Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10069 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 10081 Техничка механика 1 1 2 2 0 5 О
3 10183 Технички материјали 1 2 0 2 6 О
4 10227 Практикум из програмирања 1 1 1 0 4 О
5 10187 Увод у програмирање 1 2 2 0 6 О
6 Предмет изборног блока 1
11009 Конструктивна геометрија 1 2 1 0 3 И
10132 Практикум из математике 1 1 1 1 0 3 И
11017 Комуникационе вештине инжењера 1 1 1 0 3 И
7 10070 Математика 2 2 4 3 0 6 О
8 10179 Техничка механика 2 2 2 2 0 6 О
9 10184 Техничко цртање 2 2 1 1 6 О
10 10144 Програмски језици 2 2 2 0 6 О
11 10231 Основи рачунарске технике 2 2 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
12 10071 Математика 3 3 3 4 0 6 О
13 11095 Електротехника 3 3 3 0 6 О
14 11092 Објектно оријентисано програмирање 3 2 2 0 6 О
15 10083 Механика машина 3 2 2 0 5 О
16 Предмет изборног блока 2
10011 Веб технологије 3 2 2 0 6 И
10235 Информациони системи 3 2 2 0 6 И
10056 Индустријски менаџмент 3 2 2 0 6 И
17 11093 Термодинамика 4 2 2 0 5 О
18 11094 Рачунарско моделирање машинских елемената 4 3 2 0 5 О
19 11096 Рачунарско моделовање физичких појава 4 2 2 0 6 О
20 11010 Технологија машинске обраде 4 2 2 0 6 О
21 Предмет изборног блока 3
10174 Софтверски алати 4 2 2 0 6 И
10164 Рачунарске мреже и комуникације 4 2 2 0 6 И
10108 Организација производње 4 2 2 0 6 И
11027 Инжењерско-економске анализе 4 2 2 0 6 И
22 Предмет изборног блока 4
11018 Енглески језик 1а 4 1 1 0 3 И
11019 Енглески језик 1б 4 1 1 0 3 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
23 11097 Рачунарски подржано конструисање у машинству 5 3 2 0 5 О
24 10204 ЦАД/ЦАМ технологије 5 3 1 1 6 О
25 10008 Базе података 5 2 2 0 6 О
26 Предмет изборног блока 5
10472 Интернет интелигентних уређаја 5 2 3 0 6 И
10110 Организација рачунарских система 5 2 2 0 6 И
11032 Аутоматизовани технолошки системи 5 3 1 1 6 И
10098 Обновљиви извори енергије 5 2 2 0 6 И
27 Предмет изборног блока 6
11029 Енглески језик 2а 5 2 2 0 5 И
11030 Енглески језик 2б 5 2 2 0 5 И
28 11098 Механика флуида 6 3 2 0 5 О
29 10006 Аутоматско управљање 6 3 2 0 6 О
30-31 Предмет изборног блока 7 (бирају се два предмета)
11008 Флексибилна аутоматизација 6 2 2 0 6 И
10068 Логистички системи 6 2 2 0 6 И
10100 Одржавање техничких система 6 3 1 0 6 И
10161 Реинжењеринг производних система 6 2 1 0 6 И
10085 Микроконтролерки системи 6 2 2 0 6 И
10194 Управљачки рачунарски системи 6 3 1 0 6 И
11036 Интелигентно моделирање и управљање 6 2 1 1 6 И
11035 Програмирање индустријских робота 6 2 1 1 0 И
32 11099 Стручна пракса 6 0 0 0 3 О
33 11301 Истраживачки рад 6 0 0 0 2 О
34 11302 Завршни рад 6 0 0 0 4 О
Циљ студијског програма основних академских студија Информационе технологије у машинству је постизање компетенција и академских вештина из области машинства и базичних области из информационих технологија. Основни циљ студијског програма јасно је одређен и реализује се кроз наставне делатности у процесу образовања и формирања квалитетних инжењера машинства који поседују довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина (математике, механике, производних технологија, пројектовања, примене савремених информационих технологија итд.) неопходних за област савременог машинског инжењерства. Тако се образују и формирају стручњаци неопходни за рад, како у привреди и индустрији, тако и у ванпривреди, а све у циљу свеукупног даљег и бржег развоја Републике Србије. Да би се ово реализовало неопходно је образовање кадрова који ће применити компетенције из домена програмирања, објектно оријентисаног програмирања, рачунарске технике, програмских језика, web технологија, информационих система, софтверских алата, рачунарских мрежа, база података, у областима које су садржајно везане за машинско инжењерство.

Студијски програм има прецизно дефинисане циљеве који су у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку, а који су друштвено оправдани и усклађени са циљевима високог образовања дефинисаним Законом о високом образовању.

Циљеви реализације студијског програма су да студентима обезбеди квалитетно професионално образовање из области машинства као и знања из области информационих технологија неопходна за машинско инжењерство Индустрије 4.0, развој креативних способности разматрања проблема и критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије, стицање неопходних знања која ће студентима омогућити даљи наставак школовања кроз мастер и докторске студије.

Циљеви студијског програма Информационе технологије у машинству укључују оспособљавање студената за обављање послова од пројектовања до производње, у различитим областима машинства: производног машинства, механизације, машинских конструкција, пољопривредног машинства, термотехнике, термоенергетике, процесне технике и др.

