Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Р.б Шифра Назив предмета Статус
предмета
Часова активне
наставе
ЕСПБ Семестар ОБП/Изб
Предавања СИР
ПРВА ГОДИНА
1 ДТ_ЕС101 Теоријске и експерименталне методе истраживања О 3 - 5 ПРВИ ОБП1
 
2 ДТ_Е102 Специјалне функције ИБ 4 3 10 ПРВИ Изб ЕЕ1
3 ДТ_ЕС103 Математика - одабрана поглавља ИБ 4 3 10 ПРВИ
4 ДТ_Е104 Примена метода оптимизације и вештачке интелигенције у електроенергетици ИБ 4 3 10 ПРВИ
 
5 ДТ_Е105 Базе података – изабрана поглавља ИБ 5 5 15 ПРВИ Изб ЕЕ2
6 ДТ_ЕС106 Специјална електронска мерења ИБ 5 5 15 ПРВИ
7 ДТ_ЕС107 Рачунарска симулација и анимација ИБ 5 5 15 ПРВИ
8 ДТ_ЕС108 Савремене технологије обновљивих извора енергије ИБ 5 5 15 ПРВИ
9 ДТ_Е109 Примена програмских алата у електроенергетици ИБ 5 5 15 ПРВИ
 
10 ДТ_ЕС201 Карактеризација и примена аморфних магнетика у електроенергетици ИБ 5 5 15 ДРУГИ Изб ЕЕ3
11 ДТ_ЕС202 Интелигентни материјали и структуре ИБ 5 5 15 ДРУГИ
12 ДТ_ЕС203 Сензорика ИБ 5 5 15 ДРУГИ
13 ДТ_Е204 Примена информационих технологија у електроенергетици ИБ 5 5 15 ДРУГИ
14 ДТ_Е205 Дигитална обрада сигнала ИБ 5 5 15 ДРУГИ
15 ДТ_Е206 Регулација и управљање дистрибутивних мрежа ИБ 5 5 15 ДРУГИ
 
16 ДТ_ЕС207 Савремени технички материјали ИБ 5 5 15 ДРУГИ Изб ЕЕ4
17 ДТ_Е208 Интеракција човека и рачунара ИБ 5 5 15 ДРУГИ
18 ДТ_Е209 Динамичка сигурност електроенергетских интерконекција ИБ 5 5 15 ДРУГИ
19 ДТ_Е210 Динамички процеси у електроенергетским системима ИБ 5 5 15 ДРУГИ
 
  Укупно часова активне наставе на години студија 40  
  Укупно ЕСПБ 60  
ДРУГА ГОДИНА 
20 ДТ_Е301 Специјална електрична мерења- одабрана поглавља ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ Изб ЕЕ5
21 ДТ_ЕС302 Савремени магнетни материјали ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
22 ДТ_Е303 Високонапонска постројења ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
23 ДТ_Е304 Енергетска електроника ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
 
24 ДТ_Е305 Метрологија- одабрана поглавља ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ Изб ЕЕ6
25 ДТ_Е306 Оптимално управљање електроенергетским системима ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
26 ДТ_Е307 Поузданост електроенергетских система ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
27 ДТ_Е308 Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
28 ДТ_Е309 Интеграција дистрибуираних енергетских извора ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
 
28 ДТ_Е401 Докторска дисертација-теоријске основе О - 20 30 ЧЕТВРТИ ОБП2
  Укупно часова активне наставе на години студија 40    
  Укупно ЕСПБ 60    
ТРЕЋА ГОДИНА
    Докторска дисертација израда и одбрана О - 20 30 ПЕТИ  
    Докторска дисертација израда и одбрана О - 20 30 ШЕСТИ  
  Укупно часова активне наставе на години студија 40  
  Укупно ЕСПБ 60    

МОДУЛ САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

Р.б Шифра Назив предмета Статус
предмета
Часова активне
наставе
ЕСПБ Семестар ОБП/Изб
Предавања СИР
ПРВА ГОДИНА
1 ДТ_ЕС101 Теоријске и експерименталне методе истраживања О 3 - 5 ПРВИ1 ОБП1
 
2 ДТ_С102 Физика чврстог стања ИБ 4 3 10 ПРВИ Изб СМ1
3 ДТ_ЕС103 Математика - одабрана поглавља ИБ 4 3 10 ПРВИ
4 ДТ_С104 Примена рачунара при синтези и карактеризацији материјала ИБ 4 3 10 ПРВИ
5 ДТ_С105 Савремене технологије електротехничких материјала ИБ 4 3 10 ПРВИ
 
6 ДТ_ЕС106 Специјална електронска мерења ИБ 5 5 15 ПРВИ Изб СМ2
7 ДТ_ЕС107 Рачунарска симулација и анимација ИБ 5 5 15 ПРВИ
8 ДТ_ЕС108 Савремене технологије обновљивих извора енергије ИБ 5 5 15 ПРВИ
 
