Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10069 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 10102 Основе електротехнике 1 1 3 3 0 6 О
3 10198 Физика 1 1 3 2 1 6 О
4 11012 Основе програмирања 1 2 2 0 6 О
5 Предмет изборног блока 1
10120 Основе техничке писмености 1 1 1 0 3 И
11017 Комуникационе вештине инжењера 1 1 1 0 3 И
6 Предмет изборног блока 2
11014 Практикум из основа електротехнике 1 1 1 0 1 3 И
10132 Практикум из математике 1 1 1 1 0 3 И
11015 Практикум из физике 1 1 0 1 3 И
7 10070 Математика 2 2 4 3 0 6 О
8 10103 Основе електротехнике 2 2 3 3 0 6 О
9 10242 Рачунарско моделовање физичких појава 2 2 2 0 6 О
10 10231 Основи рачунарске технике 2 2 2 0 6 О
11 10135 Практикум из основа електротехнике 2 2 1 0 1 3 О
12 Предмет изборног блока 3
11018 Енглески језик 1а 2 1 1 0 3 И
11019 Енглески језик 1б 2 1 1 0 3 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
13 11024 Логичко пројектовање рачунара 3 2 2 0 6 О
14 10008 Базе података 3 2 2 0 6 О
15 11011 Електрична мерења 3 2 1 1 6 О
16 Предмет изборног блока 4
10071 Математика 3 3 3 4 0 6 И
10176 Теорија електричних кола 3 3 2 0 6 И
17 Предмет изборног блока 5
11020 Енглески језик за ЕРИ 2а 3 2 2 0 6 И
11021 Енглески језик за ЕРИ 2б 3 2 2 0 6 И
18 10144 Програмски језици 4 2 2 0 6 О
19 10002 Архитектура рачунара 4 2 2 0 6 О
20 10174 Софтверски алати 4 2 2 0 6 О
21 11013 Електроника 4 4 3 1 6 О
22 10168 Сигнали и системи 4 2 2 0 6 О
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
23 10104 Објектно оријентисано програмирање 5 2 2 0 6 О
24 10110 Организација рачунарских система 5 2 2 0 6 О
25 10015 Дигитална електроника 5 3 2 0 5 О
26 10121 Основе телекомуникација 5 2 2 0 5 О
27 Предмет изборног блока 6
11005 Аквизациони системи 5 2 1 0 5 И
11006 Програмски преводиоци 5 2 2 0 5 И
28 10206 Стручна пракса 5 0 0 0 3 О
29 10113 Оперативни системи 6 2 2 0 6 О
30 10164 Рачунарске мреже и комуникације 6 2 2 0 6 О
31 10006 Аутоматско управљање 6 3 2 0 6 О
32 10085 Микроконтролерски системи 6 2 2 0 6 О
33 Предмет изборног блока 7
10145 Пројектовање дигиталних система 6 2 2 0 6 И
10016 Дигитална обрада сигнала 6 2 2 0 6 И
10061 Квантитативне методе 6 2 2 0 6 И
10029 Електромагнетика 6 3 2 0 6 И
10360 Напредно објектно оријентисано програмирање 6 2 2 0 6 И
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
34 10123 Паралелни рачунарски системи 7 2 2 0 6 О
35 10175 Софтверско инжењерство 7 2 2 0 6 О
36 Предмет изборног блока 8
10017 Дигитални системи управљања 7 2 2 0 5 И
11031 Индустријска аутоматика 7 2 0 1 5 И
37 Предмет изборног блока 9
10474 Визуелно програмирање 7 2 3 0 7 И
10011 Веб технологије 7 2 2 0 6 И
10157 Развој информационих система 7 2 1 1 6 И
10473 Програмирање мобилних апликација 7 2 3 0 6 И
38 Предмет изборног блока 10
10204 ЦАД/ЦАМ технолифије 7 3 1 1 6 И
11032 Аутоматизовани технолошки системи 7 3 1 1 6 И
10027 Енергетска електроника 7 3 2 1 6 И
11051 Функционална верификација дигиталних система 7 3 2 0 6 И
39 10194 Управљачки рачунарски системи 8 3 1 0 6 О
40 10057 Интернет програмирање 8 3 2 0 5 О
41 Предмет изборног блока 11
11036 Интелигентно моделирање и управљање 8 2 1 1 6 И
10484 Вештачка интелигенција 8 2 2 0 5 И
42 Предмет изборног блока 12
10177 Теорија одлучивања 8 2 2 0 5 И
10087 Менаџмент пројектима 8 2 2 0 5 И
43 11050 Истраживачки рад 8 0 0 0 3 О
44 10218 Дипломски рад 8 0 0 0 6 О
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве који се односе на стицање потребних академских и стручних знања, вештина и професионалних компетенција у области рачунарског и софтверског инжењерства. Основни циљ програма Рачунарско и софтверско инжењерство је образовање инжењера оспособљених за пројектовање, израду, имплементацију и одржавање хардверских и софтверских компоненти рачунарских система, препознавање и анализу клијентских захтева на основу којих ће пројектовати, реализовати и одржавати рачунарске апликације. Поред основног циља, циљ је и стицање академских способности које укључују развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије. Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви реализације студијског програма Рачунарско и софтверско инжењерство су стицање знања која студентима омогућавају процену клијентских захтева и доношење одлука у погледу својстава пројектованог и реализованог рачунарског система и припадајућег софтвера. Студенти ће током реализације студијског програма стећи знања алгоритамског решавања проблема, пројектовања физичке архитектуре, развоја наменских рачунарских система, паралелних рачунарских система, развоја системске програмске подршке, развоја система база података и информационих система, рачунарских мрежа, развоја мобилних и интернет апликација.

