Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

 

Опис (највише 500 речи):

Циљеви студијског програма мастер академских студија Информационе технологије, са модулима М1 и М2, представљају надградњу циљева дефинисаних студијским програмом истог назива, са основних академских студија на овом Факултету. Циљеви су фокусирани ка образовању високо компетентних мастер инжењера информационих технологија. Компетентност се огледа у поседовању неопходних знања и интелектуалних вештина у мултидисциплинарном контексту ИМТ студија, за рад у ИТ пословном (М1) и образовном сектору (М2), на основама претходних четворогодишњих основних академских студија, као и за наставак школовања на докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја, што поред нових сазнања, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије у ИТ сектору.

Похађањем једног од два креирана студијска модула, неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у „својој“ области су:

·  стицање професионалних компетенција из области ИТ и развој метода за њихово даље усавршавање;

·  анализа проблема, синтеза и предлог могућих решења у разним подручјима ИТ (у стандардизованим подобластима ИТ – 12 класификованих подобласти, Прилог 3.1);

·  стицање академских вештина уз коришћење постојећих и развој нових алата у области ИТ;

·  оспособљавање за надградњу знања стеченог на ОАС: конфигурисање, креирање, одржавање софтверских система, апликација и интерфејса за интеграцију са другим системима, областима и подобластима стваралаштва;

·  стицање теоретско-методолошких и стручних основа за управљање процесима из области пословних стандардизованих подручја развоја и примена ИТ;

·  развијање свести о потреби перманентног образовања, тимског и истраживачког рада.

Поред напред наведених, дефинишу се и специфични циљеви за поједине модуле:

 

М1, мастер инжењери на овом студијском модулу треба да се оспособе за:

- практичан иновативан рад и решавање сложених проблема у области пројектовања и имплементације софтверских апликација, управљање квалитетом софтвера,

- као и управљање сложеним ИТ пројектима,

- усмеравање према сопственом интересовању и потребама будуће праксе, а уз релативно широк избор предмета (на платформи основних академских четворогодишњих студија за дипломираног инжењера информационих технологија);

 

М2, на овом студијском модулу студенти треба да достигну све законски прописае цињеве као предуслове „професуре“, односно ИТ у образовању (надграђујући своје компетенције стечене на основним академским четворогодишњим студијама):

- да се оспособе за повећање техничко-технолошке, студијско-истраживачке, организационе и информатичке писмености, као и за овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу, карактеристичном за ИТ;  

- познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације,

- стицање стручне праксе и професионалних наставничких педагошко-психолошко-методичких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су:

- напретком и развојним променама у ИТ индустрији,

- друштвеним контекстом законодавства (Сл. гласник 72/2009 Републике Србије, Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије, члан 8),

- обавезама које проистичу из националних СРПС и међународних ISO/IEC стандарда, као и

- стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног иновирања знања.

Евиденција: Публикација установе   – Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs

Прилог 3.1 Стандардизоване области информационих технологија

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

 

Савладавањем SP мастер студија IT студент стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности модула М1/М2.

 

M1) ИТ

 

Опште компетенције:

1.    формирање способности и вештина стручно-научног и критичког приступа истраживању и решавања проблема у ИТ;

2.    вештине писања стручних и научних радова у ИТ;

3.    тимске компетенције и вештине коришћења постојећих и креирања нових алата у ИТ;

4.    оспособљеност за континуирано иновирање знања у ИТ.

 

Предметно-специфичне компетенције:

1.    вештине планирања и управљања процесима и системима у ИТ;

2.    оспособљеност за пројектовање, развој и примену софтверских алата;

3.    стицање вештина из напредног програмирања и заштите рачунарских система;

4.    оспособљеност за примену савремених метода анализе, обраде и претраживања података на интернету.

 

М2) ИТ – професор/ ИТ у образовању

 

Опште компетенције:

1.    систематизована знања о образовним процесима и савременим ИТ;

2.    способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања ИТ у процесима наставе;

3.    оспособљеност за континуирано образовање и интердисциплинарни приступ ИТ;

4.    спремност примене начела професионалне етике.

 

Предметно-специфичне компетенције:

1.    систем сложених ИТ-знања о педагошким процесима за управљање учењем;

2.    оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика Е-учења;

3.    вештине методичког приступа различитим областима ИТ.

 

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Алати и технологије за Е-учење 1 И
doc Анализа мултимедијалних података 1 И
doc Веб мајнинг 1 И
doc Докимологија 1 И
doc Заштита рачунарских система 1 И
doc Инжењерска математика 1 И
doc Интелигентни системи 1 И
doc Интелигентни системи за подршку одлучивању 1 И
doc Интеракција човек-рачунар 1 И
doc ИТ у образовању 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Мастер рад 2 О
doc Методика информатике и технике 1 И
doc Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 2 И
doc Методички практикум из компјутерске графике 2 И
doc Методички практикум из основа програмирања 2 И
doc Напредно Веб програмирање 2 И
doc Нумерички и статистички софтвери 1 И
doc Образовна технологија 1 И
doc Оптичке мреже 2 И
doc Педагогија 1 И
doc Роботика 1 И
doc Савремене ИТ и системи 1 И
doc Савремени комуникациони системи 1 И
doc Стручна пракса ИТ 2 О
doc Стручна пракса у школи 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О
doc Управљање ИТ пројектима 1 О
doc Управљање квалитетом софтвера 1 О