9 ДТ_ЕС201 Карактеризација и примена аморфних магнетика у електроенергетици ИБ 5 5 15 ДРУГИ Изб СМ3 и
Изб СМ4
10 ДТ_ЕС202 Интелигентни материјали и структуре ИБ 5 5 15 ДРУГИ
11 ДТ_ЕС203 Сензорика ИБ 5 5 15 ДРУГИ
12 ДТ_С204 Електрохемијски процеси синтезе материјала ИБ 5 5 15 ДРУГИ
13 ДТ_С205 Кристализација ИБ 5 5 15 ДРУГИ
14 ДТ_С206 Физика и техника танких слојева ИБ 5 5 15 ДРУГИ
15 ДТ_ЕС207 Савремени технички материјали ИБ 5 5 15 ДРУГИ
15б ДТ_С208 Испитивање електромагнетских поља ИБ 5 5 15 ДРУГИ
 
  Укупно часова активне наставе на години студија 40  
  Укупно ЕСПБ 60  
 
ДРУГА ГОДИНА
16 ДТ_С301 Механохемијска синтеза и синтеровање материјала ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ Изб СМ5 и
Изб СМ6
17 ДТ_EС302 Савремени магнетни материјали ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
18 ДТ_С303 Физика и техника соларне енергетике ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
19 ДТ_С304 Стереологија ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
20 ДТ_С305 Наноматеријали и нанотехнологије ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
21 ДТ_С306 Дисперзни материјали, добијање, карактеризација и компактирање ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
22 ДТ_С307 Електрохемијске нанотехнологије ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
23 ДТ_С308 Микроталасна пасивна кола ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
24 ДТ_С309 Соларни системи ИБ 5 5 15 ТРЕЋИ
 
  ДТ_С401 Докторска дисертација-теоријске основе О - 20 30 ЧЕТВРТИ ОБП2
 
  Укупно часова активне наставе на години студија 40    
  Укупно ЕСПБ 60  
 
ТРЕЋА ГОДИНА
    Докторска дисертација израда и одбрана О - 20 30 ПЕТИ  
    Докторска дисертација израда и одбрана О - 20 30 ШЕСТИ  
  Укупно часова активне наставе на години студија 40    
  Укупно ЕСПБ 60  

 

Увод

 

Педагошко-технички факултет у Чачку има дугогодишње искуство у реализовању наставе на свим нивоима студија, пошто је основан 1975. године и у оквиру њега од тада се континуирано организује и настава за школовање дипломираних инжењера електротехнике. Током своје историје факултет је променио назив у Технички факултет у Чачку.

Наставни план и програм докторских студија формиран је и уведен у складу са Законом о високом образовању. У вишегодишњој историји на Техничком факултету у Чачку одбрањено је више десетина докторских дисертација. Квалитет одшколованих доктора наука потврђен је успешношћу и признатошћу како у овој регији, тако и у земљи и иностранству.

Тренутно је електроенергетика један од најважнијих и најдинамичнијих сектора европске и светске економије, са сасвим извесном тенденцијом да тако остане и у будућности. Данас електроенергетика представља изразито широко и интердисциплинарно подручје техничко-технолошких наука, на којима се заснива производња, пренос, дистрибуција и потрошња електричне енергије. Ова област је такође уско повезана и делом обухвата низ интердисциплинарних области других основних техничко-технолошких наука, као што су: електрична мерења, рачунарство и информатика, електроника, аутоматско управљање, електротехнички материјали, индустријски инжењеринг и многе друге.

Електроенергетика је подручје од стратешке важности за развој друштва. Европска комисија је заједно са индустријом ангажована на подстицању развоја нових образовних програма у овом подручју, као предуслова за развој технологија алтернативних електро-енергетских ресурса (обновљиви извори енергије, који не загађују човекову околину).

Област савремених материјала је основа развоја високих технологија па се као таква интензивно развија у току неколико последњих деценија. На Техничком факултету у Чачку се научно-истраживачки програми из ове проблематике реализују још од самог оснивања факултета а сарадња са Српском академијом наука и уметности је у последњих двадесет година резултирала успешном реализацијом низа међународних пројеката и научних скупова. Током реализације ових пројеката и активним учешћем на конкурсима Министарства науке Републике Србије осавремењен је експериментални потенцијал Одсека за аморфне системе САНУ на Техничком факултету у Чачку где су у току реализације три национална и једног међународног научно-истраживачког пројекта. Из ове области је одбрањено пет докторских дисертација и пет магистарских теза а неколико дисертација и теза је непосредно пред одбраном.

Технички факултет у Чачку реализује основне академске студије на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, и то на два студијска модула Електроенергетика и Рачунарско инжењерство за стицање академског назива инжењер електротехнике и рачунарства, као и дипломске академске студије – мастер за стицање звања дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер. Дакле, у том смислу предложени студијски програм представља континуитет у школовању.

На Техничком факултету у Чачку организовано је низ међународних научних и стручних скупова укључујући: ТЕОТЕС, ЕТРАН, ФИТЕМ, ТОС и многи други. Поред тога, на факултету се издаје међународни часопис из области електротехнике Serbian Journal of Electrical Engineering.
Научна сарадња са реномираним научним институцијама у иностранству једно је од основних опредељења факултета. Факултет има неколико уговора такве врсте који успешно функционишу: Универзитет у Темишвару, Универзитет у Марибору, Универзитет у Бечу и други. Такође, факултет, или поједини наставници и сарадници учествовали су, или тренутно активно учествују у међународним научно-истраживачким пројектима са разним универзитетима у свету: Northeastern University, Boston, MA, USA, University of Manchester, Manchester, United Kingdom, IFW TU Dresden Germany и други, као и пројектима Европске уније који се односе на усавршавање процеса високог образовања у оквиру јединственог европског система образовања (Tempus, Eureka и WUS).

