Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Обав/
Изб.
П В ДОН Остали часови ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Пм11 Основе економије I АО O 2 3     7
2 Им12Пм12 Информационо комуникационе технологије I АО O 2 1 1   6
3 Т33ИмПм13 Страни језик I АО O 2 2     5
4 ЕРМТ15Им57Пм14 Комуникологија I АО O 2 1     4
5 Пм15 Основе предузетништва I ТМ O 3 2     8
6 Пм21 Покретање пословног подухвата II НС O 2 2     6
7 Им22Пм22 Увод у менаџмент II ТМ O 2 2     6
8 Пм23Им47 Технолошки процеси II НС O 2 2     6
9 Пм24 Основе рачуноводства II НС O 2 2     6
10   Предмет изборног блока 1.       2 2     6
  Пм25 Статистика II ТМ ИБ 2 2     6
  Им23Пм26 Пословне рачунарске апликације II ТМ ИБ 2 2     6
  Пм27 Предузетничкe иновације II ТМ ИБ 2 2     6
 Укупно часова активне наставе на I години студија = 615 (41)  21 19 1    60
 
ДРУГА ГОДИНА
11 Им33Пм31Iт17 Маркетинг III СА O 2 2     6
12 Пм32 Увод у базе података III НС O 2 2     6
13 Им35 Еколошки менаџмент III СА O 2 2     6
14 Пм34 Пословно одлучивање III TM O 2 2     5
15   Предмет изборног блока 2.       2 2     7
  Т911Пм35 Обновљиви извори енергије III СА ИБ 2 2     7
  Пм36 Порески систем и кредитирање МСП III СА ИБ 2 2     7
  Пм37 Основи технологије и познавање робе III СА ИБ 2 2     7
16 Им42Пм41 Економија предузетништва IV НС O 2 2     6
17 Им43Пм42 Менаџмент људским ресурсима IV TM O 2 2     6
18 Пм43 Управљање трошковима IV НС O 2 2     6
19 Пм44 Менаџмент трендови IV НС O 2 3     7
20   Предмет изборног блока 3.       2 2     5
  Им67Пм45 Електронско пословање IV СА ИБ 2 2     5
  Им64Пм46 Индустријски дизајн IV СА ИБ 2 2     5
Укупно часова активне наставе на II години студија =600 (40) 20 21 0    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
21 Пм51 Интернет маркетинг V НС О 2 2     6
22 Пм52Им36 Организационо понашање V НС О 2 2     6
23 ИмПм53 Менаџмент развојем предузећа V НС О 2 2     6
24   Предмет изборног блока 4.       2 1     6
  Им54Пм54 Производне технологије V СА ИБ 2 1     6
  Пм55 Предузетништво и запошљавање V СА ИБ 2 1     6
25   Предмет изборног блока 5.       2 2     6
  Пм56 Складишта података V СА ИБ 2 2     6
  Пм57 Менаџмент знања III ТМ ИБ 2 2     6
26 Им61Пм61 Стратегијски менаџмент VI НС О 2 3     5
27 МТ81Им62Пм62 Менаџмент квалитетом VI ТМ О 2 1     5
28 Им65Пм63 Пословна политика МСП VI СА О 2 2     4
29 Пм64 Финансијски менаџмент VI НС О 2 3     4
30   Предмет изборног блока 6.       2 2     7
  Пм65 Информациони системи у МСП VI СА ИБ 2 2     7
  Т87Ит64Пм66 Електронско учење VI СА ИБ 2 1 1   7
  Пм67 Стручна пракса VI СА   0 0   3 5
   Укупно часова активне наставе на III години студија = 600 (40)  20 19 1    60
   Укупно часова активне наставе на свим годинама студија = 1830 61 59 2   180
  Укупно ЕСПБ бодова   180

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела
Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент.
Назив студијског програма Предузетнички менаџмент
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм  
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Техничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област Менаџмент
Врста студија Основне академске студије првог нивоа
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180  ЕСПБ бодова
Назив дипломе Инжењер  менаџмента,
 са додатком дипломе- предузетнчког
/ у Складу са Законом, према посебном захтеву у прилогу/
Дужина студија 3  (три) године
Година у којој је започела реализација студијског програма 2006.год.
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) 2009. год.
Број студената који студира по овом студијском програму   
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 60
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) 04.06.2008. год. Наставно-научно веће Техничког факултета у Чачку
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Wеб адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.yu

