Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Техника и информатика - Мастер за електронско учење

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
 
Први семестар
1. Ди_Те101 Настава и учење у електронском образовању 1 О 2 2 0 0 0 5
2. Ди_Те102 ЕР114 Алати и технологије за електронско учење 1 О 2 2 0 0 0 5
3. Ди_Те103 Инфраструктура за електронско учење 1 О 2 1 1 0 0 5
4.   Изборни предмет 1 1 ИБ 2 2(1) 0(1) 0 0 15
5.   Изборни предмет 2 1 ИБ 2 2(1) 0(1) 0 0
6.   Изборни предмет 3 1 ИБ 2 2(1) 0(1) 0 0
         

12

11(8)

1(4)

0

  30
Укупно часова активне наставе у првом семстру = 24 x 15 = 360    
Други семестар
1. Ди_Те201 Стручна пракса 2 О           6
2. Ди_Те202 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 О 0 0 0 20 0 4
3. Ди_Те203 Дипломски - мастер рад 2 О 0 0 0 0 0 20
 
          0 0 0 20 0 30
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 20*15=300   660
Укупно ЕСПБ на мастер студијама   60

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Предмети изборног блока 1.
1. Ди_Те104 Инструкциони дизајн и развој електронских курсева ИБ 2 2 0 0 6
2. Ди_Те105 М103 Информационе технологије у интегрисаним системима ИБ 2 2 0 0 4
3. Ди_Те106 Р118 Интеракција човек рачунар ИБ 2 3 0 0 6
4. Ди_Те107 Образовање одраслих и целоживотно учење ИБ 2 2 0 0 5
5. Ди_Те108 Системи за управљање е-учењем ИБ 2 1 1 0 6
6. Ди_Те109 Управљање пројектима електронског учења ИБ 2 2 0 0 4
7. Ди_Те110 Мултимедија у електронском учењу ИБ 2 1 1 0 5
8. Ди_Те111 Оцењивање у електронском учењу ИБ 2 2 0 0 5
9. Ди_Те112 Корисничка подршка у електронском учењу ИБ 2 2 0 0 5
10 Ди_Те113 Виртуелна инструментација ИБ 2 1 1 0 5
11 Ди_Те114 М102 Мониторинг и визуелизација процеса ИБ 2 2 0 0 4
        6 5,45 0,82 0 15
        Укупни часова активне наставе изборних предмета = 12
Изборност на студијском програму = (15+20)/60 × 100% = 58,33 %

Студијски програм дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА-МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ из области ИМТ и двопредметних студија представља аутономан студијски програм другог нивоа намењен образовању дипломираних професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије и рад у сродним подручјима.
Студијски програм одговара студијама које су у свету присутне под низом посебних назива (master of e-learning), а креиран је према потребама образовног система у Србији у коме треба задовољити захтеве професионализације наставничке професије и професија у области подршке систему васпитања и образовања.
Студијски програм једногодишњих дипломских академских студија Техника и информатика –мастер за електронско учење намењен је студентима који ће завршавати четворогодишње основне академске студије према захтевима Болоњског процеса или прелазним програмима, студентима који су завршили студије у традиционалном систему високог образовања у Србији у претходним годинама, као и студентима који ће студирати сродне студијске програме и, у оквиру мобилности студената предвиђене Болоњским процесом, моћи да прелазе на овај или друге програме. Овај студијски програм даје могућности свим овим студентима да стекну одговарајуће образовање на дипломском академском нивоу потребно за рад у систему васпитања и образовања, као и у сродним подручјима.
Студијски програм се изводи на даљину. Сходно томе подржан је одговарајућим ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма, што је документовано у Стандарду 12.
На основу Листе звања и предложених решења за двопредметне и мултидисциплинарне професорске профиле, као и Измена и допуна листе звања (Национални савет за високо образовање, од 30. марта 2007.) и критеријумима за дефинисање нових звања у истом документу, члан 3. (по коме високошколска установа предлаже академске и научне називе),

предлажемо усвајање звања:
дипломирани професор технике и информатике – мастер за електронско учење