Студијски програм докторских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство, усклађен је са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Усвојен је од стране Наставно научног већа Техничког факултета у Чачку.

Назив  високошколске установе: ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК
Универзитет Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак
Web адреса
: www.tfc.kg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље
Природно-математичке науке Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Техничко-технолошке науке Уметност ИМТ/
Двопредметне студије
Број наставника Научни саветник Виши научни сарадник Научни сарадник Наставник страног језика Доцент Ванредни професор Редовни професор
Са пуним радним временом 0 0 0 1 9 14 19
Са непуним радним временом 0 0 0 0 3 0 2
Допунски рад (%), или рад по уговору 3 1 2 0 7 2 8
Укупан број 3 1 2 1 19 16 29
Укупан број наставника 71
*Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у складу са Општим актом високошколске установе
Студије   Број часова  активне наставе у установи на програмима
који се акредитују (
недељно)
  *Број студената Коју држе наставници  Коју држе сарадници
Основне академске студије 990 223.3 225.9
Дипломске академске студије 40 35.0 11.9
Докторске студије 42 59.7 0
Укупно 1072 318 237.8
*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма
** У суми укупног броја студената и часова за основне студије налазе се и подаци за интегрисане академске студије
Простор, Библиотека 200,5 m2
Простор, укупна квадратура 5.414,075  m2
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 19.518
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 84
*Податке не попуњавају универзитети који у свом саставу имају факултете са статусом правног лица  

Посебан стандард:

Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија за студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство


Компетенцију Техничког факултета за квалитетну реализацију овог студијског програма докторских студија дају (конкретни показатељи дати у табелама и прилозима):

 1. Дугогодишња традиција у школовању дипломираних инжењера електротехнике, магистара и доктора електротехничких наука.
 2. Постојање основних и дипломских-мастер студија на истом студијском програму (заједнички поступак акредитације у току).
 3. Број магистарских теза и докторских дисертација одбрањених на Факултету уопште, као и у области за коју се студијски програм акредитује.
 4. Број наставника укључених у научно-истраживачке пројекте у земљи и иностранству.
 5. Број публикација у међународним и домаћим часописима и конференцијама (признатим од стране Министарства науке).
 6. Квалитет сопственог научног кадра и наставника по основу допунског радног односа.
 7. Акредитација установе за научно-истраживачки рад, у складу са законом.
 8. Остварена сарадња са научно-истраживачким установама у земљи и свету.
 9. Научни часопис из ове области, чији је издавач факултет (Serbian Journal of Electrical Engineering), као и научних часописа из других области.
 10. Учионички и други материјални потенцијали.
 11. Издавачка делатност факултета.

Табела П.1 Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација
Табела П.2 Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
Табела П.3 Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела П.4 Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате
Табела П.5 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години
Табела П.6 Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Евиденција:
Прилог П.1 - Програм научноистраживачког рада
Прилог П.2 - Решење о акредитацији научноистраживачке организације

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм докторских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство припада образовно-научном пољу техничко-технолошке науке. Програм има за циљ образовање високо компетентних доктора наука за научно-истраживачки рад и развој нових технологија у научним областима електроенергетике и савремених електротехничких материјала. Они ће бити способни за самосталну и квалитетну реализацију (укључујући вођење) научно-истраживачких пројеката, уз способност сталног усавршавања и упознавања нових електротехничких технологија, као и коришћења стручне литературе за проширивање знања.

Студијски програм организује се као докторске студије. Исходи учења обухватају високо софистицирана знања, као и потребне вештине, организационе способности и компетенције које студентима омогућавају примену стеченог знања на широку класу проблема електроенергетике и савремених електротехничких материјала у привреди, државним јавним предузећима, институтима и другим истраживачким организацијама, образовним институцијама, консултантским кућама итд.

Завршетком студија студент стиче академски назив Доктор наука - електротехника и рачунарство.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске и дипломске академске студије одговарајуће уже научне области са најмање укупно 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), при чему су остали услови уписа (просечна оцена и други) дефинисани Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Техничком факултету у Чачку.

Студијски програм се реализује кроз изборна подручја (модулe): Електроенергетика и Савремени материјали и технологије у електротехници. Кроз изборне предмете продубљују се и проширују специфична знања са основних и дипломских академских студија, али се стичу и многа нова знања, обрадом сложених математичких модела, алгоритама и управљачких система из области електроенергетских система, нових (обновљивих) извора енергије, енергетске електронике, електричних мерења, електротехничких материјала и других. Пошто су развој савремених материјала и електроенергетике изразито мултидисцилинарне области које су уско повезане и са развојем рачунарске технике, Интернет технологија и мерно-регулационих-управљачких техника, у студијски програм су укључени предмети везане за ове области.

