Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

УВОД

Студијски програм (СП, у даљем тексту) Информационе технологије (ИТ) произашао је из претходно усвојених студијских програма усклађених са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, који су на Факултету техничких наука у Чачку формирани и усвојени од стране Наставно-научног већа и Универзитета у Крагујевцу Одлуком број 1222-5 од 14. 06. 2006. године, као и из потом акредитованог СП прихваћеног од стране Сената Универзитета у Крагујевцу 14. 10. 2008. Пета генерација студената студира по овом акредитованом СП ИТ. Претходно су три генерације студирале (четворогодишње студије), на усмерењу ИНФОРМАТИКА са модулима и излазним звањима: академски инже­њер информатике, академски инжењер информатике и статистике, професор информатике.

Реализоване измене у сада четворогодишњем СП ИТ основних академских студија (ОАС), као и наведени модули, у складу су са стандардима за акредитацију високошколских установа, а излазна звања усклађена са текућом званичном листом звања: дипломирани инжењер информационих технологија

Овако измењен СП ОАС Информационе технологије усвојен је на седници Наставно-научног већа Факултету техничких наука 10. 07. 2013. године, као и на седници Сената Универзитета у Крагујевцу, 26. септембра 2013. године.

Назив студијског програма

Информационе технологије

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ поље - Интердисциплинарно / Мултидисциплинарно/ Трансдисциплинарно

Научна, стручна или уметничка област

Информационе технологије

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер информационих технологија, Дипл. инж. информ. технол.

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

Од 2006. дипл. инж. информатике

Од 2009. инж. нформационих технологија

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

190

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

40

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких нука у Чачку, број 12 – 1206/3 од  10. јула 2013. године

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу број: III-01-750/07, od 26. септембра 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs

106.5 KB
71.5 KB
119.5 KB
33.0 KB
31.0 KB
108.0 KB
36.0 KB
127.0 KB
98.0 KB
93.5 KB
50.0 KB
75.5 KB
89.0 KB
147.5 KB
175.5 KB
303.5 KB
71.0 KB
36.0 KB