Документација за акредитацију ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 
Назив  високошколске установе: ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК
Универзитет Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак
Web адреса: www.tfc.kg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље
Природно-математичке науке Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Техничко-технолошке науке Уметност ИМТ/
Двопредметне студије
Број наставника Научни саветник Виши научни сарадник Научни сарадник Наставник страног језика Доцент Ванредни професор Редовни професор
Са пуним радним временом 0 0 0 1 9 14 19
Са непуним радним временом 0 0 0 0 3 0 2
Допунски рад (%), или рад по уговору 3 1 2 0 7 2 8
Укупан број 3 1 2 1 19 16 29
Укупан број наставника 71
*Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у складу са Општим актом високошколске установе
Студије   Број часова  активне наставе у установи на програмима
који се акредитују (
недељно)
  *Број студената Коју држе наставници  Коју држе сарадници
Основне академске студије 990 223.3 225.9
Дипломске академске студије 40 35.0 11.9
Докторске студије 42 59.7 0
Укупно 1072 318 237.8
*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма
** У суми укупног броја студената и часова за основне студије налазе се и подаци за интегрисане академске студије
Простор, Библиотека 200,5 m2
Простор, укупна квадратура 5.414,075  m2
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 19.518
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 84
*Податке не попуњавају универзитети који у свом саставу имају факултете са статусом правног лица  
Untitled Document

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
Технички факултет у Чачку има усвојене основне задатке и циљеве у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени Законом о високом образовању.

На предлог Деканског колегијума и Наставно-научног већа, Савет Техничког факултета утврдио је следеће основне задатке:

 • образовање  студената   на  основним   академским,  дипломским  академским - master       и докторским студијама,
 • спровођење законске процедуре за стицање доктората техничких наука,
 • организовање основних, развојних и примењених научних истраживања,
 • припрема и организовање научних и стручних симпозијума, скупова и семинара,
 • издавање атеста, стручних налаза, сертификата за оруђа за рад и унапређење машинских конструкција и материјала,
 • израда прединвестиционих, инвестиционих студија, развојних програма, студија изводљивости,
 • организовање и спровођење посебних програма за стално стручно усавршавање запослених,
 • усавршавање научног и наставног подмлатка и оспособљавање студената за бављење научним радом,
 • реализација техничке контроле, испитивања, атестирање и издавање одговарајућих сертификата за машине, склопове и елементе, индустријска постројења, инсталације,
 • пројектовање технологија и процеса, обрадних система, алата и прибора,
 • реинжењеринг у производним системима,
 • израда елабората за оснивање малих и средњих предузећа (МСП),
 • пружање услуга судског вештачења из области електротехнике, машинства и др.,
 • развој издавачке делатности у циљу обезбеђења уџбеничке литературе за своје студенте, као и издавање осталих публикација,
 • трансфер знања у области информационо-комуникационих технологија, 
 • консалтинг и други послови из области индустријског, општег, финансијског и кризног менаџмента.

1.2  Основни циљеви Техничког факултета су:

 • стално унапређење образовног и научно-истраживачког рада, и других процеса рада на Факултету;
 • развијање сарадње са сличним установама у земљи и иностранству, како би се омогућила размена искустава и научних достигнућа, укључујући и размену студената;
 • развој иновација у области техничких наука и помоћ развоју региона и шире, кроз размену остварених резултата,
 • да се развије у модерну вискокошколску организацију, признату на основу научних и научноистраживачких достигнућа,
 • да се као равноправан партнер укључи у европске образовне и истраживачке токове;
 • стицање знања и компетенција дипломираних студената који ће им омогућити ефикасно укључивање у савремене научне, привредне и друштвене токове.                            

