Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Дипломирани професор технике и информатике-мастер

Редни број Шифра Назив Сем. П В ДОН Ост ЕСПБ Обав/
Изб.
Тип
предмета
1 ТИтИм11 Математика 1 1 3 3 0 0 6 Обавезни АО
2 Т12 Физика 1 1 2 1 1 0 6 Обавезни АО
3 Т13Ит12 Информационе технологије 1 2 0 2 0 6 Обавезни СА
4 М36Т14 Техничка механика 1 1 2 2 0 0 6 Обавезни НС
5   Изборни предмет 1                
  ЕРМТ15Им57 Kомуникологија 1 2 1 0 0 6 Изборни АО
Т16Им14 Увод у техничке системе 1 2 1 0 0 6 Изборни АО
6 ТИтИм21 Математика 2 2 3 3 0 0 6 Обавезни АО
7 Т22 Физика 2 2 2 1 1 0 6 Обавезни АО
8 Т23 Нацртна геометрија 2 2 1 0 0 6 Обавезни ТМ
9 ЕРМТ24Ит26 Увод у програмирање 2 2 1 1 0 6 Обавезни ТМ
10 Т25Им24 Материјали 2 2 1 1 0 6 Обавезни АО
  22 14 6 0 60  
 
11 Т31Ит14 Психологија 3 2 1 0 0 6 Обавезни ТМ
12 МТИт32 Техничко цртање и моделирање 3 2 1 1 0 5 Обавезни НС
13 Т33ИтИмПм13 Страни (Енглески) језик 1 3 2 2 0 0 6 Обавезни АО
14 М54Т34 Техничка механика 2 3 2 2 0 0 7 Обавезни НС
15   Изборни предмет 2                
  Т35 Математика 3 3 2 3 0 0 6 Изборни ТМ
Т36 Хемијске технологије 3 2 3 0 0 6 Изборни ТМ
16 Т41Им48 Машински елементи 4 2 2 0 0 6 Обавезни НС
17 Т42Ит41 Оперативни системи 4 2 0 2 0 6 Обавезни ТМ
18 ЕРМ46ТИт43 Програмски језици 4 2 1 1 0 5 Обавезни ТМ
19 РМ62Т44Ит22Им44 Организација рач. сист. 4 2 2 0 0 6 Обавезни НС
20   Изборни предмет 3                
  Т45 Физичке основе електротехнике 4 3 1 1 0 7 Изборни ТМ
Т46 Математика информатике 4 3 2 0 0 7 Изборни ТМ
  21 15.5 4.5 0 60  
 
21 Т51 Педагогија 5 2 1 0 0 6 Обавезни НС
22 ЕРМ34Т52 Основе електронике 5 2 1 1 0 6 Обавезни ТМ
23 Р71Т53Ит52 Базе података 5 2 2 1 0 6 Обавезни НС
24 Т54Им37 Термотехника 5 2 2 0 0 6 Обавезни НС
25 МТ55 Технолошки процеси 5 2 1 1 0 6 Обавезни СА
26 М64Т61Ит65 Прогр. управљање машинама 6 3 2 0 0 6 Обавезни СА
27 Т62Ит61 Информациони системи 6 2 1 1 0 6 Обавезни НС
28 Т63 Примењена енергетска електротехника 6 3 4 0 0 7 Обавезни СА
29 Т64Ит25 Рачунарске мреже и ком. 6 2 1 1 0 6 Обавезни СА
30   Стручна школска пракса 1 6 0 0 0 0 5 Обавезни СА
  20 15 5 0 60  
 