Студијски програм траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ стиче се полагањем испита из предмета предвиђених курикулумом. Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Два су обавезна (Теоријске и експерименталне методе истраживања и Докторска дисертација – теоријске основе), док се остали бирају из предложених група предмета. Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће полагати, а који доприносе продубљивању знања и разумевања области из које ради докторску дисертацију.

Активна настава изводи се кроз предавања, студијски истраживачки рад (СИР), семинарске радове и докторску дисертацију, при чему су удео СИР-а и израда докторске дисертације у активној настави доминантни. Кроз СИР студенти се активно укључују у наставни процес основних и дипломских академских студија кроз разне активности (консултације, демонстрације, лабораторијске, рачунарске и рачунске вежбе). СИР је у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова, као и израду докторске дисертације. Саставни део активне наставе су консултације, које се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На њима се дају упутства у вези СИР-а, правилног коришћења литературе и начина писања научних и стручних радова. Редовна предавања организују се уколико постоји више од пет кандидата на предмету. У супротном, предавања се не организују, при чему руководиоци модула докторских студија доносе одлуку о менторском извођењу наставе. У менторском раду наставник је у непосредном контакту са студентом у вези начина коришћења литературе, савладавања предвиђеног градива, израде докторске дисертације и публиковања остварених истраживачких резултата (кроз стручне и научне радове).

Израдом и јавном одбраном докторске дисертације стиче се 60 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета дефинисани су курикулумом. Студенти имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети бирају се из листи предложених предмета дефинисаних курикулумом. За сваки предмет дефинисан је садржај, изборност, број и структура активне наставе, као и ЕСПБ тежина.

У договору са ментором и руководиоцима модула докторских студија неки предмети се могу преузети са студијских програма докторских студија у земљи и иностранству.

Прелазак са других студијских програма у земљи и иностранству је могућ у складу са Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Техничком факултету у Чачку.

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма докторских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство, који се реализује у оквиру модула Електроенергетика и Савремени материјали и технологије у електротехници, јесте образовање студената за звање Доктор наука - електротехника и рачунарство, у складу са савременим потребама привреде и друштва у погледу развоја нових технологија. Курикулум студијског програма гарантује да ће свршени студенти бити високо компетентни развојни и/или научно-истраживачки кадрови у својим ужим научним областима. Они ће бити способни за самосталну и квалитетну реализацију и вођење широког спектра научно-истраживачких пројеката и развој нових технологија и поступака у појединим областима индустрије (на пример, електропривреда), развоја, услужних делатности, консултантских и организационих послова. За ову врсту кадрова постоје широке могућности запослења, које подразумевају високошколске установе, институте, индустрију, државне и друге јавне институције. Уз континуирано лично усавршавање и упознавање нових електротехничких технологија, студенти ће бити способни да критички процењују сопствена и друга истраживања, што генерално доприноси развоју науке и критичког мишљења. Студијски програм је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и у складу са савременим техничко-технолошким развојем у свету. Ове студије дају највиши формални степен у универзитетском образовању, што гарантује оспособљеност за обављање најсложенијих научно-истраживачких, управљачких и инжењерских послова.

Тренутни енергетски трендови у свету, засновани на исцрпљивању постојећих необновљивих енергетских ресурса, пред науку постављају нове изазове у смислу значајнијег коришћења обновљивих енергетских ресурса и примене електроенергетске технологије. Такође, развој нових технологија је великим делом базиран на савременим материјалима са знатно унапређеним функционалним својствима. Доктори наука који поседују врхунска знања у овим областима све су траженији у свету.

Одшколовани доктори наука биће оспособљени да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области нових технологија и поступака, који доприносе регионалном развоју, побољшању техничко-технолошког и истраживачког потенцијала Републике Србије у областима електроенергетике и савремених електротехничких материјала и општем развоју науке у земљи и свету.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета, где се организују основне и дипломске студије у области електроенергетике, тако да докторске студије дају и континуитет у образовању на овој установи. Такође, програм одговара постављеним стандардима квалитета образовног система и научно-истраживачког рада у нашој земљи и стандардима за укључивање у европски образовни систем, што гарантују курикулуми који су усаглашени са референтним факултетима у Европи. Такође, сврха програма је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању инжењера, магистара и доктора наука сличних профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Реализацијом овог докторског студијског програма школоваће се стручњаци који поседују врхунска знања и истраживачке способности у европским и светским оквирима у областима електроенергетике и савремених електротехничких материјала, што гарантује велики број наших бивших студената запослених широм света.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Основни циљ докторског студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулим Електроенергетика и Савремени материјали и технологије у електротехници, јесте образовање високо компетентних стручњака, који поседују сва неопходна знања и компетенције за научно-истраживачки рад и техничко-технолошки развој у овим областима, као и увођење у експлоатацију нових технологија. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, институтима, државним и другим јавним предузећима (на пример, електропривреда), консултантским установама, индустрији и слично, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Њихово школовање, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и (само)критичког мишљења.
Такође, циљ је да доктори наука поседују широк обим знања у областима електроенергетике и електротехничких материјала, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење и учешће у брзом технолошком развоју у овим областима, кроз увођење нових, ефикаснијих технологија.
Један од специфичних циљева који је посебно важан на овом нивоу студија, а који је у складу са дугогодишњим циљевима образовања стручњака на Техничком факултету, јесте развијање свести за потребом перманентног образовања, усавршавања и напредовања у својој научној области (почев од основних, преко дипломских и специјалистичких, па до докторских студија које се организују у овој високошколској установи). Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове, који су обавезни на докторском студијском програму).
Програм докторских студијанамењен је школовању кадрова који ће проучавати проблеме везане за производњу, пренос, дистрибуцију и употребу електричне енергије, синтезу, карактеризацију и примену нових електротехничких материјала као и савремене технике електричних мерења и рачунарског управљања. Пошто наведене области представљају широко и врло динамично поље деловања, па је практично немогуће обрадити све појединачне проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање нових проблема. Имајући у виду брз напредак рачунарске технике, Интернет технологија и мерно-регулационо-управљачких техника, један од циљева је и проучавање њихове примене у електроенергетици и развоју савремених електротехничких материјала, као основних корисничких алата. Зато се у студијском програму могу уочити предмети везани за наведене области.
Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

  • разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;
  • развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;
  • развој научне мисли и стваралаштва у областима електроенергетике и савремених електротехничких материјала;
  • самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;
  • припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству са највишим техничким стандардима;
  • оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;
  • способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;
  • разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.

Стандард 4: Компетенције одшколованих доктора наука студијског програма

 

Компетенција за стицање звања доктора техничких наука у научној области Електротехничко и рачунарско инжењерство, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним или водећим међународним часописима са SCI листе, у складу са Законом о високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.

4.2 а) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула   Електроенергетика су:

 • Дизајнирање (укључујући планирање, детаљан дизајн и пројектовање), специфицирање, уградњу и оцену перформанси појединих електроенергетских компоненти, процеса или система, у циљу постизања оптималних перформанси у погледу квалитета, цене и безбедности.
 • Истраживање и увођење у експлоатацију нових обновљивих извора електричне енергије.
 • Вођење развоја нових електроенергетских технологија, производа и услуга (у области класичних и обновљивих извора електричне енергије), за увођење нових научно-истраживачких приступа пројектовању, производњи и експлоатацији, као и за послове планирања и одлучивања заснованих на научним методама прикупљања, обраде и анализе информација.
 • Оригинална истраживања која проширују границе тренутно познатих и признатих техничко-технолошких решења у електроенергетици, а чији се квалитет мери публиковањем у валидним научним националним и међународним часописима или конференцијама, или кроз патенте и нова техничка решења.
 • Креирање експеримената и мерења, уз способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, као и информационо-комуникационих технологија.

4.2 б) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Савремени материјали и технологије у електротехници су:

 • Анализа и синтеза савремених електротехничких материјала (аморфни или наноструктурни феромагнетни материјали, керамички материјали, танки слојеви, прахови ...).
 • Истраживање и развој нових технологија добијања напред наведених класа електротехничких материјала.
 • Истраживања усмерена ка применама нових електротехничких материјала кроз интензиван експериментални рад и електрична мерења.
 •  Валоризовање постигнутих резултата путем публиковања у референтним међународним и националним научним часописима или скуповима, или кроз патенте и нова техничка решења.

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм докторских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство реализује се у оквиру студијског модула Електроенергетика у трајању од 6 семестара (3 године) и вреди 180 ЕСПБ. Курикулум је формиран тако да задовољи све структурно и квалитативно постављене критеријуме, као и очекиване циљеве, исходе и компетенције учења.

Током студија студенти слушају укупно 8 једносеместралних предмета, распоређених у четири семестра: 1 обавезан теоријско-методолошки предмет (5 ЕСПБ), 1 обавезан предмет из области математике и рачунарства (10 ЕСПБ), 6 изборних предмета (по 15 ЕСПБ) и 1 обавезан предмет из теоријских основа докторске дисертације (15 ЕСПБ). Два семестра у завршној години предвиђена су за израду докторске дисертације (укупно 60 ЕСПБ). Изборни предмети имају по 10 часова активне наставе, од чега је 5 часова предавања и 5 часова студијског истраживачког рада (СИР), што је изнад захтеваних 25 % предавања. Такође, обезбеђен је и захтевани однос ЕСПБ који се остварује полагањем испита (најмање 90) и израдом и одбраном докторске дисертације.

У курикулуму су за сваки предмет јасно дефинисани сви захтеви, који потпуно одређују предмет и резултате који се са њим постижу. Кандидат бира предмете у складу са интересовањима, уз сагласност ментора и руководиоца модула докторских студија, како би се обезбедила конзистентност знања потребних за израду докторске дисертације.

Студије се организују кроз предавања, студијски истраживачки рад, научни рад и израду и одбрану докторске дисертације.

Предавања из наставних предмета изводе се као групна (ако на предмету има најмање пет кандидата, или ако је овакав вид наставе неопходан због природе предмета) или менторска. У договору са студентима, одлуку о врсти наставе и изборним предметима доноси руководилац докторских студија, кога именује Научно-наставно веће Техничког факултета.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Имајући у виду широку мултидисциплинарност електротехнике, предложена је широка листа изборних предмета, који се (условно) могу сврстати у неколико ужих научних области: рачунарство и информатика, инструментација и електрична мерења, електротехнички материјали, електроенергетски системи, електроенергетска постројења и опрема. На овај начин студентима је омогућено да задовоље своје научно-истраживачке афинитете које су током основних и дипломских-мастер студија профилисали.