Евиденција:
Прилог 1.1 ­- Публикација установе, или сајт установе www.tfc.kg.ac.yu

 

Untitled Document

Стандард 2: Планирање и контрола
Да  би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и  контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

 

Планирање рада на Факултету се врши на основу анализе унутрашњих и спољашњих чинилаца, систематског и континуалног  прикупљања података и њихове анализе. План рада је доступан јавности и примењује се у пракси. Савет Факултета доноси финансијски план,  годишњи план рада Факултета и извештај о раду и пословању за претходну календарску годину.
Факултет периодично упоређује остварене резултате са постављеним циљевима, остварене резултате са резултатима у претходном периоду, као и са резултатима које су оствариле сличне високошколске установе у земљи и свету. На тај начин се спроводи контрола, после које се сачињава извештај и ставља на увид јавности.
Факултет редовно преиспитује ефикасност спроведеног планирања и контроле и предузима мере за њихово унапређење

Евиденција:
Прилог 2.1 - Усвојени план рада установе за 2008 | за 2009 (pdf)
Прилог 2.2 - Годишњи извештај установе или сродан документ (pdf)

Untitled Document

Стандард 3: Организација и управљање
Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

Организација Факултета утврђена је Статутом Факултета и усклађена са потребама процеса рада и карактером и врстом послова који се обављају. Образовна и научноистраживачка делатност су међусобно повезане делатности, где се у оквиру јединственог процеса рада наставници и сарадници Факултета баве образовним и научноистраживачким радом. Постављена организација повремено се прилагођава новим захтевима и сазнањима у области образовног и научноистраживачког рада и сарадње са привредом и има за циљ унапређење квалитета обављања свих ових делатности.

Статутом Факултета утврђена је надлежност и одговорност органа управљања, органа пословођења, стручних органа Факултета, као и Студентског парламента.

Орган управљања је Савет Факултета, чија је надлежност дефинисана Статутом.
Орган пословођења је декан Факултета. Декану у раду помажу продекани, који обављају послове из свог делокруга, по овлашћењу декана, сагласно Статуту и општим актима Факултета. Декана и продекане бира Савет Факултета.
Стручни органи су: Наставно-научно веће, Веће студијског програма и Катедра. Савет, Декан и Наставно-научно веће могу образовати сталне и повремене Комисије ради разматрања, праћења и припремања предлога по питањима из своје надлежности.
Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Студентски парламент стално анализира услове студирања и студентске активности и даје предлоге за унапређење студија. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима управљања и стручним органима Факултета.

Организационе јединице Факултета су: Наставна јединица, Научноистраживачка јединица и Ненаставна јединица-Секретаријат.
Наставна јединица бави се наставним и научним радом у циљу остваривања студијских програма на свим нивоима студија, различитим облицима истраживања, као  и програмима сталног стручног образовања и усавршавања.
Наставну јединицу чине катедре. Катедра представља основни облик организовања наставе и научноистраживачког рада. Катедра се оснива за једну или више сродних ужих научних области на Факултету.  Одлуку о оснивању катедри и именовању шефова катедри доноси Наставно-научно веће.

За организовање и извођење наставе Факултет има једанаест катедри и то:  катедра за математику, катедра за физику и материјале, катедра за информационе технологије, катедра за рачунарску технику, телекомуникације и аутоматику, катедра за општу електротехнику и електронику, катедра за електроенергетику, катедра за индустријски менаџмент, катедра за производно машинство, катедра за механику и машинске конструкције, катедра за опште машинство и катедра за педагошко-техничке науке.
Рад наставне јединице непосредно организује и координира продекан за наставу.

Научноистраживачка јединица бави се научном, истраживачком, развојном, иновационом, стручном, образовном и издавачком делатношћу у области техничко-технолошких наука; израдом студија, експертиза, пројеката и друге техничке документације; пружањем услуга трећим лицима и другим пословима дефинисаним Законом , Статутом и Правилником о научноистраживачкој и стручној делатности.
У научноистраживачку јединицу организационо су укључени: иновациони центар, центар за професионални развој запослених у образовању, лабораторије, катедре, штампарија,  библиотека и рачунски центар.

Рад ове организационе јединице непосредно организује и координира продекан за науку и међународну сарадњу.

Ненаставна јединица – Секретаријат обавља послове од заједничког интереса за Факултет (опште, правне, финансијско-рачуноводствене, студентске, техничке, помоћне и друге послове). За обављање послова у овој организационој јединици организоване су стручне службе у складу са Правилником о систематизацији послова и радних места.

Ненаставну јединицу – Секретаријат чине: служба за опште и правне послове, студентска служба, служба за материјално-финансијске послове и техничка служба.
Радом ненаставне јединице – Секретаријата руководи Секретар Факултета.

Рад свих органа Факултета се периодично оцењује, на сваке три године или краће, подношењем и усвајањем извештаја о раду, поступком самовредновања и/или изборним поступком. 

