Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Електротехничко и рачунарско инжењерство - Мастер за даљинско управљање

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В СИР ДОН
 
Први семестар
1. Ди_ЕР105Ду101б Управљање на даљину 1 О 2 2 0 0 0 5
2. Ди_ЕР112Ду102б Савремени комуникациони системи 1 О 2 2 0 0 0 5
3. Ди_Р117Ду103 Напредне технике за обраду сигнала 1 О 2 2 0 0 0 5
4. Ди_Те113Ду106 Виртуелна инструментација 1 O 2 1 1 0 0 5
5   Изборни блок 1 1 И

2x2

2(1)x2

(0.5)x2

0 0 10
Укупно часова активне наставе у првом семестру = 24 x 15 = 360    
Други семестар
1.

Ди_Ду201

Интелигентни сензори 2 О 3 2 1 0 0 6
2.

Ди_ДуИзб2

Изборни блок 2 2 И 2 2 0 0 0 5
3.

Ди_Ду204

Стручна пракса 2 О 0 0 0 0 0 10
4.

Ди_Ду205

Методе истраживања и комуникације 2 О 5 1 0 1 0 5
5.

Ди_Ду206

Практикум – Пројектовање SCADA система 2 O 0 2 2 0 0 4
Укупно часова активне наставе у првом семестру =18 x 15 =270
1. Ди_Ду301 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског -мастер рада 3 О 0 0 0 0 21 5
2. Ди_Ду302 Дипломски - мастер рад 3 О           25
 
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија   930
Укупно ЕСПБ на мастер студијама   90

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Изборни блок 1 – Бирају се 2 предмета који носе укупно 10 ЕСПБ
1.

Ду104

Интеракција човек - рачунар ИБ 2 3 0 0 5
2.

Ду105

Мониторинг и визуелизација процеса ИБ 2 2 0 0 5
3.

Ди_Ду202

Симулација и моделирање процеса

ИБ 2 1 1 0 5
4.

Ди_Ду108Р75Т91Ит54

Интернет програмирање ИБ 2 1 1 0 5
Изборни блок 2 – Бира се 1 предмет од 5 ЕСПБ
5.

Ди_Ду202

Управљање електромоторним погонима ИБ 2 2 0 0 5
6.

Ди_Ду203

Системи грејања

ИБ 2 2 0 0 5
       

7

7

4

   
        Укупни часова активне наставе изборних предмета = 18
Изборност на студијском програму = (15+25)/90 x 100% = 44,4 %

Студијски програм дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство– МАСТЕР ЗА  даљинско управљање из области Електротехничко и рачунарско инжењерство представља аутономан студијски програм другог нивоа намењен образовању дипломираних инжењера електротехничког и рачунарског инжењерства – мастера за даљинско управљање, компетентних за рад на пословима који су везани за даљинску регулацију и надзора система и процеса.
Студијски програм дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство– МАСТЕР ЗА  даљинско управљање је развијен у оквиру WUS MSDP пројекта Master in Remote Control који се финансира од стране WUS (WorldUniversityService) Austria (период реализације пројекта 2009–2010.) и чији је реализатор Технички факултет у Чачку.
Студијски програм ових дипломских академских студија намењен је студентима који ће завршавати четворогодишње основне академске студије из области ЕлектротехничкоГ и рачунарскоГ инжењерствА према захтевима Болоњског процеса, студентима који су завршили студије из ове области у традиционалном систему високог образовања у Србији у претходним годинама, као и студентима који ће студирати сродне студијске програме и, у оквиру мобилности студената предвиђене Болоњским процесом, моћи да прелазе на овај или друге програме.     
На основу Листе звања, као и Измена и допуна листе звања (Национални савет за високо образовање, од 30. марта 2007.) и критеријумима за дефинисање нових звања у истом документу, члан 3. (по коме високошколска установа предлаже академске и научне називе),

предлажемо усвајање звања:
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер за даљинско управљање

