Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Комплетан елабoрат (*.pdf) (4.4 MB)

МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В СИР ДОН
 
1. / Предмети изборног блока 1 1 ИБЗ 2 2 0 0 0 5
2. / Предмети изборног блока 2 1 ИБЗ 2 2 0 0 0 5
3. Ди_ЕР116 Стручна пракса- пројекат 1 ОЗ 0 0 0 0 5 3
4. Ди_Е117 Нанотехнологије у електротехници 1 ОМ 2 1 0 0 0 4
5. Ди_Е118 Обновљиви извори енергије 1 ОМ 2 2 0 0 0 4
6. Ди_Е119 Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења 1 ОМ 2 2 0 0 0 4
7. Ди_Е120 Електрична мерења неелектричних величина 1 ОМ 2 1 0 1 0 5
8. Ди_ЕР201 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 ОЗ 0 0 17 0 0 5
Укупно часова активне наставе на год. студија = 40    
 
          Укупно = 12 Укупно = 10 Укупно = 17 Укупно =1    
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 40   35
1. Ди_Е202 Дипломски - мастер рад 2 ОМ 10 25
Укупно ЕСПБ 60

МОДУЛ РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В СИР ДОН
 
1. / Предмети изборног блока 1 1 ИБЗ 2 2 0 0 0 5
2. / Предмети изборног блока 2 1 ИБЗ 2 2 0 0 0 5
3. Ди_ЕР116 Стручна пракса- пројекат 1 ОЗ 0 0 0 0 5 3
4. Ди_Р117 Напредне технике за обраду сигнала 1 ОМ 2 2 0 0 0 5
5. Ди_Р118 Интеракција човек - рачунар 1 ОМ 2 3 0 0 0 6
6. Ди_Р119 FPGA дизајн 1 ОМ 2 2 0 0 0 6
7. Ди_ЕР201 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 ОЗ 0 0 17 0 0 5
8. Ди_Р202 Документовање софтверских пројеката 2 ОМ 0 0 2 0 0 2
Укупно часова активне наставе на год. студија = 40    
 
          Укупно = 10 Укупно = 11 Укупно =19 Укупно =0    
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 40   37
1. Ди_Р203 Дипломски - мастер рад 2  ОМ 10 23
Укупно ЕСПБ 60

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Предмети изборног блока 1.
1. Ди_ЕР101 Менаџмент квалитетом ИБЗ 2 2 0 0 5
2. Ди_ЕР102 Управљање електроенергетским системима ИБЗ 2 2 0 0 5
3. Ди_ЕР103 Планирање електроенергетског система ИБЗ 2 2 0 0 5
4. Ди_ЕР104 Високонапонска расклопна опрема ИБЗ 2 2 0 0 5
5. Ди_ЕР105 Управљање на даљину ИБЗ 2 2 0 0 5
6. Ди_ЕР106 Пројектовање дигиталних система ИБЗ 2 2 0 0 5
Предмети изборног блока 2.
1. Ди_ЕР107 Специјалне електричне машине ИБЗ 2 2 0 0 5
2. Ди_ЕР108 Квалитет електричне енергије ИБЗ 2 2 0 0 5
3. Ди_ЕР109 Енергетска електромагнетика ИБЗ 2 2 0 0 5
4. Ди_ЕР110 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици ИБЗ 2 2 0 0 5
5. Ди_ЕРM111 Микроконтролерски системи ИБЗ 2 2 0 0 5
6. Ди_ЕР112 Савремени комуникациони системи ИБЗ 2 2 0 0 5
7. Ди_ЕР113 Рачунарство у биомедицини ИБЗ 2 2 0 0 5
8. Ди_ЕР114 Алати и технологије за електронско учење ИБЗ 2 2 0 0 5
9. Ди_ЕР115 Регулација електромоторних погона ИБЗ 2 2 0 0 5
Уводна табела
Назив студијског програма Студијски програм дипломских академских студија – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Техничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Врста студија Дипломске академске
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60  ЕСПБ
Назив дипломе Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
Дипл. инж. електр. и рачунар.
Дужина студија 1 година или 2 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма  
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) 2009. год.
Број студената који студира по овом студијском програму   
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 32 редовна студента
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) 9.07.2008. Наставно-научно веће Техничког факултета у Чачку
24.10.2008 Одлука сената Универзитета у Крагујевцу
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Дипломски студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство припада образовно-научном пољу техничко-технолошке науке. Основни циљ програма је образовање дипломираних инжењера за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) велике сложености из области електроенергетике и рачунарског инжењерства, са високим нивоом компетенција и академских вештина.
Завршетком студија студент стиче академски назив дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Права уписа на студијски програм дефинисана су Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.
Студијски програм се реализује кроз два модула: Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, при чему је мали део наставе са заједничким изборним предметима. Кроз изборне предмете студијског модула Електроенергетика продубљују се и проширују специфична знања са основних академских студија из области електроенергетских система, нових (обновљивих) извора енергије, енергетске електронике и других. Такође, кроз изабране ужестручне предмете стичу се и нова знања, пошто ти предмети захтевају виши ниво теоријских и практичних знања. Кроз изборне предмете студијског модула Рачунарско инжењерство продубљују се и проширују специфична знања са основних академских студија из области рачунарства са применама, чиме се оспособљавају за бављење пословима више сложености у развоју рачунарског хардвера и елемената системске подршке рачунара. Посебнo се инсистира на проширивању знања из области софтверског инжењерства и развоја апликативног софтвера.