Уводна табела
Назив студијског програма Техника и информатика-Мастер за електронско учење
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак
Образовно-научно поље ИМТ и двопредметне студије
Врста студија Дипломске академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ
Стручни назив, скраћеница Дипломирани професор технике и информатике – Мастер за електронско учење
Дипл. проф. тех. и инф. за е-учење
Дужина студија 1 година – 2 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма 2008/09.
Година када ће започети реализација студијског програма  
Број студената који студира по овом студијском програму  24 студента
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 24 студента
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела Одлука Наставно-научног већа ТФ у Чачку бр.  XXIV 1600/8 од 9. 7. 2008. год. и XXXIV-61/12 od 21.1.2009.
Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу бр. 1469/13 од 14. 10. 2008. год. и Стручног Већа Универзитета у Крагујевцу бр. 204/3 од 27.02.2009.
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму  www.tfc.kg.ac.rs

Стандард 1. Структура студијског програма

 

            Дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ имају циљ да оспособе стручњаке техничко-информатичке области за обављање сложених образовних, организационих и и истраживачких послова.
            Дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ се изводе током једне године. Укупан број ЕСПБ које студент треба да оствари је 60. Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: Дипломирани професор технике и информатике – Мастер за електронско учење.
            С обзиром да је, с једне стране, подручје информационих технологија веома разуђено, а систем педагошких дисциплина формативних за професионално деловање наставника и других стручњака ангажованих у систему васпитања и образовања, веома развијен, то је профил Дипломирани професор технике и информатике – Мастер за електронско учење  заснован на нужној интеграцији великог броја дисциплина, како по моделу интердисциплинарног повезивања, тако и по моделу мултидисциплинарног изграђивања нових подручја.
            Сам студијски програм је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом у овом подручју и са европским стандардима.
            Студијски програм дипломских академских студија Мастер за електронско учење је развијен у оквиру TEMPUS JEP M. Sc. curriculum in e-learning програма (период реализације 2007–2009) на коме је Технички факултет у Чачку грант–координатор.
            Дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ обухватају два базична подручја – широко подручје наука о образовању и посебно подручје рачунарства и информационих технологија – подручје електронског образовања.
            Студијски програм садржи 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета, стручну праксу и дипломски рад. С обзиром да подручје е-учења (е-образовања) припада и широком пољу наука о образовању, студент са 2 обавезна предмета (10 ЕСПБ), најмање једним изборним предметом из педагошко-дидактичког подручја и стручном школском праксом остварује најмање 18 (19-21) ЕСПБ, чиме обезбеђује предуслове за наставничко звање. Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Техничком факултету.
            Упис студената, који су у претходном образовању остварили 240 ЕСПБ у одређеним образовним областима, врши се на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет.
            Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад, практичан рад у будућем реалном радном окружењу, а у оквиру Moodle система  за електронско учење и у савремено опремљеној хипермедијалној лабораторији, коришћењем система за електронско учење и учењем на даљину путем видеоконференција. 
            Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Техничког факултета за реализацију он-лајн наставе на овом студијском програму.
            Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом дипломских академских студија технике и информатике и уради и одбрани дипломски рад, те тако оствари 60 ЕСПБ. Дипломски рад се ради из једног од предмета предвиђених програмом за који се студент определио. Вредност дипломског рада је 27 ЕСПБ (студијски истраживачки рад – 7 ЕСПБ и завршни рад – 20 ЕСПБ). Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.
            У складу са критеријумима уписа и условима за поједине предмете, а према одлуци о признавању предмета (броја ЕСПБ бодова) које је положио на другом факултету или студијском програму, на овај студијски програм могу да пређу следеће категорије студената:

 • студенти који су започели интегрисане академске студије из техничког и информатичког подручја;
 • студенти који су започели дипломске академске студије из техничког и информатичког подручја, као и из посебних природних и педагошких области.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма дипломских  академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, истраживачких и стручних послова у области информатичко-техничког васпитно-образовног подручја и подручја информационих технологија у образовању, а у складу са потребама друштвене заједнице и индивидуланог развоја појединца.
            Студијски програм дипломских академски студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ се надовезује на основне академске четвороготишње студије које се на Техничком факултету реализују од школске 2005/2006. године (професор технике и информатике) и 2006/2007. године (професор технике и информатике, професор информатике, инжењер информатике и инжењер информатике и статистике).
Овим студијским програмом се образују студенти за радно место наставника у основним и средњим школама, школског систем администратора, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из ове области.
            Посебна намена студијског програма дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ је повећање свесности друштвене средине о потребама за електронско учење и образовање на даљину, али и повратни утицај на развој друштва у Србији кроз оснаживање педагошких и културолошких аспеката и могућности флексибилног окружења за електронско учење. Дугорочна сврха овог студијског програма је стимулисање развоја нових средина за учење, оснаживање колаборативности и давање основа за квалитетно целоживотно учење. Крајем 2005. године Влада Републике Србије је донела документ «Стратегија развоја информатичког друштва у Републици Србији», у оквиру кога је један од важних циљева развој е-образовања. Такође, и Закон о високом образовању у Србији препоручује универзитетима примену е-учења.
            Студијски програм обезбеђује други ниво наставничког образовања дефинисан одговарајућим документима ОЕЦД-а, Европске комисије, европских организација за образовање наставника, нацртом стандарда наставничке професије које развија Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду, стратегије професионализације наставничке професије итд.
            Ове студије су усклађене са европским и српским документима који одређују стратегију развоја подручја образовања у склопу којих делује дипломирани професор технике и информатике. Ове студије, прате потребе система васпитања и образовања у Србији, стандарде образовања, друштвене потребе и значај васпитно-образовног рада за развој једног друштва и постављање темеља нових области технолошког развоја. Једна од намена овог студијског програма је превазилажење дефицитарности наставничких профила на нивоу Републике посебно изражену у појединим регионима, као и повећање мотивације за рад у настави.
           
Дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ усмерене су на образовање наставника (професора) и стручњака за развој образовног процеса, и кадрова за рад у различитим пословним системима у склопу пружања техничко-информатичке, комуникационе и педагошке подршке развоју кадрова и увођења електронског учења и образовања на даљину.
Студије омогућавају рад у:

 1. институцијама школског система: у настави, као техничко-информатичка и истраживачка подршка настави и организацији информационих система; успешно обављање послова педагошко-методичког експерта за е-учење, менаџера наставних ресурса, техничког саветника за одабир инфраструктуре, алата и технологија за е-учење, администратора система за е-учење, дизајнера и креатора е-курсева;
 2. производним и другим пословним системима на пословима образовања, подршке образовању, развоју кадрова, као истраживачка и техничко-информатичка подршка;
 3. истраживачким центрима.

Студије су усмерене и ка оснаживању стваралаштва и оспособљавању за целоживотно учење, посебно због интензивног развоја техничко-технолошког и информатичког подручја, што су и основна подручја деловања Техничког факултета.

           

 

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ треба да обезбеде:

 1. овладавање сложеним системом знања о технолошким системима, информационим технологијама и техници, учењу и поучавању у традиционалном и електронском образовном окружењу;
 2. стицање професионалних компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање;
 3. стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 4. оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 5. развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и техничко-технолошких проблема у и ван школских услова;
 6. образовање и оспособљавање стручњака за рад у динамичном педагошком процесу,
 7. образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним технолошким подручјима и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.

            Овестудије треба да обезбеде овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за дизајнирање, развој и испоруку материјала и процедура за електронско учење и учење на даљину, вештинама и способностима за унапређивање, истраживање и развој наставе у подручју техничких и информатичких наставних дисциплина и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

            Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштвакао друштва знања и целоживотног учења.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената
Савладавањем студијског програма дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.
Опште компетенције:

 1. систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања висеоког кватете
 2. тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у радним и истраживачким процесима;
 3. оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 4. деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

 1. систем сложених теоријских знања о педагошким процесима и технолошким системима;
 2. оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;
 3. вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;
 4. специјализована знања и вештине из посебних области електронског образовања: дизајнирање, креирање, имплементација, испорука, евалуација и управљање електронским курсевима;
 5. оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији и да демонстрира практична знања и примењује их у креирању он-лајн студија и у синхроном и у асинхроном моду; као и да управља он-лајн групама.

Опис исхода по завршетку студијског програма:

