Упис - Основне академске студијеКОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА НА
ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ - ТЕКСТ КОНКУРСА

 

*** СЛОБОДНА МЕСТА ЗА УПИС У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ ***  

 

У ТРЕЋЕМ уписном року пријављивање кандидата је од 24. до 25. септембра 2018. године.

Полагање пријемног испита одржаће се 27. септембра 2018. године, у 11,00 часова.

Прелиминарна ранг-листа биће објављена 27. септембра 2018. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 29. септембра 2018. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 01. и 02.  октобра 2018. године.

 


Факултет техничких наука у Чачку уписује у трећем уписном року школске 2018/2019. године, на слободна места, укупно 87 студената, 37 буџетских и 50 самофинансирајућа

Ред.
бр.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Слободна места Укупан број
студената
Буџет Самофинанс.

1.

Електротехничко и рачунарско инжењерство (240 ЕСПБ)

24 6 30

2.

Мехатроника (240 ЕСПБ)

8 1 9

3.

Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ)

0 5 5

4.

Информационе технологије (240 ЕСПБ)

0 0 0

5.

Предузетнички менаџмент (240 ЕСПБ)

0 26 26

6.

Техника и информатика (300 ЕСПБ) (Интегрисанe академскe студијe)

5 12 17
  УКУПНО 37 50 87

 *) На терет буџета могу се уписати и:
- 3 студента са инвалидитетом;
- 2 студента припадника ромске националности (образац Препоруке, образац Изјаве);
- 2 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству (образац Изјаве);
*) Упис кандидата се врши у складу са Стручним упутством за спровођење уписа

 

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 81.000 динара.
Школарина за стране студенте износи 1. 500 ЕУР-а за једну школску годину.

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву на конкурс која се добија на Факултету, предају фотокопије следећих докумената:
- Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- Личну карту са чипом или извод из матичне књиге рођених (било ког датума издавања),
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 дин. на рачун Факултета техничких наука, бр. 840-875666-84.

 

 

Пријемни испит се полаже из једног предмета, по избору, и то:

1. Студијски програми: Електротехничко и рачунарско инжењерство и Мехатроника
     Пријемни испит: Математика или Физика или Основи електротехнике

2. Студијски програми: Инжењерски менаџмент и Предузетнички менаџмент
     Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација

3. Студијски програми: Предузетнички менаџмент
     Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација или Основе предузетништва

 

Услови за упис у прву годину основних академских студија су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

Припрема пријемног испита

Електротехника

 • Збирка задатака из електротехнике

 • Примери пријемних испита: 2013, 2012, 2011, 2010
 • За полагање пријемног испита из Основа електротехнике потребно је спремити следеће области:

 • Електростатика
 • Једносмерне Струје
 • Електромагнетизам
 • Наизменичне Струје
 • Збирке задатака за припремање које такође долазе у обзир су и:
  - Збирка задатака из основа електротехнике за 1. разред електротехничке школе, аутор: Драгутин Митић и
  - Збирка задатака из основа електротехнике II за све профиле, Аутор(и) : мр Момир Милошевић мр Бобан Милошевић

   

   

  Предмети који се полажу на пријемном испиту
  по студијским програмима

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player


  Кликните на жељени студијски програм
  Пријемни испит се полаже из једног од понуђених предмета:
   Четворогодишње основне академске студије:
  • Електротехничко и рачунарско инжењерство
      - Математика или Физика или Основи електротехнике

  • Мехатроника
      -Математика или Физика или Основи електротехнике

  • Информационе технологијe
      -Математика или Информатика

  • Инжењерски менаџмент
      -Математика или Организација или Информатика

  • Предузетнички менаџмент
      -Математика или Организација или Информатика

  • Интегрисане (основне и мастер) академске студије:
  • Интегрисане студије Технике и информатике
      -Математика или Информатика

  Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду о пријему докумената.

  Статистика уписа претходних година - број бодова потребан за упис на буџет
  ERI- Електротехничко и рачунарско инжењерство
  IT- Информационе технологијe
  ТI - Интегрисане студије Технике и информатике
  IM - Инжењерски менаџмент
  MEH - Мехатроника
  PM - Предузетнички менаџмент

  У школској 2018/2019. години будући студенти могу да изаберу неки од шест студијских програма:

  Основне академске студије:
  У трајању од четири године (240 ЕСПБ):

 • Електротехничко и рачунарско инжењерство (Модули: Индустријска електроенергетика, Електроенергетски системи и Рачунарско инжењерство)
 • Мехатроника
 • Информационе технологије
 • Инжењерски менаџмент
 • Предузетнички менаџмент
 • У трајању од пет година (300 ЕСПБ) и обухватају основне и дипломске - мастер студије:

 • Интегрисане студије Технике и информатике
  -Звање које се стиче по окончању интегрисаних студија је Мастер професор технике и информатике.
 • poster

   

  1. Избор кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
  2. Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
  3. Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег предмета већ му се признаје максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.
  4. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова.
  5. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија.
  6. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.
  7. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
  8. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
  9. Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
  10. Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној  ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.
  11. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.