 

Табела 3.1 Листа организационих јединица у саставу установе

Евиденција:
Прилог 3.1 - Статут установе
Прилог 3.2 - Списак чланова Савета високошколске установе  

Untitled Document

Стандард 4: Студије
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

 

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија

 • Електротехничко и рачунарско инжењерство
 • Мехатроника
 • Информационе технологије
 • Инжењерски менаџмент
 • Предузетнички менаџмент

 

Опис квалификација које означавају завршетак интегрисаних академских студија

 • Техника и информатика

Опис квалификација које означавају завршетак дипломских  академских студија

 • Електротехничко и рачунарско инжењерство
 • Мехатроника

Опис квалификација које означавају завршетак докторских студија

 • Електротехничко и рачунарско инжењерство

* * *

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија

- Електротехничко и рачунарско инжењерство

 • Модул Електроенергетикаконципиран је тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Опште компетенције:

  • Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике
  • Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.
  • Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

  • Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме
  • Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова
 • Модул Рачунарско инжењерство конципиран је тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Опште компетенције:

  • Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства
  • Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.
  • Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

  • Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја
  • Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси

- Основне академске студије Мехатроника

Опште компетенције:

  • знања о основним подручјима професионалног деловања (инжењерски процеси и техничко-технолошка подручја);
  • способности и вештине интеграције теоријске и практичне основе рада у мехатроници;
  • способности и вештине критичког осмишљавања и истраживања проблема у радним процесима;
  • вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;
  • оспособљеност за континуирано образовање у интердисциплинарним областима;
  • разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

Предметно-специфичне компетенције:

  • стицање потребних знања за практичну примену мултидисциплинарног знања из електротехнике, машинства и рачунарства и других научних дисциплина,
  • оспособљавање за ширу класу проблема пројектовања, производње и експлоатације разне опреме као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата),
  • способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других стручних резултата,
  • способност за рад у мулти-дисциплинарним тимовима, у чијим пројектима постоје мехатронички проблеми,
  • способност за идентификацију, формулисање и решавање широке класе проблема из области мехатронике,
  • способност за презентовање техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правилног језичког изражавања и стручне дискусије,
  • разумевање потребе за сталним стручним усавршавањем са развојем нових технологија,
  • оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења,
  • оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника у разним областима мехатронике.

 

- Основне академске студије Информационе технологије

Савлађивањем студијског програма студент стиче опште академске и посебне компетенције (знање, вештине, оспособљеност за/са ИТ): 1) разумевање стандардизованих 12 подручја; 2) организацију рачунарских ресурса и система; 3) селекцију и примену савремених метода и алата; 4) истраживања, пројектовањаи решавања проблема; 5) развој и примену савремених Веб алата и Интернет техно­логија; 6) професионално деловање у пословном окру­жењу (процеси пословне администрације); 7) праћења и примене иновација, унапређивања подршком ИТ; 8) планирање и управљање процесима од макро до микро нивоа; 9) управљање ресурсима ИТ; 10) конфигурисање и интеграцију; 11) континуирано образовање и оспособљавање; 12) практичне примене ИТ.
Завршетком студија студент остварује 180 ЕСПБ и стиче академски назив Инжењер информационих технологија.

- Основне академске студије Инжењерски менаџмент
Савлађивањем програма Инжењерски менаџмент постиже се усвајање  компетенција и академских вештина из области Инжењерског менаџмента, омогућавајући студентима стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање за трајно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Осим тога, студирањем се развијају способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.
Завршетком студија студент остварује 180 ЕСПБ и стиче академски назив Инжењер менаџмента.

- Основне академске студије Предузетнички  менаџмент

Упознавањем и овладавањем студијским програмом предузетничког менаџмента  студент стиче компетенције и академске вештине из области предузетничког менаџмента које му омогућавају  стицање основних теоријских и практичних стручних знања, као и оспособљености за трајно усвајање нових знања, техника и менаџмент вештина и предузетничке културе и понашања.
Студент стиче овим програмом  и свестране способности  креативног мишљења, иновативног предузетничког понашања, предзимања ризика за нове идеје, производе и организацију, способности  самосталног и тимског рада  у менаџменту стварања додате вредности малих и средњих предузећа.
Захтевима студија, студент остварује 180 ЕСПБ и стиче академси назив Инжењер менаџемнта, са суплементом,  предузентичког.

