Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10075 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 10060 Информационe технологије 1 2 1 2 6 О
3 10187 Увод у програмирање 1 2 2 0 6 О
4 10227 Практикум из програмирања 1 1 1 0 4 О
5 10228 Стандардизација у ИТ 1 2 0 0 4 О
6 Предмет изборног блока 1
10229 Енглески језик за ИТ 1а 1 2 2 0 6 И
10230 Енглески језик за ИТ 1б 1 2 2 0 6 И
1 1076 Математика 2 2 3 3 0 6 О
2 10144 Програмски језици 2 2 2 0 6 О
3 10231 Основи рачунарске технике 2 2 2 0 6 О
4 102322 Практикум из рачунарских апликација 2 1 1 0 4 О
5 Предмет изборног блока 2
10233 Енглески језик за ИТ 2а 2 3 1 0 6 И
10234 Енглески језик за ИТ 2б 2 3 1 0 6 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 100082 Базе података 3 2 2 0 6 О
2 10104 Објектно оријентисано програмирање 3 2 2 0 6 О
3 10173 Структуре података и алгоритми 3 2 2 0 6 О
4 10362 Рачунарска графика 3 2 2 0 6 О
5 10236 Енглески језик за ИТ 3 3 3 1 0 6 О
1 10106 Оперативни системи 4 2 2 0 6 О
2 10243 Архитектура рачунара 4 2 2 0 6 О
3 10018 Дискретна математика 4 2 3 0 6 О
4 10164 Рачунарске мреже и комуникације 4 2 2 0 6 О
6 Предмет изборног блока 3
10118 Основе предузетништва 4 2 2 0 6 И
10242 Рачунарско моделовање физичких појава 4 2 2 0 6 И
101742 Софтверски алати 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 102352 Информациони системи 5 2 2 0 6 О
2 101602 Рачунарске симулације 5 2 2 0 6 О
2 10011 Веб технологије 5 2 2 0 6 О
4 10350 Енглески језик за ИТ 4 5 3 1 0 6 О
5 Предмет изборног блока 4
10124 Предузетништво и запошљавање 5 2 2 0 6 И
10105 Операциона истраживања 5 3 3 0 6 И
10110 Организација рачунарских система 5 2 2 0 6 И
10066 Лидерство и тимски рад 5 2 2 0 6 И
1 10038 Електронско пословање 6 2 2 0 6 О
2 10052 Заштита података 6 2 2 0 4 О
3 10360 Напредно објектно оријентисано програмирање 6 2 2 0 6 О
4 10143 Програмирање база података 6 2 2 0 5 О
5 10361 Практикум из база података 6 1 1 0 4 О
6 Предмет изборног блока 5
10077 Менаџмент информациони системи 6 2 2 0 5 И
10087 Менаџмент пројектима 6 2 2 0 5 И
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 101752 Софтверско инжењерство 7 2 2 0 6 О
2 10471 Тестирање софтвера 7 2 3 0 6 О
3 10472 Интернет интелигентних уређаја 7 2 3 0 6 О
4-5 Предмет изборног блока 6 (бирају се два предмета)
104702 Безбедност и заштита рачунарских мрежа 7 2 2 0 6 И
10473 Програмирање мобилних апликација 7 2 3 0 6 И
10474 Визуелно програмирање 7 2 3 0 6 И
10475 Информационе технологије у сензорским 7 2 2 0 6 И
10054 Информационо експертни системи 7 2 2 0 6 И
10476 Мултимедијални системи 7 2 3 0 6 И
1 100572 Интернет програмирање 8 3 2 0 5 О
2 10170 Савремене софтверске архитектуре 8 2 2 0 5 О
3-4 Предмет изборног блока 7 (бирају се два предмета)
10481 Рачунарство у облаку 8 2 3 0 6 И
10482 Складиштење података и откривање знања 8 2 3 0 6 И
10483 Развој дигиталних игара 8 2 3 0 6 И
10484 Вештачка интелигенција 8 2 2 0 6 И
10485 Енергетска информатика 8 2 2 0 6 И
5 104802 Стручна пракса 8 0 0 0 2 О
6 10222 Дипломски рад 8 0 0 0 7 О
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве у складу са препoрукама и смерницама ACM/IEEE курикулума за област информационих технологија (ИТ), Стратегијом образовања у Србији, као и Стратегијом развоја индустрије информационих технологија до 2020. године. Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских знања, вештина и специфичних искустава (компетенција) у складу са текућом светском праксом.

Студијски програм Информационих технологија има за циљ да дипломираним студентима пружи потребне вештине и знања за успешно обављање ИТ послова у привреди, напредовање ка лидерским позицијама или даље бављење истраживачким и научним радом.

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

По завршетку студија, дипломирани инжењери информационих технологија биће оспособљени да:
• разумеју и примене одговарајуће информационе технологије и употребе одговарајуће методе како би помогли појединицима или организацијама да остваре своје циљеве,
• успешно функционишу као посредници међу различитим групама ИТ корисника,
• управљају ИТ ресурсима у организацијама,
• предвиде правце развоја информационих технологија и имплементирају одговарајуће технологије у организацијама,
• разумеју научне, математичке и теоријске основе на којима почивају информационе технологије и евентуално допринесу даљем развоју истих,
• живе и раде као заокружени и корисни чланови друштва.
Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:
• стицање професионалних компетенција из области ИТ,
• унапређење техничко-технолошке и информатичке писмености за информатички инжењеринг и оспособљавање за бољу организацију ресурса ИТ,
• стицање академских вештина из области ИТ и сродних подручја технике (електротехнике, машинства, менаџмента, итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој,
• јачање технолошког ИТ екосистема кроз образовање и стварање компетентних ИТ стручњака.

