Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

 

Опис (највише 500 речи):

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области мехатронике. Поред осталог, то укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образују стручњаци који поседују довољно продубљена знања из мехатронике, а примењена на машинске мехатроничке системе.

Такође, циљ студијског програма је да мастер инжењери поседују широк обим знања (из машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања.) како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја и потреба савременог светског тржишта у својој области, као и за наставак студија. Пошто наведене области представљају широко поље деловања и практично је немогуће обрадити све проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање проблема.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука у Чачку, је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштите животне средине. Циљ студијског програма је такође и образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој способности за саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности.

Један од врло важних циљева студија Мехатронике је образовање инжењера за потребе садашње и будуће привреде. Улазак Србије у Европску Унију нужно ће довести до преструктурирања дела српске привреде. Нови власници и страни капитал увешће стандарде и мерила за опстанак на глобалном тржишту. Део потребних стручних знања односи се и на подручје које покрива Мехатроника. Наши мастер инжињери мехатронике биће потпуно равноправни и конкурентни инжењерима истог профила који се већ годинама образују у научним центрима Европе и света.

 

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Свршени студенти мастер академских студија мехатронике су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције пре свега укључују развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења у пракси са јасном представом о томе шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења и која су његова ограничења.

Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија стичу студенти:

·     који су показали знање и разумевање у области мехатронике, које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену мултидисциплинарног знања,

·     који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу  у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија,

·     који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима професије повезаним са применом њиховог знања и расуђивања,

·     који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности,

·     који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално одабрати.

Када је реч о специфичним способностима треба напоменути да савладавањем студијског програма мастер академских студија студент стиче темељно познавање и разумевање свих дисциплина одабране студијске групе, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Дипломирани студенти Мехатронике су способни да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свог рада. Током студија се инсистира на што интезивнијем коришћењу информационо- комуникационих технологија.

 

Опис исхода учења (највише 200 речи):

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају производњом. Током школовања студенти стичу способност да самостално изводе експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулишу и доносе одговарајуће закључке.

Свршени студенти Мехатронике стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике и способности за тимски рад.