Студијски истраживачки рад на предмету Докторска дисертација - теоријске основе представља квалификациони испит за израду докторске дисертације, којим студенти доказују да су овладали потребним теоријским знањима из уже научне области од интереса. Овај предмет се полаже као испит (писмено и/или усмено) пред комисијом по областима из три наставна предмета са студијског програма, који су од непосредног интереса за израду докторске дисертације. Предмете одређују ментор и руководилац модула докторских студија.

Пре одбране докторске дисертације кандидат је обавезан да има објављен (или прихваћен за објављивање) најмање један рад у часопису са SCI (Science Citation Index) листе. На предлог надлежне Катедре за област истраживања кандидата, Наставно научно веће именује комисију за оцену урађене докторске дисертације коју сачињава минимално три, а максимално пет чланова, од којих један члан обавезно није са факултета који је у саставу Универзитета у Крагујевцу.

 

Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија
Табела 5.2 Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.3 Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Табела 5.4 Листа предмета на докторским студијама
Блок табела 5

Евиденција:

Прилог 5.1 - Статут установе (прилог се даје у документацији за акредитацију установе)
Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ стиче се полагањем испита из предмета предвиђених курикулумом. Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра.

Студијски програм је усаглашен са следећим програмима докторских студија, који важе на акредитованим европским универзитетима:

Модул - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1) Норвешки универзитет науке и технологије, Трондхајм, Норвешка
http://www.ntnu.no/elkraft/english/studies/phd  
На факултету за информационе технологије, математику и електротехнику докторске студије из области електротехнике трају 3 године, при чему кандидат, испуњавањем својих обавеза,  у свакој години стиче 60 ЕСПБ. Испити покривају следеће области: високонапонску изолацију, прелазне процесе у ЕЕС-у, стабилност ЕЕС-а, тржиште електричне енергије, обраду дигиталних сигнала у ЕЕС-у, енергетску електронику, поузданост, електромагнетне уређаје, физику полупроводних материјала и осветљење.

2) Универзитет у Порту, Португал
http://www.fe.up.pt/si_uk/planos_estudos_geral.formview?p_Pe=558
Студијски програм докторских студија за електротехнику и рачунарство предвиђа слушање и полагање испита током прве године студија, док се током 2. и 3. године планира израда докторске дисертације. У току 1. и 2. семестра кандидат треба да положи по 4 предмета, при чему сваки положени испит вреди 7,5 ЕСПБ.

3) Словачки универзитет за технологију у Братислави
http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2039
На факултету за електротехнику и информатику докторске студије за електроенергетику трају 3 године. Током прва два семестра кандидат полагањем испита стиче 60 ЕСПБ, а током 2. и 3. године студија ради докторску дисертацију.

4) Политехнички универзитет у Милану, Италија
http://www.etec.polimi.it/It/dottorato/Files/BrochureEtecEngl.pdf
Докторске студије трају 3 године. Током прве две године се полажу испити, а израда докторске дисертације је предвиђена током 3. године. Током сваке године кандидат стиче по 60 ЕСПБ.

Модул - САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

1) Словачки универзитет за технологију у Братислави

На факултету за електротехнику и информатику докторске студије за Електротехничке материјале трају 3 године. Током прва два семестра кандидат полагањем испита стиче 60 ЕСПБ, а током 2. и 3. године студија ради докторску дисертацију. Највећи део ЕСПБ се стиче публиковањем научних радова у часописима и презентовањем резултата из докторске дисертације на научним скуповима.
http://www.fei.stuba.sk/docs//PhD/PhD_Elektrotechnologie_a_materialy.pdf

2) Технички универзитет у Бечу

На Техничком Универзитету у Бечу студијски програм докторских студија траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Многи програми реализују повезане мастер и докторске студије које се једним делом реализују на факултетима а добрим делом на научним институтима. Изузетне су могућности избора предмета из области Науке о материјалима који се односе на спектроскопске методе испитивања структуре, наноматеријале, магнетне материјале као и обавезне премете окренуте ка апликацијама као што су израда електронских елемената и сензора. Постоји могућност одабира предмета са других универзитета па чак и ван граница Аустрије (студенти са ТУ Беч су неке од предмета на докторским студијама полагали у Београду и Чачку код професора ангажованих на студијском модулу САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ).
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/rechtsabt/downloads/StudienplanDoktorat-StuKo-TU-06-12-02-corr.pdf
http://www.tuwien.ac.at/lehre/doktorat/
http://www.tuwien.ac.at/dienstleister/service/rechtsabteilung/studienplaene/
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/rechtsabt/downloads/MaterialwissenschaftenMaster20060630Fr.pdf

