Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 31101 Пројектовање организационих система 1 2 1 0 5 О
2 Предмет изборног блока 1
31102 Одабрана поглавља из операционих истраживања 1 4 3 0 10 И
30102 Математикa одабрана поглавља 1 4 3 0 10 И
31103 ИТ и менаџмент знањем 1 4 3 0 10 И
31104 Развој информационих система 1 5 5 0 10 И
3 Предмет изборног блока 2
32106 Интелигентни системи 1 5 5 0 15 И
30165 Логистика – поглавља 1 5 5 0 15 И
30111 Рачунарска симулација и анимација 1 5 5 0 15 И
31105 Менаџмент производњом 1 5 5 0 15 И
4 Предмет изборног блока 3
31106 Управљање инвестиционим пројектима 2 5 5 0 15 И
31107 Математичко моделирање 2 5 5 0 15 И
32122 Напредне производне технологије 2 5 5 0 15 И
30119 Испитивање електромагнетских поља 2 5 5 0 15 И
5 Предмет изборног блока 4
31108 Теорија одлучивања - одабрана поглавља 2 5 5 0 15 И
30118 Сензорика 2 5 5 0 15 И
30115 Одабрана поглавља из математичке анализе 2 5 5 0 15 И
30123 Интеграција дистрибуираних енергетских извора 2 5 5 0 6 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
6 Предмет изборног блока 5
31109 Вишекритеријумска анализа 3 5 5 0 15 И
31110 Рачунарски подржано пројектовање 3 5 5 15 6 И
30144 Соларни системи 3 5 5 0 15 И
30149 Поузданост електроенергетских система 3 5 5 0 15 И
7 Предмет изборног блока 6
31111 Менаџмент производа 3 5 5 0 15 И
31112 Интеграција пословних процеса у предузећу 3 5 5 0 15 И
30156 Одабрана поглавља апстрактне алгебре 3 5 5 0 15 И
30164 Динамика машина - поглавља 3 5 5 0 15 И
8 31113 Докторска дисертација - теоријске основе 4 20 0 0 30 О
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
9 31114 Докторска дисертација - израда и одбрана 5 20 0 0 30 О
10 31115 Докторска дисертација - израда и одбрана 6 20 0 0 30 О
Студијски програм докторских академских студија има дефинисане циљеве.

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области инжењерског менаџмента, као и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Програм се базира на истраживањима, чији је циљ оригинални научни резултат, где студенти развијају способност за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Свршени доктори наука биће оспособљени за сложене послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим).

Програм образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама и мастер академским студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента.

Циљ студијског програма је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука. Један од посебних циљева студијског програма је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.

Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм се негује истраживачки дух, флексибилност мисли, креативност кроз оригинални истраживачки рад, посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму).

Неки од специфичних циљева који се остварују студијским програмом су:
- оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословно-производном систему, уз коришћење одговарајућих метода и техника.
- развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;
- развој научне мисли и стваралаштва у области инжењерског менаџмента;
- самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;
- припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима;
- оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;
- способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;
- разумевање и импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности;
- оспособити студенте да раде ефикасно, као појединци, и у тиму у мултидисциплинарном окружењу, и развити способност учења током читавог живота
Компетенција за стицање звања Доктора наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

Савладавањем студијског програма докторских студија Инжењерски менаџмент студент стиче опште способности за:
1. Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
2. Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
3. Да самостално реализује развој нових технологија и поступака у оквиру инжењерског менаџмента и разуме и користи најсавременија знања из ове области.
4. Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији. Затим да делују независно и креативно.
5. Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
6. Да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата.
7. Да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама.
8. Доприносе развоју инжењерског менаџмента и науке уопште.
9. Самостално проналази и анализира релевантну научну литературу и друге информације неопходне за успешан научно-истраживачки рад.
10. Припрема и објављује научне резултате у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима.
11. Стално доприноси развоју знања у оквиру научне дисциплине инжењерски менаџмент и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
12. Разуме утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
13. Преноси знања на млађе колеге и студенте,као и презентацију резултата рада стручној јавности.
14. Развија свесност и отвореност према друштву кроз допринос развоју друштва преко знања, компетенција и вештина које је стекао током студија.
15. Способност за самостални рад и рад у интердисциплинарном тиму, уз уважавање различитости и мултикултуралности.
16. Комуницира ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.

Предметно-специфичне способности које се стичу савладавањем студијског програма докторских студија Инжењерски менаџмент су:
1. темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.
2. способност решавања проблема у академском и индустријском окружењу уз употребу научних метода и поступака.
3. учествовање у тимском истраживачком раду.
4. повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
5. способност праћења савремених достигнућа у струци.
6. вештине и спретност у употреби знања у подручју инжењерског менаџмента, знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта.
7. oспособљеност за вођење пројеката изградње и развоја производно-пословних система.
8. овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању знањем у својој струци.
9. способност студената да раде ефикасно, као појединци, и у тиму, у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота
10 способност да одреде, формулишу, анализирају и решавају инжењерске проблеме
11. прављање временом самостално и ефиаксно

4.Компетенције стечене савладавањем студијског програма ДАС Инжењерски менаџмент омогући ће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Вишекритеријумска анализа 3 И
doc Динамика машина - поглавља 3 И
doc Докторска дисертација - израда и одбрана 6 О
doc Докторска дисертација - израда и одбрана 5 О
doc Докторска дисертација - теоријске основе 4 О
doc Интеграција дистрибуираних енергетских извора 2 И
doc Интеграција пословних процеса у предузећу 3 И
doc Интелигентни системи 1 И
doc Испитивање електромагнетских поља 2 И
doc ИТ и менаџмент знањем 1 И
doc Логистика – поглавља 1 И
doc Математикa одабрана поглавља 1 И
doc Математичко моделирање 2 И
doc Менаџмент производњом 1 И
doc Менаџмент производа 3 И
doc Напредне производне технологије 2 И
doc Одабрана поглавља апстрактне алгебре 3 И
doc Одабрана поглавља из математичке анализе 2 И
doc Одабрана поглавља из операционих истраживања 1 И
doc Поузданост електроенергетских система 3 И
doc Пројектовање организационих система 1 О
doc Развој информационих система 1 И
doc Рачунарска симулација и анимација 1 И
doc Рачунарски подржано пројектовање 3 И
doc Сензорика 2 И
doc Соларни системи 3 И
doc Теорија одлучивања - одабрана поглавља 2 И
doc Управљање инвестиционим пројектима 2 И