Факултет техничких наука у Чачку -
x
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да прихватате нашу политику приватности. Прихватам
Комплетна документација за студијски програм

 

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области Мехатронике, као и развој способности за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисиплина у свету. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.

Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму). 

Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

o   разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

o   развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;

o   развој научне мисли и стваралаштва у области мехатронике;

o   самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;

o   припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству са највишим техничким стандардима;

o   оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;

o   способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;

o   разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.

Компетенција за стицање звања Доктора наука – мехатроника, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним или водећим међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

 

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.
 • 4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског програма  Мехатроника су:

  ·         темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.

 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака.
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 • способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • ·         вештина и спретност у употреби знања у подручју мехатронике (функционални дизајн мехатроничких система; кинематика и динамика машина, механизама, манипулатора; електроника; технике управљања мехатроничким системима; електрични, хидраулични, пнеуматски актуатори; системи за конверзију енергије).

 • овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија.
 •