Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
2 23.SER001 Математика 1 1 3 3 0 6 О
3 23.SPM002 Информатика и рачунарство 1 3 1 1 6 О
4 23.SER002 Основи електротехнике 1 1 3 3 0 6 О
5 23.SMI001 Техничко цртање 1 2 2 0 6 О
6 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 23.SER003 Математика 2 2 3 3 0 6 О
8 23.SER004 Основи електротехнике 2 2 3 3 0 6 О
9 23.SER005 Физика 2 2 2 1 6 О
10 23.SER006 Електротехнички материјали 2 2 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
11 23.SER007 Електране и разводна постројења 3 3 3 0 6 О
12 23.SER008 Електрична мерења 1 3 2 2 0 6 О
13 23.SER009 Електричне машине 1 3 2 2 0 6 О
14 23.SER010 Основи електронике 3 2 2 0 6 О
15 23.SER011 Програмирање логичких контролера 3 2 2 0 6 О
16 23.SER012 Електричне инсталације и осветљења 4 2 3 0 6 О
17 23.SER013 Електрична мерења 2 4 2 2 0 6 О
18 23.SER014 Електричне машине 2 4 3 3 0 6 О
19 23.SER015 Енергетска електроника 4 2 2 0 6 О
20 23.SIT021 Мултимедијални системи 4 2 2 0 6 О
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 23.SER017 Електромоторни погони 5 2 2 0 6 О
22 23.SER018 Пренос електричне енергије 5 3 3 0 6 О
23 23.SER019 Електротермија 5 3 3 0 6 О
24-25 Предмет изборног блока 1 (Бирају се 2 предмета)
23.SERI01 Практикум из енергетских претварача и погона 5 2 2 0 6 И
23.SIT008 Рачунарске мреже 5 2 2 0 6 И
23.SERI02 Специјалне електричне инсталације 5 2 2 0 6 И
23.SERI03 Електрична кола 5 2 2 0 6 И
26 23.SER022 Релејна заштита 6 3 2 0 5 О
27 23.SER023 Регулација електромоторних погона 6 3 3 0 5 О
28-29 Предмет изборног блока 2 (Бирају се 2 предмета)
23.SERI07 Практикум из елемената ЕЕС 6 2 2 0 6 И
17.SPE018 Производни менаџмент и предузетништво 6 3 2 0 6 И
23.SERI08 Електричне машине 3 6 2 2 0 6 И
23.SIT006 Монтажа и сервис рачунара 6 2 2 0 6 И
30 23.SER031 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
31 23.SER032 Стручно-истраживачки рад 6 0 0 1 1 О
32 23.SER033 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 4 О
Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Циљеви такође могу да укључе развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи.

Циљеви реализације студијског програма су недвосмислено формулисани.

Циљеви се усклађују са захтевима одређене области и тржишта рада, привредног развоја и дефинисаним квалификацијским оквиром.

Овај студијски програм треба да усмери будуће инжењере ка конкретном послу којим ће се бавити. Структура садржаја и методи извођења наставе имају за циљ да студенти стекну стручна и апликативна знања и вештине за послове из облати Електроенергетике (Модул 1) односно Електронике и рачунарства (Модул 2). То знање ће младом инжењеру омогућити да на радном месту успешно одговори постављеном задатку, као и да се даље успешно усавршава сагласно захтевима струке и сродним областима електротехнике и рачунарства.

Циљ основног студијског програма модула Електроенергетика јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике, са високим нивоом компетенција и стручних вештина, у складу са актуелном светском праксом у овој области.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају: 1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, 2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, 3) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и 4) способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Циљеви реализације студијског програма модула електроника и рачунарство су стицање знања која студентима омогућавају процену захтева и доношење одлука у погледу својстава пројектованог и реализованог рачунарског система и припадајуће електронике. Студенти ће током реализације студијског програма стећи знања алгоритамског решавања проблема, пројектовања физичке архитектуре, одржавања наменских рачунарских система и електронских склопова, примене одговарајућег софтвера, паралелних рачунарских система, развоја системске програмске подршке, развоја система база података и информационих система, рачунарских мрежа, развоја мобилних и интернет апликација.
Циљеви студијског програма усмерени су ка стварању креативних способности кандидата који се образују за решавање практичних задатака из електротехнике и рачунарства што се огледа у следећим компетенцијама дипломираних студената:

Свршени студенти Модула 1 (ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА) оспособљени су за:
- управљање и одржавање електрана, разводних постројења и диспечерских центара
- пројектовање и извођење преносних и дистрибутивних мрежа
- пројектовање и одржавање ел. машина, електротермичких уређаја и постројења
- самостално коришћење мерних метода и уређаја
- пројектовање и извођење електричних инсталација и осветљења опште намене и на специјалним објектима
- одржавање, контролу и аутоматско управљање (регулацију) електромоторних погона
- познавање и коришћење уређаја за претварање и употребу електричне енергије помоћу полупроводничких претварача
- решавање конкретних задатака из области управљања и одржавања у електранама, разводним постојењима, преносним и дистрибутивним мрежама, електротермичким постројењима, електричним инсталацијама, електротехничким машинама и електомоторним погонима, уз значајну примену рачунарске технике.
- израду и анализу пројектне техничке документације,
- унапређење развоја производа електро индустрије.
Свршени студенти Модула 2 (ЕЛЕКТРОНИКА И РАЧУНАРСТВО) оспособљени су за:
- решавање конкретних и практичних задатака из области електронике и електронских уређаја
- познавање фундаменталних принципа програмирања у привредном окружењу
- самостално креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система и интернет сервиса
- примену теоријских и практичних знања о начину функционисања радио система различитих намена
- коришћење стечених општих знања из области планирања и конфигурисања рачунарских мрежа
- контролу и надзор технолошких процеса и управљање техничким системима
- решавање практичних задатака из области електронике, електронских компоненти и склопова
- пројектовања информационо комуникационих система и других сродних садржаја из рачунарске технике
- имплементацију пројектних решења коришћењем одговарајућих софтвера
- израду и анализупројектне техничке документације.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Електране и разводна постројења 3 О
doc Електрична кола 5 И
doc Електрична мерења 1 3 О
doc Електрична мерења 2 4 О
doc Електричне инсталације и осветљења 4 О
doc Електричне машине 1 3 О
doc Електричне машине 2 4 О
doc Електричне машине 3 6 И
doc Електромоторни погони 5 О
doc Електротермија 5 О
doc Електротехнички материјали 2 О
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Енергетска електроника 4 О
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Монтажа и сервис рачунара 6 И
doc Мултимедијални системи 4 О
doc Основи електронике 3 О
doc Основи електротехнике 1 1 О
doc Основи електротехнике 2 2 О
doc Практикум из елемената ЕЕС 6 И
doc Практикум из енергетских претварача и погона 5 И
doc Пренос електричне енергије 5 О
doc Програмирање логичких контролера 3 О
doc Производни менаџмент и предузетништво 6 И
doc Рачунарске мреже 5 И
doc Регулација електромоторних погона 6 О
doc Релејна заштита 6 О
doc Специјалне електричне инсталације 5 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Стручно-истраживачки рад 6 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Физика 2 О