3) Универзитет Паи-Васко у Билбау

На Универзитету Паи-Васко у Билбау се реализује програм докторских студија Науке и технологије материјала који заједнички реализују Департмент за примењену физику и Департмент за електротехнику и електронику. На овај програм се могу уписати свршени студенти физике, инжењери за материјале и инжењери електронике. Припремни изборни предмети носе по 3 ЕПСБ а предмети везани за истраживање по 12 ЕПСБ. Као и на ТУ Беч многи програми реализују повезане мастер и докторске студије. Посебно треба истаћи предмете везане за испитивање аморфних и полукристалних материјала, савремених магнетних материјала као и њихове примене.
http://www.ikasketak.ehu.es/p075-10974/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta_posgrados.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-content/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta_posgrados.html
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/docw0290.Eleccion
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/docw0290.Camposcientificos
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/docw0290.listaprogramas
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/docw0290.Programa

Евиденција:

Прилог 6.1 - Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе)
Прилог 6.2 - Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку, у складу са друштвеним потребама и расположивим ресурсима, на докторске академске студије електротехнике и рачунарског инжењерства, уписује број студената који је сваке године дефинисан Одлуком оснивача, а на предлог Наставно научног већа факултета. Тај број одређен је према следећем критеријуму: број ментора x 5/3 = број студената. Упис студената координира Комисија за упис, коју сачињавају продекан за наставу, продекан за научноистраживачки рад и руководиоци изборних подручја-модула докторских студија.

На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и дипломским академским студијама на техничким и другим сродним факултетима, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и дипломским академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;
б) академски назив магистра наука из одговарајуће научне области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен Законом. Ови студенти се уписују на трећу годину докторских студија уз претходно положене диференцијалне испите о чему одлучује Комисија за докторске студије;
в) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених дипломских академских-мастер студија.

Адекватност студијског програма дипломских академских студија и научне области потребне за упис одређују Комисија за упис. Изузетно се може одобрити упис и другим кандидатима уз полагање диференцијалних испита. Одлуку о полагању и карактеру диференцијалних испита доноси такође Комисија за упис.

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, али као самофинасирајући студент. Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси додатак дипломе о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Студентима магистарских студија или магистрима наука стечених по раније важећим законским прописима положени испити могу се признати или делимично признати уз допуну што врши Комисија за упис.

Након уписа између студента и Техничког факултета се закључује уговор о правима и обавезама током студирања.

Табела 7.1 Број студената који се уписује на дати студијски програм

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Студијски програм је индивидуални и састоји се од једног обавезног предмета, шест изборних предмета и предмета из теоријских основа докторске дисертације, који укупно носе 90 ЕСПБ бодова. Могућ је избор и предмета са акредитованих програма докторских студија у земљи и иностранству.

Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс. Услов за излазак на завршни испит је остварено 51% максималног боја поена које студент може да оствари током предиспитних активности. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту. Завршни испит је обавезан. При утврђивању укупне оцене студента на наставном предмету узима се у обзир оцена рада студента током наставе (вежбе, колоквијуми, тестови, семинарски рад и др. облици наставе) и оцена знања студента показаног за завршном испиту. Након завршетка наставе и завршног испита наставник одређује укупни број освојених поена и формира коначну оцену за сваког студента. Оцену на испиту даје наставник, односно испитна комисија. Оцена се уписује у индекс, записник о полагању испита и матичну књигу студената. Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс и матичну књигу студената.

Дисертација је резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације. Одбрани се приступа после прихватања за публиковање или публиковања најмање једног рада у часопису са SCI листе. Укупни остварени научни допринос докторске дисертације оцењује се на основу броја релевантних научних публикација, патената и техничких решења.

Начин и поступак припреме и одбране докторске дисертације уређен је Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Техничком факултету у Чачку, Статутом факултета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу.

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Евиденција:

Прилог 8.1 - Статут (део који се односи на докторске студије)
Прилог 8.2 - Правилник институције о оцени докторске дисертације

Стандард 9: Наставно особље

 

Поступак и правила за избор наставника дефинисани су у Правилнику о избору наставника Универзитета у Крагујевцу који се примењују на Техничком факултету у Чачку.

На Факултету је запослен потребан број наставника који могу да изводе наставу на докторским студијама, а према правилима Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија Националне Комисије за акредитацију. Укупно 15 наставника у радном односу са пуним радним временом је тренутно ангажовано на докторским студијама,  што представља више од 50% од укупно ангажованих наставника на студијском програму. Њихов број је три пута већи од минималног потребног броја наставника према критеријумима Националне Комисије за акредитацију. Тренутно ангажовани наставници имају најмање 1 објављен рад  у часописима са SCI листе у последњих 10 година. Поред њих, факултет има на располагању и 12 изабраних гостујућих професора, еминентних у научним областима релевантним за наставу на докторским студијама (7 редовних професора, 2 ванредна професора и 3 доцента) .

На Техничком факултету у Чачку је запослен потребан број наставног особља са одговарајућом научном и стручном квалификацијом који могу да буду ментори на докторским студијама (у складу са компетенцијама утврђених на основу научних радова објављених у међународним часописима са SCI листе, а према стандардима националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета). Сваки од 9 ментора има најмање 3 рада објављена у научним часописима из одговарајуће области којој припада предмет (са листе министарства  надлежног за науку, у последњих 10 година).

