Факултет техничких наука у Чачку -
Комплетна документација за студијски програм

Основни циљ студијског програма МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је развој почетних компетенција за самостално професионалног деловање наставника у предметној настави стручних дисциплина у средњем образовању. На овом циљу су засновани и шири циљеви да студенти овог студијског програма стекну компетенције за различите послове образовања – како у оквиру школског система, тако и институцијама и организација ван овог контекста које спроводе концепт доживотног учења и континуираног стручног оспособљавања запослених.

Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА треба да обезбеде:

§  образовање наставника компетентног за трансфер знања из техничко-.технолошког, друштвено-хуманистичког или ИМТ поља претходно завршених студија (компетенције за наставну област, предмет и методику наставе);

§  образовање наставника компетентност за поучавање, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу;

§  наставниково овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;

§  познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;

§  стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;

§  стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;

§  оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;

§  развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;

§  образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;

§  образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима своје програмске стручности (област претходног образовања) и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.

Ове студије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у свом подручју, и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој наставника-професионалца компетентног да врши трансфер стручних/програмских знања и вештина, дa усмерава професионални развој својих ученика, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

Дакле, циљ Мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је оспособљавање дипломираних и мастер инжењера и менаџера за обављање сложених наставничких улога, пре свега у средњем образовању, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова у сфери образовања.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и  њиховог професионалног развоја1.

Опште компетенције:

§  систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;

§  тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;

§  оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

§  деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

§  систем сложених теоријских и практичних знања из области студија и будућег наставног рада;

§  систем сложених теоријских знања о педагошким процесима и наставном раду;

§  оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;

§  вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;

§  оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у селекцији и развоју наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,

§  оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

Опис исхода учења

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА омогућава да студент завршетком студија:

§  познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

§  функционално објашњава процес и димензије васпитања и образовања, наставе, учења  и поучавања, сложене интеракције карактеристика ученика и васпитно-образовног окружења;

§  истражује основне принципе учења и користи их у настави;

§  истражује проблеме у наставном процесу, али и истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима;

§  прилагођава наставни процес и педагошке активности карактеристикама ученика;

§  креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије у

наставном процесу и раду са ученицима;

§  планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;

§  планира и управља процесима поучавања и учења одраслих полазника;

§  разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;

§  интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе уопште и наставе посебних техничко-технолошких предмета) и њиховом решавању;

§  развија план и технике оцењивања, прикупља података о постигнућу и интерпретира напредовања ученика;

§  усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

§  анализира   и    унапређује своје улоге; управља сопственим учењем   и планира професионални развој у овим подручјима рада;

§  прати и евалуира наставни процес и наставни рад, способан је за саморефлексију.

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Дигитална компетентност наставника 1 И
doc Докимологија 1 И
doc Инструкциони дизајн и развој електронских курсева 1 И
doc Комуникационе вештине у настави 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Методе истраживања и комуникације 1 И
doc Методика наставе 2 О
doc Методика наставе електротехнике и рачунарства 2 И
doc Методика наставе машинства 2 И
doc Методика наставе менаџмента 2 И
doc Методика наставе мехатронике 2 И
doc Методика наставе предузетништва 2 И
doc Методика наставе рачунарства и информатике 2 И
doc Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 2 И
doc Методички практикум из Аутоматског управљања 2 И
doc Методички практикум из Електрана и разводних постројења 2 И
doc Методички практикум из Електричних инсталација и осветљења 2 И
doc Методички практикум из Електричних машина и погона 2 И
doc Методички практикум из електричних мерења 2 И
doc Методички практикум из Електроенергетских мрежа 2 И
doc Методички практикум из електронике 2 И
doc Методички практикум из електронског пословања и администрације 2 И
doc Методички практикум из индустријског дизајна 2 И
doc Методички практикум из компјутерске графике 2 И
doc Методички практикум из Компјутерски управљаних машина 2 И
doc Методички практикум из Машинских елемената и конструкција 2 И
doc Методички практикум из Механике 2 И
doc Методички практикум из мехатроничких система 2 И
doc Методички практикум из Мултимедијалне технологије и комуникације 2 И
doc Методички практикум из организације производње 2 И
doc Методички практикум из организације рада 2 И
doc Методички практикум из основа програмирања 2 И
doc Методички практикум из роботике 2 И
doc Методички практикум из савременог предузетништва 2 И
doc Методички практикум из Телекомуникација 2 И
doc Методички практикум из теоријске електротехнике 2 И
doc Методички практикум из технологије материјала 2 И
doc Методички практикум из технолошких процеса 2 И
doc Методички практикум из технолошких система 2 И
doc Методички практикум из Хидро и термо енергетике 2 И
doc Образовање одраслих и целоживотно учење 1 И
doc Образовна технологија 1 И
doc Оцењивање у електронском учењу 1 И
doc Педагогија 1 О
doc Планирање и евалуација у систему образовања и настави 1 И
doc Психологија 1 О
doc Психологија инклузивног образовања 1 И
doc Психологија учења и наставе у е-образовању 1 И
doc Стручна школска пракса 1 1 О
doc Стручна школска пракса 2 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О