* * *

Опис квалификација које означавају завршетак интегрисаних академских студија

- Интегрисане академске студије Техника и информатика
Савлађивањем програма студент стиче опште академске и посебне компетенције – усваја:

  • систем сложених теоријских и практичних знања техничко-информатичког подручја; вештине планирања и управљања процесима учења;
  • оспособљеност за развој, иновирање и примену савремених метода и облика учења и поучавања;
  • вештине интеграције сазнања различитих дисциплина и оспособљеност да користи теоријска знања и примењује истраживачке процедуре у настави и техничко-информатичком образовању.
  • Студент је оспособљен за послове наставника техничких и информатичких дисциплина у основној и средњој школи, за послове образовања и подршке развоју кадрова у различитим пословним системима, за истраживање и развој техничко-информатичког наставног подручја.
  • Студент стиче звање: дипломирани професор технике и информатике- мастер.

* * *

Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија

- Дипломске академске студије – Електротехничко и рачунарско инжењерство

 • Модул Електроенергетикаконципиран је тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције

Опште компетенције:

  • Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике
  • Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.
  • Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

  • Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме
  • Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова
 • Модул Рачунарско инжењерство конципиран је тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Опште компетенције:

  • Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.
  • Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.
  • Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији.

Предметно-специфичне компетенције:

  • Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.
  • Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.
  • Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.
  • Оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника (укључујући нове компјутерске технологије) у разним областима електротехнике.

- Дипломске академске студије - Мехатроника
Опште компетенције:

  • Решавање мултидисциплинарних проблема при пројектовању машина, уређаја, произодних линија и производа,
  • Одржавање машина, уређаја и производних процеса са електронском и микропроцесорском опремом у металопрерађивачкој, електронској, фармацеутској, прехрамбеној, хемијској, текстилној и другим процесним индустријама мехатроничког карактера,
  • Стручно и научно утемељене мехатроничког приступа при решавању  проблема, синтези и предвиђању понашања усвојених решења у експлоатацији.

Предметно-специфичне компетенције:

  • Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену флексибилних система,
  • Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, мехатроничких система и процеса при решавању сложених техничких система,
  • Коришћење различитих техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси и др.

* * *

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија 

- Докторске студије – Електротехничко и рачунарско инжењерство

Компетенција за стицање звања доктора техничких наука у научној области Електротехничко и рачунарско инжењерство, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним или водећим међународним часописима са SCI листе, у складу са Законом о високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

Опште компетенције:

  • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
  • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
  • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
  • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
  • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
  • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
  • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
  • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.

Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула   Електроенергетика су:

  • Дизајнирање (укључујући планирање, детаљан дизајн и пројектовање), специфицирање, уградњу и оцену перформанси појединих електроенергетских компоненти, процеса или система, у циљу постизања оптималних перформанси у погледу квалитета, цене и безбедности.
  • Истраживање и увођење у експлоатацију нових обновљивих извора електричне енергије.
  • Вођење развоја нових електроенергетских технологија, производа и услуга (у области класичних и обновљивих извора електричне енергије), за увођење нових научно-истраживачких приступа пројектовању, производњи и експлоатацији, као и за послове планирања и одлучивања заснованих на научним методама прикупљања, обраде и анализе информација.
  • Оригинална истраживања која проширују границе тренутно познатих и признатих техничко-технолошких решења у електроенергетици, а чији се квалитет мери публиковањем у валидним научним националним и међународним часописима или конференцијама, или кроз патенте и нова техничка решења.
  • Креирање експеримената и мерења, уз способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, као и информационо-комуникационих технологија.

  Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула  Савремени материјали и технологије у електротехници су:

  • Анализа и синтеза савремених електротехничких материјала (аморфни или наноструктурни феромагнетни материјали, керамички материјали, танки слојеви, прахови, ... ).
  • Истраживање и развој нових технологија добијања напред наведених класа електротехничких материјала.
  • Истраживања усмерена ка применама нових електротехничких материјала кроз интензиван експериментални рад и електрична мерења.
  • Валоризовање постигнутих резултата путем публиковања у референтним међународним и националним научним часописима или скуповима, или кроз патенте и нова техничка решења.

