Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Службе


Студентска служба

 8.00-15.00 (на шалтеру службе: 9.30-12 h) пон.-пет.

 032/302-718, 302-759 Основне академске студије
 302-790 Струковне академске студије

 studentska@ftn.kg.ac.rs
-Биљана Зарић, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф Студентске службе, канцеларија 27
-Марина Смиљанић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
-Мирјана Ковачевић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
-Мирјана Шишовић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија студентска служба струковних студија
-Миланка Симовић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија студентска служба струковних студија
-Маријана Половина, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија студентска служба струковних студија

Студентска служба обавља све послове у вези студената струковних, основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија и то:
- упис студената
- евиденција студената
- распоред наставе
- организација испита
- издавање свих врста јавних исправа студената
- послови у вези студентског стандарда

 Служба за опште и правне послове

 8.00-15.00 пон.-пет.

 032/ 302-789

-Вера Крупеж, дипл. правник, секретар Факултета, канцеларија 39, телефон:  032/302-742
-Тања Бошковић, дипл. правник, шеф службе за опште и правне послове , канцеларија 28, телефон:  032/302-789
-Марија Цицварић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, канцеларија 24, телефон:  032/302-782
-Милка Јовановић, шеф кабинета декана, канцеларија 33, телефон:  032/302-757<
-Александра Трипковић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 22 телефон: 032/302-755
-Светлана Марић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 28, телефон:  032/302-789
-Јелена Ђунисијевић, стручни сарадник за јавне набавке, канцеларија 22, телефон:  032/302-755
-мр Наташа Цвијовић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг, канцеларија 312, телефон:  032/302-779, е-пошта: natasa.cvijovic@ftn.kg.ac.rs
-Славица Ђорђић, стручно-технички сарадник за остале делатности, канцеларија 20, телефон:  032/302-791

Општа служба обавља следеће послове:

- издавање свих врста решења из области радних односа запослених (запослење, престанак радног односа, одмори и одсуства), уговора о раду и др. аката,
- израда свих врста уговора (о допунском раду, о ауторском хонорару, уговор о делу, уговори са трећим лицима и др.),
- припрема седница и израда одлука стручних органа и органа управљања,
- послови на архивирању,
- дактилографски послови,
- курирски послови.

Контакт телефони: 032/ 302-789, 302-757

 

 

Служба рачуноводства

 8.00-15.00 пон.-пет.

 032/302-745, 302-746
-Марија Брковић, дипломирани економиста-руководилац финансијско-рачуноводствених послова-шеф службе рачуноводства, канцеларија 31
-Милка Чалуковић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, канцеларија 29
-Гордана Шипетић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник–обрачунски радник, канцеларија 29
-Ружа Соковић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник-књиговођа, канцеларија 31


ПИБ:   101123484
Жиро рачун:   840-875666-84
Прималац:   Факултет техничких наука у Чачку
Матични број:   07181779
Шифра делатности:   08542

 

Служба рачуноводства обавља следеће послове:

- обрачун и исплата личних примања запослених и сарадника
- плаћање свих обавеза Факултета и наплата потраживања
- евидентирање имовине Факултета
- израда периодичних извештаја за потребе Факултета, Универзитета, Министарства и статистике.

Документа:
- ФТН Чачак - Идентификациони подаци

Контакт телефони: 032/302-745, 302-746

 

Рачунски центар

 8.00-15.00 пон.-пет.

Рачунски центар инфоматички послови и електронски сервиси:
 032/302-709, 324-113,  web@ftn.kg.ac.rs

Запослени у сталном радном односу су:
-Милан Дробњаковић, руководилац послова информационих система и технологија – шеф рачунског центра, канцеларија 312, е-пошта: drops@ftn.kg.ac.rs
-мр Зоран Јевремовић, пројектант информационих система и програма, канцеларија 312, е-пошта: zoran.jevremovic@ftn.kg.ac.rs
-Дарко Петровић, програмер - инжењер, канцеларија 312, е-пошта: darko.petrovic@ftn.kg.ac.rs

Рачунски центар Факултета техничких наука ради оперативно одржавање софтвера, администрацију инсталиране мреже и Интернет сервиса, пружање основних услуга корисницима, затим одржавање и администрација рачунарске мреже и рачунара у установи.


