Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве у складу са препoрукама и смерницама ACM/IEEE курикулума за област информационих технологија (ИТ), Стратегијом образовања у Србији, као и Стратегијом развоја индустрије информационих технологија до 2020. године. Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских знања, вештина и специфичних искустава (компетенција) у складу са текућом светском праксом.

Студијски програм Информационих технологија има за циљ да дипломираним студентима пружи потребне вештине и знања за успешно обављање ИТ послова у привреди, напредовање ка лидерским позицијама или даље бављење истраживачким и научним радом.

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

По завршетку студија, дипломирани инжењери информационих технологија биће оспособљени да:
• разумеју и примене одговарајуће информационе технологије и употребе одговарајуће методе како би помогли појединицима или организацијама да остваре своје циљеве,
• успешно функционишу као посредници међу различитим групама ИТ корисника,
• управљају ИТ ресурсима у организацијама,
• предвиде правце развоја информационих технологија и имплементирају одговарајуће технологије у организацијама,
• разумеју научне, математичке и теоријске основе на којима почивају информационе технологије и евентуално допринесу даљем развоју истих,
• живе и раде као заокружени и корисни чланови друштва.
Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:
• стицање професионалних компетенција из области ИТ,
• унапређење техничко-технолошке и информатичке писмености за информатички инжењеринг и оспособљавање за бољу организацију ресурса ИТ,
• стицање академских вештина из области ИТ и сродних подручја технике (електротехнике, машинства, менаџмента, итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој,
• јачање технолошког ИТ екосистема кроз образовање и стварање компетентних ИТ стручњака.

Основни циљеви студијског програма су:
• оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају познавање савремених информационих технологија,
• да студент стекне способност да повезује и примени различита знања из области информационих технологија,
• да студент разуме и зна да примени актуелне информационе техонологије у решавању практичних проблема,
• да студент разуме савремена кретања у области информационих технологија и буде способан за коришћење стручне литературе и модерних информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области информационих технологија и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање,
• припрема за даље школовање (мастер и докторске студије, као и истраживачки рад),
• развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, имајући у виду брзину промена у домену информационих технологија,
• обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.
Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената:
У склопу општих компетенција дипломирани студент је оспособљен за: критички и систематичан приступ технологијама и изворима знања, синтетизовање нових идеја и планова реализације, методолошки приступ решавању проблема, тимски рад, критички осврт на ефекте свог и туђег рада и односу према задацима и окружењу, етички профилисану перцепцију радног окружења, флексибилност у односу према друштвеним и технолошким променама, отвореност према новим идејама, принципима и праћењу нових технологија.

Дипломирани студент информационих технологија на овом студијском програму стиче језгро савремених знања и вештина потребних у ИТ сектору данашњице и изграђује основу за унапређење и научно-истраживачки рад кроз дипломске академске-мастер и докторске студије. Конкретно, дипломирани студент информационих технологија поседује специфичне компетенције за:
• развој, тестирање, имплементацију и одржавање софтвера различитог профила (десктоп, мрежне, мобилне апликације и апликације за интелигентне умрежене уређаје, пословне апликације, софтвер у облаку, видео-игре),
• пројектовање и администрацију скалабилних умрежених рачунарских система различитих платформи (Linux, Windows, UNIX),
• развој и одржавање веб-презентација,
• пројектовање и одржавање база података,
• планирање животног циклуса софтвера и одржавање софтвера,
• анализу ризика и моделовање претњи у сложеним рачунарским системима и спровођење мера заштите информација,
• развој, одржавање и надградњу информационих система,
• интеграцију софтверских решења у постојеће системе,
• покретање малог ИТ предузећа (IT startup) и управљање његовим пословањем.

Опис исхода учења:
Дипломирани студент је у стању да:
• активно учествује у различитим фазама животног циклуса софтвера (анализира захтеве, учествује у тимском развоју, тестира софтвер, имплементира и одржава софтвер),
• програмира користећи модерне објектно-оријентисане парадигме и савремене програмске језике и алате,
• инсталира, оптимизује и одржава мрежне сервисе,
• моделује и креира комплексне SQL базе података,
• дефинише софтверска, платформска и инфраструктурна информационо-комуникациона решења за различите пословне захтеве,
• планира и реализује пројекте виртуализације и рачунарства у облаку,
• имплементира криптографске, системске и организационе методе заштите података и рачунарских сервиса,
• прати трендове и иновације у пољу ИТ, надграђује и усаглашава своја знања и вештине са актуелним стандардима и захтевима тржишта.