30 Т71 Архит, урб. и грађ. 7 4 3 0 0 9 Обавезни ТМ
31 ЕРМ52Т72Ит56 Енглески језик 2 7 2 1 0 0 3 Обавезни СА
32 М75Т73 Транспортни системи 7 3 2 0 0 5 Обавезни НС
33   Изборни предмет 4                
  ЕР57М71Т74Ит51 Објектно оријентисано програмирање 7 2 1 1 0 6 Изборни НС
Им34Пм32Т75 Организација рада 7 2 2 0 0 6 Изборни НС
34   Стручна пракса 7 0 0 0 0 6 Обавезни СА
34 МТ81ИмПм62 Менаџмент квалитетом 8 2 1 0 0 5 Обавезни ТМ
35 Т82 Методика технике и информатике 8 3 1 2 0 10 Обавезни СА
36 М66Т83Ит46Им66 CAD/CAM технологије 8 2 2 0 0 5 Обавезни СА
37   Изборни предмет 5 8              
  М87Т84 Аутоматизација процеса 8 2 2 0 0 4 Изборни СА
M86Т85 Аутоматске производне линије 8 2 3 0 0 4 Изборни СА
38   Изборни предмет 6 8              
  Т86Ит63 Информационе технологије у образовању 8 2 1 2 0 7 Изборни СА
Т87Ит64 Електронско учење 8 2 1 1 0 7 Изборни СА
  22 15 4 0 60  
 
39   Изборни предмет 7 9              
  Т91 Производни системи 9 2 2 0 0 6 Изборни СА
Т92 Роботи и манипулатори 9 2 2 0 0 6 Изборни СА
40   Изборни предмет 8 9              
  Т93 Нумерички и статистички софтвери 9 2 2 0 0 6 Изборни НС
М73Т94Ит35 CAD/CAE конструисање 9 2 1 1 0 6 Изборни НС
МТ95 Механичка моделирања и симулација рачунаром 9 2 2 0 0 6 Изборни НС
41   Изборни предмет 9 9              
  Р75Т96Ит54 Интернет програмирање 9 2 1 1 0 5 Изборни СА
Р76Т97Ит55 WEB технологије 9 2 1 1 0 5 Изборни СА
42   Изборни предмет 10 9              
  Т98 Докимологија 9 2 2 0 0 8 Изборни НС
Т99 Методика техника 9 2 2 0 0 8 Изборни НС
Т910 Методика информатике 9 2 2 0 0 8 Изборни НС
43   Изборни предмет 11 9              
  Т911 Обновљиви извори енергије 9 2 2 0 0 6 Изборни НС
  Т912 Екологија 9 2 2 0 0 6 Изборни НС
45   Стручна школска пракса 2 10         6 Обавезни СА
  Т102 Теоријске основе израде дипломског рада СИР 10 0 0 0 20 3 Изборни НС
47   Дипломски-мастер рад 10         20 Обавезни НС
  10 8.67 1.33 20 60  

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела

Студијски програм интегрисаних (основних и дипломских) академских студија Техника и информатика на Техничком факултету у Чачку је настао из истоименог смера који је развијан и реализован од 1993. године, а чему претходницу представљају и смерови: професор техничког образовања, професор електротехнике и професор машинства, који су још 1975. године били усмерења на тада основаном Педагошко-техничком факултету у Чачку.

Програм одговара студијама које су у свету присутне под називом teacher of technology / teacher of technique education, а креиран је у складу са потребама система васпитања и образовања у Србији, европским тенденцијама ка професионализацији професија у образовању и подизању наставничког образовања на ниво дипломских (мастер) студија, достигнућима најуспешнијих европских школских система који развијају и примењују интегрисане академске студије за наставничка звања, као и већ развијеним и акредитованим интегрисаним двопредметним студијама за наставничка звања на Универзитету у Новом Саду.

Прихватајући најновија техничка, инжењерска, информатичка и педагошка достигнућа, студијски програм интегрисаних академских студија Техника и информатика омогућава стицање наставничког звања: дипломирани професор технике и информатике – мастер, а тиме и оспособљавање за реализацију, анализу и унапређивање наставне праксе, као и решавање и других професионалних задатака у систему васпитања и образовања, привреди, подручју информационих технологија и њихове имплементације итд.

