Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 20065 Организациони системи 1 2 2 0 6 О
2 20032 Менаџмент производа 1 2 2 0 6 О
3 Предмет изборног блока 1 (Бира се 3 од 8)
21007 Вишекритеријумско одлучивање 1 2 2 0 6 И
20104 Енергетска ефикасност 1 2 1 1 6 И
20018 Интелигентни системи за подршку одлучивању 1 2 1 1 6 И
21006 Математичке методе 1 2 2 0 6 И
20058 Нове производне технологије 1 2 2 0 6 И
20008 Еко дизајн и окружење 1 2 2 0 6 И
20017 Интегрисани системи менаџмента 1 2 2 0 6 И
21008 Вештачка интелигенција у производним системима 1 2 2 0 6 И
4 20086 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 0 10 О
5 20093 Стручна пракса 2 0 0 0 5 О
6 20102 Мастер рад 2 0 0 0 15 О
Циљ студијског програма МАС Инжењерски менаџмент је образовање високо компетентних кадрова из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, кроз стицање високо специјализованих академских и стручних знања која се односе на теорије, принципе и процесе инжењерског менаџмента укључујући напредна менаџерска знања и вештине за управљање технолошким и другим радним процесима у најразличитијим областима, организационим системима и развојно-инвестиционим пројектима, као и широк спектар инжењерских знања која обезбеђују снажну техничко-технолошку и информатичку едукативну основу.

Циљ студијског програма је и развој способности студената за креативно и критичко разумевање пословних проблема, способности тимског рада, способности доношења пословних одлука у ситуацијама неизвесности на свим нивоима одлучивања и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије. Поред тога циљ студијског програма је и развој кадрова компетентних за самосталну реализацију научних и примењених истраживања у области инжењерског менаџмента, трансфер стеченог знања у све области привреде и друштва и унапређење постојеће праксе пословања.
Савладавањем СП МАС Инжењерски менаџмент студент знатно унапређују и надограђују знања стечена на нивоу основних студија, стицањем нових, високо специјализованих знања из области управљања организационим системима и процесима рада, интегрисаног управљања процесима развоја и реализације производа, управљања савременим технологијама неопходним за развој индустрије итд.

Савладавањем студијског програма студенти стичу опште способности које укључују:
• способности управљања и вођења сложеном комуникацијом са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
• спремност за сарадњу са локалним и међународним друштвеним, јавним и стручним окружењем уз поштовање принципа професионалне етичности;
• овладавање методама, поступцима и процесима научних и примењених истраживања у области инжењерског менаџмента;
• отвореност према друштву кроз допринос развоју друштва преко знања, компетенција и вештина стечених током студија;
• способност за рад у тиму, кооперативност и ефикасну међусобну комуникацију у раду;
• способност примене стечених теоријских знања и вештина у пракси уз стално иновирање тих знања;
• развој критичког и самокритичког мишљења и приступа раду.

Јединствене предметно-специфичне компетенције које се стичу савладавањем СП МАС Инжењерски менаџмент укључују:
• темељно познавање и комбиновање савремених теорија, принципа и метода планирања, организовања, вођења, контроле и одлучивања;
• способност истраживачки оријентисане примене стечених знања и вештина у решавању проблема који се јављају у професији коришћењем одговарајуће стручне и научне литературе;
• вештине комбиновања стечених теоријских знања и практичних вештина из различитих области у циљу анализе и решавање инжењерских и менаџерских проблема у смислу идентификације, разумевања и потпуног решавања развојем и применом погодних метода за анализу и оптимизацију;
• владање знањима из области информационо-комуникационих технологија и њихова примена у пословању;
• разумевање политичког, економског, социјалног и правног окружења у оквиру којег предузећа послују у земљи и свету;
• разумевање и примену научених техника и метода у обављању професионалне делатности;
• праћење и успешну примену новина у области инжењерског менаџмента.