Табела 4.1. Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или академији струковних студија – не односи се на ТФЧ
Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи

Евиденција:
Прилог 4.1 - Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и академије струковних студија)  - не односи се на ТФЧ
Прилог 4.2 - Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи  
Прилог 4.3 - Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске установе

Untitled Document

Стандард  5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад.

 

Факултет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада, под условом да се тим пословима, не угрожава квалитет наставе. Научноистраживачка делатност остварује се на: основним, примењеним и развојним истраживањима и оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад.

Факултет непрестано учествује у осмишљавању, припреми и реализацији научноистраживачких, стручних, едукацијских програма, посебно кроз националне и међународне пројекте.

Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког рада наставног особља, промовише резултате и подстиче продукцију научних, стручних резултата, као и резултата у напредној едукацији.

Садржај и резултати научноистраживачког и стручног рада су усмерени ка реализацији циљева Факултета сходно националним и европским стандардима високог образовања. Практично, садржај научноистраживачког рада је диктиран моделима финансирања националних и европских научних фондова, те је тако регулисана и савременост садржаја научноистраживачког рада.

Знања до којих се долази спровођењем научноистраживачког и стручног рада се укључују у наставни процес.

Факултет у складу са својим могућностима обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави научноистраживачким радом (НИР). Промоцијом резултата и условима напредовања Факултет подстиче НИР и што чешће објављивање резултата истог. Факултет обезбеђује услове за научно-образовни и научноистраживачки рад наставника и сарадника и за њихово стручно усавршавање, омогућавањем плаћеног одсуства ради учествовања на семинарима, симпозијумима и саветовањима у земљи и иностранству, развојем информационих система, набавком уџбеника и друге стручне литературе и сл.
Факултет обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим могућностима.

Факултет настоји да изгради организациони и сваки други амбијент за комерцијализацију научноистраживачког рада. У организовању и остваривању научноистраживачког, стручног и едукацијског рада, Факултет сарађује са Универзитетом, ресорним министарствима, локалном самоуправом, установама и организацијама. Средства за основна, примењена и развојна истраживања, која Факултет обавља за потребе других корисника, стичу се на тржишту непосредним уговарањем са корисницима услуга.


Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
Табела 5. 2. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела 5.3 Листа наставника и сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте
Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години

Евиденција:
Прилог 5.1 - План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада
Прилог 5.2 - Документ о акредитацији установе као НИО
Прилог 5.3 - Годишњи извештај установе о научно истраживачком раду  
Прилог 5.4 - Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за претходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)

Untitled Document

Стандард 6. Наставно особље
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале додељене задатке.

Број наставника Факултета одговара потребама студијских програма које Факултет жели да акредитује. Више од 70% наставника ангажованих за извођење наставе на свим студијским програмима запослено је у сталном радном односу на Факултету. Ради постизања вишег нивоа квалитета студијских програма на основним, дипломским и докторским студијама, Факултет је на основу уговора о допунском раду ангажовао известан број наставника.

Број сарадника Факултета одговара потребама остварења студијских програма.

Ангажовано наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале додељене задатке (квалификације се доказују дипломама, објављеним радовима, евиденцијом о одговарајућем професионалном искуству, итд.). У циљу обезбеђења компетентног наставног кадра за извођење студијских програма постоји успостављен поступак избора и напредовања наставника и сарадника, који је у потпуној сагласности са утврђеним критеријумима Универзитета у Крагујевцу.

Факултет на пословима сарадника у настави запошљава најбоље студенте дипломских академских или магистарских студија који имају просек оцена на основним студијама најмање осам (8).

Факултет бира у звање асистента студента докторских студија или магистра наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.

Факултет у складу са својим могућностима обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно-истраживачки рад, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, потребну литературу, планирање и извођење истраживања.

Табела. 6.1. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету  - не односи се на ТФЧ
Табела. 6.2. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих на универзитету - не односи се на ТФЧ
Табела. 6.1А. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних студија  - не односи се на ТФЧ
Табела. 6.2А. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих  на академији струковних студија  - не односи се на ТФЧ
Табела 6.3.  Листа ангажованих наставника
Табела 6.4. Листа ангажованиx сарадника  
Табела 6.5. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима
Табела 6.6. Укупан потребан број часова  активне наставе у установи на свим студијским програмима  – Електронски формулар
Извештај 1. и 2. Број наставника и сарадника према потребама студијских програма које установа остварује – Електронски формулар

Евиденција: 
Прилог 6.1 - Копије радних књижица наставног особља
Прилог 6.2 - Правилник о избору наставника
Прилог 6.3 - Уговори о ангажовању  наставног особља са непуним радним временом
Прилог 6.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи

Untitled Document

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе. 