На основу Листе звања и предложених решења за двопредметне и мултидисциплинарне професорске профиле, као и Измена и допуна листе звања (Национални савет за високо образовање, од 30. марта 2007.) и критеријумима за дефинисање нових звања у истом документу, члан 3. (по коме високошколска установа предлаже академске и научне називе), предлажемо усвајање стручног назива:

Дипломирани професор технике и информатике – мастер

Назив студијског програма Техника и информатика
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак
Образовно-научно/образовно-уметничко поље ИMT и двопредметне студије
Врста студија Интегрисане академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 300 ЕСПБ
Стручни назив, скраћеница Дипломирани професор технике и информатике - мастер
Дипл. проф. тех. и инф. - мастер
Дужина студија 5 година – 10 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма Студијски програми потпуно усклађени са захтевима стандарда за акредитацију започеће по добијању акредитације.
Засновано на развоју програма од 1975.
Модификовано према БП за 2009/2010
Број студената који студира по овом  студијском програму  -
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм  (ово је број студената за који се програм акредитује и који улази у све обрачуне) 40
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела Научно-наставно већe Техничког факултета у Чачку, одлука бр. 1600/7 од 9. 7. 2008. год.
Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. 1469/15 од 14. 10. 2008. год.
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован -
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Интегрисане академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА треба да оспособе студенте за професионално ангажовање у настави техничких и информатичких предмета у основној и средњој школи, за професионално деловање у различитим пословним системима у пружању техничко-информатичке и образовне подршке, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова.

Интегрисане академске студије технике и информатике се изводе током пет година. Укупан број ЕСПБ бодова које студент треба да оствари је 300. Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: Дипломирани професор технике и информатике – мастер.

С обзиром да су подручја техничких наука и информационих технологија веома разуђена, а систем педагошких дисциплина формативних за професионално деловање наставника и других стручњака ангажованих у систему васпитања и образовања, веома развијен, то је овај профил заснован на нужној интеграцији великог броја дисциплина како по моделу интердисциплинарног повезивања, тако и по моделу мултидисциплинарног изграђивања нових подручја.

Овај студијски програм није у потпуности нов, већ је допуњени, модификовани, унапређени и усложњени постојећи програм. Усклађен је са позитивном европском универзитетском праксом и са европским стандардима наставничке професије у овом подручју, и модернизован с циљем повећања ефикасности студирања.

Интегрисане академске студије технике и информатике организоване су тако да, поред општеобразовних дисциплина и фундаменталних наука у функцији професије, обухватају два базична подручја – широко подручје технике (машинство, електротехника, технологије) и подручје рачунарства и информационих технологија. Студијски програм у структури садржи 32 обавезна предмета, 11 изборних блокова и 3 блока стручне праксе. Студент остварује 34 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких области и реализује школску праксу, чиме обезбеђује све предуслове за наставничко образовање. Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Техничком факултету.

Упис студената се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет у Чачку.

Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, практичан рад у будућем реалном радном окружењу, студијски истраживачки рад и менторски рад.

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Техничког факултета за реализацију овог студијског програма.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом положи све испите прописане студијским програмом интегрисаних академских студија технике и информатике и уради и одбрани завршни/дипломски рад, те оствари 300 ЕСПБ. Завршни рад се ради из једног од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио. Вредност завршног рада је 25 ЕСПБ (5 - СИР са теоријским основама завршног рада и 20 - завршни рад). Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

Студент који је започео академске студије из области техничких, информатичких  и природних наука по акредитованом програму на неком другом факултету, или на другим студијским програмима Техничког факултета, може да пређе на одговарајућу годину студија на студијском програму Техника и информатика на Техничком факултету, према посебној одлуци.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, стручних и истраживачких послова у области техничког и информатичког васпитања и образовања, послова у другим делатностима у различитим пословним системима у оквиру послова техничко-информатичке подршке и послова целоживотног образовања, као и послова развоја система васпитања и образовања. Примарна сврха овог студијског програма јесте да образује студенте за радно место наставника техничко-информатичког подручја у основним и средњим школама, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области технике и информатике.