Такође, рачунски центар врши ажурирање и развој Wеб презентације факултета, развој интернет/интранет сервиса за потребе запослених и студената, управљање електронском документацијом установе и публиковање јавних докумената.


Захтев за отварање e-mail налога можете преузети ОВДЕ
Захтев за отварање web налога можете преузети ОВДЕ
Захтев за отварање eduroam налога можете преузети ОВДЕ


 

Библиотека

 8.00-20.00 пон.-пет.

 032/302-715

 ksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs

-Ксенија Лајшић, виши дипломирани библиотекар, Шеф библиотеке
-Вера Стевановић, књижничар е-пошта: vera.stevanovic@ftn.kg.ac.rs
-Милан Кривокапиић, стручнотехнички сарадник е-пошта: milan.krivokapic@ftn.kg.ac.rs
-Драгана Радовић, стручнотехнички сарадник е-пошта: dragana.radovic@ftn.kg.ac.rs

Библиотека Факултета техничких наука обавља библиотечко-информационе задатке намењене потребама наставе, научно-истраживачког рада коју могу користити стални чланови т.ј професори и студенти факултета као и привремени корисници.

Књижни фонд Библиотеке ФТН-а који обухвата преко 20.000 библиотечких јединица садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране периодичне публикације, магистарске радове, докторске дисертације, специјалистичке радове и семинарске радове студената.

Од 2003. год. Библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије укључена у систем узајамне каталогизације COBISS.SR. Подаци о фонду Библиотеке Факултета техничких наука доступни су путем интернета преко електронског каталога (COBISS OPAC каталози и базе података).

Корисни линкови:

Виртуелна Библиотека Србије

Електронски каталог Библиотеке Факултета техничких наука

Електронски часописи и базе података

ЦИП - каталошки запис у публикацији

ISBN - међународни стандардни број књиге

Цитираност

Образац Захтева за међубиблиотечку позајмицу

Просторије

Студенти имају на располагању читаоницу са 56 радних места, 5 корисничких станица и 24 мрежна прикључка са упутствима за сва претраживања.

Радно време Библиотеке ФТН-а је од 8-20 од понедељка до петка.

 

 

Графички центар

 8.00-15.00 пон.-пет.

Графички центар графички послови и штампа: 032/311-019,  petar.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs

Запослени :
-мр Биљана Савић, предавач, руководилац Графичког центра biljana.savic@ftn.kg.ac.rs
-Петар Дамњановић, виши стручни сарадник, Графички центар.
-Јелена Ивић, виши стручни сарадник, Графички центар.


 

Графички центар ФТН основан је 2018. године као графичка лабораторија за квалитетније оспособљавање студената Графичке технике и стицање практичних знања из области Графике. У Графичком центру студенти обављају Стручну праксу и Практичну наставу, и стичу неопходне компетенције за спремније укључивање у свет рада. Центар је опремљен савременим машинама за дигиталну и офсет штампу малих и великих формата. Центар поседује и опрему за дораду. Поред едукативне, Графички центар има и комерцијалну сврху. За потребе трећих лица, Графички центар дизајнира и штампа билборде, плакате, флајере, рол-апове, визит-карте, књижне публикације, брошуре, проспекте, блокчиће и друго. Поред тога, Графички центар успешно врши брендирање фирми и локала техником дигиталне штампе, израду mesh и canvas штампе, самолепивих налепница, церада, фототапета.

 

Техничка служба

- Мирослав Василијевић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700
- Рајко Крџић, техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме–Шеф техничке службе, телефон:  032/302-711
- Срећко Јеринић, домар/мајстор одржавања-ложач
- Наташа Војновић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700
- Марица Кувељић, кафе куварица, телефон:  032/302-740
- Вера Обрадовић, чистачица, телефон:  032/302-700
- Вера Рабреновић, чистачица
- Зорица Николић, чистачица
- Мира Поповић, чистачица
- Миланка Луковић, чистачица
- Миро Гојковић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700