Студијски програм траје једну годину и има укупно 60 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова). За завршетак појединих семестара и читавог школовања неопходно је положити онолико испита колико обезбеђује потребан број ЕСПБ (30 за један семестар, односно 60 за читаве студије), што је дефинисано курикулумом студија.

Настава обухвата активну наставу, самосталан рад студената, колоквијуме, испите и завршни- дипломски рад. Активна настава изводи се кроз предавања и вежбе. На предавањима се помоћу различитих дидактичко-методичких средстава излаже предвиђено градиво, док се на вежбама (које прате предавања) решавају конкретни задаци и практични примери који додатно илуструју градиво. Вежбе су аудиторне, рачунарске или лабораторијске. И предавања и вежбе прате консултације са извођачима наставе (наставницима и сарадницима). Током спровођења наставног процеса посебан акценат се ставља на самосталан рад студената, као и на његово појачано укључивање у поједине фазе наставног процеса (демонстрације, лабораторијске, рачунарске и рачунске вежбе). Редовна активна настава организује се уколико постоји више од пет кандидата заинтересованих за предмет. Ако нема довољно кандидата, редовна активна настава се не организује, при чему руководилац дипломских студија доноси посебну одлуку о менторском начину извођења активне наставе.

Јавном одбраном завршног рада (Дипломског – мастер рада) стиче се 25 ЕСПБ на модулу Електроенергетика и 23 ЕСПБ на модулу Рачунарско инжењерство.

Предуслови за упис појединих предмета дефинисани су курикулумом.
Изборни предмети се не могу бирати са других студијских програма.

Прелазак са других студијских програма је могућ у складу са Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.

Уважавајући специфичности овог нивоа студија, вежбе се организују у мањим групама, чиме се постиже већа оријентисаност наставника ка појединим студентима. Студентске обавезе реализују се кроз семинарске радове и домаће задатке, као и научно оријентисане пројектне задатке. Начин оцењивања на сваком предмету дефинише курикулум, где су дате предиспитне обавезе и њихова вредност, као и начин реализације испита и његова вредност.