Студијски програм обезбеђује наставничко образовање дефинисано одговарајућим документима OECD-а, Европске комисије, европских организација за образовање наставника (тенденција ка петогодишњим интегрисаним наставничким студијама), стандардима наставничке професије које развија Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду, стратегијом професионализације наставничке професије итд. Такође су усклађене са европским и документима Републике Србије који одређују стратегију развоја основног и средњег стручног образовања у склопу којих делују наставници овог подручја.

Интегрисане академске студије технике и информатике у оквиру којих се образују будући професионалци за наставу, прате (а) потребе система васпитања и образовања у Србији, (б) стандарде образовања, (в) друштвене потребе и значај васпитно-образовног рада за развој једног друштва и постављање темеља нових области технолошког развоја, и (г) дефицитарност наставничких профила на нивоу Републике посебно изражену у појединим регионима.

Интегрисане академске студије технике и информатике примарно су усмерене на образовање наставника (професора) и засноване на проучавању техничких, информатичких и педагошких дисциплина формативних за ову професионалну делатност, а секундарно су усмерене ка образовању кадрова за рад у различитим пословним системима у склопу пружања техничко-информатичке и педагошке подршке развоју кадрова и сл.

Основне активности после завршених интегрисаних академских студија технике и информатике треба да омогуће реализацију наставничке професије у области техничко-технолошког васпитања и образовања ученика основних и средњих школа (и усвајање знања и вештина о технолошким процесима, трансформацији, енергији, производњи и преносу информација у оквиру различитих технологија и техника).

Интегрисане академске студије технике и информатике треба да обезбеде да стручњаци овог профила – дипломирани професори раде:

 • у основној и средњој школи у настави техничких и информатичких предмета (прописано у правилницима о врсти образовања наставника у школама , Министарство просвете), као техничко-информатичка подршка настави, и као организатори информационих система и база података;
 • у производним и другим пословним системима на пословима образовања, подршке развоју кадрова, техничко-информатичке подршке; у агенцијама и службама за развој кадрова.
 • у другим институцијама школског система у секторима за истраживање и развој система васпитања и образовања и наставе посебних подручја.

Такође су ове студије усмерене ка оснаживању стваралаштва у овом подручју, али и оспособљавању за целоживотно учење, посебно због интензивног развоја техничко-технолошког и информатичког подручја, који је основни садржај студијског програма, и истовремено основно поље деловања Техничког факултета као високошколске институције.

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Прилог 2.1. Предлог образовања дипломираних професора технике и информатике Друштва педагога техничке културе Србије

Прилог 2.2. Предлог образовања дипломираних професора технике и информатике Друштва наставника техничког образовања Србије

http://www.mps.sr.gov.yu/upload/propisi%20i%20obrasci/propisi%20osnovno/Pravilnik_str_sprema_osn_skola_vers_peva.pdf

http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en_2649_39263231_31711602_1_1_1_1,00.html

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Интегрисане академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:

 • овладавање системима концепата и теорија о технолошким системима, техници, организацији, настави и педагошком деловању;
 • стицање професионалних компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању педагошких и техничко-технолошких проблема;
 • развој стваралачких способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја техничко-технолошког образовног подручја, али и техничко-технолошког подручја у ваншколским условима;
 • образовање и оспособљавање стручњака за рад у динамичном педагошком процесу,
 • образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним техничко-технолошким подручјима и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја;
 • обезбеђивање квалитетног наставничког кадра за трансфер техничко-технолошко-информатичких сазнања у наставни процес и тиме повећавање техничко-технолошких компетенција ученика, а као крајњи циљ и повећање техничко-технолошке и информатичке писмености и компетенција свих грађана.

            Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој таквог наставника-професионалца компетентног да врши трансфер техничко-технолошких знања, дa раним радом са децом усмерава њихову техничку писменост и професионални развој, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА студент стиче професионалне компетенције (знања, вештине, способности, ставове, мотивационе диспозиције) које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.

Опште компетенције:

 • систематизована знања о основним подручјима професионалног деловања;
 • способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања проблема у радним процесима;
 • вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;
 • оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 • спремност примене начела професионалне етике.

Предметно-специфичне компетенције:

 • систем сложених теоријских и практичних знања и разумевање техничко- информатичког подручја: познавање производних процеса и технолошких система, вештине њиховог приказивања и тумачења; знања, способности и вештине тумачења социјалних, етичких и еколошких ефеката управљања у техничко-технолошком подручју, и ефеката човековог рада у индустријским системима;
 • вештине планирања и управљања процесима учења;
 • оспособљеност за развој, иновирање и примену савремених метода и облика учења и поучавања; знања и вештине мотивисања ученика, анализе и процењивања учениковог развоја;
 • оспособљеност за примену и развој иновација у техничко-информатичком подручју и професионалном деловању; вештине унапређивања радног окружења и рада;
 • вештине интеграције сазнања различитих дисциплина и оспособљеност за коришћење теоријских знања за интерпретирање наставе и техничко-информатичког образовања.

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА реализује се у трајању од 10 семестара, односно 5 година и носи 300 ЕСПБ. Студије су организоване по семестрима. У сваком семестру се реализује најмање 20 часова активне наставе седмично. Сви предмети су једносемeстрални. Годишње студенти остварују 60 ЕСПБ.

Студијски програм садржи 46 предмета: 32 обавезна, 11 изборних блокова и 3 праксе. Обавезни предмети носе 209 ЕСПБ, изборни 91 ЕСПБ. Tри блока праксе (стручна школска пракса 1 и 2 и стручна пракса) носе 15 ЕСПБ. Изборност на студијском програму је 30.33 %.

Студент завршава студије израдом дипломског-мастер рада који се састоји из  теоријских основа потребних за израду дипломског рада (СИР) које носе 5 ЕСПБ и израде и одбране самог рада, што носи 20 ЕСПБ. Коначна оцена дипломског-мастер рада се изводи на основу реализованих задатака у оквиру теоријских основа и оцене израде и одбране самог рада.

Структура студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА садржи:

 1. 15 % академско-опште-образовних,
 2. 20 % теоријско-методолошких,
 3. 36 % научно-стручних и
 4. 29 % стручно-апликативних предмета.

Студијски програм Техника и информатика прилагођен је законској регулативи о запошљавању професора у основним и средњим школама. Студент након завршених студија остварује 34 ЕСПБ из 5 предмета из психолошко-педагошко-методичких дисциплина и 15 ЕСПБ из стручне праксе, што је више од потребног према условима за стицање професорског звања на академским студијама (најмање 18 ЕСПБ из најмање 3 предмета из поменутих подручја).

Сваки предмет курикулума садржи назив и тип предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета). 

Сваки предмет студијског програма има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма.редни бројсеместра.редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 1. Т - Техника и информатика;
 2. Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 3. Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство - модул Рачунарско инжењерство;
 4. М - Мехатроника;
 5. Ит - Информационе технологије;
 6. Им - Инжењерски менаџмент;
 7. Пм – Предузетнички менаџмент.

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни
Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА на Техничком факултету у Чачку осмишљен је на бази детаљног истраживања сличних студијских програма на европским и америчким универзитетима. У образовним системима Европе и САД постоје студије из ове области под различитим називима, као нпр.  Technologie und Didaktik der Technik и Technical education (Немачка), Technology Education (САД), Физика и техника са информатиком и Информатика и техника (Хрватска), Industrial Technology Education (Турска), Design and Technology (Велика Британија), Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky (Чешка) и сл. У САД-у постоји преко 50 универзитета на којима се може стећи Technology Education Degree: http://www.iteaconnect.org/Resources/institutionalmembers.htm.

