Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 20073 Роботика 1 2 2 0 6 О
2 Предмет изборног блока 1
20009 Електронске компоненте и склопови 1 2 2 0 6 И
20015 Индустријске комуникационе мреже 1 2 2 0 6 И
20083 Управљање на даљину 1 2 2 0 6 И
3 Предмет изборног блока 2
20056 Моделирање и симулација механичких процеса 1 2 2 0 6 И
20030 Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структура 1 2 2 0 6 И
20034 Мониторинг и визуелизација процеса 1 2 2 0 6 И
4 Предмет изборног блока 3
20011 Електрична мерења неелектричних величина 1 2 2 0 6 И
20063 Оптоелектронски системи у мехатроници 1 2 2 0 6 И
21037 Пројектовање електричних инсталација и компоненти 1 2 2 0 6 И
5 Предмет изборног блока 4
20058 Нове производне технологије 1 2 2 0 6 И
20069 Производна логистика 1 2 2 0 6 И
21008 Вештачка интелигенција у производним системима 1 2 2 0 6 И
6 Предмет изборног блока 5
21038 Програмабилни логички контролери 2 2 2 0 6 И
21039 Мехатронички системи за заштиту животне средине 2 2 2 0 6 И
21040 Паметни сензорски системи 2 2 2 0 5 И
7 20096 Стручна пракса 2 0 0 0 10 О
8 20089 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 0 4 О
9 20105 Мастер рад 2 0 0 0 10 О
Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области мехатронике. Поред осталог, то укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образују стручњаци који поседују довољно продубљена знања из мехатронике, а примењена на машинске мехатроничке системе.

Такође, циљ студијског програма је да мастер инжењери поседују широк обим знања (из машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања) како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја и потреба савременог светског тржишта у својој области, као и за наставак студија. Пошто наведене области представљају широко поље деловања и практично је немогуће обрадити све проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање проблема.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука у Чачку, је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштите животне средине. Циљ студијског програма је такође и образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој способности за саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности.

Један од врло важних циљева студија Мехатронике је образовање инжењера за потребе садашње и будуће привреде. Улазак Србије у Европску Унију нужно ће довести до преструктурирања дела српске привреде. Нови власници и страни капитал увешће стандарде и мерила за опстанак на глобалном тржишту. Део потребних стручних знања односи се и на подручје које покрива Мехатроника. Наши мастер инжењери мехатронике биће потпуно равноправни и конкурентни инжењерима истог профила који се већ годинама образују у научним центрима Европе и света.
Савладавањем СП МАС Мехатроника, студенти знатно унапређују и надограђују знања стечена на основним студијама, стицањем нових, високоспецијализованих знања из области мехатронике. Свршени студенти мастер академских студија мехатронике су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе школовање, уколико се за то определе.

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Свршени студенти мастер академских студија мехатронике стичу опште способности за:

* Примену високо специјализованих академских знања у решавању реалних проблема у пракси, у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија;
* Развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења у пракси са јасном представом о томе шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења и која су његова ограничења;
* Самостална реализација истраживања, статистичка обрада података и доношење одговарајућих закључака, као и способност да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности;
* Перманентно унапређење стечених знања и праћење развоја технологије у свету, кроз самостално праћење стручне литературе;
* Стално развијање професионалне етике.

Предметно специфичне способности које стичу свршени студенти мастер академских студија мехатронике су:
* Темељно познавање и разумевање области и проблема којима се мехатроника бави;
* Руковођење развојем, пројектовањем, конструисањем и експлоатацијом сложених мехатроничких система уз употребу научних метода и поступака;
* Повезивање основних знања из различитих области које мехатроника обухвата и њихова примена у решавању проблема из праксе;
* Економично коришћење природних ресурса Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.
* Пројектовање технолошких поступака израде сложених елемената мехатроничких система;
* Интензивно коришћење информационо комуникационих технологија;
* Уочавање потребе и могућности примене нових техничких решења.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају производњом. Током школовања студенти стичу способност да самостално изводе експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулишу и доносе одговарајуће закључке.

Свршени студенти Мехатронике стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике и способности за тимски рад.