Табела 9.1 Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија
Табела 9.2 Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекте
Табела 9.3 Компетентност наставника
Табела 9.4 Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5 Ментори

 

Евиденција:

Прилог 9.1 - Правилник о избору наставника - (у електронској верзији)
Прилог 9.2 - Одлука надлежног органа о именовању ментора
Прилог 9.3 - Књига наставника ангажованих на програму докторских студија
Прилог 9.4 - Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

Технички факултет у Чачку располаже неопходним материјалним и техничким условима за реализацију предвиђеног наставног и истраживачког плана на докторским студијама. Студентима докторских студија на располагању стоји више од 5000 м2 корисног простора, који обухвата већи број учионица, слушаоница, лабораторија, рачунарских учионица и амфитеатара, као и библиотеку са богатим уџбеничким и стручним фондом. Факултет има врло развијену информациону мрежу, којом су повезани сви кабинети, рачунарске учионице и рачунски центар, са сталним интернетским приступом. Факултет је повезан са свим битним научним базама у земљи, тако да је омогућен приступ релевантној научној и стручној литератури. Библиотека Техничког факултета у Чачку је део конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON) и сви електронски часописи и базе доступне на КоБСОН-овом веб сајту http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/, доступни су студентима докторских студија. Поред тога, у оквиру KoBSON система координиране набавке, библиотека Техничког факултета у Чачку прима истране часописе у папирној форми.

Реализацијом различитих видова пројеката (домаћих, међународних, директно са привредом) самостално и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама, Техничкки факултет обезбеђује средства за реализацију докторских студија и научно-истраживачког рада.

Поред просторних капацитета, факултет поседује и неопходну опрему за реализацију предвиђених истраживања, вежби и експеримената који су обухваћени планом и програмом докторских студија.

Табела 10.1 Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду
Табела 10.2 Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Евиденција:
Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у интервалима од највише три године унапред одређеним временским према Правилнику о самовредновању. При томе се поступа и у складу са документом "Стратегија обезбеђења квалитета  Техничког факултета у Чачку 2008-2001", који је усвојио Савет Техничког факултета у Чачку 25.06.2008. год.

Наставно-научно веће Техничког факултета је 10.09.2008.год. именовало Комисију за контролу квалитета на студијском програму докторских студија. На основу предлога Комисије за контролу и обезбеђење квалитета, усвојени су стандарди и поступци за обезбеђење минималног нивоа квалитета на студијском програму докторских студија. Предвиђено je да се самовредновање Факултета и његових студијских програма спроводе већ у 2009. год.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1 - Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Уз Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија:
Табела П.1 Збирни преглед броја одбрањених теза и  публикација ( 28.5 KB)
Табела П.2 Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету ( 34 KB)
Табела П.3 Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи ( 82.5 KB)
Табела П.4 Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте ( 91.5 KB)
Табела П.5 Збирни преглед научно истраживачких резултата у установи у претходној школској години ( 34 KB)
Табела П.6 Листа установа у земљи и свету са којима високошколска институција сарађује ( 34 KB)

 

Уз Стандард 5:
Блок табела 5.
( 54.5 KB)
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија ( 103 KB)
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  докторских студија ( 185 KB) или погледати Курикулум
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације ( 30 KB)
Табела 5.4  Листа предмета  на студијском  програму докторских студија ( 99.5 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1
 Број студената који се уписује на дати студијски програм ( 30.5 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1.
Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање ( 132 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.1
Листа ангажованих наставника ( 68.5 KB)
Табела 9.2 Листа наставника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте ( 79 KB)
Табела 9.3 Компетентност наставника ( 79 KB), детаљније у прилогу 9.3 - Књига наставника 995 KB)
Табела 9.4 Листа ментора у протекле три школске године ( 39 KB)
Табела 9.5 Ментори

Уз Стандард 10:
Табела 10.1
Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду ( 95 KB)
Табела 10.2 Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад ( 33 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета ( 30.5 KB)

ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Уз посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија
Прилог П.1 - Програм научноистраживачког рада ( 557.6 KB)
Прилог П.2 - Решење о акредитацији научноистраживачке организације ( 303.6 KB)

Уз Стандард 1:
Прилог 1.1 - Публикација установе - сајт www.tfc.kg.ac.rs

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1 - Статут ( 1.6 MB)
Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) ( 552.5 KB) илиу Погледати Курикулум

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1 -
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) ( 44 KB)
Прилог 6.2 - Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима ( 83 KB)

Уз Стандард 8:

Прилог 8.1 - Статут (део који се односи на докторске студије) ( 1.6 MB)
Прилог 8.2 - Правилник институције о оцени докторске дисертације Факултета ( 3.6 MB) и Универзитета у Крагујевцу 145.5 KB)

Уз Стандард 9:

Прилог 9.1 - Правилник о избору наставника - (у електронској верзији) ( 1.3 MB)
Прилог 9.2 - Одлука надлежног органа о именовању ментора ( 5 MB)
Прилог 9.3 - Књига наставника ангажованих на програму докторских студија 995 KB)
Прилог 9.4 - Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори

Уз Стандард 10:

Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада ( 62 KB)
Прилог 10.2 -
Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама 146.5 KB)
Прилог 10.3 -
Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима 32.5 KB)

Уз Стандард 11. Контрола квалитета

Прилог 11.1 - Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија ( 983.2 KB)


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css