Да је образовање наставника у пољу техничко-технолошког образовања веома битно потврђује и чињеница да у Европи и САД постоје разне институције које се баве унапређењем квалитета образовања у предметном подручју, као што су The World Council of Associations for Technology Education's (http://www.wocate.org/index.html), International Technology Education Association (http://www.iteaconnect.org/), Association for Career and Technical Educators (http://www.acteonline.org/), Unesco-Unevoc international centre for technical and vocational education and training (http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php), The Design and Technology Association (http://www.data.org.uk/), а реализују се и многи међународни пројекти као нпр. ЕУ програм Leonardo da Vinci “New Approaches in Technology Training-Development and Integration of European Modules in Technology Education” (http://www.modularte.gazi.edu.tr/index.php ).

Студијски програм ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА је по својој структури и садржају, а пре тога, сврси, циљевима и исходима, као и компетенцијама свршених студената усклађен са студијским програмима који се изводе на следећим универзитетима:

1. Универзитет у Штутгарту - Institut für Erziehungswissenschaft und Psychologie Abteilung Berufs-, Wirtschafts- und Technikpädagogik

2. Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

3. Универзитет у Минхену - Zwischenprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen Akademische Zwischenprüfung (Vordiplom) im Studium Diplom-Berufspädagogik

4. Свеучилиште у Сплиту - Природнословно-математички факултет

5. Гази Универзитет у Анкари - Департман за техничко-технолошко образовање

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен

Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм интегрисаних  академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених потреба школа) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

На одобрени студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Техниког факултета и Правилником о упису студената Техничког факултета.  Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 5 месеци пре почетка школске године.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту Техничког факултета. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о упису студената.

Број студената за упис на студијски програм интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА усклађен је са кадровским и просторним захтевима и  техничко-технолошким могућностима.Техничког факултета, као и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис 40 студента на студијски програм, на свакој години студија.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања и датумима одржавања пријемних испита доступни су на Web страници Техничког факултета http://www.tfc.kg.ac.yu/upis.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о полагању испита и оцењивању и Стратегијом обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасани објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

 

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА представљају компетентан кадар из ове области. За реализацију студијског програма интегрисаних академских студија Техника и информатика ангажовано је 31 наставника (26 са пуним радним временом) од чега 14 у звању редовног професора, 11 у звању ванредног професора, 5 доцената, и 1 наставник  страног језика, што задовољава услове стандарда. Такође је ангажовано и 17 сарадника са пуним радним временом. За реализацију студијског програма ангажовано је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Сви наставници имају најмање пет референци из уже научне области из које изводе наставу.

Листа наставника на студијском програму, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни у виду Књиге наставника и на личним страницама наставника и сарадника на сајту Факултета.

Технички факултет у Чачку има Правилник о начину и поступку стицања звања, који је јавно доступан документ и чији је садржај усклађен са Законом о високом образовању, са Правилником о поступку за давање сагласности стручних већа Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Техничког факултета.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Технички факултет користи површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 умрежена рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Политиком обезбеђења квалитета, Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима и другим  наставним публикацијама.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:
Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, могућности електронских консултација и електронске дистрибуција материјала.

На студијском програму ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА користи се могућност Система за електронско учење базираног на MOODLЕ систему и то у оквиру рада 2 лабораторије:

MOODLE систем лабораторије за Информационе технологије:

 1. смер Техника и информатика – 16 предмета на адреси: http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/

MOODLE  систем лабораторије за Рачунарску технику:

 1. смер Техника и информатика – 1 предмета на адреси: http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 165.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 143 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 167 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 69 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 119.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 146.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 129.1 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage 59.5 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (docimage 136.5 KB)
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage 70 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 106 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 114.5 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 200.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 260 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 320 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 184 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 664.5 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 779.5 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 3.7 MB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 95.9 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 779.5 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css