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе
Студијски програм Предузетнички менаџмент је академски студијски програм првог нивоа студија у трогодишњем трајању. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 180 ЕСПБ. Академски назив који се стиче је
дипломирани менаџер – са додаком дипломе- предузетнички
Студијски програм Предузетнички менаџмент уско је повезан са савременим научним сазнањима у подручјима техничких и природних наука, психосоциологије, предузетништва и менаџмента. На основу анализе наставних планова у области  предузетништва и менаџмента, пре свега, високошколских установа Западне Европе, САД, те искуства Техничког факултета у образовању предузетничких менаџера  и експертске процене потребних знања инжењера преудзетног менаџмента у малим и средњим предуезћима, социјалном сектору, државним инситтуцијама и организаицјама, на универзитету, и посебно новим облицима удруживнаја за потребе интернационализације, попут научно технолошких паркова, кластера, аутсорсинга, међународних мрежа, слободних и преудезтничких зона у контексту рада и развоја дефинисана је следећа структура  и садржај програма:
Структура:
Студијским програмом су прописани изборни и обавезни  предмети за одређену годину студирања. Опредељењем за изборне предмете студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили. Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални, равномерно распоређени у 6 семестара. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. Додатне могућности избора су могуће кроз стручну праксу, где студент може дубље самостално истражује неко менаџерско предузетничко питање, развије пословни план за нову органиазцију по свом избору.
Садржај:

 1. Менаџмент елементи програма истражују основне теоријске принципе и практичну примену кључних области као: организационог понашања, производног и пројектног менаџмента, стратегијског менаџмента, управљања променама, менаџмента развојем.
 2. Предузетничка оријентација са основама предузетништва, предузетничком економијом, франшизингом, привредним правом, корпоративном одговорношћу, пословном етиком јесу садржаји програма који треба да теоријски и креативним приступом обухвате могућности иницирања, од стране по овом програму образованих инжењера преудзетничког менаџмента,  и развоја додатих вредности продукта приватних и јавних ентитета, у свим облицима предузетништва, величини ентитета и локацији, као и  њиховом опстанку и развоју. 
 3. Суштина односа према задовољавању потреба крајних потрошача и клијената на домаћем и глобалном тржишту, са маркетингом, интернет маркетингом, менаџментом односа са потрошачима, као и статистичким методама у истраживању тржишта, питањима глобализације и конкурентости чини садржаје програма од суштинске важности за оријентацију и развој предузећа и менаџерска знања.
 4. Финансијски менаџмент са: основама књиговодства и рачуноводства, управљањем инвестицијама, портфолио менаџментом, пореском политиком и финансирањем МСП, чини садржаје неопходне за познавање финансијског система, тржишта, инструмената, и  биланса,  и  за  пословно одлучивање. 
 5. Такође, посебна гурпа предмета везних за савремене информационо комуникационе технологије, електроснко пословање, технологију робе, екологију, производњу МСП, технолошке иновације и менаџмент квалитетом даје инжењерске садржаје неопходне за успешност предузетничких подухвата и пословно одлучивање менаџера.
 6. Управљање људским ресусрима, каријером и тимом јесу садржаји програма који концентришу студиј на основни ресурс, самог менаџера, предузетника, иновативног лидера и вођу тима са интегралним компетенцијама, сопсобностима и знањем, неопходним за процесе инжењерског предузетног менаџмента.

Исход програма овог садржаја је стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, и предузетничких менаџерских вештина, креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности предузеимања ризика и доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања. Практична примена стечених знања и вештина омогућава свршеним студентима ефикасно и успешно оснивање, организовање, вођење и контролу пословања предузећа/ институција/ организација и самосталне делатности  у окружењу, односно наставак студија.
Методе учења:    
Настава се изводи путем савремено конципираних интерактивних предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. Вежбе се изводе комбинацијом метода "ex catedra" и "case",  израду практичних семинарских радова, пројеката студената из оквира садржаја наставних предмета у предузећу. Део наставног процеса посвећен је стручним посетама производним, услужни предузећима, локалној управи, институцијама за подршку развоју предузетништва у финансијским и нефинансијским услугама, и другим организацијама.
Разумевање предмета и способност да се корсити стечено знање и вештине ће бити подстицано кроз различите методе учења и стратегије попут:

 1. Тимски рад, кроз комплетирање мањих активности студијских група, израду презентација одрежених задатака, студију случаја у првим годинама студија, и сложенијих задатака  и комплетирања посебних инжењерско менаџерских извештаја заснованих на пирмерима из праксе развијених у студијској групи. Групни рад ће бити важан за развој улоге менаџера у будућој каријери студента.
 2. Студија случаја, студенти ће се упознати са различитим случајевима  из пословне праксе, одабраним према специфичним потребама студијског  и предмета,  који одражавају реалност одлучивања и активности решавања проблема у данашњем полсовном амбијенту.
 3. Учење пред великим бројем студената,омогућава да студент буде део оделења већег судената, да учи да управља лекцијама велике групе кроз подстицање да изабере стратегије, претходно самостално припреми информације и садржаје, користећи ИКТ технологије, да дискутује посебне проблеме и комплетира задатке у малим групама, вежба, решава проблеме и ли ради у лабораторији.
 4. Основно јесте да се студент оспособи да постне главни ресурс, који са собом носи знање и разумевање, да је охрабрен да развија и проширује постојеће способности  и да вреднује своје учење претварајући то у свој радни стил.

У наставном процесу активно се прате светски и посебно европски токови у високом образовању и потребама земље, те у складу с тим, врше одговарајућа унапређења.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Услови за упис на студијски програм Предузетнички менаџмент су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет.

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Прилог 1.2  Монографија Техничког факултета у Чачку, 2005.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм Предузетнички менаџмент има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности. Сврха студијског програма Предузетничког менаџмент  је образовање студената за предузетништво (покретање пословних подухвата – оснивање МСП), за управљање/менаџмент МСП, сталне иновације и стварање додате вредности у унутрашњем расту и развоју МСП, локалне привреде и националног рпедуезтничког развоја.  
Сврха студијског подручја је у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета у Чачку, али и са образовањем у најразвијенијим земљама Европе и света. Овај Студијски програм оријентисан је на сталне иновације, реинжењеринг процеса, бенчмаркинг са лидерским учесницима на домаћем и светском тржишту, као и на савремене методе и алате интегралног приступа управљању квалитетом. У овом Судијском програму се нарочита пажња поклања практичној употреби стечених знања, али и праћењу најновијих теоријских и практичних актуелности, као и „производњи знања“, тј. истраживању и уочавању законитости, те доприносу теорији, оспособљавању студената за самосталан и тимски рад на решавању проблема у производним и услужним системима применом инжењерског, предузетничког и процесног приступа менаџменту. Полазећи од технологије било које делатности, примењујући системски и процесни приступ, користећи одговарајуће савремене квантитативне методе и моделе уз изражено присуство истраживачке компетентности, могу се уређивати и одрживо развијати предузетнички системи у времену. Предузетнички менаджмент  укњучује иницијативност, иновације, креативност и предуезимање и управњање ризиком, предуслов је за ефикасан менаџмент тим системима и њиховим деловима. Истовремено, Студијски програм  има у виду  потребе МСП за ресурсима и начинима задовољавања тих потреба. Програм обједињује техничке и пословне обарзвоне саджаје усклађене са програмима европских универзитета.Студенти који заврше студије по овом  програму моћи ће да раде у конкретним и препознатљивим занимањима које може да произведе овај Студијски програм, као на пример: Предузетни менаџер, Бизнис планер, Планер-аналитичар, Менаџер развоја бизниса, Финансијски руководилац, Референт набавке, Менаџер маркетинга, Референт набавке, Референт финансија и улагања, Консултант за старт уп активности, за МСП, Консултант или менаџер за развој преудзетништва у локалним или државним, регионалним агенцијама и инситуцијама и др.
Настава се изводи путем предавања, вежби, колоквијума, семинара и пројеката.  Методе извођења наставе обухватају: предавања са најсавременијом презентационом и мулитмедијалниом конференцијском опремом, роле он,  интерактивни рад на решавању студија случаја; дискусије на дефинисан и презентован проблем; тимски рад у креативним радионицама; критичку анализу, евалуацију и синтезу информација и проблематике приликом разраде истраживачког рада студената, као и рад сстудената на пројектима.
Програм Предуезтнички менаджмент је настао као директно изражена потреба за образовним  профилом и садржајима менаджмент образвоања недостајућих кадрова малим и средњим предуезћима, којих у Србији има 99,9% у укупној привредној структури, са 72% приватног капитала, у Моравичком округу исте структуре и велике предуезтничке традиције.МСП  изражавају незадовољство непостојањем мултидисциплинарног, интегралног приступа њиховом развоју и конкуретној способности, као и бржем трансформисању општих и специфичних менаджерских знања и вештина у праксу.Факултет је спровео следећа истраживања: емпиријско истраживање ставова и потреба МСП у области менаджерских знања и вештина, на узорку од 1.500 испитаника из Златиборског, Моравичког, Рашког и Шумадијског округа током 2008.године; Увид у европска истраживања потреба образовања МСП из области менаджмента и предузетништва у циљу унапређења конкурентности европских привреда на основу најмањих предузећа, Увид у научне и стучне радове универзитета из целог света о предуезтничком образованју на Факултету, искуству и трендовима.

