Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи):

 

Циљ мастер студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергeтика, Електроенергетски системи, Рачунарско инжењерство и Даљинско управљање, јесте образовање високо компетентних мастер инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства, који поседују сва неопходна знања и интелектуалне вештине у мултидисциплинарном контексту, при решавању захтевнијих проблема за рад у привреди, као и за наставак школовања на специјалистичким и докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја. Одшколовани мастер нжењери биће оспособљени за развој и пројектовање сложених система у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Један од специфичних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести о потреби перманентног образовања и напредовања у својој области. Једино се на тај начин може остати на потребном стручном и интелектуалном нивоу који одговара развоју науке и технологије у свету. Циљ студијског програма такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, руковођење истраживачким и развојним тимовима, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове).

Похађањем једног од четири предложена студијска модула неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у својој области су:

§  разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

§  анализа проблема, синтеза и предлог могућих (оптималних) решења;

§  адекватно (писмено и вербално) извештавање о предложеном решењу, идеји или иновацији, користећи адекватну техничку терминологију;

§  тимски истраживачки рад;

У оквиру напред наведених општих циљева, дефинишу се и специфични циљеви за поједине модуле:

§  Мастер инжењери на студијском модулу Индустријска електроенергетика треба да се оспособе за рад на специфичним проблемима у областима употребе електричне енергије у индустрији: пројектовању регулисаног електромоторног погона, пројектовању вишемоторних погона, специјалним електричним инсталацијама и др.

§  Мастер инжењери на студијском модулу Електроенергетски системи треба да се оспособе за рад на софистицираним проблемима у областима производње, преноса и дистрибуције електричне енергије: обухватање примене технолошких новина у планирању и експлоатацији ЕЕС-а, интеграција дистрибуираних извора у систем, примена нових концепата одржавања ВН-опреме, коришћење уређаја енергетске електронике и информационих технологија у активним дистрибутивним мрежама

§  Мастер инжењери на студијском модулу Рачунарско инжењерство треба да се оспособе за практичан рад и решавање сложених проблема у области пројектовања и реализације рачунара и рачунарски базираних уређаја. Кроз широк избор предмета студентима је омогућено да се усмеравају према сопственом интересовању и будућој пракси. Такође, студентима се на овом нивоу школовања омогућава да довољно широко стекну знања и из сродних области електротехнике, чиме добијају мултидисциплинарна знања.

§  Мастер инжењери на студијском модулу Даљинско управљање треба да потврде и унапреде знања и способности са основних студија из области управљања системима и процесима. Овим студијским програмом се образују студенти за различите послове у савременим системима управљања и надзора, као што су: техничко вођење система за даљински надзор процеса, пројектант система за даљинско управљање процесима, техничко вођење система даљинског управљања. На нашим просторима постоји повећана потреба за инжењерима са специјализованим знањима и вештинама које се стичу на овом модулу. Потреба за оваквим образовним профилом евидентна је, на пример, у развоју и даљинском надзору и управљању електроенергетских система; комуналних система (системи даљинског грејања, водоводни системи, јавна расвета); саобраћајних система; модерних електронских система у здравственим установама; индустријских постројења

 

Специфичан циљ студијског програма јесте да мастер инжењери поседују широк обим знања из области електроенергетике на прва два модула, односно рачунарског инжењерства на друга два модула, као и електротехнике и других дисциплина уопште, како би били професионално компетентни за праћење брзог техничко-технолошког развоја у свету у својој области.

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Опис исхода учења (највише 200 речи):

 

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције:

4.1 Студент стиче опште способности за:

·      Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.

·      Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији, са јасном представом шта су предности и недостаци усвојеног решења.

·      Вођење делова развоја, пројектовања, конструисања и експлоатације сложених система.

·      Интензивно коришћење информационо-комуникационих и других технологија.

·      Стално унапређење знања и праћење развоја светске технологије, кроз самостално праћење стручне литературе.

·      Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.

4.2а Предметно-специфичне способности на модулу Индустријска електроенергетика су:

·      Детаљно познавање и разумевање области употребе електричне енергије у индустрији.

·      Могућност решавања сложенијих проблема пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији.

·      Способност пројектовања и испитивања специјалних електричних инсталација (зградама и погонима).