Ненаставно особље Факултета је организовано кроз рад:

 1. службе за опште и правне послове,
 2. студентске службе,
 3. библиотеке,
 4. службе за материјално-финансијске послове,
 5. техничке службе и
 6. рачунског центра.

У складу са прописаним стандардима Факултет има:

 1. једног библиотекара  и једног вишег књижничара,
 2. три извршиоца који су ангажовани у пословима у студентској служби,
 3. два извршиоца на пословима информационог система, са високом стручном спремом, 
 4. једног извршиоца - дипломираног правника - на пословима секретара.

Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи
Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима

Евиденција:
Прилог 7.1 - Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1
Прилог 7.1 A - Копије радних књижица стручних сарадника који се наводе у Табели 7.1 A

Untitled Document

Стандард 8. Студенти
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове   студентима за успешно савладавање студијских  програма.

На одобрене студијске програме могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о правилима студија Техничког факултета.

Конкурс за упис студената се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. Број студената за упис на основне академске студије, дипломске академске студије, интегрисане академске и докторске студије, усклађен је са кадровским, просторним захтевима и техничко-технолошким могућностима и дефинисан је одговарајућим студијским програмима.

Кандидати за упис на студије првог степена полажу пријемни испит из једног предмета по избору у зависности од студијског програма. Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу успеха постигнутог у средњој школи и на пријемном испиту. Начин спровођења пријемног испита, бодовање, рангирање кандидата, надлежности Комисије за пријемни испит и Комисија за полагање пријемног испита по појединим предметима, дефинисани су у Статуту и Правилнику о упису студената на студијске програме на Факултету.
Технички факултет у Чачку прати успех студената и њихово напредовање по семестрима. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу Факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студентска служба и друге службе Факултета у оквиру своје надлежности, баве се свим питањима у вези статуса студената, а у циљу лакшег уочавања и ефикаснијег решавања евентуалних проблема.

На Факултету се, у циљу обезбеђења успешног студирања примењују Правилник о правилима студија, Правилник о упису студената на студијске програме, Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту, као и Стратегија обезбеђења квалитета, у којој је као један од циљева квалитета утврђено повећање нивоа квалитета резултата студија.


Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији струковних студија  - не односи се на ТФЧ
Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи
Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у предходне три школске године
Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у претходној школској години

Евиденција: 
Прилог 8.1 Конкурс за упис студената у текућу школску годину
Прилог 8.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 8.3 Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години    
Прилог 8.4 Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама
Прилог 8.5 Подаци о студентском парламенту     

Untitled Document

Стандард 9. Простор и опрема  
Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима.

Укупан простор Факултета износи  5414,075 м2 и обухвата 2.642,48 м2 простора за извођење наставе (амфитеатри, учионице, лабораторије). План акредитације Факултета предвиђа 1054 студента на свим годинама студијских програма Факултета, тако да простор за извођење наставе није критичан. Факултет има библиотечки простор и читаоницу. Постоји одговарајући радни простор за наставнике и сараднике.
Факултет обезбеђује адекватан простор за административне послове (7 просторија за потребе рачуноводства, секретаријата, студентске службе и архиве).
Коришћени простор је унутар објеката који имају потребне грађевинске и употребне дозволе и задовољава адекватне урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове.
Факултет поседује опрему за савремено извођење наставе у складу са потребама студијских програма.
Коришћење опреме је усаглашено са здравственим и сигурносним стандардима о чему су студенти информисани.
Факултет обезбеђује простор за рад студентског парламента.

Табела 9. 1 Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – универзитету или академији струковних студија
Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 9.3 Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи
Табела 9.4 Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више од 100.000 €)
Табела 9.5  Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

Евиденција:
Прилог 9.1 - Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу
Прилог 9.2 - Извод из књиге инвентара

Untitled Document

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка
Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.

