Извештај о самовредновању квалитета студијских програма наставе, рада наставника, служби и услова рада на Техничком факултета у Чачку

 

УВОД

1. Поступак самовредновања
1.1. Субјекти поступка самовредновања
1.2. Опис поступка самовредновања
2. Методологија
3. Писање извештаја

Први део: ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

1. Основни подаци
2. Оснивање Педагошко-техничког факултета и развој
3. Актуелни подаци о Техничком факултету
4. Мисија и визија Техничког факултета

Други део: ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

- Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
- Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
- Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
- Стандард 4: Квалитет студијских програма
- Стандард 5: Квалитет наставног процеса
- Стандард 6: Квалитет научно-истраживачком и стручног рада
- Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
- Стандард 8: Квалитет студената
- Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
- Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
- Стандард 11: Квалитет простора и опреме
- Стандард 12: Финансирање
- Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
- Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитата

Трећи део: КОНАЧНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА

Четврти део: ПРИЛОЗИ

- Листа прилога


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css