Циљеви студијског програма су усклађени са Стратегијом и политиком привредног развоја Републике Србије која предвиђа јачање образовних капацитета техничких факултета, са фокусом на развијање практичних вештина, креативности и лидерства у свим областима инжењерства, као и покретање нових мултидисциплинарних смерова, користећи флексибилне оквире и инхерентне динамичке потенцијале новог система високог образовања усклађеног са Болоњским процесом
По завршетку студијског програма ОАС Информационе технологије у машинству студент стиче следеће опште компетенције:
- Користи технике, вештине и савремене алате неопходне за машинско инжењерство;
- Идентификује, моделира и решава инжењерске проблеме у машинству;
- Планира и изводи експерименте и анализира и тумачи податке применом инф. технологија;
- Критички вреднује аргументе, претпоставке и податке у циљу стварања мишљења и решавања инжењерских проблема у машинству;
- Прилагођава се новим технологијама како би одржао способност примене савремених техника, вештина и алата неопходних у инжењерској пракси;
- Примењује вештине успешне комуникације на српском и енглеском језику у интеракцији са инжењерском заједницом и другима из различитих друштвених група;

Савладавањем студијског програма ОАС Информационе технологије у машинству студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:
- Примењују знања из теоријских дисциплина које су фундаменталне за разумевање техничких аспеката машинства;
- Формулише, анализира и решава основне инжењерске проблеме у машинству применом знања из техничких наука и информационих технологија.
- Планира и изводи пројекат и анализира и тумачи податке применом информационих технологија у машинству: пројектује, моделира, израђује, користи и одржава постројења, машине, уређаје и алате.
- Комбинује стечена теоријска знања и практичне вештине из различитих области у циљу решавања конкретних инжењерских проблема у машинству: организује рад и производњу, генерише техничку документацију, моделује машинске делове и склопове, пројектује производе применом рачунара, програмира CNC машине, роботе и аутоматске технолошке системе, примењује различите програмске језике и технологије, креира интернет ствари, користи могућности рачунарске интелигенције за моделирање, оптимизацију и управљање процесима и системима, одржава постројења и опрему у широком спектру производних и процесних постројења;
- Континуирано прати савремене токове у машинству и достигнућа у информационим технологијама и другим сродним научним дисциплинама и примењује их у области пројектовања и реализације производње путем оспособљености за приступ стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада;
- Ради ефикасно као појединац или у тиму у мултидисциплинарном окружењу, сарађује са домаћим и међународним друштвеним, јавним и стручним институцијама.

Исход процеса учења ОАС Информационе технологије у машинству је у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација. Сходно улози и задацима инжењера машинства, свршени студент треба да:
- Примењује писану, усмену и графичку комуникацију у техничким и нетехничким окружењима и користи одговарајућу техничку литературу;
- Разуме и користи принципе пројектовања и конструисања компоненти, система или процеса у машинству поштујући задата ограничења;
- Анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и предвиђа понашање одабраног пројектованог решења;
- Имплементира, управља, надгледа и одржава системе и процесе у машинству у променљивим условима окружења и доноси одлуке о њиховом унапређењу;
- Функционално користи технике, вештине и модерне рачунарске алате потребне за пројектовање производа и технологија у машинству;
- Примењује информационе технологије у машинству чиме продубљује своја знања у оквиру академског и професионалног контекста и даје допринос научно-технолошком напретку друштва;
- Примењује етичке стандарде своје професије.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Аутоматизовани технолошки системи 5 И
doc Аутоматско управљање 6 О
doc Базе података 5 О
doc Веб технологије 3 И
doc Електротехника 3 О
doc Енглески језик 1а 4 И
doc Енглески језик 1б 4 И
doc Енглески језик 2а 5 И
doc Енглески језик 2б 5 И
doc Завршни рад 6 О
doc Индустријски менаџмент 3 И
doc Инжењерско-економске анализе 4 И
doc Интелигентно моделирање и управљање 6 И
doc Интернет интелигентних уређаја 5 И
doc Информациони системи 3 И
doc Истраживачки рад 6 О
doc Комуникационе вештине инжењера 1 И
doc Конструктивна геометрија 1 И
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика 3 3 О
doc Механика машина 3 О
doc Механика флуида 6 О
doc Микроконтролерки системи 6 И
doc Објектно оријентисано програмирање 3 О
doc Обновљиви извори енергије 5 И
doc Одржавање техничких система 6 И
doc Организација производње 4 И
doc Организација рачунарских система 5 И
doc Основи рачунарске технике 2 О
doc Практикум из математике 1 1 И
doc Практикум из програмирања 1 О
doc Програмирање индустријских робота 6 И
doc Програмски језици 2 О
doc Рачунарске мреже и комуникације 4 И
doc Рачунарски подржано конструисање у машинству 5 О
doc Рачунарско моделирање машинских елемената 4 О
doc Рачунарско моделовање физичких појава 4 О
doc Реинжењеринг производних система 6 И
doc Софтверски алати 4 И
doc Стручна пракса 6 О
doc Термодинамика 4 О
doc Техничка механика 1 1 О
doc Техничка механика 2 2 О
doc Технички материјали 1 О
doc Техничко цртање 2 О
doc Технологија машинске обраде 4 О
doc Увод у програмирање 1 О
doc Управљачки рачунарски системи 6 И
doc Флексибилна аутоматизација 6 И
doc ЦАД/ЦАМ технологије 5 О