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха дипломског студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, јесте образовање студената за занимање Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, у складу са савременим растућим потребама друштва. Свршени студенти биће високо компетентни, стручно и научно оријентисани кадрови, способни за укључење у различите сегменте привреде и бизниса (индустрија, јавна и друга предузећа, мала и средња привреда, образовни систем, развојни и други истраживачки центри и други привредни сегменти). Убрзани раст нових електротехничких (и других) технологија стално усавршавање ставља у први план у свим образовним системима, па се и у овом студијском програму на томе посебно инсистира кроз стално иновирање садржаја курикулума. Одшколовани дипломирани инжењери биће оспособљени да допринесу регионалном развоју и побољшању техничко-технолошког и истраживачког потенцијала Републике Србије у ужим научним областима електроенергетике и рачунарског инжењерства.

Током студија студенти треба да потврде и унапреде знања и способности са основних студија за одговарајуће специфичне области, што подразумева развој аналитичких способности, затим способности оптималног коришћења савремених технологија и спецификацију будућих развојних потреба индустрије и друштва. Такође, на овом нивоу студија студенти ће бити упознати са методама научно-истраживачког рада, тако да ће бити укључивани у реалне истраживачке задатке кроз студијски истраживачки рад и израду завршног рада.

Кроз специјализоване курсеве, према међународним критеријумима, студент треба да овлада следећим специфичним областима:

Електроенергетика: 1) савремени електротехнички материјали, 2) производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, 3) електроенергетска постројења и опрема, и 4) савремени системи управљања. Наведене области чине широк спектар проблема, па ће се кроз изборне предмете проучавати поједини карактеристични проблеми и области, у складу са интересовањем и потребама студената.
Рачунарско инжењерство: 1) пројектовање, 2) производња, и 3) примена рачунарског хардвера и софтвера. С обзиром на ширину наведене проблематике, студенти кроз изборне предмете детаљније изучавају поједине области у складу са својим интересовањима и захтевима праксе.

У изучавању наведених специфичних области посебно се инсистира на методологији решавања практичних проблема, чиме се студенти оспособљавају да решавају и друге сличне проблеме у својој будућој инжењерској пракси.

Успешност у школовању инжењера, између осталог, огледа се у њиховој способности за интеграцију набројаних предметних дисциплина, као и интеграцију теорије и праксе у решавању конкретних проблема. Кроз самосталан истраживачки рад и израду завршног рада (чију област, тему и ментора бира кандидат), а који се јавно брани, студентима се пружа могућност да стечена знања примене на решавање конкретног проблема. Такође, свршени студенти стичу ширу слику односа у савременој електроенергетској индустрији или рачунарском инжењерству, што укључује и основна знања из економије, организације и менаџмента, права, заштите животне средине, итд.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета, као и постављених стандарда квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању инжењера, магистара и доктора наука сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овако конципираног студијског програма се школују дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства који поседују врхунска теоријска и практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

 

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Циљ дипломског студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, јесте образовање високо компетентних дипломираних инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства, који поседују сва неопходна знања и интелектуалне вештине у мултидисциплинарном контексту, при решавању захтевнијих проблема за рад у привреди, као и за наставак школовања на специјалистичким и докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја. Одшколовани дипломирани инжењери биће оспособљени за развој и пројектовање сложених система у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Један од специфичних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Техничком факултету, јесте развијање свести о потреби перманентног образовања и напредовања у својој области. једино се на тај начин може остати на потребном стручном и интелектуалном нивоу који одговара развоју науке и технологије у свету. Циљ студијског програма такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, руковођење истраживачким и развојним тимовима, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове).