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је постизање компетенција, стицањем основних теоријских знања и практичних стручних и академских знања и вештина студената из области редузетничког менаџмента, организационог понашања, финансија, маркетинга, производног и пројектног менаџмента, информационих система, економије и других релевантних области инжењерског менаџмента, пружајући им шансу да развију релевантне аналитичке, практичне вештине и оспособљавање за целоживотно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Интеграција теорије и праксе је основна за овај акдемски студијски програм.

Програм има за циљ да  пружи студентима  широко познавање менаџмент теорије и праксе преко бројних различитих група предмета, коминованих са специјалистичким знањем предузетништва. Програм поставља преудзетништво у широк менаџерски и организациони контекст. Централни циље јесте предузетничко понашање и његов однос према иновацијама и новим технологијама, препознавању шанси и развоју, и стварању нових предузећа.  Циљ јесте да се студенти оспособљавају да адекватно приступе ризицима и  организацији везаним за квалитетније креирање нових предузећа и иновативног предузетништва.

Циљ  студија јесте и  усмеравање студената кроз овај програм у правцу њихове будуће менаџерске улоге у широком спектру организација приватног и јавног сектора, посебно оних са инoвативним склоностима. 

Пошто је предузетништво пре свега начин размишљања и понашања, које покрива индивидуалну мотивацију и способност, самостално или заједно са организацијом, предузећем, да се уочи-идентификује могућност или шанса,  и да се она реализује тако да призведе нову додату вредност или економски успех,  то су циљеви студијског програма Предузетничког менаџмента:

 1. Оспособити студенте за разумевање друштвеног окружења, економије, глобалних процеса  и интеграција у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету, посебно мала и средња преудзећа,
 2. Образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем, корпоративном одговорношћу и етиком,
 3. Оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене, савремених модела интернационализације предузећа и њихово укључивање у процес регионалних иновација и  стратегија, чиме би се створила и   већа додата вредност, извоз, доходак, као и опстанак,
 4. Развити способност студената за асистирање, сарадњу, тимски рад у обављању најодговорнијих пословних активности и претварање пословне идеја у успех уз креативност или иновацију и менаџерске вештине управљања бизнисом током свих фаза животног циклуса,
 5. Оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника,
 6. Оспособити студенте за примену стечених предузетничких знања и вештина креативног мишљења и предузеимања раизика у пракси и стално иновирање тих знања.

Циљ програма јесте пружање знања, разумевање, и стицање вештина релевентних предметима који се студирају, заједно са оспособљавањем за критично и  развојно мишљење. Циљ јесте да се  кроз вежбе, савремене методе учења и стручну праксу  стимулише самостално учење студента, његове вештине за решавање проблема, комуникативност и тимски рада.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената
Студенати студијског програма Предузетнички  менаџмент стичу компетенције у четри области: теоријских, методлошких и академских знања; специфичних  и посебних знања, примењених знања и вештина и способности есенцијалних  за личне предузетничке перформансе:

 1. Група копметенција су  Компетенције  личне ефективности, које су важне за највећи број животних улога студента и налазе се у бази модела компетенција,  назване „меке компетенције“ :понашање, иражавање заинтересованости  за активности мотиве и других, препознавање и процена карактера односа са друигм људима, отворене коминикације са другима, у тиму, развоја ефективних односа, отворености према различитим ставовима, предузимања  активнсти учења о клими, оријентацији, потребама, Постављање изазовних циљева и визије, Изградња независности у раду, развој личних начина обављања задатака
 2. Група компетенција су Академске компетенцје, које укључују  конгнитивне функције и стилове мишљења примењиве у свим областима привреде и струке,  а примарно  се стичу у оквиру Програма основних академских студија Предузетнички менаџмент, по којима ће студент стећи следеће способности: Академска писменост,  Примена наученог из писаног материјала са претходним знањем и следом инструкција за завршавање задатака, Коришћење одговорајућих страних језика, софтверских језика,квантитативних и  статистичкихта метода за решавање проблема: квантификација, компјутеризација, приказ практичних проблема квантитативним изразима, коришћење техника и формула, графикона, калкулација, пропорција, стопа,Финансијска писменост: примена принципа финансијског менаџмента, стратегија, објашњење и разумевање функција и услуга  финансијских институција, Наука и технологија, Праћење актуалности у струци, Критичко и аналитичко мишљење у решавању проблема
 3. Компетенције радног задатка и радног места, представљају мотиве, интерперсоналне и самоуправне стилове, уопште примењиве на велики број струка и индустрија,  Креативно мишљење, генерисање иновативних и креативних решења,Планирање и организација, Решавање проблема, одлучивање, примна вештина критичког мишљења у решавању проблема генерисањем, евалуацијом и имплементацијом решења, Основе пословања и бизниса, Компјутерске софтверске апликације, Интернет апликације
 4. Предузетничке техничке компетенције, индустирјске компетенције, специјализоване према одређеној индустрији и привредном сектору. Специфичне, фокусне предузетничке за одређену врсту предузећа, област индустрије, интересне групе
 5. Принципи предуезтништва, зања о процесима и карактеристикама важним за предузетничке активности: предузетнички процес, изградња тимова, управљање развојем, предуетничке иновације и инвеција, истраживање и развој, предзетничка оријентација према шансама, трансфер технологије и знања, Планирање, анализа предузећа, старт уп активности, фазе планирања, стратешки план, маркетинг анализе и стратегија, финансијски менаџмент, рачуноводство, опорезовање, кредитирање, управљање готовином,  пословне операције, управљање љусаким ресурсима, процена ризика, Предузетничке фокус области: омладинско преудезтништво, породично, корпоративно, интернет, микро предузетништво, развој малог бизниса, социјално, глобално и друго

Прилог: Усаглашено са моделом стандардизованих компетенција програма преудезтничког менаџмента, који је прихваћен на већини Факултета у ЕУ и САД (http://online.onetcenter.org/).


Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма Предузетнички менаџмент креиарн је тако да задовољи постављене циљеве. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 180 ЕСПБ. Курикулум студијског програма Предузетнички менаџмент чини 39 предмета, 25 обавезних предмета и 14 изборних предмета, распоређених у 6 изборних блокова. Изборна настава на студијском програму чини 20% укупног броја ЕСПБ, којом студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили. У структури студијског програма заступљено је 15.16% академско-општеобразовних, 19.44% теоријско-методолошких, 36.11%научно-стручних и 28.89% стручно-апликативних предмета.
Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети  једносеместрални, равномерно распоређени у 6 семестара. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.Студијским програмом предвиђена је Стручна пракса, као саставни део курикулума, у обиму од 3 часа недељно, односно 45 часова, у оквиру завршног семестра., која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама. Завршни рад није предвиђен на студијском програму Предузетнички менаџмент.У курикулуму је дат опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)

Табела 5.2 Спецификација  предмета

Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  

Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  

Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму

Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова

Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)

Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе

Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Опис
Студијски програм је по својој структури и садржају, а пре тога, сврси, циљевима и исходима (компетенцијама свршених студената) усклађен са савременим светским токовима и стањем високошколске едукације у области preduzetničkog menadžmenta на нивоу основних академских студија. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма су упоредиви са релевантним студијским програмима из земаља ЕУ. У прилогу су општи документи релевантни у земљама ЕУ. Студијски  и образовни програм из preduzetničkog menadžmenta, ili preduzetništva  спроводi  se у 40 земаља, на mnogim факултетима у ЕУ, na kojima је само  у периоду од 2005-2006. године учествовало 2 милиона студената са годишњом стопом раста њиховог интересовања za studije preudzetničkog menadžmenta  од 25%, /JuniorAchievementYoungEnterpriseEuropeannualreport, 2006/.Sтудијски програм Preduzetnički menadžment је u процентима од 92-75% усклађен са курикулумом следећих Факултета:

1  KingstonUniverzitetLondon

http://www.kingston.ac.uk/entrepreneur Усаглашеност    92%

2. Southampton Univerzitet,V.Britanija
http://www.soton.ac.uk/study/undergraduate/courses/2009/index.html
http://www.management.soton.ac.uk/StudyOpportunities/ug/entrepreneurship-management.php

