Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

 

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области Мехатронике, као и развој способности за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисиплина у свету. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.

Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму). 

Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

o   разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

o   развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;

o   развој научне мисли и стваралаштва у области мехатронике;

o   самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;

o   припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству са највишим техничким стандардима;

o   оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;

o   способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;

o   разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.

Компетенција за стицање звања Доктора наука – мехатроника, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним или водећим међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

 

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.
 • 4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског програма  Мехатроника су:

  ·         темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.

 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака.
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 • способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • ·         вештина и спретност у употреби знања у подручју мехатронике (функционални дизајн мехатроничких система; кинематика и динамика машина, механизама, манипулатора; електроника; технике управљања мехатроничким системима; електрични, хидраулични, пнеуматски актуатори; системи за конверзију енергије).

 • овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија.
 •