Похађањем једног од два предложена студијска модула неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у својој области су:

 1. разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;
 2. анализа проблема, синтеза и предлог могућих (оптималних) решења;
 3. адекватно (писмено и вербално) извештавање о предложеном решењу, идеји или иновацији, користећи адекватну техничку терминологију;
 4. тимски истраживачки рад;

У оквиру напред наведених општих циљева, дефинишу се и специфични циљеви за поједине модуле:

 1. Дипломирани инжењери на студијском модулу Електроенергетика треба да се оспособе за рад на софистицираним проблемима у областима производње, преноса, дистрибуције и употребе електричне енергије. Пошто наведене области представљају врло широко поље деловања, и практично је немогуће обрадити све проблеме кроз сâмо школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање нових проблема. Имајући у виду брз развој рачунарске технике и Интернет технологија, један од циљева је проучавање њихове примене у електроенергетици, као основних корисничких алата. То је био и један од разлога обједињавања ова два модула у јединствен студијски програм.
 2. Дипломирани инжењери на студијском модулу Рачунарско инжењерство треба да се оспособе за практичан рад и решавање сложених проблема у области пројектовања и реализације рачунара и рачунарски базираних уређаја. Кроз широк избор предмета студентима је омогућено да се усмеравају према сопственом интересовању и будућој пракси. Такође, студентима се на овом нивоу школовања омогућава да довољно широко стекну знања и из сродних области електротехнике, чиме добијају мултидисциплинарна знања.

Специфичан циљ студијског програма јесте да дипломирани инжењери поседују широк обим знања из области електроенергетике на првом модулу, односно рачунарског инжењерства на другом модулу, као и електротехнике и других дисциплина уопште, како би били професионално компетентни за праћење брзог техничко-технолошког развоја у свету у својој области.

 

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције:

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.
 • Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији, са јасном представом шта су предности и недостаци усвојеног решења.
 • Вођење делова развоја, пројектовања, конструисања и експлоатације сложених система.
 • Интензивно коришћење информационо-комуникационих и других технологија.
 • Стално унапређење знања и праћење развоја светске технологије, кроз самостално праћење стручне литературе.
 • Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.

4.2а Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетика су:

 • Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области електроенергетике.
 • Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова.
 • Самостално креирање и извођење експеримената и мерења. Способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, статистичке и друге обраде добијених резултата.

4.2б Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

  • Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.
  • Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области рачунарског инжењерства.
  • Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.
  • Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.
  • Оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника (укључујући нове компјутерске технологије) у разним областима електротехнике.

  Евиденција:

   Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм дипломских академских студија МЕХАТРОНИКА реализује се у трајању од једне године, односно 2 семестра и носи 60 ЕСПБ, са укупно 600 часова активне наставе (без стручне праксе и завршног рада). Сви предмети су једносемeстрални.
Студијски програм садржи 6 предмета: 1 обавезан и 5 изборних блокова. Обавезан предмет носи 4 ЕСПБ, а изборни предмети носе 23 ЕСПБ. Стручна пракса-пројекат реализује се у првом семестру са 5 часова и укупно носи 3 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског- мастер рада предвиђен је у другом семестру са укупно 16 часова и 5 ЕСПБ бодова. Завршни рад такође је предвиђен у другом семестру са 10 часова и носи 25 ЕСПБ.
Изборност на студијском програму је 80 %.
Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета). 
Сваки предмет студијског програма има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма.редни бројсеместра.редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 • Т - Техника и информатика;
 • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство - модул Рачунарско инжењерство;
 • М - Мехатроника;
 • Ит - Информационе технологије;
 • Им - Инжењерски менаџмент;
 • Пм – Предузетнички менаџмент.

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је усаглашен са савременим научним  токовима и стањем струке у области електротехнике и рачунарства и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора.

Приликом креирања овог студијског програма пошло се од добре праксе универзитета у Европи и њихових већ креираних студијских програма по стандардима Болоњског процеса. Посебно је анализирана студија 87 европских универзитета „Towards the harmonisation of Electrical and Information Engineering Education in Europe“
 http://www.etc.tuiasi.ro/reforma/eieee.pdf

Мада је тренд развоја студија електротехнике и рачунарства у Европи са структуром основних и мастер студија 3+2, Технички факултет у Чачку се определио за модел студија 4+1. Један од основних разлога је уједначеност програма и могућност мобилности студената у оквиру Србије, с обзиром на то да су у Србији већ акредитовани програми студија у Београду, Новом Саду и Нишу са структуром основних и мастер студија 4+1.
Из претходно наведених разлога, поређења студијских програма мастер студија вршена су углавном у односу на студијске програме интегрисаних петогодишњих студија.

