Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи):

 

Интегрисане академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:

 • образовање наставника компетентног за трансфер знања из области технике и информатике (компетенције за наставну област, предмет и методику наставе), за поучавање, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу;
 • овладавање системима концепата и теорија о технолошким системима, производњи, техници, информатици и информационим технологијама;
 • овладавање системима концепата и теорија о настави и педагошком деловању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању педагошких и техничко-технолошких проблема;
 • развој стваралачких способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја техничко-технолошког образовног подручја, али и техничко-технолошког подручја у ваншколским условима;
 • образовање и оспособљавање стручњака за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса,
 • образовање и оспособљавање стручњака за истраживачки  рад у посебним техничко-технолошким подручјима и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја;
 • обезбеђивање квалитетног наставничког кадра за трансфер техничко-технолошко-информатичких сазнања у наставни процес и тиме повећавање техничко-технолошких компетенција ученика, а као крајњи циљ и повећање техничко-технолошке и информатичке писмености и компетенција свих грађана;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • стицање професионалних компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање као основе професионалног и/или научног развоја.
 • Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој наставника-професионалца компетентног да врши трансфер техничко-технолошких и информатичких знања, дa раним радом са децом усмерава њихову техничку и информатичку писменост и професионални развој, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

  Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

   

  Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

   

  Савладавањем студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА студент стиче академски назив мастер професор технике и информатике и професионалне компетенције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.

  Опште компетенције:

  ·         систематизована знања о основним подручјима професионалног деловања;

  ·         способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања проблема у радним процесима;

  ·         вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

  ·         оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

  ·         спремност примене начела професионалне етике.

  Предметно-специфичне компетенције:

  ·         систем сложених теоријских и практичних знања и разумевање техничког и информатичког подручја: познавање производних процеса и технолошких система; знања, способности и вештине тумачења социјалних, етичких и еколошких ефеката управљања у техничко-технолошком подручју, и ефеката човековог рада у индустријским системима; коришћење софтверских апликација за израду докумената; програмирање у процедуралном и објектно-оријентисаном програмском окружењу; израда мултимедијалних садржаја, мањих база података, Интернет web страна;

  ·         вештине планирања и управљања процесима учења;

  ·         оспособљеност за развој, иновирање и примену савремених метода и облика учења и поучавања;

  ·         оспособљеност за примену и развој иновација у техничком и информатичком подручју и професионалном деловању; вештине унапређивања радног окружења и рада;

  ·         вештине интеграције сазнања различитих дисциплина и оспособљеност за коришћење теоријских знања за интерпретирање наставе и техничког и информатичког образовања.

   

  Опис исхода учења (највише 200 речи):

  Општи исходи су усклађени са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, као и са степеном развијености техничког и информатичког подручја у оквиру различитих технологија. СП ИАС ТИ омогућава да студент завршетком студија:

  ·         познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

  ·         прилагођава наставни процес и педагошке активности карактеристикама ученика;

  ·         формира и критички анализира систем сложених теоријских и практичних фактографских, концептуалних, процедуралних и метакогнитивних знања и вештина у области технике и информатике: приказује и објашњава производне процесе и технолошке системе, тумачи социјалне и еколошке ефекте управљања у техничко-технолошком подручју, као и ефекте човековог рада у индустријским системима; ова знања систематично уређује и преноси ученицима;

  ·         користи различите софтверске апликације; познаје процедуралне и објектно-оријентисане програмске језике, самостално креира софтверска решења и уме да поучава ученике како да програмирају у њима; креира и употребљава мултимедијалне садржаје; креира и одржава мање базе података и  веб странице и поучава ученике у томе;

  ·         истражује проблеме у наставном процесу и препознаје истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима;

  ·         креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије у наставном процесу и раду са ученицима;

  ·         усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

  ·         планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;

  ·         планира и управља процесима поучавања и учења одраслих полазника;

  ·         разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;

  ·         интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе и/или технике и информатике укљученим у наставу) и њиховом решавању,

  ·         користи један страни језик за унапређивање знања у предметној области и педагошким подручјима;

  ·         прати и евалуира наставни процес и наставни рад, способан је за саморефлексију.

   

  Назив предмета Сем. Обав./Изб.
  doc CAD/CAE конструисање 9 И
  doc CAD/CAM технологије 9 И
  doc Алати и технологије за Е-учење 9 И
  doc Архитектура рачунара 4 О
  doc Базе података 7 И
  doc Веб технологије 9 И
  doc Вероватноћа и статистика 7 О
  doc Дискретна математика 4 И
  doc Докимологија 9 И
  doc Екологија 9 И
  doc Електронско пословање 9 И
  doc Енглески језик 1 3 О
  doc Енглески језик 2 8 О
  doc Енергетска ефикасност 9 И
  doc Ефективност техничких система 8 И
  doc Интернет програмирање 6 И
  doc Информационe технологије 1 О
  doc Комуникологија 1 И
  doc Мастер рад 10 О
  doc Математика 1 1 О
  doc Математика 2 2 О
  doc Математика информатике 4 И
  doc Материјали 2 О
  doc Машински елементи 4 О
  doc Менаџмент квалитетом 8 И
  doc Методика информатике и технике 9 И
  doc Методика технике и информатике 8 О
  doc Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 10 И
  doc Методички практикум из електричних мерења 10 И
  doc Методички практикум из електронике 10 И
  doc Методички практикум из индустријског дизајна 10 И
  doc Методички практикум из компјутерске графике 10 И
  doc Методички практикум из основа програмирања 10 И
  doc Методички практикум из роботике 10 И
  doc Методички практикум из технологије обраде 10 И
  doc Методички практикум из технолошких система 10 И
  doc Моделирање и симулација механичких процеса 9 И
  doc Мултимедијални системи 7 И
  doc Нацртна геометрија 1 О
  doc Неконвенционалне технологије 6 И
  doc Нумерички и статистички софтвери 9 И
  doc Објектно оријентисано програмирање 5 О
  doc Обновљиви извори енергије 9 И
  doc Образовна технологија 9 И
  doc Оперативни системи 4 О
  doc Општи енглески језик 1 И
  doc Основе електронике 5 О
  doc Основе телекомуникација 7 О
  doc Педагогија 5 О
  doc Практикум из архитектуре рачунара 6 И
  doc Практикум из енергетске електротехнике 6 И
  doc Примењена енергетска електротехника 6 О
  doc Програмски језици 4 О
  doc Програмско управљање машинама 8 О
  doc Производне технологије 5 О
  doc Психологија 3 О
  doc Развој архитектуре 7 О
  doc Развој информационих система 7 И
  doc Рачунарске апликације 2 О
  doc Рачунарске мреже и комуникације 6 О
  doc Саобраћај и саобраћајни системи 7 И
  doc Стручна школска пракса 1 6 О
  doc Стручна школска пракса 2 8 О
  doc Стручна школска пракса 3 9 О
  doc Теорија електричних кола 7 И
  doc Теоријске основе израде мастер рада СИР 10 О
  doc Термотехника 5 О
  doc Техничка механика 1 2 О
  doc Техничко цртање 3 О
  doc Технолошки процеси 6 И
  doc Увод у информационе системе 6 И
  doc Увод у програмирање 3 О
  doc Увод у техничке системе 1 И
  doc Урбанизам и грађевинарство 8 О
  doc Физика 1 1 О
  doc Физика 2 2 О
  doc Физичке основе електротехнике 3 О