·      Оспособљеност за пројектовање и одржавање регулисаних и вишемоторних погона.

·      Способност анализирања и презентације добијених резултата моделовања, пројектовања, конструисања и испитивања електро опреме и система области индустријске електроенергетике.

4.2б Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:

·      Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области.

·      Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова.

·      Самостално креирање и извођење експеримената и мерења. Способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, статистичке и друге обраде добијених резултата.

·      Утврђивање стања ВН-опреме датог типа и дефинисања потребних мера и активности да би се стање опреме довело на жељени ниво

·      Способност уочавања потребе и могућности примене нових технолошких решења, на основу резултата техно-економских анализа

·      Способност уочавања проблема и њиховог решавања када је у питању „прелазак“ са пасивне на активну дистрибутивну мрежу (сагледавање тренутног стања, дефинисање потреба и услова за реконфигурацију, утврђивање параметара нове мреже и принципа експлоатације)

4.2в Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

·      Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

·      Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области рачунарског инжењерства.

·      Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.

·      Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

·      Оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника (укључујући нове компјутерске технологије) у разним областима електротехнике.

4.2в Предметно-специфичне способности на модулу Даљинско управљање су:

·      систем сложених теоријских знања о процесима и технолошким системима управљања;

·      оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода  даљинског управљања и надзора система и процеса;

·      специјализована знања и вештине из посебних области везаних за даљинско управљање: рачунарске технике, напредних техника за дигиталну обраду сигнала, Интернет и савремених комуникационих технологија, савремених интелигентних сензорских система и инструментације, интеракције човек-рачунар, програмирање PLC-а;

·      оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији и да демонстрира практична знања и примењује их у техничком вођењу система за даљински надзор процеса, пројектовању система за даљинско управљање процесима, техничком вођењу система даљинског управљања, креирању специјализованих обука и курсева за запослене у области даљинског надзора и управљања, пројектовању и администрирању комуникационих мрежа.

Савладавањем овог модула студијског програма студент је :

·      оспособљен да развија критичко разумевање кључних концепата теорије даљинског управљања

·      оспособљен да развија практичне вештине у пројектовању, имплементацији и одржавању процеса и система даљинског управљања

·      снабдевен практичним знањима о низу апликација и окружења за даљинску аквизицију, мониторинг и управљање

·      оспособљен да ради на системима даљинског управљања и да развија такве системе

·      оспособљен да развија сопствене иновативне и креативне апликације за ефективну имплементацију нових решења проблема даљинског управљања

·      снабдевен посебним знањима и вештинама из интелигентних сензора, аквизиције података, напредних техника обраде сигнала, савремених комуникационих система, пројектовања корисничких интерфејса за апликације даљинског управљања, симулација и моделовања система и процеса, програмирања PLC-а

·      снабдевен знањима и вештинама за колаборативни групни рад на пројектима  даљинског управљања

·      снабдевен знањима и вештинама за планирање, прикупљање и обраду података и креирање извештаја

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Виртуелна инструментација 1 И
doc Вишемоторни електрични погони 1 И
doc Дистрибуирани извори енергије 1 О
doc Електрична мерења неелектричних величина 1 И
doc Индустријске комуникационе мреже 1 И
doc Инжењерска математика 1 И
doc Интелигентни сензори 1 И
doc Интеракција човек-рачунар 1 И
doc Комутациони системи 2 И
doc Мастер рад 2 О
doc Моделирање и симулација динамичких система 1 И
doc Мониторинг и визуелизација процеса 1 И
doc Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења 1 И
doc Напредне технике за обраду сигнала 1 О
doc Објектно оријентисано пројектовање и методологија 1 О
doc Оптичке мреже 2 И
doc Планирање електроенергетских система 2 О
doc Програмирање PLC-а 2 О
doc Регулација електромоторних погона 1 О
doc Савремени комуникациони системи 1 И
doc Симулација и моделирање процеса 1 И
doc Специјалне електричне инсталације 1 И
doc Стручна пракса 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О
doc Управљање електроенергетским системима 1 И
doc Управљање на даљину 1 О
doc Уређаји енергетске електронике у паметним дистрибутивним мрежама 1 О
doc Хардверско-софтверско пројектовање 1 О