Све очекиване опште и предметно-специфичне компетенције свршених студената са овог студијског програма, као и исходи учења који проистичу из курикулума потпуно су усклађени са препорукама докумената из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

Назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита и компетенције наставника, усаглашени су са већим бројем високошколских установа европског образовног простора, што омогућава висок степен мобилности студената.
Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је сличан, упоредив и усклађен са акредитованим студијским програмима из следећих институција:

 1. UNIVERSITY OF CYPRUS, Department of  Electrical and Computer Engineering,
  http://www.ece.ucy.ac.cy/en/
 2. ECOLE POLITECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, Electrical and Electronics Engineering
  http://sel.epfl.ch/power_orient.htm 
 3. GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Electrical and Control Engineering
  http://www.ely.pg.gda.pl/arts/eng/inf_ee_ang.pdf
 4. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, Facylty of Electrical end Computer Engineering
  http://www.ece.ntua.gr/

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на дипломске академске студије студијског програма ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО уписује 32 студента. Овај број је сагласан са одлуком оснивача и одређује се за сваку школску годину.

Упис студената се врши једном годишње, на основу конкурса који расписује Универзитет, у складу са општим актом Универзитета и Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.

Конкурс за упис студената објављује се благовремено у званичној публикацији Министарства, информатору Факултета, на сајту, огласним таблама и средствима информисања.

На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од четири године и остварили 240 ЕСПБ бодова. Одлуком Наставно-научног већа факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму, а у случају интердисциплинарних студијских програма то чини Сенат Универзитета. Веће и Сенат могу одредити стручне комисије које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

Редослед тј. одабир кандидата за упис на прву годину дипломских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и времена студирања на основним студијама.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о правилима студија на основним, специјалистичким и дипломским академским студијама на Техничком факултету у Чачку и постуцима за обезбеђење квалитета предвиђеним Статегијом обезбеђења квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасани објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан - изузетан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ангажовано је 17 наставника и 4 сарадника (14 наставника са пуним радним временом, од чега 7 у звању редовног професора, 5 у звању ванредносг професора и 5 доцената), као и 4 сарадника.

Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара (од укупног броја рачунара 230) намењених искључиво наставним активностима.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.

Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за контролу и обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада, и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета. Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

 

На студијском програму дипломских академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, електронских консултација и електронскa дистрибуција материјала.
На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО се користи могућност Система за електронско учење базирано на 2 MOODLЕ систему и то у оквиру 2 лабораторије:
MOODLE систем лабораторије за Информационе технологије:

 1. смер Рачунарска техника 5 предмета на адреси:
  http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=5
 2. смер Електроенергетика 4 предмета на адреси:
  http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=9

MOODLE  систем лабораторије за Рачунарску технику:
-    смер Рачунарска техника 11 предмета на адреси: http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=4

У настави ће бити искоришћене могућности извођења делова наставе и вежби на појединим предметима у  хипермедијалној лабораторији у којој је инсталирана комплетна хардверска, софтверска и комуникациона инфраструктура која подржава видеоконференсинг и учење на даљину

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 102.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 735 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 38 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 49.5 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 60 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 148.1 KB)

Блок табела 5. 1 Студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство са изборним подручјем-модулима: Електроенергетика и Рачунарско инжењерство. (docimage 39 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 50.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 91 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 155 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 233 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 164.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 66.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1а: Додатак дипломи Модул Електроенергетика (pdfimage 5.1 MB)
Прилог 4.1б: Додатак дипломи Модул Рачунарско инжењерство (pdfimage 5 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 624.2 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 253 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 2.4 MB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 624.2 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css