Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

3.1) Циљеви СП ДС ИТ се односе на постизање научних компетенција и академских вештина из информационих технологија. Похађањем овог СП ДС ИТ, надграђују се стечена знања као и неки од најважнијих: - општих циљева и остварених исхода са претходних студија (МАС ИТ и ОАС ИТ, на овој Установи) за које студент треба да се оспособи у "својој" области. Надграђује се:

 • анализа проблема/ дедукција, синтеза/ индукција и предлог могућих решења у савременим правцима и подручјима ИТ (у стандардизованим подобластима ИТ – 12 класификованих подобласти (ICS1 = 35), а свака класа на подкласе ICS2 = 35.xy0, Прилог П.3);
 •  стицање професионалних компетенција из области ИТ и научно-истраживачки развој метода за њихово даље усавршавање;
 • стицање академских компетенција и вештина овог нивоа студија, уз коришћење постојећих и развој нових алата у подобластима ИТ (на пример, у подобластима стандардизованих примена, ICS3 = 35.240.zx);
 • - као и специфичних циљева и пратећих исхода за надградњу стечених компетенција другог нивоа студија у појединим модулима:

 • образовање и оспособљавање за надградњу претходно стечених знања (видети Прилог 1.1 и публикацију Установе, за МАС ИТ и ОАС ИТ на Веб адреси Установе.
 • 3.2) Циљеви СП овог нивоа ДС ИТ Установе усклађени су: са савременим трендовима развоја и вештинама у области наука о ИТ (Прилог П.3), као и овладавање доступним теоријским и истраживачким резултатима из пратећих подобласти ИТ, што ће им омогућити објективно, научно и критичко проучавање и решавање појава и проблема из праксе. Посебни циљеви СП овог нивоа могу се најкраће представити кроз четири фазе животног века софтверског производа - PDCA (Plan_Do-Sheck_Akt или Захтеви_Пројектовање_Кодирање/ Тестирање_Инсталитање/Подршка унапређењима) укључујући и: - методологије научног истраживања, уз практично оспособљавање за примену одговарајућих метода, модела, истраживачких поступака, инструмената код конкретних проблема, стандарда (како националних SRPS EN, тако и међународних ISO/IEC); - оспособљавање за пројектовање и самостално извођење научно-истраживачких пројеката; - стандардизоване провере, тестирања и евалуацију резултата рада; - успешно креирање и реализацију ИТ-подршке, иновативност и доприносе за различите процесе, облике едукативних активности итд. Поред наведеног, на овом нивоу студија, циљеви СП ДС ИТ укључују одговарајући ниво: развоја креативних способности разматрања и решавања проблема, способности критичког мишљења, ниво тимског рада, оспособљености за активно учешће у истраживачким и развојним пројектима (домаћим и међународним), ниво овладавања специфичним практичним компетенцијала и вештинама потребним за даљу успешну професионалну каријеру итд. 3.3) Циљеви СП су у потпуном складу са мисијом и задацима Факултета техничких наука – Установе на којој се СП изводи. То је надградња делом остварених циљева дефинисаних на платформи стандардизованих 12 сегмената ИТ (Прилог П.3), као и 12 критеријума модела изврсности (по аналогији са моделом EFQM, укључујући описе за "Стандард 3" МАС/ ОАС ИТ): - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=MAS_IT, - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=OS_IT). Циљ СП ДС ИТ је, такође, и образовање и оспособљавање  стручњака у домену тимског рада, развој научних компетенција и вештина, као и способности излагање својих оригиналних резултата и саопштавање научној јавности. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака, на Установи и шире, јесте развијање свести код кандидата за потребом сопственог доприноса развоју научне дисциплине софтверског инжењерства и унапређења ИТ и система у окружењу и свету.

  Прилог П.3 Стандардизоване области информационих технологија

  Компетенције дипломираних студената произилазе из: структуре, садржаја СП, сврхе и циљева, као и надградње претодно стечених компетенција студената посебно описане за сваки од претходних нивоа студија у области ИТ (ОАС ИТ, МАС ИТ). Компетенције укључују надградњу способности и вештина у ИТ, оспособљености за анализе проблема, изналажење решења и предвиђање ефеката истог. 4.1) Програм ДС ИТ омогућује поседовање знања, вештина, способности и компетенције тако да свршени студенти могу да: а) самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организацију научна истраживања; б) реализују активности у међународним научним пројектима у области ИТ, в) реализују развој нових тенологија интегрисаних са ИТ, г) критички мисле, делују креативно и независно, д) поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе, посебно у ИТ, ђ) професионално комуницирају у саопштавању научно-истраживачких резултата, е) саопштавају резултате на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења, ж) доприносе развоју методологије научних дисциплина и науке уопште, унапређују принципе етичког кодекса и добре праксе научно-истраживачког рада.

  Посебна пажња се обраћа на међународно моделиране компетенције у ИТ (Прилог 4.1).

  4.2) Студенти који заврше ДС ИТ, поседују предметно-специфичне компетенције тако да: а) показују систематско знање и разумевање у области ИТ, уз основу за примену знања; б) решавају проблеме у подобластима ИТ употребом научних метода и техника; в) повезују и примењују основна знања из различитих подобласти ИТ: г) имају способност праћења савремених достигнућа и ИТ; д) унапређују вештине и спретности у употреби знања у ИТ; ђ) употребљавају ИКТ за иновирање знања у ИТ.

  Додатна пажња овог СП ДС ИТ усмерена је на усаглашене компетенције у ИТ са сличним СП из европског образовног простора (Прилог 4.2), а у делу PDCA-концепта – Plan_Do_Check_Act.

  4.3) Компетенције стечене савладавањем СП ДС ИТ омогућиће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору. Кроз обавезне и изборне предмете продубљују се специфична знања из: области софтверског инжењеринга и информационих система, интелигентних система, мрежних технологија, рачунарске технике (рачунарских система) и других релевантних области које прате инжењеринг ИТ.

  Прилог 4.1 – Међународно моделиране компетенције у ИТ

  Прилог 4.2 – Усаглашене компетенције СП ДС ИТ - Братислава