Основни циљеви студијског програма су:
• оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају познавање савремених информационих технологија,
• да студент стекне способност да повезује и примени различита знања из области информационих технологија,
• да студент разуме и зна да примени актуелне информационе техонологије у решавању практичних проблема,
• да студент разуме савремена кретања у области информационих технологија и буде способан за коришћење стручне литературе и модерних информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области информационих технологија и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање,
• припрема за даље школовање (мастер и докторске студије, као и истраживачки рад),
• развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, имајући у виду брзину промена у домену информационих технологија,
• обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.
Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената:
У склопу општих компетенција дипломирани студент је оспособљен за: критички и систематичан приступ технологијама и изворима знања, синтетизовање нових идеја и планова реализације, методолошки приступ решавању проблема, тимски рад, критички осврт на ефекте свог и туђег рада и односу према задацима и окружењу, етички профилисану перцепцију радног окружења, флексибилност у односу према друштвеним и технолошким променама, отвореност према новим идејама, принципима и праћењу нових технологија.

Дипломирани студент информационих технологија на овом студијском програму стиче језгро савремених знања и вештина потребних у ИТ сектору данашњице и изграђује основу за унапређење и научно-истраживачки рад кроз дипломске академске-мастер и докторске студије. Конкретно, дипломирани студент информационих технологија поседује специфичне компетенције за:
• развој, тестирање, имплементацију и одржавање софтвера различитог профила (десктоп, мрежне, мобилне апликације и апликације за интелигентне умрежене уређаје, пословне апликације, софтвер у облаку, видео-игре),
• пројектовање и администрацију скалабилних умрежених рачунарских система различитих платформи (Linux, Windows, UNIX),
• развој и одржавање веб-презентација,
• пројектовање и одржавање база података,
• планирање животног циклуса софтвера и одржавање софтвера,
• анализу ризика и моделовање претњи у сложеним рачунарским системима и спровођење мера заштите информација,
• развој, одржавање и надградњу информационих система,
• интеграцију софтверских решења у постојеће системе,
• покретање малог ИТ предузећа (IT startup) и управљање његовим пословањем.

Опис исхода учења:
Дипломирани студент је у стању да:
• активно учествује у различитим фазама животног циклуса софтвера (анализира захтеве, учествује у тимском развоју, тестира софтвер, имплементира и одржава софтвер),
• програмира користећи модерне објектно-оријентисане парадигме и савремене програмске језике и алате,
• инсталира, оптимизује и одржава мрежне сервисе,
• моделује и креира комплексне SQL базе података,
• дефинише софтверска, платформска и инфраструктурна информационо-комуникациона решења за различите пословне захтеве,
• планира и реализује пројекте виртуализације и рачунарства у облаку,
• имплементира криптографске, системске и организационе методе заштите података и рачунарских сервиса,
• прати трендове и иновације у пољу ИТ, надграђује и усаглашава своја знања и вештине са актуелним стандардима и захтевима тржишта.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Архитектура рачунара 4 О
doc Базе података 3 О
doc Безбедност и заштита рачунарских мрежа 7 И
doc Веб технологије 5 О
doc Вештачка интелигенција 8 И
doc Визуелно програмирање 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Дискретна математика 4 О
doc Електронско пословање 6 О
doc Енглески језик за ИТ 1а 1 И
doc Енглески језик за ИТ 1б 1 И
doc Енглески језик за ИТ 2а 2 И
doc Енглески језик за ИТ 2б 2 И
doc Енглески језик за ИТ 3 3 О
doc Енглески језик за ИТ 4 5 О
doc Енергетска информатика 8 И
doc Заштита података 6 О
doc Интернет интелигентних уређаја 7 О
doc Интернет програмирање 8 О
doc Информационe технологије 1 О
doc Информационе технологије у сензорским 7 И
doc Информациони системи 5 О
doc Информационо експертни системи 7 И
doc Лидерство и тимски рад 5 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Менаџмент информациони системи 6 И
doc Менаџмент пројектима 6 И
doc Мултимедијални системи 7 И
doc Напредно објектно оријентисано програмирање 6 О
doc Објектно оријентисано програмирање 3 О
doc Оперативни системи 4 О
doc Операциона истраживања 5 И
doc Организација рачунарских система 5 И
doc Основе предузетништва 4 И
doc Основи рачунарске технике 2 О
doc Практикум из база података 6 О
doc Практикум из програмирања 1 О
doc Практикум из рачунарских апликација 2 О
doc Предузетништво и запошљавање 5 И
doc Програмирање база података 6 О
doc Програмирање мобилних апликација 7 И
doc Програмски језици 2 О
doc Развој дигиталних игара 8 И
doc Рачунарска графика 3 О
doc Рачунарске мреже и комуникације 4 О
doc Рачунарске симулације 5 О
doc Рачунарско моделовање физичких појава 4 И
doc Рачунарство у облаку 8 И
doc Савремене софтверске архитектуре 8 О
doc Складиштење података и откривање знања 8 И
doc Софтверски алати 4 И
doc Софтверско инжењерство 7 О
doc Стандардизација у ИТ 1 О
doc Структуре података и алгоритми 3 О
doc Стручна пракса 8 О
doc Тестирање софтвера 7 О
doc Увод у програмирање 1 О