarodna naučna konferencija “Technics and Informatics in Education”.

Ovogodišnja međunarodna konferencija „Technics and Informatics in Education – TIE 2022 (Tehnika i informatika u obrazovanju 2022)“, ima cilj da doprinese razmeni naučnih i stručnih znanja i iskustava između eksperata, naučnih i stručnih radnika, istraživača i praktičara iz regiona, evropskog, ali i vanevropskog obrazovnog prostora, a koji se bave tehničko-tehnološkim i informatičkim obrazovanjem, ali i obrazovanjem uz pomoć tehničko-tehnoloških i informaciono-tehnoloških dostignuća, uključujući nastavna sredstva, udžbenike, obrazovnu i asistivnu tehnologiju, tehnološku podršku za unapređenje mentalnog zdravlja i dobrobiti/blagostanja itd. Osposobljavanje nastavnika je jedan od važnih aspekata istraživanja i unapređivanja obrazovanja u ovom području.

Konferencija je posvećena tehničko-tehnološkom i informatičkom obrazovanju na svim nivoima – od predškolskih ustanova, preko osnovnih i srednjih škola, visokog strukovnog i univerzitetskog obrazovanja, do različitih formi doživotnog učenja.

Posebna pažnja na Konferenciji biće posvećena mestu, obimu i ulozi informatike i informacionih tehnologija u tehničkom obrazovanju i profesionalnom obrazovanju u oblasti tehnike, kao i korelaciji sa drugim naukama, kako prirodnim, tako i društvenim, posebno naukama o obrazovanju. Nova tema ovogodišnje konferencije je engleski jezik za specifične namene, strani jezici i profesionalni jezici u području tehnike, tehnologije i informatike.

Predviđen je prikaz i analitički osvrt na stanje obrazovanja u oblastima tehnike, tehnologije i informatike, ali i njihov doprinos obrazovanju u drugim oblastima.

Očekuje se da rezultati Konferencije budu osnova za dalji razvoj obrazovanja, posebno tehničkog/tehnološkog obrazovanja, inženjerstva, informacionih tehnologija i informatike, razmenu obrazovnih modela u ovim oblastima i usklađivanje sa trendovima u regionu, Evropi i svetu. Nadamo se da će iskustva Konferencije biti višestruko korisna i za učesnike skupa, i za razvoj tehničko-tehnološkog obrazovnog područja.

Tematske oblasti ove međunarodne konferencije su:
• Tehnika, tehnologija i informatika u obrazovanju;
• Obrazovna tehnologija;
• Profesionalni razvoj nastavnika u obrazovanju iz oblasti tehnike i informatike;
• IT obrazovanje i praksa;
• Inženjersko obrazovanje i praksa;
• Engleski jezik struke i Tehnika i informatika u obrazovanju: izazovi i perspektive;
• Simpozijum "Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike",
• Okviri podrške unapređivanju psihološke i digitalne rezilijentnosti – Osnove i rezultati ERASMUS+ projekta DIgiPsyRes

Zvaničan jezik konferencije je engleski, a Simpozijum „Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike” realizuje se na srpskom jeziku (pogledati u Pozivu za učešće na simpozijumu u okviru konferencije).

Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 16–18. septembar 2022.