 1. функционално објашњавање процеса и димензија е-образовања, е-наставе и е-учења;
 2. истраживање основних принципа учења уз примену мултимедије; анализирање интеракције и синхроне и асинхроне комуникације у е-учењу/е-настава;
 3. селекција и примена одговарајућих технологија и алата у циљу успешног креирања различитих решења за е-учење
 4. разумевање функционисања хардверске, софтверске и комуникационе инфраструктуре за е-учење;
 5. конфигурисање и коришћење различитих мултимедијских уређаја, софтверских алата, видоеконференцијских решења у развоју и реализацији е-учења;
 6. дизајнирање, развој и реализација процедура е-учења према специфичним образовним потребама појединаца, група и система;
 7. самостална реализација мултимедијалних пројеката и наставних процедура;
 8. критичко анализирање, примена и развој система за помоћ при учењу и подршку ученицима; примена одговарајућих тенологија, алата и сервиса за подршку он-лајн корисницима;
 9. развијање плана оцењивања, развој техника е-оцењивања, прикупљање података о постигнућу и интерпретација напредовања ученика у оквиру формалног, неформалног и социјалног учења;
 10. ефективно коришћење ЛМС-а за он-лајн поучавање, укључујући координацију он-лајн процеса, као и процену ефективности реализованих кусева у е-окружењу;
 11. процењивање инструкционог оквира за дефинисање инфраструктуре и мрежних захтева за е-учење;
 12. анализирање и унапређивање улога е-едукатора, е-менаџера, е-администратора, управљање сопственим учењем и планирање професионалног развоја у овим подручјима рада.
 13. спровођење истраживачких пројеката из области е-учења.

 

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

Студијски програм дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ реализује се у трајању од једне године, односно 2 семестра и носи 60 ЕСПБ, са укупно 660 часова активне наставе (без стручне праксе и завршнограда).Сви предмети су једносемeстрални.
Студијски програм садржи 6 предмета: 3 обавезна и 3 изборна. Обавезни предмети носе 15 ЕСПБ, а изборни предмети носе 15 ЕСПБ. Стручна пракса реализује се у првом семестру и носи 3 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског- мастер рада предвиђен је у другом семестру са укупно 20 часова и носи 7 ЕСПБ бодова. Завршни рад такође је предвиђен у другом семестру и носи 20 ЕСПБ. Изборност на студијском програму је 50%.
Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета).Сваки предмет студијског програма има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма.редни бројсеместра.редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 • Т - Техника и информатика;
 • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Рачунарско инжењерство;
 • М - Мехатроника;
 • Ит - Информационе технологије;
 • Им - Инжењерски менаџмент;
 • Пм – Предузетнички менаџмент;
 • Те – Техника и информатика – мастер за електронско учење

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада
Табела 5.2Ц Спецификација предмета Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског –мастер рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма(може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

 

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА-МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ усаглашен је са актуелним степеном развијености научних и стручних знања и упоредив је са сличним програмима на високошколским институцијама у Европи и ваневропским системима образовања.
Студијски програм је усаглашен са референтним студијским програмима на европским, али и ваневропским универзитетима јер је развијан у оквиру пројекта ТЕМПУС (TEMPUS JEP – 41016 – 2006. M.Sc. Curriculum in e-Learning,  http://www.tfc.kg.ac.rs/tempus-jep-41016-2006 по методологији која у развојној фази захтева компаративну анализу студијских програма референтних институција:

Изабрани студијски програми мастер студија развијени у Европи:

Изабрани студијски програми мастер студија развијани ван Европе:

Курикулум је креиран уз супервизију  иностраних партнера са универзитета у Марибору, Брајтону и Грацу (University of Maribor, Slovenia; University of Brighton, England; University of Technology, Graz, Austria), као и уз  подршкu факултета у Србији (ФОН у Београду и Електронски факултет у Нишу).

Такође је урађена компаративна анализа комплетног креираног студијског програма са студијским програмом за мастер студије за електронско учење на Универзитету у Единбургу (http://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/taught-masters/e-learning), чиме је, такође потврђена његова међународна усаглашеност.

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на дипломске академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ планира да уписује 24 студената. Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са основних студија што је дефинисано Правилником о упису студената.
            Конкурс за упис расписује Универзитет у Крагујевцу. Именује се одговарајућа Комисија за пријем студената.
            На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ бодова или студенти интегрисаних дипломских студија који су, такође, остварили 240 ЕСПБ.
            У школској 2008/2009. години, у пилот фази примене студијског програма развијаног у оквиру ТЕМПУС пројекта, уписано је 24 кандидата.

 

Евиденција:
Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3 - Услови уписа студената  (извод из Статута ТФЧ  ,  Правилник о упису студената ТФЧ

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм активним учествовањем у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ у складу са студијским програмом. За сваки предмет број ЕСПБ одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму
(На студијски програм Дипломских академских студија Техника и информатика – Мастер за електронско учење студенти су уписани први пут у школској 2008/2009. години и наставне активности су у току.)


Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ ангажованo је 20 наставника и сарадника (13+7), од којих су16 са пуним радним временом.
Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:
Прилог 9.1 - Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2a - Правилник о избору наставника - Универзитет у Крагујевцу
Прилог 9.2б - Правилник о начину и поступку стицања звања - ТФ Чачак
Прилог 9.3 -  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5 - Књига наставника ангажованих на студијском програму

Прилог 9.6 - Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (http://www.tfc.kg.ac.rs/imenik).

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма дипломских академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА- МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет је, у оквиру ТЕМПУС пројекта, опремљен хипермедијалном лабораторијом са најсавременијом информационо.комуникационом опремом и  видеоконференцијским системом.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.
 Настава се изводи  на даљину коришћењем Moodle система за електронско учење инсталираног на серверу хипермедијалне лабораторије за електронско учење Е-лаб. Део практичних вежби и предавања путем видеоконференције изводе се у  лабораторији за електронско учење као и коришћењем осталих рачунарских учионица .
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Moodle система за електронско учење. Наставни материјали за студијски програм ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА – МАСТЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ доступни су на порталу лабораторије за електронско учење http://e-lab.tfc.kg.ac.rs

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:
Прилог 10.1 - Извод из Књиге инвентара,

Прилог 10.2 - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација. Контрола квалитета је регулисана Политиком обезбеђења квалитета, Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима и другим наставним публикацијама.
Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента
Процедуре обезбеђивања и контроле квалитета студијског програма су примењиване у свим корацима развоја и пилот имплементације програма у оквиру ТЕМПУС пројекта, по међународним стандардима и непосредном супервизијом експерата за развој курикулума и област е-учења.

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

Прилог 11.5 Веб адреса пројекта ТЕMPUS-JEP-41016-2006- M.Sc.Curriculum in E-learning  http://www.tfc.kg.ac.rs/tempus-jep-41016-2006/

 

Стандард 12: Студије на даљину
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.
Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

 

ННастава се реализује коришћењем Moodle платформе (www.moodle.org) за електронско учење, која је одабрана на основу позитивних искустава реномираних светских универзитета. Moodle подржава креирање и испоруку различитих наставних материјала и активности: е-књига, мултимедијалних интерактивних лекција, речника, форума, wiki страна, причаоница, тестова, квизова, домаћих задатака, итд. За сваки предмет  наставник поставља на систем за учење Седмични водич са  планираним активностима студената за текућу наставну седмицу. Садржаји предмета студијског програма су савремено конципирани и прилагођени учењу на даљину са назначеним  он-лајн наставним и  активностима студената.
Реализација једног дела наставе обавља се у хипермедијалној лабораторији Е-лаб (http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/) која је опремљена видеоконференцијским системом који је намењен за наставне активности гостујућих професора.
Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у Moodle систем и подржава тестове за самосталну проверу знања, као и временски ограничене квизове, есејске задатке и домаће задатке помоћу којих се обезбеђује аутоматско праћење напредовања студената, испуњење предиспитних обавеза сваког студента, бодовање и оцењивање. Завршни испит се полаже у седишту високошколске установе.

Стална комуникација на линији наставник – студент и студент(и) – студент(и) је обезбеђена у оквиру Moodle система. На нивоу предмета студенте је могуће груписати и креирати различите видове колаборативног учења.
Подсистем праћења коришћења пружа увид наставнику у број приступа сваком курсу, модулу или другом елементу система од стране студента, и могућност предузимања одговарајућих корективних мера за мотивацију студента.
Систем извештавања пружа информацију о свим аспектима коришћења платформе (статистике, извештаји и др.)
Moodle обезбеђује јединствен кориснички интерфејс који подржава више категорија корисника, укључујући студенте, наставнике и административно особље.
Поузданост система за електронско учење обезбеђена је кроз одговарајући систем ауторизацију и евиденцију приступа и заштиту садржаја. Произвођач софтвера константно обезбеђује сигурносне закрпе и надградње система.
У школској 2008/09 преко  Moodle система инсталираног на серверу лабораторије Е-лаб на факултету он-лајн наставу успешно прати прва генерација студената мастер студија за електронско учење http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/moodle/.

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 102.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 73.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 72 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 70 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 101.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 133.5 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 91 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 95.5 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 182.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 234 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 144.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 88.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 980.3 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 478.8 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 1.1 MB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама :
              -  6.4a Примери мастер студија за учење на даљину (docimage 306.5 KB) и
               - 6.4б Спецификација предмета мастер студија из прилога 6.4а (docimage 419.5 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 478.8 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css