Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма мастер академских студија, Инжењерски менаџмент је постизање компетенција и академских вештина за област инжењерског менаџмента,

Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Осим тога, студирањем се развијају и менаџерске вештине, затим способности структурног и креативног размишљања које води делотворној методологији рада и развоја организације, способност самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

По завршетку мастер академских студија студент би требао стећи општа теоријска и практична знања потребна за успешно обављање послова у области инжењерског менаџмента.

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

·     оспособити студенте за самосталан рад у пракси, развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности.

·     образовати студенте  и оспособити за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем

·     оспособити студенте на нивоу  разумевања и на  нивоу знања за спровођење научно стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету.

·     оспособити студенте за системски прилаз проучавању теоријских и практичних аспеката креације, имплементације, трансфера и примене савремених техничко-технолошких, информационих и економских решења

·     оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремних тековина науке и технологије у практично свим основним и граничним областима.

·     оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.

·     оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене итд.

·      

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент, студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, као и компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема.

На овом нивоу студија стечена знања на претходном нивоу основних студија се знатно унапређују и надограђују, тако да студент стиче нова знања из области менаџмента, информационих технологија, управљања организационим системима и процесима рада, управљања пројектима, управљања савременим технологијама неопходним за развој индустрије, уз што адекватније коришћење нових знања и обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја. Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у предузећима.

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима мастер инжењера менаџмента који је производно оријентисан свршени студент треба да:

·      овлада  знањима из инжењерског менаџмента, посебно знањима о организовању производње и пословања

·      способност да имплементирају најсавременија решења научног и технолошког развоја,  као и да врше трансфер технологија непосредно у производњу

·      поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом, односно да поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·      овлада релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија, поседује способност за тимски рад, за мотивацију сарадника, кооперативност

·      поседује знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта, као и да је оспособљен за вођење сложених пројеката изградње и развоја пословних система

·      познаје релевантне елементе одрживог развоја

·      способност да наставе своје даље образовање итд.