Усаглашеност    90%

3Турку, Финска       
http://www.tse.fi/EN/studying/curriculum/Pages/default.aspx
Усаглашеност       78%

4. Економски факултет Осијек, Хрватска, Предзетништво
http://www.efos.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=40
Усаглашеност     90%

5. University of Maryland MBA, Додипломске студије из Предузетништва
www.rhsmith.umd.edu ;    http://money.cnn.com/magazines/fsb/bestcolleges/2007/index.html
Усаглашеност     96%

6. Columbia University
http://www4.gsb.columbia.edu/entrepreneurship
Усаглашеност     75%
/ Прилог 6.1,2,3 /

 1. Студијски програм Предузетнички менаџмент је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију, са иницијативама, Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама i политиком и документима ЕУ који се односе на академско образовање из области преудзетништва, као једног од најкомпетитивнијих образовних програма и с аспекта студената, пословног сектора, и с аспекта интересовања државе и њене иновативне и политике промена у образовању и компетенцијама: 
 1. EUROPEAN COMMISSION, ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL,  Entrepreneurship in higher education / http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/
 2. Commission Communication, Plan to promote entrepreneurial mindset at Universities http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/commplan.htm

/Прилог 6.4/

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен

Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм основних академских студија Предузетнички менаџмент имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Националне службе за запошљавање и предвиђених у индустријским предузећима и малим и средњим предузећима) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.
На одобрени студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о упису студената Техничког факултета (Прилог). Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 4 месеца пре почетка школске године.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у Конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту Техничког факултета. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о упису студената.
Број студената за упис на  студијски програм основиних академских студија Предузетнички менаџмент, усклађен је са кадровским, просторним захтевима и техничко технолошким могућностима Техничког факултета, као и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис 60 студената на студијски програм, на свакој години студија.
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм Предузетнички менаџмент по годинама студија у текућој школској години

 

I год.

II  год.

III  год.

IV  год.

V  год.

VI  год.

120

107

 

 

 

 

Укупно студира у текућој школској години

227

 Поред Правилника о студирању на Факултету се примењују Поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.
Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит доступни су на сајту  Техничког факултета http://www.tfc.kg.ac.rs/

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената

Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената

Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)

Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, према динамици испитних рокова и семестрално.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о полагању испита и оцењивању и Стратегијом обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.
Сваки предмет из студијског програма има јасани објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.
Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура које су детаљно презентиране у Статуту Факултета и Правилнику о студијама. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова. Студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова у једној школској години.
Студент се може уписати у другу годину основних струковних студија ако стекне најмање 37 ЕСПБ бодова из прве године студија. Студент се може уписати у трећу годину основних струковних студија ако стекне 60 ЕСПБ бодова из прве године студија и најмање 37 ЕСПБ бодова из друге године студија, односно најмање 97 ЕСПБ бодова из прве две године студија. Студент који не оствари потребне услове за упис у наредну годину студија, обнавља упис у исту годину студија.
Постизање високо способних и образовних инжењера предузетног менаџемнта  који  ће брзо развијти добру каријеру, кроз самосталну предузетничку инициативу или квалитетно запошљавнаје код различитих послодаваца приватног и јавног сектора и различитих величина предузећа, ће допринети вредновању квалитета студија и препознавању валидности вештина инжењера предузетног менаџмента.  

 

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија Предузетнички менаџмент ангажовано је 22 наставника и 9 сарадника (31 наставника и сарадника), од чега 8 у звању редовног професора, 4 у звању ванредног професора и 9 доцената и 1 предавач.
Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 

Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 

Прилог 9.2a Правилник о избору наставника

Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања

Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму

Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи

Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму

Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму

Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма основних академских студија Предузетнички менаџмент обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.
Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и коришћењем савремне лабораторијске опреме.
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима, које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара

Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, стручне праксе, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за контролу и обезбеђење квалитета (П.11.2.а.), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (П.11.2.б), и Правилником о уџбеницима (П.11.3).
Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.
Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Т.11.1.а), Комисије за самовредновање (Т.11.1.б), и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  

Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета

Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет

Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима

Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 185.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 25.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 49 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage bytes)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 61.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 99 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 125 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage bytes)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (docimage 83.5 KB)
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage 37.5 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage bytes)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 75.5 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 155.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 228.5 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 169.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 79 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 1.2 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 395.9 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 91.3 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage bytes)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 395.9 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css