Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Основни циљ докторског студијског програма „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ са модулим Електроенергетика, Рачунарска техника и Савремени материјали и технологије у електротехници, јесте образовање високо компетентних стручњака, који поседују сва неопходна знања и компетенције за научноистраживачки рад и техничко-технолошки развој у овим областима, као и трансфер нових технологија. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима (на пример, електропривреда), консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Њихово школовање укључује и развој креативних способности разматрања проблема и (само)критичког мишљења.

 Такође, циљ је да доктори наука поседују широк обим знања у областима електроенергетике, рачунарске технике и електротехничких материјала, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење и учешће у брзом технолошком развоју у овим областима, кроз увођење нових, ефикаснијих технологија. 

Један од специфичних циљева који је посебно важан на овом нивоу студија, а који је у складу са дугогодишњим циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести за потребом перманентног образовања, усавршавања и напредовања у својој научној области (почев од основних, преко мастер, па до докторских академских студија које се организују у овој високошколској установи). Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму). 

Програм докторских академских студија намењен је школовању кадрова који ће проучавати проблеме везане за производњу, пренос, дистрибуцију и употребу електричне енергије, примену рачунарске технике, синтезу, карактеризацију и примену нових електротехничких материјала као и савремене технике електричних мерења и рачунарског управљања. Пошто наведене области представљају широко и врло динамично поље деловања, па је практично немогуће обрадити све појединачне проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање нових проблема. Имајући у виду брз напредак рачунарске технике, Интернет технологија и мерно-регулационо-управљачких техника, један од циљева је и проучавање њихове примене у електроенергетици и развоју савремених електротехничких материјала, као основних корисничких алата. Зато се у студијском програму може уочити повезаност модула преко групе предмета који су заједнички или за сва три модула или за поједина два модула. 

Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

o  разматрање, разумевање, формулисање, презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

o  развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;

o  развој научне мисли и стваралаштва у областима електроенергетике, рачунарске технике и савремених електротехничких материјала;

o  самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;

o  припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству према највишим техничким стандардима;

o  оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;

o  способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;

o  разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.

 

 

Компетенција за стицање звања доктора наука у научној области „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

 

4.1 Студент стиче опште способности за:

 

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових научних решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Презентацију научних резултата објављивањем у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења, као и преношења знања на млађе колеге и студенте.
 •  

  4.2 а) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула  Електроенергетика су:

   

 • Дизајнирање (укључујући планирање, детаљан дизајн и пројектовање), специфицирање, уградњу и оцену перформанси појединих електроенергетских компоненти, процеса или система, у циљу постизања оптималних перформанси у погледу квалитета, цене и безбедности.
 • Истраживање и увођење у експлоатацију нових обновљивих извора електричне енергије.
 • Вођење развоја нових електроенергетских технологија, производа и услуга (у области класичних и обновљивих извора електричне енергије), за увођење нових научноистраживачких приступа пројектовању, производњи и експлоатацији, као и за послове планирања и одлучивања заснованих на научним методама прикупљања, обраде и анализе информација.
 • Развијање нових алгоритама управљања и регулације у области регулисаних електромоторних погона.
 • Способност увођења нових, енергетски знатно ефикаснијих начина управљања и регулације електромоторних погона.
 • Оригинална истраживања која проширују границе тренутно познатих и признатих техничко-технолошких решења у електроенергетици, а чији се квалитет мери публиковањем у валидним научним националним и међународним часописима и конференцијама, или кроз патенте и нова техничка решења.
 • Креирање експеримената и мерења, уз способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, као и информационо-комуникационих технологија.
 •  

  4.2 б) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Рачунарска техника су:

   

 • Специфицирање, пројектовање и имплементација хардверско – софтверских елемената рачунара са циљем добијања нових система који се могу применти у различитим областима људске делатности.
 • Истраживања на плану нових рачунарских архитектура са циљем добијања рачунарских система који ће обезбедити боље опште перформансе на плану обраде података, као и примене рачунара у системима управљања и преносу информација.
 • Организовање истраживања и развоја на плану нових хардверско – софтверских технологија и техника пројектовања рачунарских система и њихове најшире могуће примене.
 • Спровођење истиживања са циљем проширивања граница садашњих научних сазнања у области рачунарске технике и стварање нових техничко – технолошких решења и њихову квалитативну проверу кроз одговарајуће научне и стручне публикације.
 • Проширивање општих знања кроз упознавање са савременим средствима за пројектовање хардвера и софтвера рачунара и креирање сопствених истраживачких приступа и алата.
 •  

  4.2 в) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Савремени материјали и технологије у електротехници су:

   

 • Анализа и синтеза савремених (аморфних, наноструктурних, танкослојних) електротехничких материјала: проводних, феромагнетних, керамичких, композита ...
 • Истраживање и развој нових технологија добијања напред наведених класа електротехничких материјала.
 • Истраживања усмерена ка применама нових електротехничких материјала кроз интензиван експериментални рад и електрична мерења.
 •  Валоризовање постигнутих резултата путем публиковања у референтним међународним и националним научним часописима или скуповима, или кроз патенте и нова техничка решења.
 •