Библиотека Факултета поседује укупно 19 518 књигa, од чега 12722 домаћих и 6796 страних издања. Библиотечке јединице својим нивоом и обимом обезбеђују подршку наставном процесу и научноистраживачком раду. Библиотека је интегрални део Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и сви запослени наставници, сарадници и студенти могу да користе ресурсе обе библиотеке.
Библиотека Техничког факултета обавља библиотечко-информациону делатност за потребе наставе, научно истраживачког рада, који могу користити њени стални корисници тј професори и студенти  Факултета као и привремени корисници
Остварена је покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима.
Факултет расположе информационом опремом. Библиотека обезбеђује корисницима приступ преко Интернета и Кобсон мреже. Факултет располаже са пет рачунарских сала за извођење наставе са укупно 84 рачунара који имају приступ Интернету.
Факултет прилаже и изјаву о доступним базама података и библиотечким ресурсима.
Приступ ресурсима библиотеке и електроснком каталогу могућ је и преко странице библиотеке на сајту установе: www.tfc.kg.ac.yu/biblioteka .
Библиотека је од 2004. године пуноправни члан (Уговор о пуноправном чланству)  у библиотечко-информационом систему COBISS.SR и има могућност:

 1. активног учешћа у систему узајамне каталогизације
 2. коришћења програмске опреме за аутоматизацију библиотечких функција и коришћења услуга  НБС

Факултет обезбеђује обуку наставника, сарадника и студената у циљу ефикасног коришћења библиотеке и информационих ресурса.

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или академији струковних студија
Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су доступни студентима

Евиденција:
Прилог 10.1 - Извод из библиотечке књиге инвентара
Прилог 10.2 - Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој

Untitled Document

Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.

Технички факултет у Чачку има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних активности што доводи до финансијске стабилности у дугом року.
Извори финансирања Техничког факултета у Чачку су: средства која обезбеђује оснивач, школарине, донације, поклони, средства за финансирање научноистраживачког и стручног рада као и други извори у складу са законом.
Факултет стиче приходе од Министарства просвете по Уредби о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета (Службени Гласник 15/2002, 100/2004, 26/2005).
Факултет је донео финансијски план којим је планирао распоред и намену финансијских средстава. Финансијским планом обезбеђена је финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.
Факултет је у претходним пословним годинама, на основу финансијских извештаја, пословао позитивно, ако се изузму издаци за амортизацију због којих је 2005/2006. год. Факултет имао дефицит.
Факултет је обезбедио јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који је усвојио Савет факултета одлуком бр. 512/6 од 14.03.2008. год.
Факултет је доставио завршни рачун Управи за јавно плаћање у закноском року до 28. фебруара 2008. год.
Јавност у раду се обезбеђује кроз финансијски план за наредну годину који усваја Савет факултета, а на предлог Наставно-научног већа.

Евиденција:
Прилог 11.1 - Финансијски извештаји за последње три године
Прилог 11.2 - Финансијски план за текућу годину

Untitled Document

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета     
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.

Савет Факултета је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета која је доступна јавности на сајту Факултета.
Факултет је образовао Комисију за обезбеђење квалитета.
Стратегијом обезбеђења квалитета утврђени су принципи и начела, мисија, циљеви у области квалитета, као и мере за обезбеђење квалитета, којима је  дефинисано поступање субјеката обезбеђења квалитета у циљу реализације стратегије обезбеђења квалитета и отклањања уочених  недостатака.
Представници студената су чланови Комисије за обезбеђење квалитета. Мерама за обезбеђење квалитета су дефинисане активности за остваривање претходно утврђених циљева унапређења квалитета.
Поступак самовредновања је дефинисан Статутом Факултета и Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада, који укључује анализу мишљења студената о релевантним питањима квалитета. Студентски парламент може спровести независну анкету о квалитету свих релевантних процеса рада на Факултету.
Факултет има усвојен Правилник о уџбеницима и другим наставним публикацијама.  
Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет

Евиденција:
Прилог 12.1 - Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе
Прилог 12.2 - Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 12.3 - Правилник о уџбеницима  
Прилог 12.4 - Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

Untitled Document

Стандард 13. Јавност у раду       
Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима.