 

Назив студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство – Мастер за  даљинско управљање
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак
Образовно-научно поље Техничко технолошко
Врста студија Дипломске академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 90 ЕСПБ
Стручни назив, скраћеница Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер за даљинско управљање
Дипл. инж. електр. и рачунар. за даљинско управљање
Дужина студија 1,5 година – 3 семестра
Година у којој је започела реализација студијског програма  
Година када ће започети реализација студијског програма 2009/2010.
Број студената који студира по овом студијском програму  16 студената
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 16 студената
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела Одлука Наставно-научног већа ТФ у Чачку бр.  L-1808/3 од 23.09.2009.                        
Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу  1776/10 од 10.12.2009.
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму  www.tfc.kg.ac.rs

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Дипломске академске студије Електротехничко и рачунарско инжењерство– МАСТЕР ЗА  даљинско управљање припадају образовно-научном пољу техничко-технолошких наука. Основни циљ програма је образовање дипломираних инжењера са високим нивоом компетенција и академских вештина из области даљинске регулације и надзора система и процеса, интелигентних сензора, напредних техника за обраду сигнала, савремених комуникационих система, симулација и моделовања процеса и виртуелне инструментације. Завршетком студија студент стиче академски назив дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства- мастер за даљинско управљање.
Дипломске академске студије Електротехничко и рачунарско инжењерство– МАСТЕР ЗА  даљинско управљање се изводе током три семестра. Укупан број ЕСПБ које студент треба да оствари је 90.
Сам студијски програм је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом у овом подручју и са европским стандардима.
Студијски програм ових дипломских академских студија је развијен у оквиру WUS MSDP пројектаMaster in Remote Control који се финансира од стране WUS (WorldUniversityService) Austria (период реализације 2009–2010.) и чији је реализатор Технички факултет у Чачку. У оквиру реализације пројекта развијен је курикулум овог студијског програма, за сваки од 11 подржаних предмета наставници су написали скрипте и реализовали кратке студијске боравке на ЕУ партнерској институцији - Факултету за електротехнику рачунарство и информатику (ФЕРИ) Универзитета у Марибору, Словенија. Уз партиципацију Министарства за науку и од средстава добијених по основу овог пројекта, набављена је најсавременија лабораторијска опрема која ће служити за потребе реализације наставе и научно-истраживачког рада на овом студијском програму. Библиотека факултета је обогаћена са  64 нове књиге  из области које су предмет проучавања на овом студијском програму
Студијски програм садржи 8 обавезних предмета, 6 изборних предмета (од којих студент бира 3 предмета), стручну праксу и дипломски рад. Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Техничком факултету.
Упис студената, који су у претходном образовању остварили 240 ЕСПБ у одређеним образовним областима, или су завршили основне студије по ранијем Закону о високом образовању, врши се на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет. Право уписа имају студенти који су завршили додипломске студије из области електротехнике, рачунарске технике, мехатронике и других техничких дисциплина, као и инжењери са практичним радним искуством у области даљинског управљања. Остала права уписа на студијски програм дефинисана су Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.
Прелазак са других студијских програма је могућ у складу са Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.
Основна знања и вештине студент стиче кроз активну интерактивну наставу, лабораторијски рад у савремено опремљеној лабораторији, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад, практичан рад у будућем реалном радном окружењу, као и у оквиру Moodle система  за електронско учење.
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе.
Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање и уради и одбрани дипломски рад, те тако оствари 90 ЕСПБ. Дипломски рад се ради из једног од предмета предвиђених програмом за који се студент определио. Вредност дипломског рада је 30 ЕСПБ. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.
У складу са критеријумима уписа и условима за поједине предмете, а према одлуци о признавању предмета (броја ЕСПБ бодова) које је положио на другом факултету или студијском програму, на овај студијски програм могу да пређу студенти који су започели дипломске академске студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства.
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

           

