Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи):

Циљеви студијског програма ОАС Информационе технологије су да оспособи студенте за професионалан развој и примене ИТ у ИМТ пољу, за професионално деловање у различитим техничким и информационим пословним системима, за интеграцију мобилних система, веб технологија и пружање подршке другим пословним системима, потребама и оперативним активностима.

Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржа­јима и методама рада, треба да обезбеде остварење циљева дефинисаних на платформи стандардизованих 12 сегмената ИТ (Прилог 3.1), као и 12 критеријума модела изврсности (по аналогији са моделом EFQM):

1- стицање професионалних компетенција из области ИТ и развој метода за њихово даље усавршавање (како инжењера за ИТ, тако и информатичара – професора ИТ);

2- повећање техничко-технолошке, организационе и информатичке писмености за информатички инжењеринг, схватање потребе за тимским радом;

3- стицање академских вештина из коришћење постојећих и развој нових алата у области ИТ, сродних подручја технике (ИМТ студија: електротехнике, машинства, аутоматизације, роботике итд) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој;

4-   развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у истраживању и реша­вању проблема са и за софтверски инжењеринг, уз овладавање знањем за стандардизовану документацију система;

5-   укључивање у глобализацију техничко-технолошких подручја (Интернет комуникација) за интеграцију и трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја;

6-   јачање свести и одговорности као стручњака, будућих експерата у ИТ за развој локалног (и глобалног) партнерства: привредног, друштвеног система и заштиту животне средине;

7-   развој стваралачких иновативних способности и вештина за спровођење различи­тих процедура развоја и унапређења у PDCA спирали квалитета;

8-   стицање теоретско-методолошких и стручних основа за управљање процесима из области пословних стандардизованих подручја примена ИТ;

9-   стицање вештина за управљање периферијским уређајима у ИТ на „микро“ нивоу, као и пословним ресурсима на „макро“ нивоу;

10-    оспособљавање за инсталирање, конфигурисање, креирање софтверских система, апликација и интерфејса за интеграцију са другим системима пословања и стваралаштва;

11-    оспособљавање студената за даље самообразовање, за континуирано иновирање знања;

12-    образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним подручјима ИТ, али и у бројним подручјима примена ИТ, посебно стандардизованим (ИТ у индустрији, администрацији, у софтверском инжењерингу и професионалним услугама - као посебних производа, од пројектантских услуга до услуга образовања).

Овај СП ОАС ИТ има јасно дефинисане цињеве који своју оригиналност заснивају на стандардизацији цињева и исхода сваког предмета, први пут јавности лансираној кроз СП по коме је студирала генерација (инжењера информатике) уписана 2005. године на овом Факултету. Циљеве СП из 2005. године (трансформације „магловитог“ подручја „информатичара“ у 12 стандардизованих подобласти ИТ) прихватили су многи (тада непостојећи) факултети за ИТ у окружењу. Сада се циљеви овог СП поклапају са очекиваним исходима стандардизованог курикулума за ИТ (од стране угледних удружења као што су: Association for Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society и бројни универзитети код нас и у свету).

Оригинални циљеви овог СП ОАС ИТ представљени су коз модуларност излазних компетенција, засновану на платформи стандардизације ИТ. Ово је базирано на основама кластеризације, односно на значају и њиховој вредности највећег броја иновација у области ИТ (дневних, седмичних, месечних и годишњих), што се у пракси може испратити само кроз тимски рад, односно кроз одговарајуће модуле за стандардизоване подобласти ИТ са највећом фреквенцијом новитета.

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Опис исхода учења (највише 200 речи):

Специфичне компетенције дипломираних студената (систематизоване кроз излазне модуларне компетенције) засноване су на општим компетенцијама у ИТ, укључујући специфичности и исходе кроз 12 функција/аспеката/подобласти/елемената:

1)      опште знање и разумевање стандардизованих подручја ИТ: од стандардизоване терминологије, преко организације података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;

2)      самосталност у организацији рачунарског система (израда база података и система приступа подацима);

3)      оспособљеност за селекцију и примену савремених метода и алата у ИТ (професионално програмирање и израда корисничке програмске подршке);

4)      способности критичког осмишљавања, истраживања и решавања развојних проблема применом ИТ (софтверски инжењеринг и изградња информационих система);

5)      оспособљеност за развој и примену савремених Веб технологија, Интернет програмирања и интеграције глобалних комуникација и система;

6)      знања о основним подручјима рачунарских мрежа за професионално деловање у пословном окру­жењу;

7)      способност праћења и примена иновација ИТ (ИТ у образовању...);

8)      вештине планирања и управљања процесима од макро до микро нивоа;

9)      вештине управљања ресурсима ИТ;

10)      вештине интеграције и примене сазнања различитих дисциплина подршком ИТ;

11)      оспособљеност за континуирано образовање у областима ИТ, за одржавање система/апликација у ИТ;

12)      оспособљености и вештине за практичне примене ИТ у индустрији и очекиване резултате.

 

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc CAD/CAE конструисање 3 О
doc CAD/CAM технологије 5 О
doc Архитектура рачунара 4 О
doc Аутоматизација процеса 8 И
doc Аутоматско управљање 7 И
doc Базе података 5 О
doc Безбедност и заштита мрежа 7 О
doc Веб технологије 5 О
doc Вероватноћа и статистика 3 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Дискретна математика 4 И
doc Електронско пословање 5 О
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 3 О
doc Енглеско-инжењерска терминологија у ИТ 4 О
doc Заштита података 6 О
doc Индустријски дизајн 2 И
doc Индустријски менаџмент 3 И
doc Инжењерска економија 4 И
doc Интернет маркетинг 2 И
doc Интернет програмирање 6 О
doc Информационe технологије 1 О
doc Информационо експертни системи 8 О
doc ИТ пројекат - стручна пракса 6 О
doc ИТ стручна пракса 6 О
doc Комуникологија 1 И
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика информатике 4 И
doc Менаџмент знања 5 И
doc Менаџмент информациони системи 6 И
doc Менаџмент квалитетом 8 И
doc Менаџмент пројектима 6 И
doc Менаџмент промена 2 И
doc Методика технике и информатике 8 О
doc Мултимедијални системи 7 О
doc Објектно оријентисано програмирање 3 О
doc Оперативни системи 4 О
doc Оперативни системи и одржавање 6 О
doc Операциона истраживања 5 И
doc Организација рада 3 И
doc Организација рачунарских система 5 О
doc Основе економије 1 И
doc Основе електронике 3 И
doc Основе предузетништва 4 И
doc Основи рачунарске технике 1 2 И
doc Педагогија 5 И
doc Перформансе и поузданост рачунара 8 О
doc Пословна етика 8 О
doc Практикум - стандардизација и документација 7 О
doc Програмирање база података 6 О
doc Програмски језици 2 О
doc Програмско управљање машинама 8 И
doc Психологија 3 И
doc Развој информационих система 7 О
doc Рачунарске апликације 2 О
doc Рачунарске мреже и комуникације 4 О
doc Рачунарске симулације 7 О
doc Савремене софтверске архитектуре 8 О
doc Софтверски алати 6 И
doc Софтверско инжењерство 7 О
doc Стандардизација и сертификација 2 И
doc Структуре података и алгоритми 3 О
doc Стручна школска пракса 6 О
doc Техничко цртање 1 И
doc Увод у информационе системе 4 О
doc Увод у програмирање 1 О
doc Управљање процесима рада 8 И
doc Физичке основе електротехнике 3 И