Почетком календарске године Факултет, у оквиру припрема за упис (www.tfc.kg.ac.rs/upis)  за наредну школску годину, објављује Информатор за студенте у штампаном облику, док је електронска верзија доступна јавности на сајту Факултета.
Релевантне податке за јавност Факултет објављује на свом сајту. Руководство Факултета се директно стара да сви подаци које овај стандард предвиђа буду доступни јавности организацијом и радом служби Факултета.
Факултет на свом сајту објављује листу наставника и сарадника (www.tfc.kg.ac.rs/imenik) са подацима о њиховим квалификацијама и ангажовању.
Факултет о свим релевантним питањима информише студенте, запослене и јавност путем огласне табле, јавним документима у библиотеци, путем сајта, публикација (годишњак, информатор, итд.), путем конференција за новинаре, издавањем посебних саопштења, итд.

Евиденција:
Прилог 13. 1 -  Сајт установе на коме се налазе подаци - www.tfc.kg.ac.rs   

Табеле

Уз Стандард 3:
Табела 3.1: Листа организационих јединица у саставу установе

Уз Стандард 4:
Табела 4.1: Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или академији струковних студија – не односи се на ТФЧ
Табела 4.2: Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
Табела 5.2: Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела 5.3: Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела 5.4: Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години

Уз Стандард 6:
Табела 6.1: Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету – не односи се на ТФЧ
Табела 6.2: Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на универзитету – не односи се на ТФЧ
Табела 6.1A: Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних студија – не односи се на ТФЧ
Табела 6.2A: Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на академији струковних студија– не односи се на ТФЧ
Табела 6.3: Листа ангажованих наставника
Табела 6.4: Листа ангажованих сарадника
Табела 6.5: Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним или уметничким областима
Табела 6.6: Укупан потребан број часова активне наставе у установи на свим студијским програмима

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у високошколској установи
Табела 7.1A: Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1: Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији струковних студија  – не односи се на ТФЧ
Табела 8.2: Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи
Табела 8.3: Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у предходне три школске године
Табела 8.4: Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години

Уз Стандард 9:
Табела 9.1: Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи - универзитету или академији струковних студија
Табела 9.2: Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 9.2A: Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе (Поље: Природно-математичке науке) – не односи се на ТФЧ
Табела 9.3: Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи
Табела 9.4: Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу (опрема вредна више од 100.000 EUR) - нема
Табела 9.5: Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа библиотека у самосталној високошколској установи - универзитету или академији струковних студија
Табела 10.2: Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи
Табела 10.3: Збирни преглед броја уџбеника по областима (на српском и другим језицима) који су доступни студентима

Уз Стандард 12:
Табела 12.1: Листа чланова комисије за квалитет

Прилози

Уз Стандард 1:
Прилог 1.1: Публикација установе, или сајт установе – http://www.tfc.kg.ac.yu

Уз Стандард 2:
Прилог 2.1: Усвојени план рада установе 2008 | 2009
Прилог 2.2: Годишњи извештај установе или сродан документ

Уз Стандард 3:
Прилог 3.1: Статут установе
Прилог 3.2: Списак чланова Савета високошколске установе

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и академије струковних студија) – не односи се на ТФЧ
Прилог 4.2: Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи
Прилог 4.3: Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске установе

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада
Прилог 5.2: Документ о акредитацији установе као НИО
Прилог 5.3: Годишњи извештај установе или сродан документ
Прилог 5.4: Списак најзначајнијих објављених резултата установе за претходну календарску годину
(систематизован по ознакама ресорног Министарства)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1: Копије радних књижица наставног особља
Прилог 6.2: Правилник о избору наставника
Прилог 6.3: Уговори о ангажовању наставног особља са непуним радним временом
Прилог 6.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1

Уз Стандард 8:
Прилог 8.1: Конкурс за упис студената у текућу школску годину
Прилог 8.2: Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 8.3: Ранг-листа студената уписаних на установу у претходној школској години
Прилог 8.4: Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама
Прилог 8.5: Подаци о студентском парламенту

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу
Прилог 9.2: Извод из књиге инвентара

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из библиотечке књиге инвентара
Прилог 10.2: Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броју рачунара у њој

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Финансијски извештаји за последње три године
Прилог 11.2: Финансијски план за текућу годину

Уз Стандард 12:
Прилог 12.1: Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе
Прилог 12.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета
Прилог 12.3: Правилник о уџбеницима
Прилог 12.4: Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

Уз Стандард 13:
Прилог 13.1: Публикације: Информатор за студенте, Монографија Техничког факултета 2005, сајт установе (http://www.tfc.kg.ac.yu) на коме се налазе подаци 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css