Други циљ програма, који је од подједнаке важности, јесте да свршени студенти поседују потребан обим основних знања из области рачунарског и софтверског инжењерства како би били професионално компетентни за континуирано праћење брзог технолошког развоја у овој области као и за наставак дипломских, специјалистичких и докторских студија. Стога ће се садржаји наставих предмета допуњавати и прилагођавати, како би били у кораку са развојем науке и технологије у овој области.

Један од специфичних циљева, који је у складу са општим и посебним циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и напредовања након завршетка студија. Циљ студијског програма, је и образовање стручњака способних ефикасан тимски рад, вођење тимова и преношење знања на млађе чланове тима.

Циљ студијског програма је и развој способности студената за презентовање (у усменој и писаној форми на српском и енглеском језику) резултата свог рада стручној и широј јавности.

Дипломирани студенти ће бити у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења базирана на рачунарским системима за решавање постављеног проблема. Како би то било могуће свршени студенти би требало да имају:

1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, дељењем проблема на мање целине, које се могу независно развијати и способност интеграције независно развијених компоненти система у функционалну целину која решава постављене пројекте захтеве

2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, и одабира оптималних методологија за решење постављеног проблема

3) способност тестирања реализованих компоненти рачунарских система и откривање и отклањање уочених неправилности у решавању постављених пројектних захтева

4) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата
Студијски програм рачунарског и софтверског инжењерства је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче следеће опште компетенције:
- Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема.
- Оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења.
- Оспособљеност за анализу и вредновање различитих концепата, модела и принципа теорије и праксе,
- Практичну примену математичких, електротехничких и других научних дисциплина и инжењерских алата.
- Способност презентовања техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правила језичког изражавања и стручне дискусије.
- Способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.
- Мултидисциплинарни и тимски рад
- Разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:
- Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунарског хардвера и рачунарских система опште и специфичне намене (предмети – Основи рачунарске технике, Логичко пројектовање рачунара, Електроника, Дигитална електроника, Архитектура рачунара, Организација рачунарских система, Паралелни рачунарски системи, Управљачки рачунарски системи)
- Оспособљеност за реализацију системског софтвера (предмети – Програмски преводиоци, Оперативни системи)
- Способност за пројектовање, реализацију и одржавање рачунарских мрежа (предмети – Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и комуникације)
- Успешно коришћење разних методологија и алата у развоју и управљању софтверским пројектима (предмети – Софтверско инжењерство, Развој информационих система, Базе података, Веб технологије)
- Способност за пројектовање, имплементацију десктоп, веб и мобилних апликација на основу функционалних и нефункционалних захтева клијената (предмети – Визуелно програмирање, Интернет програмирање, Програмирање мобилних апликација)

Циљеви студијског програма се усклађују са захтевима из области рачунарског и софтверског инжењерства, тржишта рада, технолошког развоја и дефинисаног оквира квалификација.

