Факултет техничких наука у Чачку -
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма мастер академских студија, Инжењерски менаџмент је постизање компетенција и академских вештина за област инжењерског менаџмента,

Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Осим тога, студирањем се развијају и менаџерске вештине, затим способности структурног и креативног размишљања које води делотворној методологији рада и развоја организације, способност самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

По завршетку мастер академских студија студент би требао стећи општа теоријска и практична знања потребна за успешно обављање послова у области инжењерског менаџмента.

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

·     оспособити студенте за самосталан рад у пракси, развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности.

·     образовати студенте  и оспособити за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем

·     оспособити студенте на нивоу  разумевања и на  нивоу знања за спровођење научно стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету.

·     оспособити студенте за системски прилаз проучавању теоријских и практичних аспеката креације, имплементације, трансфера и примене савремених техничко-технолошких, информационих и економских решења

·     оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремних тековина науке и технологије у практично свим основним и граничним областима.

·     оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.

·     оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене итд.

·      

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент, студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, као и компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема.

На овом нивоу студија стечена знања на претходном нивоу основних студија се знатно унапређују и надограђују, тако да студент стиче нова знања из области менаџмента, информационих технологија, управљања организационим системима и процесима рада, управљања пројектима, управљања савременим технологијама неопходним за развој индустрије, уз што адекватније коришћење нових знања и обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја. Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у предузећима.

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима мастер инжењера менаџмента који је производно оријентисан свршени студент треба да:

·      овлада  знањима из инжењерског менаџмента, посебно знањима о организовању производње и пословања

·      способност да имплементирају најсавременија решења научног и технолошког развоја,  као и да врше трансфер технологија непосредно у производњу

·      поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом, односно да поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·      овлада релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија, поседује способност за тимски рад, за мотивацију сарадника, кооперативност

·      поседује знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта, као и да је оспособљен за вођење сложених пројеката изградње и развоја пословних система

·      познаје релевантне елементе одрживог развоја

·      способност да наставе своје даље образовање итд.