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, истраживачких и стручних послова у области електротехничког и рачунарског инжењерства, посебно у ужој области даљинског надзора и управљања, а у складу са потребама друштвене заједнице и индивидуланог развоја појединца. Наиме, функционисање многих савремених индустријских и комуналних система захтева централизовани даљински надзор, аквизицију података и даљинско управљање да би се  редуковале грешке, време извођења операција и број потребног особља и тиме ови системи учинили ефикаснијим. Из тог разлога у последње време драматично нараста потреба за високоспецијализованим инжењерима у овој области. Сврха овог студијског програма је да на ту нарастајућу потребу одговори.
Студијски програм дипломских академски студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање се надовезује на основне академске четвороготишње студије Eлектротехничко и рачунарско инжењерство које се на Техничком факултету реализују од школске 2005/2006. године
Током студија студенти треба да потврде и унапреде знања и способности са основних студија из области управљања системима и процесима, што подразумева развој аналитичких способности, затим способности оптималног коришћења савремених технологија и спецификацију будућих развојних потреба индустрије и друштва. Такође, на овом нивоу студија студенти ће бити упознати са методама научно-истраживачког рада, тако да ће бити укључивани у реалне истраживачке задатке кроз студијски истраживачки рад и израду пројеката и дипломског рада.
У изучавању наведених специфичних области посебно се инсистира на методологији решавања практичних проблема, чиме се студенти оспособљавају да решавају и друге сличне проблеме у својој будућој инжењерској пракси.
Овим студијским програмом се образују студенти за различите послове у савременим системима управљања и надзора, као што су: техничко вођење система за даљински надзор процеса, пројектант система за даљинско управљање процесима, техничко вођење система даљинског управљања, креатор и менаџер специјализованих обука и курсева за запослене у области даљинског надзора и управљања, администратор комуникационе мреже.  Такође се овим студијским програмом студенти оспособљавају за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из ове области.
На нашим просторима постоји повећана потреба за дипломираним инжењерима са специјализованим знањима и вештинама које се стичу на овом академском студијском програму. Потреба за оваквим образовним профилом евидентна је, на пример, у развоју и одржавању електроенергетских система; комуналних система (системи даљинског грејања, водоводни системи, јавна расвета); саобраћајних система; модерних електронских система у здравственим установама; индустријских постројења
Реализацијом овог студијског програма чији је курикулум оцењен највишим оценама од стране европских експерата – оцењивача WUS MSDP пројектаMaster in Remote Control”, обезбеђује се школoвање дипломираних инжењерa електротехнике и рачунарства који поседују врхунска савремена теоријска и практична знања у европским и светским оквирима.
Дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању инжењера, магистара и доктора наука сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије.

 

           

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Циљ дипломског студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство-мастер за даљинско управљање, јесте образовање високо компетентних дипломираних инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства, који поседују сва неопходна знања и интелектуалне вештине у мултидисциплинарном контексту, при решавању захтевнијих проблема за рад у привреди, као и за наставак школовања на специјалистичким и докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из понуђеног изборног подручја. Одшколовани дипломирани инжењери биће оспособљени за развој и пројектовање сложених система у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.
Један од специфичних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Техничком факултету, јесте развијање свести о потреби перманентног образовања и напредовања у својој области. Једино се на тај начин може остати на потребном стручном и интелектуалном нивоу који одговара развоју науке и технологије у свету. Циљ студијског програма такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, руковођење истраживачким и развојним тимовима, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове).
Похађањем овог студијског програма студент треба да се оспособи и за неке од најважнијих општих циљева  у својој области, као што су:
- разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;
- анализа проблема, синтеза и предлог могућих (оптималних) решења;
- адекватно (писмено и вербално) извештавање о предложеном решењу, идеји или иновацији, користећи адекватну техничку терминологију;
- тимски истраживачки рад;
У оквиру напред наведених општих циљева, дефинишу се и специфични циљеви за овај студијски програм:
Дипломирани инжењери на студијском програму дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство-мастер за даљинско управљање,  треба да се оспособе за рад на софистицираним проблемима у областима даљинског надзора и управљања  системима и процесима. Пошто наведене области представљају врло широко поље деловања, и практично је немогуће обрадити све проблеме кроз сâмо школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање нових проблема. Имајући у виду брз развој рачунарске технике, Интернет и савремених комуникационих технологија, савремених интелигентних сензорских система и инструментације, један од циљева је проучавање њихове примене у  области даљинског управљања, као основних корисничких алата.
Студенти се на овом студијском програму кроз избор специфичних предмета који припадају ширем подручју технике, усмеравају према сопственом интересовању и будућој пракси и добијају мултидисциплинарна техничка знања, како би били професионално компетентни за праћење брзог техничко-технолошког развоја у свету у својој области.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.
Опште компетенције:

 1. систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања висеоког кватете
 2. тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у радним и истраживачким процесима;
 3. оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 4. деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

 1. систем сложених теоријских знања о процесима и технолошким системима управљања;
 2. оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода управљања и надзора система и процеса;
 3. специјализована знања и вештине из посебних области везаних за даљинско управљање: рачунарске технике, Интернет и савремених комуникационих технологија, савремених интелигентних сензорских система и инструментације, интеракције човек-рачунар, управљања електромоторним погонима;
 4. оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији и да демонстрира практична знања и примењује их у техничком вођењу система за даљински надзор процеса, пројектовању система за даљинско управљање процесима, техничком вођењу система даљинског управљања, креирању специјализованих обука и курсева за запослене у области даљинског надзора и управљања, администрирању комуникационе мреже.

Савладавањем студијског програма дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање студент је :

 1. оспособљен да развија критичко разумевање кључних концепата теорије даљинског управљања
 2. оспособљен да развија практичне вештине у пројектовању, имплементацији и одржавању процеса и система даљинског управљања
 3. снабдевен практичним знањима о низу апликација и окружења за даљинску аквизицију, мониторинг и управљање
 4. оспособљен да ради на системима даљинског управљања и да развија такве системе
 5. оспособљен да развија сопствене иновативне и креативне апликације за ефективну имплементацију нових решења проблема даљинског управљања
 6. снабдевен посебним знањима и вештинама из интелигентних сензора, аквизиције података, напредних техника обраде сигнала, савремених комуникационих система, пројектовања корисничких интерфејса за апликације даљинског управљања, симулација и моделовања система и процеса
 7. снабдевен знањима и вештинама за колаборативни групни рад на пројектима  даљинског управљања
 8. снабдевен знањима и вештинама за планирање, прикупљање и обраду података и креирање извештаја

 

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

Студијски програм дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање реализује се у трајању од једне и по школске године, односно 3 семестра и носи 90 ЕСПБ, са укупно 930 часова активне наставе (без стручне праксе и дипломског рада).Сви предмети су једносемeстрални.
Студијски програм садржи 11 предмета: 8 обавезних и 3 изборна. Обавезни предмети носе 35 ЕСПБ, а изборни предмети носе 15 ЕСПБ. Стручна пракса реализује се у другом семестру и носи 10 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског рада предвиђен је у трећем семестру са укупно 20 часова и носи 5 ЕСПБ бодова. Дипломски рад предвиђен је у трећем семестру и носи 25 ЕСПБ. Изборност на студијском програму је 44,4%.
Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета).Сваки предмет студијског програма има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака нивоа студијског/студијских програма (Ди), словна ознака студијског/студијских програма, редни бројсеместра, редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

  • Т - Техника и информатика;
  • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
  • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Рачунарско инжењерство;
  • М - Мехатроника;
  • Ит - Информационе технологије;
  • Им - Инжењерски менаџмент;
  • Пм – Предузетнички менаџмент;
  • Те – Техника и информатика – мастер за електронско учење
  • Ду - Електротехничко и рачунарско инжењерство – мастер за  даљинско управљање

  Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија
  Табела 5.2 Спецификација  предмета
  Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
  Табела 5.2Б Спецификација завршног рада
  Табела 5.2Ц Спецификација предмета Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског –мастер рада
  Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
  ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

  Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

  Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

   

  Евиденција:

  Прилог 5.1 Распоред часова
  Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
  Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
  Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА  даљинско управљање усаглашен је са актуелним степеном развијености научних и стручних знања и упоредив је са сличним програмима на високошколским институцијама у Европи и ваневропским системима образовања.
Студијски програм је усаглашен са референтним студијским програмима на европским, али и ваневропским универзитетима јер је развијан по методологији која у развојној фази захтева компаративну анализу студијских програма референтних институција. Наиме, овај студијски програм је развијен у оквиру реализације пројекта WUS MSDPMaster in Remote Control који се финансира од стране WUS (World University Service) Austria (период реализације 2009–2010) и чији је реализатор Технички факултет у Чачку.
У оквиру реализације пројекта развијен је курикулум овог студијског програма,  за сваки од 11 подржаних предмета наставници су били у обавези да напишу скрипте за своје предмете до почетка школске 2009/2010 године. У циљу развоја што квалитетнијих и европски референтних силабуса појединих предмета студијског програма, сваки од 11 наставника је имао интензивне консултације са својим ЕУ супервизорима и кратке студијске боравке на ЕУ партнерској институцији - Факултету за електротехнику рачунарство и информатику (ФЕРИ) Универзитета у Марибору, Словенија. 
Студијски програм је у оквиру WUS MSDP апликације  ”Master in Remote Control”  креиран по узору на International Master in Remote Engineering- joint master degree program (http://www.mare-project.org/) који је развијен и имплементиран у оквиру заједничког ЕУ пројекта MARE на следећим ЕУ универзитетима:
    * Carinthia Tech Institute, Austria
    * Ilmenau Technical University, Germany
    * University of Limerick, Ireland
    * University of Maribor, Slovenia
    * Transylvania University of Brasov, Romania 

Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство – МАСТЕР ЗА даљинско управљање је сличан, упоредив и усклађен  са акреди­то­ваним студијским програмима  из следећих институција:

 1. UNIVERSITY OF CYPRUS,

Department of  Electrical and Computer Engineering,
http://www.ece.ucy.ac.cy/en/

 1. CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCIES

School of Systems Engineering ViIlach
http://www.fh-kaernten.at/master

 1. UNIVERZA V MARIBORU

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

http://www.feri.uni-mb.si/

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм Дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - мастер за даљинско управљање на основу друштвених потреба (процена потреба за овим занимањем у савременим технолошким системима и јавним службама), а у складу са постојећим ресурсима високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.
На овај студијски програм могу се уписати кандидати након основних студија у четворогодишњем трајању и остварених 240 ЕСПБ, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Техничког факултета и Правилником о упису студената Техничког факултета..
Одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму. Веће може одредити стручну комисију које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.
Конкурс за упис студената расписује Универзитет у Крагујевцу.
Редослед и селекција кандидата за упис на прву годину дипломских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и времена студирања на основним студијама, што је регулисаном Правилником о упису студената.
У школској 2009/2010. години, у пилот фази примене студијског програма развијаног у оквиру пројекта Светске универзитетске заједнице (WUS Austria), планиран је упис 16 студената.
Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања и датумима ообјављују се на Web страници Техничког факултета http://www.tfc.kg.ac.yu/upis.

 

Евиденција:
Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3 - Услови уписа студената  (извод из Статута ТФЧ  ,  Правилник о упису студената ТФЧ

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.
На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално, што ће бити примењено и у реализацији овог студијског програма.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.


Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму дипломских академских студија ЕРИ – мастер за даљинско управљање представљају компетентан кадар из ове области. За реализацију овог студијског програма 15 наставника (12 са пуним радним временом) од чега 4 у звању редовног професора, 4 у звању ванредног професора, 7 доцената, што задовољава услове стандарда. Такође је ангажовано и 7 сарадника са пуним радним временом. За реализацију студијског програма ангажовано је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Сви наставници имају најмање пет референци из уже научне области из које изводе наставу.
Листа наставника на студијском програму, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни у виду Књиге наставника и на личним страницама наставника и сарадника на сајту Факултета.
Технички факултет у Чачку има Правилник о начину и поступку стицања звања, који је јавно доступан документ и чији је садржај усклађен са Законом о високом образовању, са Правилником о поступку за давање сагласности стручних већа Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Техничког факултета.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма Дипломских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство – мастер за даљинско управљање, обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет користи површину од 5414,075 m2од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина
1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84+16 умрежена рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.
Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презентација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремене лабораторијске опреме. За студијски програм ДАС ЕРИ – мастер за даљинско управљање купљена је и посебна опрема партиципацијом Светског универзитетског сервиса и Министарства за науку у оквиру WUS пројекта у оквиру кога је развијан студијски програм.
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко система за електронско учење.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:
Прилог 10.1 - Извод из Књиге инвентара,

Прилог 10.2 - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијских програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација. Контрола квалитета је регулисана Политиком обезбеђења квалитета, Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима и другим наставним публикацијама.
Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању. Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента
Процедуре обезбеђивања и контроле квалитета студијског програма ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - МАСТЕР ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ примењиване су у свим корацима развоја програма у оквиру WUS пројекта, по међународним стандардима и непосредном супервизијом експерата за развој курикулума и област даљинског управљања.

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

Прилог 11.5 Веб адреса пројекта ТЕMPUS-JEP-41016-2006- M.Sc.Curriculum in E-learning  http://www.tfc.kg.ac.rs/tempus-jep-41016-2006/

 

Стандард 12: Студије на даљину

На студијском програму дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - МАСТЕР ЗА  даљинско управљање предвиђена је у оквиру развоја курикулума E-learning  компонента, тј. могућност коришћења Система за електронско учење на MOODLЕ платформи која је на Техничком факултету реализована у оквиру 3 лабораторије:
MOODLE систем хипермедијалне лабораторије Е-лаб ( http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/)
MOODLE систем лабораторије за Информационе технологије
MOODLE  систем лабораторије за Рачунарску технику
Делови наставе и вежби на  појединим предметима биће реализовани online преко система за електронско учење. У настави ће бити искоришћене  и могућности извођења наставе и вежби у  хипермедијалној лабораторији у којој је инсталирана комплетна хардверска, софтверска и комуникациона инфраструктура која подржава видеоконференсинг и учење на даљину.
Коришћење E-learning компоненте у оквиру реализације инжењерских курсева има позитивно дејство на успех студената из следећих разлога:
- могућност преузимања материјала за учење и задатака у било које време и са било ког места ствара већу комфорност у учењу
- E-learning окружење за учење омогућава презентацију низа студија случајева, као и виртуелних експеримената, што подразумева методологија наставе многих  инжењерских курсева
- коришћење E-learning алата као што су форуми и Wiki-ји омогућава примену колаборативног учења
- могућност коришћења online квизова и задатака потпомаже процес објективног и континуалног оцењивања и самооцењивања
У оквиру реализације WUS MSDP пројекта Master in Remote Control предвиђене су две дводневне E-learning радионице за обуку наставника и сарадника који ће учествовати у реализацији студијског програма дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - МАСТЕР ЗА  даљинско управљање. Прва радионица је реализована у јуну 2009., а друга у децембру 2009.

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 125 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 94.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 83.5 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 84 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 100 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 104.7 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 96.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 102 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 216 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 211.5 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 139 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 89.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 466.1 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 401.6 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 204.1 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 222 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 401.6 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css