Опис исхода учења

Поред појединачних исхода учења дефинисаних за сваки предмет, предвиђени су и исходи учења студијског програма, који обухватају карактеристике које треба да стекну сви студенти завршетком студијског програма:
1. Способност анализе, идентификације и дефинисања захтева за применом рачунарских система за решавање одређеног проблема.
2. Способност пројектовања, реализације и одржавања рачунарских система, процеса, компоненти или програма.
3. Способност примене постојећих и усвајање нових техника, технологија и алата потребних за пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера.
4. Способност самосталног решавања нестандардних проблема у области рачунарског и софтверског инжењерства,
5. Способност разумевања и усваја професионалних, етичких, правних, друштвених и безбедносних питања и одговорности.
6. Способност за ефективни рад у тиму ради завршетка заједничког циља.
7. Способност ефективне писмене и усмене комуникације на српском и енглеском језику у интеракцији и сарадњи са особама из различитих друштвених група
8. Способност преношења стечених теоретских и практичних знања и вештина на младе инжењере, обучавање, организовање и контрола њиховог развоја у области рачунарства
9. Способност континуалног професионалног развоја.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Аквизациони системи 5 И
doc Архитектура рачунара 4 О
doc Аутоматизовани технолошки системи 7 И
doc Аутоматско управљање 6 О
doc Базе података 3 О
doc Веб технологије 7 И
doc Вештачка интелигенција 8 И
doc Визуелно програмирање 7 И
doc Дигитална електроника 5 О
doc Дигитална обрада сигнала 6 И
doc Дигитални системи управљања 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Електрична мерења 3 О
doc Електромагнетика 6 И
doc Електроника 4 О
doc Енглески језик 1а 2 И
doc Енглески језик 1б 2 И
doc Енглески језик за ЕРИ 2а 3 И
doc Енглески језик за ЕРИ 2б 3 И
doc Енергетска електроника 7 И
doc Индустријска аутоматика 7 И
doc Интелигентно моделирање и управљање 8 И
doc Интернет програмирање 8 О
doc Истраживачки рад 8 О
doc Квантитативне методе 6 И
doc Комуникационе вештине инжењера 1 И
doc Логичко пројектовање рачунара 3 О
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика 3 3 И
doc Менаџмент пројектима 8 И
doc Микроконтролерски системи 6 О
doc Напредно објектно оријентисано програмирање 6 И
doc Објектно оријентисано програмирање 5 О
doc Оперативни системи 6 О
doc Организација рачунарских система 5 О
doc Основе електротехнике 1 1 О
doc Основе електротехнике 2 2 О
doc Основе програмирања 1 О
doc Основе телекомуникација 5 О
doc Основе техничке писмености 1 И
doc Основи рачунарске технике 2 О
doc Паралелни рачунарски системи 7 О
doc Практикум из математике 1 1 И
doc Практикум из основа електротехнике 1 1 И
doc Практикум из основа електротехнике 2 2 О
doc Практикум из физике 1 И
doc Пројектовање дигиталних система 6 И
doc Програмирање мобилних апликација 7 И
doc Програмски језици 4 О
doc Програмски преводиоци 5 И
doc Развој информационих система 7 И
doc Рачунарске мреже и комуникације 6 О
doc Рачунарско моделовање физичких појава 2 О
doc Сигнали и системи 4 О
doc Софтверски алати 4 О
doc Софтверско инжењерство 7 О
doc Стручна пракса 5 О
doc Теорија електричних кола 3 И
doc Теорија одлучивања 8 И
doc Управљачки рачунарски системи 8 О
doc Физика 1 1 О
doc Функционална верификација дигиталних система 7 И
doc ЦАД/ЦАМ технолифије 7 И