Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Основни циљ студијског програма МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је развој почетних компетенција за самостално професионалног деловање наставника у предметној настави стручних дисциплина у средњем образовању. На овом циљу су засновани и шири циљеви да студенти овог студијског програма стекну компетенције за различите послове образовања – како у оквиру школског система, тако и институцијама и организација ван овог контекста које спроводе концепт доживотног учења и континуираног стручног оспособљавања запослених.

Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА треба да обезбеде:

§  образовање наставника компетентног за трансфер знања из техничко-.технолошког, друштвено-хуманистичког или ИМТ поља претходно завршених студија (компетенције за наставну област, предмет и методику наставе);

§  образовање наставника компетентност за поучавање, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу;

§  наставниково овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;

§  познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;

§  стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;

§  стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;

§  оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;

§  развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;

§  образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;

§  образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима своје програмске стручности (област претходног образовања) и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.

Ове студије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у свом подручју, и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој наставника-професионалца компетентног да врши трансфер стручних/програмских знања и вештина, дa усмерава професионални развој својих ученика, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

Дакле, циљ Мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је оспособљавање дипломираних и мастер инжењера и менаџера за обављање сложених наставничких улога, пре свега у средњем образовању, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова у сфери образовања.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и  њиховог професионалног развоја1.

Опште компетенције:

§  систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;

§  тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;

§  оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

§  деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

§  систем сложених теоријских и практичних знања из области студија и будућег наставног рада;

§  систем сложених теоријских знања о педагошким процесима и наставном раду;

§  оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;

§  вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;

§  оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у селекцији и развоју наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,

§  оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

Опис исхода учења

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА омогућава да студент завршетком студија:

§  познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

§  функционално објашњава процес и димензије васпитања и образовања, наставе, учења  и поучавања, сложене интеракције карактеристика ученика и васпитно-образовног окружења;

§  истражује основне принципе учења и користи их у настави;

§  истражује проблеме у наставном процесу, али и истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима;

§  прилагођава наставни процес и педагошке активности карактеристикама ученика;

§  креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије у

наставном процесу и раду са ученицима;

§  планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;

§  планира и управља процесима поучавања и учења одраслих полазника;

§  разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;

§  интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе уопште и наставе посебних техничко-технолошких предмета) и њиховом решавању;

§  развија план и технике оцењивања, прикупља података о постигнућу и интерпретира напредовања ученика;

§  усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

§  анализира   и    унапређује своје улоге; управља сопственим учењем   и планира професионални развој у овим подручјима рада;

§  прати и евалуира наставни процес и наставни рад, способан је за саморефлексију.

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Дигитална компетентност наставника 1 И
doc Докимологија 1 И
doc Инструкциони дизајн и развој електронских курсева 1 И
doc Комуникационе вештине у настави 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Методе истраживања и комуникације 1 И
doc Методика наставе 2 О
doc Методика наставе електротехнике и рачунарства 2 И
doc Методика наставе машинства 2 И
doc Методика наставе менаџмента 2 И
doc Методика наставе мехатронике 2 И
doc Методика наставе предузетништва 2 И
doc Методика наставе рачунарства и информатике 2 И
doc Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 2 И
doc Методички практикум из Аутоматског управљања 2 И
doc Методички практикум из Електрана и разводних постројења 2 И
doc Методички практикум из Електричних инсталација и осветљења 2 И
doc Методички практикум из Електричних машина и погона 2 И
doc Методички практикум из електричних мерења 2 И
doc Методички практикум из Електроенергетских мрежа 2 И
doc Методички практикум из електронике 2 И
doc Методички практикум из електронског пословања и администрације 2 И
doc Методички практикум из индустријског дизајна 2 И
doc Методички практикум из компјутерске графике 2 И
doc Методички практикум из Компјутерски управљаних машина 2 И
doc Методички практикум из Машинских елемената и конструкција 2 И
doc Методички практикум из Механике 2 И
doc Методички практикум из мехатроничких система 2 И
doc Методички практикум из Мултимедијалне технологије и комуникације 2 И
doc Методички практикум из организације производње 2 И
doc Методички практикум из организације рада 2 И
doc Методички практикум из основа програмирања 2 И
doc Методички практикум из роботике 2 И
doc Методички практикум из савременог предузетништва 2 И
doc Методички практикум из Телекомуникација 2 И
doc Методички практикум из теоријске електротехнике 2 И
doc Методички практикум из технологије материјала 2 И
doc Методички практикум из технолошких процеса 2 И
doc Методички практикум из технолошких система 2 И
doc Методички практикум из Хидро и термо енергетике 2 И
doc Образовање одраслих и целоживотно учење 1 И
doc Образовна технологија 1 И
doc Оцењивање у електронском учењу 1 И
doc Педагогија 1 О
doc Планирање и евалуација у систему образовања и настави 1 И
doc Психологија 1 О
doc Психологија инклузивног образовања 1 И
doc Психологија учења и наставе у е-образовању 1 И
doc Стручна школска пракса 1 1 О
doc Стручна школска пракса 2 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О