Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве у складу са препoрукама и смерницама ACM/IEEE курикулума за област информационих технологија (ИТ),  Стратегијом образовања у Србији, као и Стратегијом развоја индустрије информационих технологија до 2020. године. Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских знања, вештина и специфичних искустава (компетенција) у складу са текућом светском праксом.

Студијски програм Информационих технологија има за циљ да дипломираним студентима пружи потребне вештине и знања за успешно обављање ИТ послова у привреди, напредовање ка лидерским позицијама или даље бављење истраживачким и научним радом.

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

По завршетку студија, дипломирани инжењери информационих технологија биће оспособљени да:

•     разумеју и примене одговарајуће информационе технологије и употребе одговарајуће методе како би помогли појединицима или организацијама да остваре своје циљеве,

•     успешно функционишу као посредници међу различитим групама ИТ корисника,

•     управљају ИТ ресурсима у организацијама,

•     предвиде правце развоја информационих технологија и имплементирају одговарајуће технологије у организацијама,

•     разумеју научне, математичке и теоријске основе на којима почивају информационе технологије и евентуално допринесу даљем развоју истих,

•     живе и раде као заокружени и корисни чланови друштва.

Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:

•     стицање професионалних компетенција из области ИТ,

•     унапређење техничко-технолошке и информатичке писмености за информатички инжењеринг и оспособљавање за бољу организацију ресурса ИТ,

•     стицање академских вештина из области ИТ и сродних подручја технике (електротехнике, машинства, менаџмента, итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој,

•     јачање технолошког ИТ екосистема кроз образовање и стварање компетентних ИТ стручњака.

Основни циљеви студијског програма су:

•     оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају познавање савремених информационих технологија,

•     да студент стекне способност да повезује и примени различита знања из области информационих технологија,

•     да студент разуме и зна да примени актуелне информационе техонологије у решавању практичних проблема,

•     да студент разуме савремена кретања у области информационих технологија и буде способан за коришћење стручне литературе и модерних информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области информационих технологија и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање,

•     припрема за даље школовање (мастер и докторске студије, као и истраживачки рад),

•     развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, имајући у виду брзину промена у домену информационих технологија,

•     обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената:

У склопу општих компетенција дипломирани студент је оспособљен за: критички и систематичан приступ технологијама и изворима знања, синтетизовање нових идеја и планова реализације, методолошки приступ решавању проблема, тимски рад, критички осврт на ефекте свог и туђег рада и односу према задацима и окружењу, етички профилисану перцепцију радног окружења, флексибилност у односу према друштвеним и технолошким променама, отвореност према новим идејама, принципима и праћењу нових технологија.

Дипломирани студент информационих технологија на овом студијском програму стиче језгро савремених знања и вештина потребних у ИТ сектору данашњице и изграђује основу за унапређење  и научно-истраживачки рад кроз дипломске академске-мастер и докторске студије. Конкретно, дипломирани студент информационих технологија поседује специфичне компетенције за:

•     развој, тестирање, имплементацију и одржавање софтвера различитог профила (десктоп, мрежне, мобилне апликације и апликације за интелигентне умрежене уређаје, пословне апликације, софтвер у облаку, видео-игре),

•     пројектовање и администрацију скалабилних умрежених рачунарских система различитих платформи (Linux, Windows, UNIX),

•     развој и одржавање веб-презентација,

•     пројектовање и одржавање база података,

•     планирање животног циклуса софтвера и одржавање софтвера,

•     анализу ризика и моделовање претњи у сложеним рачунарским системима и спровођење мера заштите информација,

•     развој, одржавање и надградњу информационих система,

•     интеграцију софтверских решења у постојеће системе,

•     покретање малог ИТ предузећа (IT startup) и управљање његовим пословањем.

Опис исхода учења:

Дипломирани студент је у стању да:

•     активно учествује у различитим фазама животног циклуса софтвера (анализира захтеве, учествује у тимском развоју, тестира софтвер, имплементира и одржава софтвер),

•     програмира користећи модерне објектно-оријентисане парадигме и савремене програмске језике и алате,

•     инсталира, оптимизује и одржава мрежне сервисе,

•     моделује и креира комплексне SQL базе података,

•     дефинише софтверска, платформска и инфраструктурна информационо-комуникациона решења за различите пословне захтеве,

•     планира и реализује пројекте виртуализације и рачунарства у облаку,

•     имплементира криптографске, системске и организационе методе заштите података и рачунарских сервиса,

•     прати трендове и иновације у пољу ИТ, надграђује и усаглашава своја знања и вештине са актуелним стандардима и захтевима тржишта.

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Архитектура рачунара 4 О
doc Базе података 5 О
doc Безбедност и заштита рачунарских мрежа 7 О
doc Веб технологије 5 О
doc Вештачка интелигенција 8 И
doc Визуелно програмирање 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Дискретна математика 4 О
doc Електронско пословање 6 О
doc Енглески језик за ИТ 1а 1 И
doc Енглески језик за ИТ 1б 1 И
doc Енглески језик за ИТ 2а 2 И
doc Енглески језик за ИТ 2б 2 И
doc Енглески језик за ИТ 3 3 О
doc Енглески језик за ИТ 4 5 О
doc Енергетска информатика 8 И
doc Заштита података 6 О
doc Интернет интелигентних уређаја 7 О
doc Интернет програмирање 8 О
doc Информационe технологије 1 О
doc Информационе технологије у сензорским системима 7 И
doc Информациони системи 3 О
doc Информационо експертни системи 7 И
doc Лидерство и тимски рад 5 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Менаџмент информациони системи 6 И
doc Менаџмент пројектима 6 И
doc Мултимедијални системи 7 И
doc Напредно објектно оријентисано програмирање 6 О
doc Објектно оријентисано програмирање 3 О
doc Оперативни системи 4 О
doc Операциона истраживања 5 И
doc Организација рачунарских система 5 И
doc Основе предузетништва 4 И
doc Основи рачунарске технике 2 О
doc Практикум из база података 6 О
doc Практикум из програмирања 1 О
doc Практикум из рачунарских апликација 2 О
doc Предузетништво и запошљавање 5 И
doc Програмирање база података 6 О
doc Програмирање мобилних апликација 7 И
doc Програмски језици 2 О
doc Развој дигиталних игара 8 И
doc Рачунарска графика 4 О
doc Рачунарске мреже и комуникације 4 О
doc Рачунарске симулације 3 О
doc Рачунарско моделовање физичких појава 4 И
doc Рачунарство у облаку 8 И
doc Савремене софтверске архитектуре 8 О
doc Складиштење података и откривање знања 8 И
doc Софтверски алати 6 И
doc Софтверско инжењерство 5 О
doc Стандардизација у ИТ 1 О
doc Структуре података и алгоритми 3 О
doc Стручна пракса 8 О
doc Тестирање софтвера 7 О
doc Увод у програмирање 1 О